Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2140/02.07.2021

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1129/03.06.2021 (Β' 2500) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 (Β'463) Α.Υ.Ο.- Καθορισμός ποσοτήτων αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνουν η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής»

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2140/02.07.2021

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 (Β'463) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός της διαδικασίας απαλλαγής από Φ.Π.Α., δασμό, Ε.Φ.Κ., τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας, κατά περίπτωση, της αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών και της εισαγωγής αγαθών από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής»

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. Α.1129/2021 Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2500 ΦΕΚ, Τεύχος Β'/10.06.2021 και με ΑΔΑ: 6ΥΦ146ΜΠ3Ζ- ΓΚΑ.

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι όροι , οι προϋποθέσεις ν και τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου (εφεξής η «Τράπεζα») και από τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 (Β'463) Α.Υ.Ο. με την οποία προβλέπεται η απαλλαγή από Φ.Π.Α. των αγαθών που αγοράζονται και των υπηρεσιών που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά, των οποίων η αξία πρέπει να υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., ανά φορολογητέα αξία εισαγωγής ή συναλλαγής, αντίστοιχα, ώστε να εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτής τα αλκοολούχα και καπνικά προϊόντα καθόσον για τα προϊόντα αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νέου προστιθέμενου άρθρου 2 Α.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 προστίθεται άρθρο 2Α στην αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 (Β'463) Α.Υ.Ο με το οποίο ορίζονται ανώτατες δικαιούμενες ποσότητες αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που δύνανται να παραλαμβάνουν η Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της με απαλλαγή από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. για την κάλυψη των υπηρεσιακών και προσωπικών αναγκών τους. Οι ποσότητες χορηγούνται ανά ημερολογιακό έτος, το οποίο νοείται από την 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούμενες ποσότητες αφορούν το συγκεκριμένο έτος και σε περίπτωση μη παραλαβής τους εντός του έτους αυτού δεν δύναται να μεταφερθούν σε επόμενο έτος. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 Α.Υ.Ο. και ορίζεται το κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ) που υποβάλλεται στην τελωνειακή αρχή από τα δικαιούχα πρόσωπα πέραν των τελωνειακών παραστατικών που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 2Α για την παραλαβή των αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Σημειώνεται ότι, στα υποβαλλόμενα τελωνειακά παραστατικά θα συμπληρώνονται οι ακόλουθοι Κωδικοί Επισυναπτομένων:
α. 1E81 για τη ΔΕΦΚ και 1776 για το ΕΔΕ
Περιγραφή: «Βεβαίωση του Διεθνούς/Ευρωπαϊκού Οργανισμού (Μέλος Τακτικού Προσωπικού του Οργανισμού /Ημερομηνία Ανάληψης καθηκόντων/Διάρκεια Πρώτης Θητείας)»
β. 1E82 για τη ΔΕΦΚ και 1777 για το ΕΔΕ
Περιγραφή: «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Μέλους Διεθνούς/Ευρωπαϊκού Οργανισμού» Σημειώνεται ότι ο χαρακτήρας «Ε» των ανωτέρω κωδικών είναι λατινικός.

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 (Β'463) Α.Υ.Ο. και προστίθεται νέα παράγραφος 3 με την οποία ορίζεται ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον ατελή τελωνισμό των καυσίμων θέρμανσης από την Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της το Γ' Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης ενώ για τον ατελή τελωνισμό των οινοπνευματωδών και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνονται από την Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της, τον έλεγχο και την παρακολούθηση αυτών, το Α' Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. & Εφοδίων Πειραιά.

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 5 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης η ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι η 10.06.2021.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο