Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2140/02.07.2021

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1129/03.06.2021 (Β' 2500) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 (Β'463) Α.Υ.Ο.- Καθορισμός ποσοτήτων αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνουν η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής»

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2140/02.07.2021

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 (Β'463) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός της διαδικασίας απαλλαγής από Φ.Π.Α., δασμό, Ε.Φ.Κ., τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας, κατά περίπτωση, της αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών και της εισαγωγής αγαθών από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής»

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. Α.1129/2021 Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2500 ΦΕΚ, Τεύχος Β'/10.06.2021 και με ΑΔΑ: 6ΥΦ146ΜΠ3Ζ- ΓΚΑ.

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι όροι , οι προϋποθέσεις ν και τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου (εφεξής η «Τράπεζα») και από τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού αυτής.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 (Β'463) Α.Υ.Ο. με την οποία προβλέπεται η απαλλαγή από Φ.Π.Α. των αγαθών που αγοράζονται και των υπηρεσιών που λαμβάνονται από την εγχώρια αγορά, των οποίων η αξία πρέπει να υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) Ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., ανά φορολογητέα αξία εισαγωγής ή συναλλαγής, αντίστοιχα, ώστε να εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτής τα αλκοολούχα και καπνικά προϊόντα καθόσον για τα προϊόντα αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νέου προστιθέμενου άρθρου 2 Α.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 προστίθεται άρθρο 2Α στην αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 (Β'463) Α.Υ.Ο με το οποίο ορίζονται ανώτατες δικαιούμενες ποσότητες αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων που δύνανται να παραλαμβάνουν η Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της με απαλλαγή από δασμό, Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. για την κάλυψη των υπηρεσιακών και προσωπικών αναγκών τους. Οι ποσότητες χορηγούνται ανά ημερολογιακό έτος, το οποίο νοείται από την 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούμενες ποσότητες αφορούν το συγκεκριμένο έτος και σε περίπτωση μη παραλαβής τους εντός του έτους αυτού δεν δύναται να μεταφερθούν σε επόμενο έτος. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 Α.Υ.Ο. και ορίζεται το κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό (ΔΕΦΚ ή ΕΔΕ) που υποβάλλεται στην τελωνειακή αρχή από τα δικαιούχα πρόσωπα πέραν των τελωνειακών παραστατικών που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 2Α για την παραλαβή των αλκοολούχων και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Σημειώνεται ότι, στα υποβαλλόμενα τελωνειακά παραστατικά θα συμπληρώνονται οι ακόλουθοι Κωδικοί Επισυναπτομένων:
α. 1E81 για τη ΔΕΦΚ και 1776 για το ΕΔΕ
Περιγραφή: «Βεβαίωση του Διεθνούς/Ευρωπαϊκού Οργανισμού (Μέλος Τακτικού Προσωπικού του Οργανισμού /Ημερομηνία Ανάληψης καθηκόντων/Διάρκεια Πρώτης Θητείας)»
β. 1E82 για τη ΔΕΦΚ και 1777 για το ΕΔΕ
Περιγραφή: «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Μέλους Διεθνούς/Ευρωπαϊκού Οργανισμού» Σημειώνεται ότι ο χαρακτήρας «Ε» των ανωτέρω κωδικών είναι λατινικός.

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της αριθ. ΠΟΛ.1044/2012 (Β'463) Α.Υ.Ο. και προστίθεται νέα παράγραφος 3 με την οποία ορίζεται ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τον ατελή τελωνισμό των καυσίμων θέρμανσης από την Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της το Γ' Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης ενώ για τον ατελή τελωνισμό των οινοπνευματωδών και καπνικών προϊόντων που παραλαμβάνονται από την Τράπεζα και τα μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της, τον έλεγχο και την παρακολούθηση αυτών, το Α' Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. & Εφοδίων Πειραιά.

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 5 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης η ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι η 10.06.2021.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2005/26.01.2023
Στατιστικά κατώφλια έτους 2023 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1008/23.01.2023
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022
Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2091/28.12.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2089/21.12.2022
Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43/27.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.»
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 42/2022
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022
Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο