Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1146/24.06.2021

Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν. 2960/2001 για τη διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1146/24.06.2021

ΦΕΚ: 2853/Β '/01-07-2021

'Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73, καθώς και του άρθρου 112Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 63 του ν. 4758/2020 (Α’ 242),
β) της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 242),
γ) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
δ) των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 96 της υπ’ αρ. 91354/2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983),
ε) της υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), της υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),
στ) της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως τροποποιήθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της α) της παρ. 3 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94),
ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

2. Την ανάγκη:
α) Καθορισμού της διαδικασίας παρακολούθησης και ελέγχου των μεταφερόμενων, μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, ποσοτήτων ενεργειακών προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων και προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες και
β) προετοιμασίας των οικονομικών φορέων ώστε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που τίθενται με το άρθρο 112Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικας (ν. 2960/2001, Α’ 265), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 63 του ν. 4758/2020 (Α’ 242).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.,

Αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση: α) Καθορίζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 112Α του ν. 2960/2001 για την διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ως άνω νόμου, τα οποία προορίζονται για εξαγωγή, τα σημεία σφράγισης, τα χαρακτηριστικά των σφραγίδων καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία φέρουν υποχρεωτικά τα στοιχεία των σφραγίδων και β) παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 63 του ν. 4758/2020(Α’ 242) (με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 112Α στον ν. 2960/2001), βάσει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 69 του ίδιου νόμου.

'Αρθρο 2
Διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου

1. Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές του άρθρου 55 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) οι οποίοι πραγματοποιούν εξαγωγές των προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ως άνω νόμου, με βυτιοφόρα οχήματα, υποχρεούνται να τηρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112Α του ν.2960/2001, με την επιφύλαξη της παρ. 4, του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, θα πρέπει:
α) Τα διαμερίσματα των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων να σφραγίζονται, κατά τη φόρτωση, με εταιρικές σφραγίδες, ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστο των διαμερισμάτων τους, κατά τη διακίνηση,
β) τα βυτιοφόρα οχήματα να διαθέτουν πιστοποιητικό ογκομέτρησης με τα στοιχεία ογκομέτρησης όλων των διαμερισμάτων των δεξαμενών τους, εκδιδόμενο από αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς, καθώς και βέργα μέτρησης στάθμης των δεξαμενών τους συνοδευόμενη από το απαιτούμενο πιστοποιητικό διακρίβωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137), σε συνδυασμό με τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4608/2019 (Α’ 66), γ) τα βυτιοφόρα οχήματα να διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση και αριθμό Μητρώου «Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων» (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.).

2. Ως προς τα σημεία σφράγισης των βυτιοφόρων και τα χαρακτηριστικά των εταιρικών σφραγίδων εφαρμόζονται αναλογικά τα όσα ορίζονται στις παρ. 2, 3 και 4 αντίστοιχα του άρθρου 96 της υπ’ αρ. 91354/2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β’ 2983).
Ειδικότερα:
α) Τα σημεία σφράγισης είναι τα στόμια πλήρωσης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, οι ανθρωποθυρίδες και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής.
β) Για τη σφράγιση χρησιμοποιούνται σφραγίδες μιας χρήσεως, εντελώς διακριτές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών και των δειγμάτων καυσίμων, με τα εξής χαρακτηριστικά:
(1) Υλικό κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων.
(2) Έμβλημα ή σήμα ή επιγραφή του κυρίου του προϊόντος.
(3) Κωδικό: κάθε σφραγίδα θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένη με έναν εξαψήφιο τουλάχιστον αριθμό.
(4) Λειτουργία: κάθε σφραγίδα θα είναι κατασκευασμένη ώστε η αποσφράγισή της να γίνεται μόνο με καταστροφή της (μίας χρήσεως) ώστε να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο.
Για τις παραπάνω σφραγίσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν και διατάξεις σφράγισης άλλης τεχνολογίας, που εξασφαλίζουν ισοδύναμο αποτέλεσμα.

3. Οι αριθμοί των σφραγίδων που τίθενται στο βυτιοφόρο όχημα, αναγράφονται στα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών και στην άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων για εξαγωγή (Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής -Σ.Ε.Ε.) που συνοδεύει την αποστολή μέχρι το τελωνείο εξόδου ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος επαλήθευσης των στοιχείων τους από το τελωνείο εξόδου.

4. Στις εξαγωγές υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, στις οποίες πραγματοποιείται από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής φυσικός έλεγχος, οι εταιρικές σφραγίδες που έχουν τεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, αφαιρούνται και πραγματοποιείται τελωνειακή σφράγιση.

5. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας συνιστά απλή τελωνειακή παράβαση κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 119 Α του ν. 2960/2001 και επισύρει τα πρόστιμα της παρ. 2 του άρθρου 112 Α του ίδιου νόμου σε βάρος των εγκεκριμένων αποθηκευτών για τις ποσότητες ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή.

'Αρθρο 3

Βάσει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4758/2020 (Α’ 242), η ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 63 του ίδιου νόμου, με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 112Α στον ν. 2960/2001, παρατείνεται και ορίζεται η 1η.1.2022.

'Αρθρο 4

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2022.

2. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2055/15.09.2023
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Εγκύκλιος κοινοποίησης διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2023/1594 του Συμβουλίου της 03ης Αυγούστου 2023 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής της Λευκορωσίας στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και παροχής οδηγιών.
Κ.Υ.Α Α.1142/14.09.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105/22.12.2016 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα» (Β 4241)
Α.Υ.Ο. Α 1143/21.09.2023
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1139/13.09.2023
Αλλαγή Τράπεζας κατάθεσης του αποθεματικού της Ο.Φ.Α.Ε.
Α.Υ.Ο. Α 1141/15.09.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο