Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2133/30.06.2021

Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και διαδικασίες απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών μικρής αξίας (έως του ποσού των 150ευρώ) που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce) από 1/7/2021» - Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και φόρους κατανάλωσης

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2133/30.06.2021

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταβάλλει το διεθνές εμπορικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής ροής αγαθών. Παρότι, από τη μία πλευρά, το ηλεκτρονικό εμπόριο διευκολύνει την πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από την άλλη πλευρά οι τελωνειακές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπες με την πρόκληση της εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ επιτήρησης και διευκόλυνσης για την κάλυψη όλων των σχετικών φορολογικών και μη φορολογικών κινδύνων.

Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) την τελευταία δεκαετία αποτέλεσε το έναυσμα για την υιοθέτηση μίας δέσμης νομοθετικών μέτρων στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας με σκοπό τον περιορισμό φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της Ε.Ε και την καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής η οποία επιφέρει σημαντικές απώλειες εσόδων ΦΠΑ για τα Κράτη Μέλη.

Η εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο για τις εισαγωγές αγαθών μικρής αξίας οδήγησε σε προσαρμογές και στις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και τις διαδικασίες απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας που εφαρμόζονται από 01.07.2021 κατά την εισαγωγή αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce):

Συνοπτικά, οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται από 01.07.2021 στον τομέα των εισαγωγών αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce):
- καταργείται η απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγωγές αγαθών αξίας έως του ποσού των 22ευρώ ώστε όλες οι εισαγωγές αγαθών να υπόκεινται σε φόρο προστιθεμένης αξίας,
- καθιερώνονται δύο νέα, προαιρετικής εφαρμογής, καθεστώτα απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας, κατά την εισαγωγή αγαθών αξίας έως του ποσού των 150ευρώ:
• ειδικό καθεστώς εισαγωγής (import one stop shop-IOSS), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο πωλητής των αγαθών και oφόρος αποδίδεται στην μονοαπευθυντική θυρίδα (one-stop- shop) και
• ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και πληρωμή του ΦΠΑ (special arrangements), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο παραλήπτης του δέματος και ο φόρος αποδίδεται για λογαριασμό των παραληπτών στις τελωνειακές αρχές από το πρόσωπο που προσκομίζει τα αγαθά στο τελωνείο (κατά κανόνα εταιρείες διεθνούς ταχυμεταφοράς και ο φορέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών - ΕΛΤΑ)
- ανεξαρτήτως των ως άνω ειδικών καθεστώτων απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας που θα επιλεγεί τηρούνται υποχρεωτικά τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και οι ιδιώτες-καταναλωτές επιβαρύνονται με το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα μας - κανονικό ή μειωμένο - αναλόγως του είδους του αγαθού που αποτελεί αντικείμενο της διαδικτυακής αγοράς και εισαγωγής,
- θεσπίζεται υποχρέωση υποβολής διασάφησης θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία για κάθε αποστολή (δέμα),
- θεσπίζεται ένα νέο υπερ-απλουστευμένο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής (διασάφηση Η7) σε επίπεδο Ε.Ε το οποίο υλοποιήθηκε ως νέο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής (διασάφηση εισαγωγής e-commerce) στο Υποσύστημα Εισαγωγών του ICISnet,
- παρέχεται ηδυνατότητα υποβολής του νέου τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής e-commerce και πριν την άφιξη των εμπορευμάτων για την επίσπευση της διαδικασίας εκτελωνισμού,
- εφαρμόζονται κοινοί κανόνες και κοινές διαδικασίες για εταιρείες ταχυμεταφοράς και ΦΠΚΥ (τα ΕΛΤΑ Α.Ε βάσει νόμου),
- καταργείται η διαλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου,
- είναι εύλογο ότι οι διατάξεις της αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9.12.2016 (ΦΕΚ Β'4092/20-12- 2016) ΚΥΑ «Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας» που έρχονται σε αντίθεση με τις νέες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για την εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων ΦΠΑ (είδος υποβαλλόμενων παραστατικών, όρια απαλλαγών, διαλογή παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου) παύουν να ισχύουν.
- Εξαιρούνται της προσκόμισης στο τελωνείο και υποβολής διασάφησης τα κατωτέρω αντικείμενα τα οποία παραδίδονται άμεσα στους παραλήπτες
• κάρτες και επιστολές που περιέχουν αποκλειστικά προσωπικά μηνύματα.
• επιστολές για τυφλούς.
• έντυπα που δεν υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και Φ.Π.Α.. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009 και του Ν.1684/87 πχ. διαφημιστικά έντυπα, κατάλογοι, τιμοκατάλογοι, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ.

Αγαθά για τα οποία υποβάλλεται διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιουλίου 2021 και έπειτα, ανεξάρτητα από τον χρόνο άφιξης στην Ε.Ε., θα υπόκεινται σε ΦΠΑ κατά την εισαγωγή τους.

Ο προμηθευτής ή η ηλεκτρονική διεπαφή (ως «οιονεί» προμηθευτής) δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το ειδικό καθεστώς εισαγωγής IOSS για να δηλώσουν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2021.

Ομοίως, η υπεραπλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής Η7 (τύπου D προάφιξης ή συνήθης τύπου Α) δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά την 1η Ιουλίου 2021 ανεξάρτητα από την ημερομηνία άφιξης των εμπορευμάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Νομικό πλαίσιο
1.1 Νέα νομοθετική δέσμη μέτρων ΦΠΑ
1.2. Διατάξεις Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για την εφαρμογή των νέων μέτρων ΦΠΑ
1.3 Πεδίο εφαρμογής εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες (e- commerce)
1.3.1 Αποστολές αγαθών αξίας έως 150ευρώ
1.3.2 Χρήση υπερ-απλουστευμένης διασάφησης Η7
1.3.3 Αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη C2C με απαλλαγή από δασμό και ΦΠΑ
1.3.4 Νέο παραστατικό εισαγωγής για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων αξίας έως του ποσού 150 ευρώ - Διασάφηση Η7
2. Διαδικασία Εισαγωγής
2.1 Υποβολή διασάφησης πριν την άφιξη (τύπου D)
2.1.1 Ροή διαδικασίας
2.1.2 Ανάλυση Κινδύνων-Διενέργεια Ελέγχων
2.1.3 Καταγραφή Αποτελεσμάτων Ελέγχου
2.1.4 Απόδοση του ΦΠΑ μέσω του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής (IOSS) - απόδοση φόρου από τον πωλητή στην μονοαπευθυντική θυρίδα (import one-stop-shop)
2.1.5 Απόδοση του ΦΠΑ μέσω των ειδικών ρυθμίσεων (special arrangements) στις τελωνειακές αρχές - απόδοση του φόρου (για λογαριασμό των παραληπτών) από το πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα στο Τελωνείο
2.1.6 Απελευθέρωση
2.2 Υποβολή πλήρους διασάφησης (τύπου Α) με την προσκόμιση των αντικειμένων
3. Διόρθωση Διασάφησης
3.1 Διόρθωση Διασάφησης προάφιξης
3.2 Διόρθωση πλήρους διασάφησης τύπου Α
4. Ακύρωση Διασάφησης
5. Επιστρεφόμενα αντικείμενα
5.1 Επιστρεφόμενα αντικείμενα με απόδοση του φόρου μέσω των ειδικών ρυθμίσεων (special arrangements)
5.2 Επιστρεφόμενα αντικείμενα με απόδοση του φόρου μέσω ειδικού καθεστώτος εισαγωγής (IOSS)
6. Υποχρεωτικές θέσεις διασάφησης προάφιξης
7. Λοιπά χρησιμοποιούμενα παραστατικά για την εισαγωγή
8. Εφεδρική διαδικασία
8.1. Ενέργειες πριν την χρήση εφεδρικών διαδικασιών
8.2. Εφαρμογή εφεδρικών διαδικασιών
9. Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο κατανάλωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΠΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ TOY ΦΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.E-COMMERCE: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΞΙΑΣ €0-150
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (STATUS) ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Η7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Ζ3

1. Νομικό πλαίσιο

1.1 Νέα νομοθετική δέσμη μέτρων ΦΠΑ

Στο πλαίσιο της εξάλειψης εμποδίων στις διασυνοριακές εξ αποστάσεως συναλλαγές και των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονταν στην Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (Digital Market Strategy) και στο Σχέδιο Δράσης για τον ΦΠΑ (VAT Action Plan), με την νομοθετική δέσμη μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο καθιερώνονται νέοι κανόνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το φόρο προστιθεμένης αξίας για διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου (συναλλαγές Β2C, ειδικότερα για :
• εξ αποστάσεως παροχές υπηρεσιών,
• ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών,
• εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη.

Με την νομοθετική δέσμη μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στα κάτωθι νομικά κείμενα :
Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας, η οποία τροποποιείται με :
• την οδηγία 2017/2455 του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως (L 348/29.12.2017)
• την οδηγία 2019/1995 του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών (L 310/02.12.2019)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2011 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, ο οποίος τροποποιείται με :
• τον κανονισμό 2017/2459 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καν. αριθ. 282/2011 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112 (L 348/29.12.2017)
• τον κανονισμό 2019/2026 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που διευκολύνονται μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών και τα ειδικά καθεστώτα για υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκειμένους στον φόρο, πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών (L 313/04.12.2019)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο οποίος τροποποιείται με :
• τον κανονισμό 2017/2454 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καν. αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας (L 348/29.12.2017)
• τον κανονισμό 2020/194 της Επιτροπής για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα για υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο, πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών (L 40, 13.02.2020).

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις των ανωτέρω οδηγιών ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο με τις διατάξεις του ν/σ «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία ορισμένων άρθρων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις» με ισχύ από την 1.7.2021,ενώ οι διατάξεις των κανονισμών είναι υποχρεωτικής και δεσμευτικής ισχύος για τα Κράτη Μέλη.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της νομοθετικής δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν εκδοθεί από την Ευρ. Επιτροπή επεξηγηματικές σημειώσεις (VAT explanatory notes),διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/taxation customs/business/vat/resources en.

Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος παρουσιάζονται συνοπτικά οι διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ και του Κώδικα ΦΠΑ που αφορούν τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από χώρες εκτός Ε.Ε.

Με τη νέα νομοθετική δέσμη μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικά για τις εισαγωγές αγαθών μικρής αξίας έως του ποσού των 150 ευρώ επέρχονται, από την 1η Ιουλίου 2021, οι ακόλουθες αλλαγές:

(1) καταργείται η απαλλαγή ΦΠΑ για εισαγωγές αγαθών αξίας έως του ποσού των 22 ευρώ, ώστε όλες οι εισαγωγές αγαθών να υπόκεινται σε φόρο προστιθεμένης αξίας.

Επισημαίνεται ότι, η κατάργηση της απαλλαγής ΦΠΑ για αγαθά αξίας έως του ποσού των 22ευρώ των άρθρων 20 και 21 του Ν.1684/1987 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 τουν/σ «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία ορισμένων άρθρων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις» με ισχύ από την 1.7.2021) δεν επηρεάζει τη δασμολογική απαλλαγή για αγαθά αξίας έως 150 ευρώ του άρθρου 23 του καν. αριθ. 1186/2009 για το κοινοτικό καθεστώς των τελωνειακών ατελειών η οποία παραμένει εν ισχύ.

(2) καθιερώνονται δύο νέα ειδικά καθεστώτα απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την εισαγωγή :

(α) Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες με απόδοση του φόρου μέσω της μονοαπευθυντικής θυρίδας IOSS (import οηθ-8ΐορ-8ήορ)από τον πωλητή ή από πρόσωπο-μεσάζοντα (intermediary) για λογαριασμό του πωλητή (vendor collection model).

Υπόχρεος απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας είναι ο πωλητής των αγαθών (εγκατεστημένος εντός ή εκτός της Ένωσης). Όπου μία ηλεκτρονική πλατφόρμα διευκολύνει1 τις διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών, υπόχρεος απόδοσης του φόρου είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα (electronic platform).

Βάσει του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής, ο πωλητής των αγαθών ή ηλεκτρονική πλατφόρμα (ως «οιωνεί προμηθευτής») κατά τη στιγμή της πώλησης χρεώνει στον αγοραστή- παραλήπτη του δέματος την αξία του προϊόντος συν τον ΦΠΑ με το συντελεστή του φόρου που αντιστοιχεί στο Κράτος Μέλος άφιξης του δέματος (Κράτος Μέλος κατανάλωσης). Οι ισχύοντες συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας για κάθε Κράτος Μέλος είναι διαθέσιμοι στους ενδιαφερομένους πωλητές αγαθών ή ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέσω βάσης δεδομένων η οποία ενημερώνεται από τα Κράτη Μέλη (Taxes in Europe DataBase-TEDB).

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που έχει εισπραχθεί από τον παραλήπτη του δέματος αποδίδεται από τον πωλητή στην μονο-απευθυντική θυρίδα (IOSS). Για την απόδοση του φόρου στο IOSS, ο πωλητής υποχρεούται να εγγραφεί στο IOSS σε ένα Κράτος Μέλος (Κράτος Μέλος εγγραφής) και να αποκτήσει μοναδικό ΑΦΜ/ΦΠΑ με ισχύ σε όλη την Ένωση (VAT IOSS identification number ). Κράτος Μέλος εγγραφής είναι το Κράτος Μέλος όπου ο υπόχρεος στο φόρο (πωλητής ή ηλεκτρονική πλατφόρμα) έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση ή για εγκατεστημένους εκτός Ε.Ε χωρίς μόνιμη εγκατάσταση το Κράτος Μέλος επιλογής του.

Υποχρέωση ορισμού προσώπου-μεσάζοντα υφίσταται για εγκατεστημένους εκτός Ε.Ε υποκείμενους στο φόρο πωλητές ή ηλεκτρονικές πλατφόρμες, εξαιρουμένων προσώπων εγκατεστημένων σε χώρες με τις οποίες η Ένωση διαθέτει συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας, επί του παρόντος μόνο η Νορβηγία. Σε περίπτωση ορισμού μεσάζοντα, ο μεσάζοντας υποχρεούται κατ' αρχήν σε εγγραφή στο IOSS ώστε να αποκτήσει έναν αναγνωριστικό αριθμό (IOSS identification number) με το πρόθεμα ΙΝ. Εν συνεχεία, ο μεσάζοντας αποκτά ένα μοναδικό ΑΦΜ/ΦΠΑ με ισχύ σε όλη την Ένωση (VAT IOSS identification number) με το πρόθεμα ΙΜ για κάθε εκπροσωπούμενο υποκείμενο στο φόρο (πωλητή ή ηλεκτρονική πλατφόρμα).

Σημειώνεται ότι :
• ο αριθμός αναγνώρισης του μεσάζοντος δεν είναι αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από τον μεσάζοντα για τη δήλωση ΦΠΑ επί φορολογητέων πράξεων.
• μια ηλεκτρονική πλατφόρμα θα έχει έναν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ IOSS ανεξαρτήτως του αριθμού των υποκείμενων προμηθευτών για τους οποίους διευκολύνει τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών χαμηλής αξίας σε πελάτες στην ΕΕ.

Η απόδοση του φόρου από τον πωλητή ή την ηλεκτρονική πλατφόρμα πραγματοποιείται με υποβολή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ του ειδικού καθεστώτος μέσω της μονο-απευθυντικής θυρίδας (IOSS). Τα ποσά του φόρου που αντιστοιχούν σε εισαγόμενα δέματα με παραλήπτες στη χώρα μας, θα αποδίδονται από τα Κράτη Μέλη εγγραφής στη χώρα μας μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αντίστοιχα, για εγγεγραμμένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, τα ποσά φόρου που αποδίδονται στη χώρα μας μέσω δηλώσεων ΦΠΑ IOSSθα κατανέμονται στα άλλα Κράτη Μέλη όπου πραγματοποιείται η άφιξη των δεμάτων στους αποκτώντες πελάτες (Κράτη Μέλη κατανάλωσης).

Η εισαγωγή των αποστολών (δεμάτων) δύναται να πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος. Ο παραλήπτης του δέματος έχει εκπληρώσει τη φορολογική του υποχρέωση στον πωλητή ή την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Για την απόδοση του φόρου προστιθεμένης αξίας μέσω του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής IOSS, κατά την υποβολή της διασάφησης Η7 και υπό την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα του IOSS VAT number του πωλητή ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι τελωνειακές αρχές θα χορηγούν απαλλαγή ώστε ο φόρος να αποδίδεται στη μονο-απευθυντική θυρίδα IOSS, είτε στη χώρα μας για εγγεγραμμένους στην Ελλάδα υποκείμενους στο φόρο είτε σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, στο οποίο ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής έχει εγγραφεί. Η επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της ισχύος του IOSS VAT number από τις τελωνειακές αρχές θα πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες μέσω εθνικής βάσης δεδομένων η οποία θα αντλεί στοιχεία από κεντρική βάση δεδομένων - αποθετήριο όλων των ατομικών αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (IOSS VAT identification numbers) που θα χορηγούνται στους υποκείμενους στο φόρο από όλα τα Κράτη Μέλη.

Ως εκ τούτου, η συμπλήρωση του IOSS VAT number του υποκείμενου στο φόρο πωλητή/ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή του μεσάζοντα (intermediary) επί της διασάφησης Η7είναι υποχρεωτική.

Ο αναγνωριστικός αριθμός IOSS VAT number έχει συγκεκριμένο μορφότυπο ο οποίος ορίζεται στον καν. αριθ. 2020/194 της Επιτροπής ως εξής : IMxxxyyyyyyz, όπου: xxx είναι ο τριψήφιος αριθμητικός κωδικός ISO του κράτους μέλους εγγραφής· yyyyyy είναι ο 6ψήφιος αριθμός που χορηγείται από το κράτος μέλος εγγραφής· και z είναι ψηφίο ελέγχου.

Οι διαδικασίες εγγραφής υποκείμενων στο φόρο στο μητρώο του ειδικού καθεστώτος, υποβολής στοιχείων μεταβολών καθώς και διαγραφής/εξαίρεσης από το μητρώο για όσους οικονομικούς φορείς επιλέξουν τη χώρα μας ως Κράτος Μέλος εγγραφής, οι διαδικασίες υποβολής δηλώσεων φόρου του ειδικού καθεστώτος σε μηνιαία βάση που θα αφορούν είτε φόρο που πρέπει να αποδοθεί στη χώρα μας είτε φόρο που αποδίδεται στη χώρα μας ώστε να κατανεμηθεί σε άλλα Κράτη Μέλη καθώς οι διαδικασίες πληρωμής του φόρου από τους εγγεγραμμένους στην Ελλάδα με απόδοση του φόρου στον Κρατικό Προϋπολογισμό ή μεταφορά των ποσών φόρου στα άλλα Κράτη Μέλη κατανάλωσης θα διεκπεραιώνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TAXISnet.

Ειδικότερα:

Δικαίωμα εγγραφής στο ειδικό καθεστώς εισαγωγής στη χώρα μας θα έχουν υποκείμενοι στο φόρο (πωλητές ή ηλεκτρονικές πλατφόρμες) που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, εξαιρουμένων προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που εισάγονται από τρίτες χώρες, ή πρόσωπα-μεσάζοντες που ενεργούν για λογαριασμό τους εφόσον έχουν την έδρα της οικονομικής τους δραστηριότητας στη χώρα μας ή έχουν την έδρα της οικονομικής τους δραστηριότητας εκτός Ένωσης αλλά διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας.

Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε έχουν δικαίωμα εγγραφής στη χώρα μας εφόσον έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας ή, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, επιλέγουν τη χώρα μας ως Κράτος Μέλος εγγραφής και εκπροσωπούνται από μεσάζοντα. Ο ορισμός μεσάζοντα δεν είναι υποχρεωτικός για υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα σε χώρα εκτός Ε.Ε με την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία διοικητικής συνεργασίας.

Δικαίωμα εγγραφής στο ειδικό καθεστώς εισαγωγής, είτε απευθείας είτε διαμέσου μεσάζοντα, δεν επιτρέπεται για υποκείμενους στο φόρο που είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ.

Σε περίπτωση ορισμού μεσάζοντα, σε υποχρεωτική ή προαιρετική βάση, το πρόσωπο αυτό καθίσταται υπόχρεο στο φόρο και υποχρεούται στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ του ειδικού καθεστώτος και καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ εισαγωγής.

Η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ στο ειδικό καθεστώς εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων μηδενικών δηλώσεων, θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί το τέλος της φορολογικής περιόδου που αφορά και θα περιλαμβάνει το ποσό ΦΠΑ που οφείλεται ανά Κράτος Μέλος κατανάλωσης και οικείο συντελεστή φόρου. Στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής δεν υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις, αλλά η δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται για την οικεία φορολογική περίοδο περιλαμβάνει διορθώσεις που αφορούν σε προηγούμενη ή προηγούμενες φορολογικές περιόδους, δηλ. οι διορθώσεις γίνονται μέσω αναπροσαρμογών σε επόμενη δήλωση. Αναπροσαρμογές είναι δυνατόν να υποβάλλονται εντός (3)τριών ετών από την ημερομηνία στην οποία έπρεπε να έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση.

Η πληρωμή του φόρου στο ειδικό καθεστώς εισαγωγής θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με εναλλακτικά μέσα πληρωμής (π.χ web-banking κ.λ.π) μέσω έκδοσης ταυτότητας οφειλής με κωδικό πληρωμής. Η πληρωμή, η οποία πρέπει να παραπέμπει στον μοναδικό αριθμό αναφοράς της δήλωσης, θα διεκπεραιώνεται μέσω διατραπεζικών συστημάτων και θα αποδίδεται σε λογαριασμό που θα τηρεί η Α.Α.Δ.Ε στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Επίσης, θα υποστηρίζεται λειτουργία για τυχόν επιστροφές φόρου.

Έλεγχος ειδικού καθεστώτος εισαγωγής μέσω του συστήματος επιτήρησης (surveillance)

Για σκοπούς διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων της δηλωθείσας αξίας στα τελωνειακά παραστατικά εισαγωγής με τη δηλωθείσα αξία των εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών στις δηλώσεις ΦΠΑ IOSS, έχει θεσπισθεί διαδικασία διαβίβασης στοιχείων διασαφήσεων εισαγωγής Η7 (αξία εισαγωγής ανά IOSS VAT identification number) μέσω του συστήματος της επιτήρησης (surveillance) (η διαβίβαση θα γίνεται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet).

 
(β) Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και την πληρωμή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή (special arrangements for declaration and payment of import VAT), με απόδοση του φόρου στις τελωνειακές αρχές (traditional customs model).

Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι το πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα αγαθά (παραλήπτης του δέματος). Ωστόσο, ο φόρος προστιθέμενης αξίας καταβάλλεται, για λογαριασμό του τελικού παραλήπτη του δέματος, από πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα στο τελωνείο (κατά κανόνα εταιρείες ταχυμεταφορών και πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών). Η απόδοση του φόρου πραγματοποιείται με αναβολή πληρωμής, ήτοι καταβάλλεται σε μηνιαία βάση μέχρι τη 16η μέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα βεβαίωσης της οφειλής.

Για την εφαρμογή των ειδικών ρυθμίσεων, η αναβολή πληρωμής θα εφαρμόζεται χωρίς να απαιτείται έκδοση άδειας αναβολής πληρωμής και σύσταση εγγύησης.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου καθεστώτος απόδοσης του φόρου δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από τις υφιστάμενες διαδικασίες απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών στις τελωνειακές αρχές.

Στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος παρουσιάζεται συνοπτικά η λειτουργία των δύο ειδικών καθεστώτων.

Διευκρινίζεται ότι και τα δύο νέα ειδικά καθεστώτα απόδοσης του φόρου υποστηρίζουν την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν στη χώρα μας και προβλέπονται από το Παράρτημα III του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα, οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στη χώρα μας:
• για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής IOSS, είναι διαθέσιμοι στους πωλητές ή τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες στη βάση δεδομένων Taxes in Europe Database,
• για την εφαρμογή των ειδικών ρυθμίσεων (special arrangements),είναι διαθέσιμοι μέσω του μηχανογραφικού συστήματος τελωνείων ICISnet.

Διευκρινίζεται ότι τα δύο νέα καθεστώτα απόδοσης του φόρου κατά την εισαγωγή αγαθών μικρής αξίας είναι προαιρετικής εφαρμογής και δεν αναιρούν τη χρήση συνήθων διαδικασιών απόδοσης του φόρου στις τελωνειακές αρχές.

1.2. Διατάξεις Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για την εφαρμογή των νέων μέτρων ΦΠΑ

Ορισμοί και βασικές έννοιες τελωνειακής νομοθεσίας

Για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, απαιτήθηκαν αντίστοιχα τροποποιήσεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας. Για την προσαρμογή των σχετικών τελωνειακών διατυπώσεων στους νέους κανόνες για τον ΦΠΑ, οι Κανονισμοί 2446/20152 και 2447/20153 τροποποιήθηκαν ως προς τα ακόλουθα:

1) Έχοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση του όγκου των μικροδεμάτων που θα υπόκεινται πλέον σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και είσπραξη φόρου προστιθεμένης αξίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε μία νέα διασάφηση- υπεραπλουστευμένο σύνολο δεδομένων (data set H7) προς υποστήριξη της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο για αγαθά αξίας έως 150 ευρώ(άρθρο 143α του Κανονισμού 2446/2015 και στήλη Η7 του παραρτήματος Β που εισήχθησαν με τον Κανονισμό 1143/2019 της Επιτροπής).

Το νέο υπεραπλουστευμένο σύνολο δεδομένων, θα υποβάλλεται ανά αποστολή-δέμα με τα λιγότερα δυνατά στοιχεία σε σχέση με το σύνολο δεδομένων μίας συνήθους διασάφησης.

Ενιαία αποστολή και αποστολή χαμηλής αξίας

Όσον αφορά το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού 1186/2009 για τις τελωνειακές ατέλειες, που ορίζει τις «αποστολές αμελητέας αξίας», οι αποστολές χαμηλής αξίας περιέχουν εμπορεύματα των οποίων η ίδια αξία κατά την εισαγωγή δεν υπερβαίνει τα 150 EUR.

Όσον αφορά τον όρο «αποστολή», τα εμπορεύματα που αποστέλλονται ταυτόχρονα από τον ίδιο αποστολέα στον ίδιο παραλήπτη και καλύπτονται από την ίδια σύμβαση μεταφοράς (π.χ. φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς, γραμμωτός κώδικας S10) θεωρούνται ενιαία «αποστολή».

Κατά συνέπεια, εμπορεύματα που αποστέλλονται από τον ίδιο αποστολέα στον ίδιο παραλήπτη και τα οποία παραγγέλθηκαν και εστάλησαν χωριστά, ακόμη και αν φθάσουν την ίδια ημέρα αλλά ως χωριστά δέματα στον ταχυδρομικό φορέα ή στον πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών στον προορισμό, θεωρούνται χωριστές αποστολές. Στο ίδιο πνεύμα, εμπορεύματα που καλύπτονται από μία παραγγελία που έχει γίνει από το ίδιο πρόσωπο, αλλά αποστέλλονται χωριστά, θεωρούνται χωριστές αποστολές.

Ωστόσο, ο ορισμός αυτός θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τους τελωνειακούς ελέγχους (άρθρο 46 του ΕΤΚ). Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να διεξάγουν οποιονδήποτε έλεγχο θεωρούν απαραίτητο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τελωνειακούς κανόνες και, εν τέλει, για την προστασία των οικονομικών παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ) της Ένωσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ατέλεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 εφαρμόζεται ανά αποστολή και, εάν η αποστολή αποτελείται από περισσότερα είδη, η αποστολή δεν μπορεί να κατατμηθεί προκειμένου να ζητηθεί τελωνειακή ατέλεια για ένα ή περισσότερα είδη, η αξία των οποίων ανέρχεται σε έως ποσό 150 EUR.

2) Εισήχθη νομικά δεσμευτικός ορισμός για τον όρο «ίδια αξία» (εσωτερική αξία), ο οποίος βασίζεται στην προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για το όριο της απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς (άρθρο 1 σημείο 48 του Καν. 2446/2015). Ο ορισμός αυτός ισχύει για την εφαρμογή του ορίου των 150 ευρώ τόσο για τελωνειακούς σκοπούς όσο και για σκοπούς ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το καθεστώς είσπραξης ΦΠΑ που χρησιμοποιείται.

Ως «ίδια αξία» (εσωτερική αξία)νοείται:
α) για εμπορεύματα εμπορικού χαρακτήρα: η τιμή των εμπορευμάτων αυτών καθαυτά όταν πωλούνται για εξαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς και ασφάλισης, εκτός εάν αυτά περιλαμβάνονται στην τιμή και δεν αναγράφονται χωριστά στο τιμολόγιο, και τυχόν άλλων φόρων και επιβαρύνσεων που μπορούν να ελεγχθούν από τις τελωνειακές αρχές από κάθε σχετικό έγγραφο·
β) για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα: η τιμή που θα είχε καταβληθεί για τα ίδια τα εμπορεύματα εάν είχαν πωληθεί για εξαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Οποιαδήποτε άλλα συναφή έξοδα, πέραν των εξόδων μεταφοράς και ασφάλισης, που δεν αντικατοπτρίζουν την αξία των αγαθών αυτών καθαυτά πρέπει επίσης να εξαιρούνται από την ίδια αξία, οπότε αναγράφονται χωριστά και με σαφήνεια στο τιμολόγιο (π.χ. έξοδα για εργαλεία, τέλη αδειών, φόρος κατά την εξαγωγή κ.λπ.).

Ο όρος «άλλοι φόροι και επιβαρύνσεις» αναφέρεται σε οποιονδήποτε φόρο ή επιβάρυνση που επιβάλλεται βάσει της αξίας των αγαθών ή επιπλέον ενός φόρου ή επιβάρυνσης που εφαρμόζεται σε αυτά τα αγαθά.

Όσον αφορά τα εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα, ο ορισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως για τα εμπορεύματα εμπορικού χαρακτήρα, δηλαδή η αξία των εμπορευμάτων αυτών καθαυτών, εξαιρουμένων τυχόν άλλων εξόδων, φόρων ή επιβαρύνσεων, όπως αναφέρεται ήδη στο άρθρο 1 σημείο 48 στοιχείο α) της κατ' εξουσιοδότηση πράξης του ΕΤΚ.

3) Επιπλέον, με σκοπό την καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων με συγκρίσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι νέες ενωσιακές διατάξεις καθιερώνουν κοινό πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τις εταιρίες ταχυμεταφοράς και τους ταχυδρομικούς φορείς (ΦΠΚΥ), οι οποίοι ακολουθούν τις ίδιες τελωνειακές διατυπώσεις.

Περαιτέρω, εισήχθησαν οι ακόλουθοι ορισμοί που αφορούν στις ταχυμεταφορές (άρθρο 1 σημεία 46 και 47 Καν. 2446/2015):
• «ταχυμεταφορά»: μεταφορά μεμονωμένων ειδών από ή υπό την ευθύνη παρόχου υπηρεσιών ταχυμεταφορών»
• «πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφορών»: φορέας ο οποίος παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την ταχεία και καθορισμένη χρονικά παραλαβή, τη μεταφορά, τον εκτελωνισμό και την παράδοση δεμάτων, με ταυτόχρονο εντοπισμό της θέσης και συνεχή έλεγχο επί των εν λόγω ειδών, καθ' όλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας.

4) Ως αρμόδιο τελωνείο για τη θέση αποστολών χαμηλής αξίας σε ελεύθερη κυκλοφορία, όταν δεν χρησιμοποιείται το καθεστώς IOSS για την είσπραξη του ΦΠΑ, δηλαδή στην περίπτωση των ειδικών ρυθμίσεων, ορίζεται τελωνείο του κράτους μέλους στο οποίο περατώνεται η αποστολή ή η μεταφορά των εμπορευμάτων, δηλαδή στο κράτος μέλος του παραλήπτη της αποστολής (άρθρο 221 παράγραφος 4 του Καν. 2447/2015).
Αντίθετα, όταν χρησιμοποιείται το καθεστώς IOSS για την είσπραξη του ΦΠΑ, το αρμόδιο τελωνείο για τη θέση σε ελευθερία των αποστολών χαμηλής αξίας μπορεί να είναι, είτε στο κράτος μέλος του παραλήπτη, είτε στο κράτος μέλος όπου γίνεται η είσοδος των εμπορευμάτων στην Ε.Ε. και όπου βρίσκονται τα κομβικά σημεία διαλογής/διανομής των εταιρειών ταχυμεταφοράς (hubs) πχ. στη Λειψία της Γερμανίας.

5) Όσον αφορά στην υποχρέωση μηνιαίας αναφοράς της συνολικής αξίας των εισαγωγών ανά αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ IOSS, ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2447/2015 τροποποιήθηκε με σκοπό την παροχή της νομικής βάσης για τη συλλογή και ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών για το ΦΠΑ στο πλαίσιο του συστήματος επιτήρησης-Surveillance (άρθρο 55 και παραρτήματα 21-01, 21-02 και 21-03).

1.3 Πεδίο εφαρμογής εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες (e- commerce)

1.3.1 Αποστολές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ

Για σκοπούς εφαρμογής των νέων διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 5α), ως "εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες" νοούνται οι παραδόσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου ο προμηθευτής παρεμβαίνει έμμεσα στην αποστολή ή τη μεταφορά των αγαθών, από τρίτο έδαφος ή τρίτη χώρα, προς πελάτη σε κράτος μέλος, όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(α) η παράδοση αγαθών πραγματοποιείται για πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο ή νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο, των οποίων οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ με βάσει την παρ. 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 11 (δηλαδή ειδικές κατηγορίες υποκείμενων προσώπων για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών π.χ. γιατροί, ειδικό καθεστώς αγροτών κ.λ.π.), ή για οποιοδήποτε άλλο μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο·

(β) τα παραδιδόμενα αγαθά δεν είναι καινούργια μεταφορικά μέσα4, ούτε αγαθά που παραδίδονται έπειτα από συναρμολόγηση ή εγκατάσταση, με ή χωρίς δοκιμή λειτουργίας, από τον προμηθευτή ή για λογαριασμό του.
Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που πραγματοποιούνται από επιχείρηση προς ιδιώτη - καταναλωτή (συναλλαγές B2C)5 σε αποστολές (δέματα) αξίας έως του ποσού των 150 ευρώ εξαιρουμένων προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο κατανάλωσης (προϊόντα καφέ των περ. β' γ' δ' και ε' της παρ.1 του άρθρου 53 Α του ν.2960/2001).

Σημειώνεται ότι, διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού, θερμαινόμενου προϊόντος καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών αναπλήρωσης σε ιδιώτες δεν επιτρέπονται βάσει νόμου (άρθρο 60 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ν.2960/2001 (Α' 265) και του άρθρο 16 του ν.4419/2016).

Διευκρινίζεται επίσης ότι, στο πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν εμπίπτουν περιπτώσεις απαλλαγών ΦΠΑ οι οποίες προβλέπονται από διατάξεις της νομοθεσίας ΦΠΑ καθώς τα δύο ειδικά καθεστώτα (ειδικό καθεστώς εισαγωγής και ειδικές ρυθμίσεις) έχουν θεσπισθεί με σκοπό την απόδοση φόρου με απλουστευμένο τρόπο και όχι τη χορήγηση απαλλαγών που απαιτεί πρόσθετες υποχρεώσεις (π.χ υποβολή δικαιολογητικών απαλλαγής).

1.3.2 Χρήση υπεραπλουστευμένης διασάφησης Η7

Στο πεδίο εφαρμογής της υπερ-απλουστευμένης διασάφησης Η7, η οποία θεσπίσθηκε προς υποστήριξη της νομοθετικής δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο με μειωμένο σύνολο δεδομένων έναντι μίας συνήθους διασάφησης, λόγω του αναμενόμενου όγκου συναλλαγών, εμπίπτουν εμπορεύματα που αποστέλλονται σε αποστολές με ίδια αξία έως 150 ευρώ.

Εξαιρούνται, πλέον των ως άνω περιπτώσεων προϊόντων (κεφ. 1.3.1), τα οποία ούτως ή άλλως εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο:

• εμπορεύματα που υπόκεινται σε τελωνειακή ατέλεια βάσει άλλων άρθρων του κανονισμού 1186/2009 για τις τελωνειακές ατέλειες, όπως εμπορικά δείγματα, καθώς και εμπορεύματα που έχουν εξαχθεί από τη χώρα μας και επιστρέφουν ως επανεισαγόμενα δεν μπορούν να τελωνιστούν με τη διασάφηση Η7 και πρέπει να υπόκεινται σε ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ή σε συνήθη διασάφηση με πλήρες σύνολο δεδομένων.
• εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς: τα εμπορεύματα αυτά, εκτός από εκείνα για τα οποία απαγορεύεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία καθώς και τα αποστελλόμενα εμπορεύματα από τις χώρες: Βόρεια Κορέα (KP), Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία) (IR), Ιράκ (IQ), Συρία (SY), Λιβύη (LY) και Ινδονησία (ID) πρέπει να τελωνίζονται με τη χρήση συνήθους τελωνειακής διασάφησης που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες και συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά/άδειες/εγκρίσεις για τον τελωνισμό τους. Με την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης με το σύνολο δεδομένων H7, δηλώνεται ότι τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς.
• εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με εφαρμογή των καθεστώτων 42 και 63 (εισαγωγή και επανεισαγωγή αγαθών με απαλλαγή ΦΠΑ και αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε)
• εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς.

Σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τις εισαγωγές αγαθών μικρής αξίας, από το πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το πεδίο εφαρμογής της διασάφησης Η7 εξαιρούνται εμπορεύματα τα οποία υπήχθησαν αρχικά σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή Ελεύθερη Ζώνη καθώς αφενός κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε αντίθεση με την απαίτηση της απευθείας αποστολής που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού για τις τελωνειακές ατέλειες αφετέρου αγαθά που έχουν υπαχθεί σε καθεστώτα αποθήκευσης βρίσκονται ήδη στο έδαφος της ΕΕ και, συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν αποσταλεί από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη όπως απαιτεί η έννοια των εξ αποστάσεως πωλήσεων εισαγόμενων αγαθών κατά τις διατάξεις ΦΠΑ.

Ωστόσο, εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση ή υπαχθέντα στο καθεστώς διαμετακόμισης αμέσως μετά την άφιξή τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή πριν από την άφιξη αυτή μπορούν να τελωνιστούν με χρήση της διασάφησης Η7.

Συνοπτικά, το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιάζεται στο Παράρτημα 3.

1.3.3 Αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη C2C με απαλλαγή από δασμό και ΦΠΑ

Στο πεδίο εφαρμογής της υπερ-απλουστευμένης διασάφησης Η7 εμπίπτουν και οι αποστολές από ιδιώτες προς ιδιώτες C2C με ίδια αξία έως 150€ μεταξύ των οποίων αυτές για τις οποίες παρέχεται απαλλαγή από δασμούς σύμφωνα με το άρθρο 25 του καν. αριθ. 1186/09 για τις τελωνειακές ατέλειες και απαλλαγή από ΦΠΑ μέχρι του ποσού των 45ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 66-67 του Ν.1402/83.

Ειδικότερα, για οινοπνευματώδη προϊόντα, αρώματα και κολόνιες, καπνό και προϊόντα καπνού επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το παραστατικό Η7 μόνο εφόσον εφαρμόζεται το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού 1186/09 για τις τελωνειακές ατέλειες (C2C) που αφορά στις εισαγωγές χωρίς εμπορικό χαρακτήρα.

Οι ανωτέρω διατάξεις καλύπτουν εμπορεύματα:
• που περιέχονται σε αποστολές αξίας έως 45 EUR,
• που αποστέλλονται από ιδιώτη από τρίτη χώρα προς άλλον ιδιώτη ο οποίος ευρίσκεται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ,
• που δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εισαγωγής (εμπορεύματα ευκαιριακού χαρακτήρα, αποκλειστικά για προσωπική χρήση του παραλήπτη ή της οικογένειάς του, τα οποία, από τη φύση ή την ποσότητά τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα και αποστέλλονται στον παραλήπτη από τον αποστολέα χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή),

Επιπλέον βάσει των ανωτέρω διατάξεων ισχύουν ποσοτικά όρια για τα προϊόντα καπνού, το οινόπνευμα και τα οινοπνευματώδη ποτά, τα αρώματα και τις κολόνιες .

Σε περίπτωση που μία αποστολή από ιδιώτη σε ιδιώτη υπερβαίνει το ποσό των 45 ευρώ καταβάλλεται ΦΠΑ στις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με τους όρους που ίσχυαν και πριν την 01.07.2021 δηλ. με άμεση πληρωμή ή με αναβολή πληρωμής (άδεια- εγγύηση).

1.3.4 Νέο παραστατικό εισαγωγής για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων αξίας έως του ποσού 150 ευρώ - Διασάφηση Η7

Η Α.Α.Δ.Ε., αναγνωρίζοντας την αναμενόμενη εκθετική αύξηση του όγκου των μικροδεμάτων που θα υπόκεινται πλέον σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και είσπραξη ΦΠΑ, προέβη στην υλοποίηση ενός νέου τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής για τα αγαθά που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce), με τη δυνατότητα υποβολής διασάφησης προάφιξης με στόχο την ταχεία διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής και την άμεση απελευθέρωση των μικροδεμάτων, καθώς και τη δυνατότητα υποβολής πλήρους διασάφησης.

Από 1/7/2021 καθιερώνεται η χρήση της διασάφησης Η7 (νέου υπεραπλουστευμένου συνόλου δεδομένων) για τον τελωνισμό των αντικειμένων αξίας έως του ποσού των 150 ευρώ που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εφαρμογής των τελωνειακών πτυχών της δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με τη μορφή :

• διασάφησης προάφιξης -τύπου D που υποβάλλεται πριν την άφιξη των εμπορευμάτων, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής και την άμεση απελευθέρωση των μικροδεμάτων και

• πλήρους διασάφησης- τύπου Α που υποβάλλεται με την προσκόμιση των εμπορευμάτων .

Ποιος μπορεί να υποβάλλει διασάφηση Η7 (νέο υπεραπλουστευμένο σύνολο δεδομένων)

Η νέα διασάφηση Η7 μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 170 του ΕΤΚ. Για την υποβολή της διασάφησης, το πρόσωπο που την υποβάλλει πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και να είναι σε θέση να προσκομίσει το ίδιο ή να φροντίσει να προσκομιστούν τα εμπορεύματα στο τελωνείο.

Επίσης, η υποβολή της Η7 διασάφησης μπορεί να γίνει για λογαριασμό άλλου προσώπου, μέσω τελωνειακού αντιπροσώπου, το οποίο θα πρέπει να κατέχει σχετική εξουσιοδότηση(άρθρο 19 του ΕΤΚ).

Ανάλογα με το είδος της αντιπροσώπευσης, ο αντιπρόσωπος μπορεί να ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό του προσώπου που εκπροσωπείται (άμεση αντιπροσώπευση) ή εξ ονόματός του και για λογαριασμό του προσώπου που εκπροσωπείται (έμμεση αντιπροσώπευση).

Κατά την υποβολή της διασάφησης για λογαριασμό άλλου προσώπου, οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι (συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών φορέων ή παρόχων υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή παρόμοιων φορέων) πρέπει να διαθέτουν εξουσιοδότηση για την αντιπροσώπευση, η οποία πρέπει να καλύπτει όλες τις διατυπώσεις που αφορούν την διαδικασία εισαγωγής, όπως την πιθανή τροποποίηση ή ακύρωση της τελωνειακής διασάφησης, αλλά και τη διαδικασία επιστροφής των καταβληθέντων ποσών. Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται σχετικό Υπόδειγμα «Εξουσιοδότησης e-commerce».

Οι τελωνειακές αρχές μπορεί να ζητήσουν από τον τελωνειακό αντιπρόσωπο να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για την εξουσιοδότησή του από το πρόσωπο που εκπροσωπεί.

Ειδικότερα, για τους οικονομικούς φορείς που ενεργούν ως τελωνειακοί αντιπρόσωποι σε τακτική βάση, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαλλάσσουν από την υποχρέωση υποβολής των αποδεικτικών στοιχείων εξουσιοδότησης κάθε φορά, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του ΕΤΚ. Ωστόσο, ακόμη και αν δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος πρέπει να εξακολουθεί να είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί με αυτή την ιδιότητα για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου προσώπου (δηλαδή του προσώπου που δικαιούται να εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο να ενεργεί για λογαριασμό του, όπως ο εισαγωγέας). Με άλλα λόγια, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμφωνήσει ρητά να εκπροσωπείται ή να τεκμαίρεται ότι έχει συμφωνήσει να προβεί σε εξουσιοδότηση αφού του δοθεί η δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του σχετικά με την πρόθεσή του να διασαφήσει ο ίδιος τα εμπορεύματα ή να ορίσει άλλον τελωνειακό αντιπρόσωπο. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι που δεν προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για την εξουσιοδότησή τους από το πρόσωπο που εκπροσωπούν ή δεν δηλώνουν ότι ενεργούν ως αντιπρόσωποι, θεωρείται ότι ενεργούν εξ ονόματός τους και για λογαριασμό τους και πρέπει να φέρουν πλήρη ευθύνη για τη σχετική τελωνειακή διασάφηση.

2. Διαδικασία Εισαγωγής

2.1 Υποβολή διασάφησης πριν την άφιξη (τύπου D)

Με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας εκτελωνισμού αποστολών e-commerce, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής διασάφησης προάφιξης (τύπου D) επί τη βάσει των ηλεκτρονικών πληροφοριών που είναι διαθέσιμες για τα αντικείμενα από τις χώρες αποστολής τους (μηνύματα ΙΤΜΑΤΤ για τον ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ) και ηλεκτρονικά δεδομένα από τα συστήματα των εταιρειών ταχυμεταφοράς). Για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών, εφόσον τα εμπορεύματα τελωνίζονται και απελευθερώνονται άμεσα με την προσκόμισή τους δεν απαιτείται για αυτά η υποβολή διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης. Τα λοιπά εμπορεύματα τα οποία δεν απελευθερώνονται άμεσα, παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση σε χώρο που έχει εγκριθεί για την προσκόμισή τους ή σε εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης.

Δεν μπορεί να υποβληθεί διασάφηση προ-άφιξης για αποστολές που αποστέλλονται τμηματικά. Στις περιπτώσεις αυτές, τα εμπορεύματα τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση προκειμένου να αφιχθεί και να προσκομισθεί στο Τελωνείο ο συνολικός αριθμός των δεμάτων που αποτελούν την αποστολή και στη συνέχεια υποβάλλεται για αυτά μία διασάφηση Η7 τύπου Α.

Διάγραμμα ροής (σχήμα)

2.1.1 Ροή διαδικασίας

Με την παραλαβή μιας τελωνειακής διασάφησης εισαγωγής με την μορφή μηνύματος(^15) (Πίνακας 4 του Παραρτήματος τα μηνύματα) από το αρμόδιο τελωνείο το πρώτο βήμα στην επιχειρηματική διαδικασία που εκτελείται είναι η Αποδοχή της Διασάφησης. Αν υπάρχει οποιοδήποτε σφάλμα η υποβολή απορρίπτεται και ο υποβάλλων ενημερώνεται για το ή τα σφάλματα με σχετικό μήνυμα IE16. Η κατάσταση του παραστατικού είναι «Μη αποδεκτή»(Πίνακας 5 του Παραρτήματος τα status των παραστατικών).

Εφόσον η υποβολή είναι έγκυρη, αποδίδεται MRN και ενημερώνεται ο υποβάλλων με σχετικό μήνυμα IE28. Η κατάσταση του παραστατικού είναι «Αναμονή γνωστοποίησης προσκόμισης εμπορευμάτων στο Τελωνείο».

Στη συνέχεια ενεργοποιείται ο timer της αυτοδίκαιης ακύρωσης στις 30 ημέρες για τις διασαφήσεις προάφιξης, ανεξαρτήτως από το ωράριο λειτουργίας των Τελωνείων, με βάση την ημερομηνία καταχώρισης. Αν παρέλθει το διάστημα των 30 ημερών (λήξη timer) τότε το παραστατικό ακυρώνεται αυτοδίκαια χωρίς την παρέμβαση του τελωνειακού χρήστη. Η κατάσταση του παραστατικού είναι «Αυτοδίκαια Ακυρωμένη».

Για τις διασαφήσεις προάφιξης-τύπου D που υποβάλλονται πριν την άφιξη, καθιερώνεται η υποβολή του μηνύματος γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο.

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες σχετικά με την υποβολή μηνύματος γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων που αφορά αποκλειστικά στην υποβολή της διασάφησης Η7 προ-άφιξης.

Με την θέση σε παραγωγική λειτουργία της πρώτης έκδοσης του ICS-2 τον προσεχή Οκτώβριο, το μήνυμα γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων θα συσχετίζεται επιπλέον με υποβληθείσα Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (ENS). Σχετικές οδηγίες θα παρασχεθούν με ξεχωριστή εγκύκλιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, τα αντικείμενα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης προσκομίζονται αμέσως μετά την άφιξή τους σε χώρο που έχει εγκριθεί από τις Τελωνειακές Αρχές για την προσκόμισή τους, υπό την υπόθεση εκπλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 117 κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού αρ.2015/2446.

Δεν απαιτείται παροχή έγκρισης, όταν η προσκόμιση γίνεται σε εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης ή σε χώρο που έχει καθοριστεί από τις Τελωνειακές αρχές ως χώρος προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων.

Ειδικότερα, όταν έχει υποβληθεί διασάφηση προάφιξης Η7 (τύπου D), ο υπόχρεος, υποβάλλει ηλεκτρονικά το μήνυμα γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων(ΙΖ15) μέσω του συνόλου δεδομένων Ζ3(Πίνακας 7 του Παραρτήματος οι υποχρεωτικές θέσεις της Ζ3), το οποίο μπορεί να συσχετίζεται με πολλές διασαφήσεις προάφιξηςΗ7 (έως και 999 MRN's διασαφήσεων Η7).

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που προηγείται διαμετακόμιση, η εκκαθάριση του καθεστώτος της διαμετακόμισης προηγείται του μηνύματος της γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων.

Το σύστημα πραγματοποιεί ελέγχους εγκυρότητας και σε περίπτωση σφάλματος η υποβολή του μηνύματος (ΙΖ15) απορρίπτεται και ο υποβάλλων ενημερώνεται με το μήνυμα ΙΖ16. Το παραστατικό παραμένει σε κατάσταση «Αναμονή γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο».

Εφόσον η υποβολή του μηνύματος γνωστοποίησης προσκόμισης είναι έγκυρη, αποδίδεται MRN και ημερομηνία αποδοχής και ενημερώνεται ο υποβάλλων με το μήνυμα ΙΖ28. Το μήνυμα αυτό σηματοδοτεί την προσκόμιση των εμπορευμάτων και αποδίδεται ημερομηνία αποδοχής στις συνδεόμενες διασαφήσεις προάφιξης, οι οποίες μεταβαίνουν σε κατάσταση «αποδεκτή».

Στο στάδιο αυτό ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς για τα εμπορεύματα που έχουν επιλεγεί για έλεγχο, ώστε να διαχωρίζονται αυτά που πρέπει να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα να απελευθερώνονται άμεσα.

2.1.2 Ανάλυση Κινδύνων-Διενέργεια Ελέγχων

Μετά την αποδοχή της διασάφησης διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου. Η διασάφηση ενημερώνεται με το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου και λαμβάνει βαθμό επικινδυνότητας.

Αμέσως μετά την υποβολή του μηνύματος γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων, μέσω του συνόλου δεδομένων Ζ3, εφόσον, σύμφωνα με τον βαθμό επικινδυνότητας:

• Απαιτείται η διενέργεια ελέγχου, εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα εντολή ελέγχου, αντί της ισχύουσας σήμερα χειροκίνητης έκδοσης εντολής ελέγχου. Ακολούθως, ενημερώνεται η διασάφηση Η7 και λαμβάνει κατάσταση (Status) «υπό έλεγχο», ενώ ο διασαφιστής λαμβάνει ενημέρωση ότι η διασάφηση είναι «υπό έλεγχο» με το μήνυμα ΙΕ60, κατά τα ισχύοντα.

Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος ελεγκτής διενεργεί τον προβλεπόμενο έλεγχο, προβαίνοντας κατά περίπτωση, σε φυσικό έλεγχο του εμπορεύματος και στην επαλήθευση των στοιχείων της διασάφησης, βάσει των αναφερόμενων σε αυτή και των προσκομιζόμενων υποστηρικτικών εγγράφων. Στις περιπτώσεις που ο αρμόδιος ελεγκτής έχει εύλογες αμφιβολίες όσον αφορά στη δήλωση της ορθής αξίας, δύναται να ζητάει συμπληρωματικές πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την εξακρίβωση της πραγματικής αξίας των εμπορευμάτων (ενδεικτικά: τιμολόγιο, παραγγελία, έμβασμα πληρωμής, paypal, απόδειξη πιστωτικής κάρτας) και να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, στο πλαίσιο του διενεργούμενου ελέγχου. Εφόσον κριθεί απαραίτητο για την τεκμηρίωση του ελέγχου, δύναται να ζητηθεί από το διασαφιστή/αντιπρόσωπο να υποβάλει ηλεκτρονικά τα υποστηρικτικά έγγραφα. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο ελεγκτής προβαίνει στην καταγραφή του αποτελέσματος ελέγχου και η διασάφηση δρομολογείται κατά τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.

• Δεν απαιτείται διενέργεια ελέγχου, η διασάφηση Η7, δρομολογείται αυτόματα «κατά δήλωση» και ενημερώνεται ο διασαφιστής με σχετικό μήνυμα ΙΕ29 και το παραστατικό μεταβαίνει σε κατάσταση «Οριστικοποιημένο» ή με το μήνυμα ΙΕ80 και μεταβαίνει σε κατάσταση «Υπό πληρωμή».

2.1.3 Καταγραφή Αποτελεσμάτων Ελέγχου

Στο στάδιο αυτό, ο ελεγκτής καταχωρείτα αποτελέσματα του ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα στον ελεγκτή αποτελέσματα ελέγχου είναι τα εξής:

• A1 Καλώς χωρίς διαφορές: τίθεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο, διαπιστώνεται ότι επαληθεύονται τα δηλούμενα στη διασάφηση στοιχεία.

• Α1 Καλώς με διαφορές: τίθεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο, διαπιστώνονται διαφορές από τα δηλούμενα στη διασάφηση στοιχεία (π.χ. περίπτωση η δηλωθείσα αξία να είναι διαφορετική από την πραγματική, ωστόσο παραμένει εντός πεδίου εφαρμογής καθεστώτος).

• Β1 Σημαντικές διαφορές: τίθεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο, διαπιστώνεται ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή (π.χ. λαθρεμπορία, εμπορεύματα ακατάλληλα για εισαγωγή, ποινικά αδικήματα για τα οποία επιβάλλεται κατάσχεση, αποστολές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος) και η διαδικασία τελωνισμού διακόπτεται.

Οι τυχόν διαφορές που θα καταγράψει ο ελεγκτής αποθηκεύονται στην νέα έκδοση της διασάφησης.

Εάν είναι όλα «καλώς», ενημερώνεται ο διασαφιστής /αντιπρόσωπος με σχετικό μήνυμα ΙΕ29 και το παραστατικό μεταβαίνει σε κατάσταση «Οριστικοποιημένο» ή με το μήνυμα ΙΕ80 και μεταβαίνει σε κατάσταση «Υπό πληρωμή».

Εάν δεν είναι «καλώς» τότε ο αρμόδιος ελεγκτής καταγράφει το σχετικό αποτέλεσμα ελέγχου «Β1», ενημερώνεται ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος με σχετικό μήνυμαΙΕ51και το παραστατικό είναι σε κατάσταση «Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή».

Στην περίπτωση μόνο της χειροκίνητης καταχώρισης διασαφήσεων Η7 (και όχι της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων επί τη βάσει των μηνυμάτων ΙΤΜΑΤΤ για τα ΕΛΤΑ και ηλεκτρονικών δεδομένων από τα συστήματα των εταιρειών ταχυμεταφοράς) εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί εσφαλμένη (ανακριβής) μεταφορά, επιβάλλεται ποινή ανακριβούς δήλωσης του άρθρου 42 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής (IOSS), όπου ο παραλήπτης του δέματος έχει εκπληρώσει τη φορολογική υποχρέωση αποδίδοντας το φόρο που αναλογεί στον πωλητή των αγαθών ή την ηλεκτρονική πλατφόρμα, κατά τον έλεγχο της δηλωθείσας αξίας ενδεχομένως να προκύψουν οι ακόλουθες περιπτώσεις :

1ο παράδειγμα : δηλωθείσα αξία δέματος 120 ευρώ (εντός πεδίου εφαρμογής καθεστώτος). Κατόπιν ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές, η αξία του δέματος διαμορφώνεται σε 140ευρώ (εντός πεδίου εφαρμογής καθεστώτος).
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται διόρθωση παραστατικού και ο φόρος αποδίδεται μέσω του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής καθώς η αποστολή εξακολουθεί και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής (αξία έως 150ευρώ).

2ο παράδειγμα : δηλωθείσα αξία δέματος 140ευρώ (εντός πεδίου εφαρμογής καθεστώτος). Κατόπιν ελέγχου από τις τελωνειακές αρχές, η αξία του δέματος διαμορφώνεται σε 170ευρώ (εκτός πεδίου εφαρμογής καθεστώτος).-

Στην περίπτωση αυτή, επειδή η αποστολή δεν εμπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής (αξία άνω των 150 ευρώ), καταχωρείται αποτέλεσμα ελέγχου Β1 «Σημαντικές διαφορές» και υποβάλλεται νέο παραστατικό (ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ή ΕΔΕ) ώστε το ποσό του φόρου για το σύνολο της αξίας του δέματος 170ευρώ να αποδοθεί στις τελωνειακές αρχές από τον παραλήπτη του δέματος. Στην προκειμένη περίπτωση ενδεχομένως προκύπτει για τον παραλήπτη του δέματος και οφειλή δασμού. Ο πωλητής του δέματος επιστρέφει το ποσό του φόρου στον αγοραστή (βάσει σχετικών αποδεικτικών πληρωμής που προσκομίζει ο παραλήπτης του δέματος), προβαίνει σε διόρθωση της δήλωσης ΦΠΑ IOSSκαι αιτείται επιστροφή του φόρου από το Κράτος Μέλος εγγραφής (το οποίο μπορεί να διαφέρει από το Κράτος Μέλος όπου έλαβε χώρα η εισαγωγή του δέματος). Η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται από το Κράτος Μέλος εγγραφής υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του φόρου που αναλογεί στην πώληση δεν έχει ήδη κατανεμηθεί στο Κράτος Μέλος κατανάλωσης.

2.1.4 Απόδοση του ΦΠΑ μέσω του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής (IOSS) - απόδοση φόρου από τον πωλητή στην μονοαπευθυντική θυρίδα (import one-stop-shop)

Για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής και την απόδοση του φόρου προστιθεμένης αξίας μέσω του IOSS, υπό την προϋπόθεση ότι έχει επιβεβαιωθεί κατά την υποβολή της διασάφησης Η7 η εγκυρότητα και ισχύς του IOSS VAT number του πωλητή, οι τελωνειακές αρχές χορηγούν απαλλαγή, δεν υπάρχει καταβολή φόρου στο τελωνείο και ο φόρος αποδίδεται στη μικρο-απευθυντική θυρίδα IOSS.

2.1.5 Απόδοση του ΦΠΑ μέσω των ειδικών ρυθμίσεων (special arrangements) στις τελωνειακές αρχές - απόδοση του φόρου (για λογαριασμό των παραληπτών) από το πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα στο Τελωνείο.

Το καθεστώς αυτό απόδοσης του ΦΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν χρησιμοποιείται το ειδικό καθεστώς εισαγωγής και μόνο εάν το κράτος μέλος προορισμού των αγαθών και το κράτος μέλος εισαγωγής είναι το ίδιο, όταν δηλαδή ο τελικός προορισμός των αγαθών στον εισαγωγέα-παραλήπτη του δέματος είναι το κράτος μέλος όπου τα αγαθά τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Για την απόδοση του φόρου προστιθεμένης αξίας στις τελωνειακές αρχές με αναβολή πληρωμής, παρέχεται στους συναλλασσόμενους που κάνουν χρήση των ειδικών ρυθμίσεων (συνήθως ΕΛΤΑ, πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών, κλπ υπό τον όρο ότι είναι αυτοί που προσκομίζουν τα αγαθά στο τελωνείο) η δυνατότητα της περιοδικής πληρωμής των συναλλαγών τους έως τη 16η μέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα βεβαίωσης της οφειλής, χωρίς ειδική άδεια και παροχή εγγύησης.

Απόδοση του ΦΠΑ στις τελωνειακές αρχές με άμεση καταβολή πραγματοποιείται από ιδιώτες- καταναλωτές που επιθυμούν να υποβάλλουν διασάφηση Η7 χωρίς τη μεσολάβηση των εταιρειών ταχυμεταφοράς ή των ΕΛΤΑ.

Η καταβολή των τελωνειακών οφειλών θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονική ή φυσική πληρωμή των παραστατικών τελωνισμού έως την λήξη της προθεσμίας πληρωμής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στις κείμενες διατάξεις.

Προς το σκοπό αυτό, θα συμπληρώνεται ως τρόπος πληρωμής ο κωδικός «Η» που αντιστοιχεί στην ηλεκτρονική πληρωμή» ή ο κωδικός «Α» που αντιστοιχεί στην φυσική πληρωμή στο τελωνείο, τόσο στα βασικά στοιχεία, όσο και στην καρτέλα «Υπολογισμός Δασμών και φόρων» σε κάθε είδος.

Στις περιπτώσεις άμεσης καταβολής, η προθεσμία πληρωμής είναι δύο εργάσιμες ημέρες πλέον της ημέρας που δημιουργείται η εντολή πληρωμής. Στις περιπτώσεις που παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής, η προθεσμία καθορίζεται από την εφαρμοζόμενη αναστολή.

2.1.6 Απελευθέρωση

Το υποσύστημα Εισαγωγών αποστέλλει αυτόματα το μήνυμα IE29-E-Commerce Declaration Release For Import στον υποβάλλοντα.

2.2 Υποβολή πλήρους διασάφησης (τύπου Α)με την προσκόμιση των αντικειμένων

Η υποβολή διασάφησης Η7 τύπου Α αφορά κυρίως τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες πριν την άφιξη, μη πλήρη μηνύματα ΙΤΜΑΤΤ για τον ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ) και ηλεκτρονικά δεδομένα από τα συστήματα των εταιρειών ταχυμεταφοράς ή σε περιπτώσεις τμηματικής άφιξης δεμάτων που αφορούν μία αποστολή με ένα τιμολόγιο (σημ. 2.1 της παρούσας).

Για τα εμπορεύματα για τα οποία δεν έχει υποβληθεί διασάφηση προ-άφιξης, δεν υποβάλλεται γνωστοποίηση προσκόμισης, υποβάλλεται διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης και τα εμπορεύματα παραμένουν σε προσωρινή εναπόθεση, εντός των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, μέχρις ότου υποβληθεί για αυτά το κατάλληλο παραστατικό για θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση.

Για τα ΕΛ.ΤΑ, οι χώροι προσκόμισης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων είναι τα ΓΕΤΑ και η είσοδος των εμπορευμάτων γίνεται με την καταχώρησή τους στο βιβλίο λογιστικής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης και τη λήψη ΑΚΛΑ σύμφωνα με το υπόδειγμα στην ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9.12.2016.

Οι εταιρίες ταχυμεταφοράς υποβάλλουν δηλωτικό-διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην περίπτωση άμεσου τελωνισμού, εάν προηγείται διαμετακόμιση, στο πεδίο «Προηγούμενο Παραστατικό» της διασάφησης τύπου Α συμπληρώνονται τα στοιχεία της διαμετακόμισης(συνήθης διαμετακόμιση ή απλουστευμένη διαμετακόμιση e-TD)και δεν απαιτείται η υποβολή Δηλωτικού/Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης.

Διαφορές διασάφησης πλήρους τύπου Α με διασάφηση προάφιξης τύπου D

Οι υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης της διασάφησης τύπου Α είναι ίδιες και ισχύουν οι ως άνω οδηγίες για τη διασάφηση προάφιξης τύπου D, και μπορείτε να συμβουλεύεστε και τον Πίνακαθ του Παραρτήματος, εκτός από :

Το στοιχείο δεδομένων 12 01 000 000 Προηγούμενο έγγραφο (θέση 40 ) το οποίο συμπληρώνεται με τον κωδικό ΑΚΛΑ για τα ΕΛΤΑ ή το στίχο δηλωτικού για τις εταιρείες ταχυμεταφοράς, εκτός των περιπτώσεων άμεσου τελωνισμού όταν προηγείται διαμετακόμιση όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία της διαμετακόμισης.

Το στοιχείο δεδομένων 16 15 000 000 Τόπος εμπορευμάτων (θέση 30) το οποίο συμπληρώνεται με τον αντίστοιχο κωδικό από τη σχετική κωδικολίστα σύμφωνα με την υφιστάμενη λειτουργικότητα της θέσης 30 του ΕΔΕ.

Η διασάφηση τύπου Α γίνεται αποδεκτή με την απόδοση MRN.

Μετά την αποδοχή της διασάφησης τύπου Α, διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου. Η διασάφηση ενημερώνεται με το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου, λαμβάνει βαθμό επικινδυνότητας και χωρίς να υποβάλλεται μήνυμα γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων, μέσω του συνόλου δεδομένων Ζ3,ακολουθείται η ροή διαδικασίας που αναφέρεται παραπάνω στις παραγράφους «Ανάλυση Κινδύνων-Διενέργεια Ελέγχων» και «Καταγραφή αποτελεσμάτων ελέγχου».

3. Διόρθωση Διασάφησης

Η διασάφηση μπορεί να διορθωθεί από το συναλλασσόμενο στις ακόλουθες περιπτώσεις :

3.1 Διόρθωση Διασάφησης προάφιξης

Στην περίπτωση υποβολής διασάφησης προάφιξης τύπου D, η διόρθωση μπορεί να γίνει όταν η διασάφηση βρίσκεται σε κατάσταση (status) «Αναμονή γνωστοποίησης προσκόμισης εμπορευμάτων στο Τελωνείο» ή «Αποδεκτή» και ο διασαφιστής /αντιπρόσωπος δεν έχει λάβει ενημέρωση (με το μήνυμα IE60) ότι η διασάφηση είναι υπό έλεγχο.

Επιτρέπεται η διόρθωση όλων των θέσεων της διασάφησης, (συμπεριλαμβανομένης της ίδιας αξίας εφόσον μετά τη διόρθωση εξακολουθεί να μην υπερβαίνει τα 150ευρώ), εκτός των κατωτέρω:
> 1α, 1β (Τύπος διασάφησης)και τύπος διασάφησης βάσει αξίας εμπορευμάτων
> Ημερομηνία αποδοχής
> MRN
> LRN

Ο διασαφιστής /αντιπρόσωπος υποβάλει αίτημα διόρθωσης με ηλεκτρονικό μήνυμα (IE13) στο Τελωνείο και η κατάσταση του παραστατικού αφού περάσει αυτόματα από «Υπό επεξεργασία μεταβολής», επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση, ήτοι «αναμονή γνωστοποίησης προσκόμισης εμπορευμάτων στο Τελωνείο» ή «αποδεκτή». Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος διόρθωσης από το τελωνείο, καλείται εκ νέου το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου για την απόδοση Αποτελέσματος Ανάλυσης Κινδύνου.

Είναι δυνατή η αποστολή πολλών αιτημάτων τροποποίησης. Αν η υποβολή του μηνύματος δεν είναι έγκυρη, ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος ενημερώνεται για την απόρριψη του αιτήματος τροποποίησης με σχετικό μήνυμα IE05.

Δεν επιτρέπεται αίτημα τροποποίησης της διασάφησης, εφόσον ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος έχει λάβει ενημέρωση ότι η διασάφηση είναι σε διαδικασία ελέγχου, με το μήνυμα IE60.

3.2 Διόρθωση πλήρους διασάφησης τύπου Α

Στην περίπτωση υποβολής πλήρους διασάφησης τύπου Α, η διόρθωση μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η διασάφηση βρίσκεται σε κατάσταση «Αποδεκτή» και ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος δεν έχει λάβει ενημέρωση (με το μήνυμα IE60) ότι η διασάφηση είναι υπό έλεγχο.

Επιτρέπεται η διόρθωση των ίδιων θέσεων ως ανωτέρω στη διασάφηση προάφιξης

Ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος υποβάλει αίτημα διόρθωσης με ηλεκτρονικό μήνυμα (IE13) στο αρμόδιο Τελωνείο. Εφόσον, η υποβολή είναι έγκυρη (γίνονται αυτόματα από το σύστημα οι σχετικοί έλεγχοι), ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος ενημερώνεται για την αποδοχή του αιτήματος τροποποίησης με σχετικό μήνυμα IE04 και το παραστατικό μεταβαίνει στην κατάσταση «Υπό επεξεργασία μεταβολής» και στην συνέχεια αυτόματα στο «Αποδεκτό». Σε περίπτωση αυτόματης αποδοχής του αιτήματος διόρθωσης καλείται εκ νέου το Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου για την απόδοση Αποτελέσματος Ανάλυσης Κινδύνου.

Είναι δυνατή η αποστολή πολλών αιτημάτων τροποποίησης.

Αν η υποβολή δεν είναι έγκυρη, ο υποβάλλων ενημερώνεται για την απόρριψη του αιτήματος τροποποίησης με σχετικό μήνυμα IE05.

Σημειώνεται ότι οι διασαφήσεις που έχουν επιλεγεί ως «Χαμηλής Επικινδυνότητας» μεταβαίνουν κατευθείαν σε κατάσταση «Οριστικοποιημένο» ή «Υπό πληρωμή», και επομένως σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατή η τροποποίηση.

4. Ακύρωση Διασάφησης

Η επιστροφή των εμπορευμάτων αποτελεί σύνηθες στοιχείο του ηλεκτρονικού εμπορίου και αυτά μπορούν να επιστρέφονται επειδή ο παραλήπτης δεν μπορεί να εντοπιστεί, ή αρνείται να τα παραλάβει ή τα παρέλαβε καταβάλλοντας το ΦΠΑ αλλά δεν τα αποδέχεται στο πλαίσιο σύμβασης πώλησης εξ'αποστάσεως (δια αλληλογραφίας -mail order goods). Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η πληρωμή του ΦΠΑ διευθετείται μέσω του IOSS την στιγμή της αγοράς, ο αριθμός των περιπτώσεων άρνησης παραλαβής από τους παραλήπτες μπορεί να αυξηθεί μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, οπότε και οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με την υποχρέωση πρόσθετης πληρωμής (ΦΠΑ και πιθανά τέλη παροχής υπηρεσιών τελωνειακής αντιπροσώπευσης) κατά την παράδοσή τους.

Επιπλέον στην περίπτωση υποβολής διασάφησης προάφιξης τύπου D ενδέχεται να προκύψουν περιπτώσεις κατά τις οποίες εμπορεύματα για τα οποία είχε υποβληθεί το μήνυμα προσκόμισης, τελικά να μην προσκομίστηκαν στο Τελωνείο (περιπτώσεις που εμπορεύματα δεν φορτώθηκαν τελικά στο μεταφορικό μέσο).

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η ακύρωση της ηλεκτρονικής τελωνειακής διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 3 των κατ' εξουσιοδότηση διατάξεων του ΕΤΚ.

Η ακύρωση της τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία είναι σημαντική ιδίως στο πλαίσιο των ειδικών ρυθμίσεων και της συνήθους διαδικασίας είσπραξης ΦΠΑ. Στο πλαίσιο του καθεστώτος των ειδικών ρυθμίσεων, τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν αυτό το καθεστώς υπό τον όρο ότι έχουν προσκομίσει τα αγαθά στο τελωνείο, συνήθως ΕΛΤΑ, πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών, κλπ είναι υπόχρεοι για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές μόνο του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή τον οποίο έχουν πράγματι εισπράξει από τον παραλήπτη (δηλ. τον εισαγωγέα).

Τα εμπορεύματα που δεν κατέστη δυνατό να παραδοθούν ή δεν έγιναν αποδεκτά από τον παραλήπτη (δηλ. τον εισαγωγέα)ή ο παραλήπτης τα παρέλαβε καταβάλλοντας το ΦΠΑ αλλά δεν τα αποδέχεται στο πλαίσιο σύμβασης πώλησης εξ'αποστάσεως (δια αλληλογραφίας -mail order goods),προκειμένοu να εξαλειφθεί η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, θα πρέπει να επιστρέφονται και να ακυρώνεται η τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Βλέπε σημείο 5 της παρούσας

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν προσκομίζονται τελικά στο Τελωνείο, ενώ έχει υποβληθεί το μήνυμα της γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο μέσω του συνόλου δεδομένων Ζ3, τότε:
> όσες διασαφήσεις δεν έχουν δρομολογηθεί για έλεγχο («Κατά Δήλωση») θα ακυρώνονται με την υποβολή σχετικού αιτήματος του διασαφιστή, εφόσον βρίσκονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις «status», όπως αναλύεται ακολούθως,
> όσες διασαφήσεις έχουν δρομολογηθεί για έλεγχο («Υπό έλεγχο») και για τις οποίες έχει δημιουργηθεί εντολή ελέγχου από το Υποσύστημα Υποθέσεων του ICISnet, θα ακυρώνεται η εντολή ελέγχου από το Τελωνείο και το παραστατικό θα πηγαίνει στην επόμενη κατάσταση «status» (Οριστικοποιημένο), όπου και στη συνέχεια θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος ακύρωσης από τον διασαφιστή.

Σε κάθε περίπτωση, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αποδεικνύει την μη προσκόμιση των εμπορευμάτων με κατάλληλη τεκμηρίωση, πριν από την ακύρωση της εντολής ελέγχου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αίτηση ακύρωσης της τελωνειακής διασάφησης μπορεί να υποβληθεί μετά την παράδοση των εμπορευμάτων. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί παραδείγματος χάριν στην περίπτωση αγαθών που αγοράζονται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 3 των κατ' εξουσιοδότηση διατάξεων του ΕΤΚ. Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση ακύρωσης της τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία υποβάλλεται εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της.

Ο διασαφιστής έχει την δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα ακύρωσης της διασάφησης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή που υποβλήθηκε η διασάφηση, με ηλεκτρονικό μήνυμα (IE14) παρέχοντας στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ενέργεια που ζητείται είναι αιτιολογημένη.

Το μήνυμα αίτησης ακύρωσης μπορεί να υποβάλλεται για τις διασαφήσεις Η7 που βρίσκονται στις ακόλουθες καταστάσεις «status»:
• Για τις διασαφήσεις Η7 προ-άφιξης τύπου D που βρίσκεται σε κατάσταση «Αναμονή γνωστοποίησης προσκόμισης εμπορευμάτων στο Τελωνείο» και «Αποδεκτή».
• Για τις πλήρεις διασαφήσεις Η7 τύπου Α που βρίσκονται σε κατάσταση «Αποδεκτή»

Εφόσον η υποβολή του μηνύματος είναι έγκυρη, ο υποβάλλων ενημερώνεται για την αποδοχή του αιτήματος ακύρωσης με σχετικό μήνυμα IE09(+) θετικό και η κατάσταση του παραστατικού είναι «Ακυρωθείσα». Αν η υποβολή δεν είναι έγκυρη, τότε ο υποβάλλων ενημερώνεται για την απόρριψη του αιτήματος ακύρωσης με σχετικό μήνυμα IE09(-) αρνητικό.

Μαζική ακύρωση των διασαφήσεων

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο διευκόλυνσης των φορέων επιτρέπεται και ενοποίηση περισσότερων αιτήσεων σε μία μόνο υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία στο μήνυμα ακύρωσης (04)
• τα MRN των διασαφήσεων
• τον λόγο της αίτησης ακύρωσης (πχ δεν ήταν δυνατή η παράδοση των εμπορευμάτων λόγω άγνωστης διεύθυνσης ή τα εμπορεύματα δεν έγιναν αποδεκτά από τον παραλήπτη)
• το Τελωνείο Εισόδου (θέση 29 της διασάφησης) που αφορούν τα MRN προς ακύρωση, προκειμένου να επιτρέπεται αίτημα για μαζική ακύρωση αιτήσεων που αφορούν το ίδιο τελωνείο εισόδου.

Σε περίπτωση που στο μήνυμα συμπεριληφθούν MRNs διασαφήσεων για διαφορετικά τελωνεία εισόδου, τότε το μήνυμα IE14 θα απορρίπτεται και στο μήνυμα IE09(-) θα υπάρχει η σχετική επεξήγηση για το λόγο απόρριψης.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ακύρωσης και στις περιπτώσεις που το παραστατικό είναι σε κατάσταση «Λήξη Αναστολής» ή «Οριστικοποιημένο», ώστε να υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης των διασαφήσεων για τα επιστρεφόμενα αντικείμενα όπως αναλύεται στην ενότητα 5.

Τα αιτήματα ακύρωσης θα τα αποδέχεται και αξιολογεί τελωνειακός υπάλληλος, και δεν θα γίνονται αυτόματα αποδεκτά από το σύστημα.

5. Επιστρεφόμενα αντικείμενα

5.1 Επιστρεφόμενα αντικείμενα με απόδοση του φόρου μέσω των ειδικών ρυθμίσεων (special arrangements)

Α. Μη επίδοση/εναντίωση παραλήπτη

Για διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής των αντικειμένων που για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδόθηκαν στους παραλήπτες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης εναντίωσης του παραλήπτη, οι εταιρείες ταχυμεταφοράς και τα ΕΛΤΑ προτείνεται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου, κατά την υποβολή του αιτήματος ακύρωσης των διασαφήσεων να έχουν επιστραφεί τα εμπορεύματα επιδεικνύοντας στις τελωνειακές αρχές κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία της εξόδου αυτών από το έδαφος της Ένωσης. Σε περίπτωση που η ακύρωση της διασάφησης προηγείται της εξόδου των εμπορευμάτων, αυτά παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση σε προσωρινή εναπόθεση.

Διακρίνονται οι εξής δύο (2) περιπτώσεις:

1) Επιστροφή αντικειμένου πριν τη λήξη της αναβολής πληρωμής (έως την 16η μέρα του επόμενου μήνα)

> Στις περιπτώσεις επιστρεφόμενων αντικειμένων πριν τη λήξη της αναβολής πληρωμής (16η μέρα του επόμενου μήνα), όταν δηλαδή δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλές, ο διασαφιστής ή ο αντιπρόσωπός του υποβάλλει αίτηση στο τελωνείο με την οποία ζητά την εκ των υστέρων ακύρωση των διασαφήσεων, επισυνάπτοντας κατάσταση με τα MRN των εν λόγω διασαφήσεων. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, ο αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται6 από τον παραλήπτη να υποβάλλει την αίτηση ακύρωσης της διασάφησης.

> Το Τελωνείο εφαρμόζει τη διαδικασία εκ των υστέρων ακύρωσης της διασάφησης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αίτηση ακύρωσης κατατέθηκε εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης και
β) τα εμπορεύματα έχουν επαναποσταλεί, εκτός Ε.Ε., για να επιστραφούν στη διεύθυνση του αρχικού προμηθευτή ή σε άλλη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο εν λόγω προμηθευτής.

> Με την ακύρωση της διασάφησης στο Υποσύστημα Εισαγωγών του ICISnet ακυρώνεται η εντολή πληρωμής σε αναστολή στο Υποσύστημα Ταμειακής Διαχείρισης.

2) Επιστροφή αντικειμένου μετά την πληρωμή των οφειλών στο Τελωνείο

> Ο διασαφιστής ή ο αντιπρόσωπός του υποβάλλει:
• αίτηση στο τελωνείο με την οποία ζητά ακύρωση των διασαφήσεων επισυνάπτοντας κατάσταση με τα σχετικά MRN και εν συνεχεία
• αίτηση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών, επί τη βάσει των ακυρωθεισών διασαφήσεων.

Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, ο αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται7 από τον παραλήπτη να υποβάλλει την αίτηση ακύρωσης της διασάφησης, καθώς και την αίτηση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών, προκειμένου τα ποσά αυτά να επιστραφούν στον αντιπρόσωπο (ως δικαιούχο της επιστροφής).

> Το Τελωνείο εφαρμόζει τη διαδικασία της εκ των υστέρων ακύρωσης της διασάφησης, εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο [σημείο 1) α) και β)] προϋποθέσεις και η αίτηση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών τελωνειακής οφειλής υποβάλλεται εντός της προθεσμίας των 90 ημερών που προβλέπεται για την ακύρωση των διασαφήσεων.

> Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας των 90 ημερών ακυρώνονται οι διασαφήσεις αλλά δεν επαναποστέλονται τα εμπορεύματα αυτά τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση μέχρι τη λήξη της ή μέχρι τη ρύθμιση της κατάστασής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

> Όσον αφορά στις Αποφάσεις Επιστροφής, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 του νόμου 2960/2001, τα αρμόδια τελωνεία προβαίνουν στην κατ' απόλυτη προτεραιότητα εξέταση και έκδοσή τους. Το σχετικό προς επιστροφή ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου της επιστροφής, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθμ. ΔΤΔ Δ 1179432 ΕΞ 2016/6-12-2016 ΕΔΥΟ. Για την επιστροφή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην αρ.πρωτ.1003095/25/0014/ΠΟΛ.1004/1989 Α.Υ.Ο. όσον αφορά στη διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή των αγαθών.

> Στην περίπτωση που η αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό παραστατικών και είναι εξαιρετικά δυσχερής η προσκόμιση αποδεικτικού ηλεκτρονικής είσπραξης από τον αιτούντα της επιστροφής για τα αντίστοιχα παραστατικά βεβαίωσης, η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να διαπιστώσει ότι το ποσό του συγκεκριμένου ακυρωθέντος παραστατικού βεβαίωσης είχε εισπραχθεί στο σύνολό του πριν την πραγματοποιηθείσα ακύρωσή του μέσω του Υ/Σ Εισαγωγών του ICISnet, επιλέγοντας τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης στην οθόνη Εκτύπωση Διασαφήσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου e-commerce ως εξής:
■ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗΣ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: EORI αιτούντος
■ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Ακυρωθείσα
■ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Πληρωμένη
■ ΗΜΕΡ.ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ....ΕΩΣ....: η χρονική περίοδος για την οποία αιτείται οσυναλλασσόμενος την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

Τα ανωτέρω κριτήρια αναζήτησης διασφαλίζουν την εγκυρότητα των εξαγόμενων στοιχείων ότι, δηλαδή, τα ποσά των ακυρωθέντων παραστατικών έχουν ήδη εισπραχθεί πριν τις πραγματοποιηθείσες μεταγενέστερες ακυρώσεις από τις εταιρείες ταχυμεταφοράς, τα ΕΛΤΑ ή τους εκτελωνιστές/αντιπροσώπους.

Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω 1) και 2) περιπτώσεις επιστροφής, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφής των αντικειμένων στον τόπο προέλευσής τους ή σε άλλη χώρα, κατά περίπτωση, και επί τη βάσει της εντολής του αποστολέα και παράλληλα ο αιτών παρέχει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της επιστροφής του αντικειμένου, μέσω πρόσβασης στα τηρούμενα αρχεία και συστήματα εντοπισμού αποστολών.

Β. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων μετά την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής και την παράδοση του αντικειμένου στον παραλήπτη.

Για τα επιστρεφόμενα αντικείμενα που, μετά την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής και την παράδοσή τους από τον ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ) ή εταιρείες ταχυμεταφοράς στον παραλήπτη αυτών, δεν έγιναν αποδεκτά στο πλαίσιο σύμβασης πώλησης εξ' αποστάσεως (δι' αλληλογραφίας -"Mail order goods"), ο παραλήπτης- εισαγωγέας/διασαφιστής/τελωνειακός αντιπρόσωπος υποβάλλει αίτηση στο τελωνείο με την οποία ζητά α) ακύρωση της διασάφησης και β) επιστροφή των καταβληθέντων ποσών.

Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης κατά τον τελωνισμό τους, ο αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται8 από τον παραλήπτη να υποβάλλει την αίτηση ακύρωσης της διασάφησης, καθώς και την για λογαριασμό του παραλήπτη αίτηση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών, προκειμένου αυτά να επιστραφούν στον παραλήπτη (ως δικαιούχο της επιστροφής).

Σε περίπτωση όπου ο ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ) ή εταιρεία ταχυμεταφοράς δεν δηλώνει ότι ενεργεί ως αντιπρόσωπος και κατά συνέπεια, θεωρείται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του, επομένως ως διασαφιστής (μη συμπλήρωση πεδίου αντιπροσώπευσης), ο παραλήπτης εξουσιοδοτεί9 τον ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ) ή εταιρεία ταχυμεταφοράς να προβεί σε ακύρωση της διασάφησης καθώς και την για λογαριασμό του παραλήπτη υποβολή αίτησης επιστροφής των καταβληθέντων ποσών, προκειμένου αυτά να επιστραφούν στον παραλήπτη (ως δικαιούχο της επιστροφής).

> Εφαρμόζεται η διαδικασία εκ των υστέρων ακύρωσης της διασάφησης εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες στο σημείο 1) α) και β) της παραγράφου 5.1/Α προϋποθέσεις και προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο εναλλακτικά:
α) έγγραφο που να αποδεικνύει την παραλαβή του συγκεκριμένου ταχυδρομικού αντικειμένου από το ΦΠΚΥ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφοράς για επιστροφή στην τρίτη χώρα
β) απόδειξη παραλαβής του αντικειμένου από τον παραλήπτη στην τρίτη χώρα
γ) εμπορικά έγγραφα που αποστέλλονται από τον παραλήπτη των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων στην τρίτη χώρα [απόδειξη επιστροφής/πιστωτικό τιμολόγιο των καταβληθέντων ποσών -για την εμπορική συναλλαγή- στον αγοραστή (καταναλωτή ή έμπορο)]

> Όσον αφορά στις Αποφάσεις Επιστροφής, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 του νόμου 2960/2001. Το σχετικό προς επιστροφή ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου της επιστροφής, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθμ. ΔΤΔ Δ 1179432 ΕΞ 2016/6.12.2016 ΕΔΥΟ. Για την επιστροφή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην αρ.πρωτ.1003095/25/0014/ΠΟΛ.1004/1989 Α.Υ.Ο. όσον αφορά στη διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή αγαθών.

5.2 Επιστρεφόμενα αντικείμενα με απόδοση του φόρου μέσω ειδικού καθεστώτος εισαγωγής (IOSS)

Επιστροφή δέματος από τον παραλήπτη - το δέμα έχει αποτελέσει αντικείμενο πώλησης με εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής (IOSS)
Για την επιστροφή του δέματος τηρούνται οι απαιτούμενες τελωνειακές διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και την παρούσα εγκύκλιο δηλ. ακύρωση του τελωνειακού παραστατικού και επαναποστολή του δέματος. Οι τελωνειακές αρχές δεν εμπλέκονται στη διαδικασία επιστροφής φόρου στον αγοραστή. Ο αγοραστής επικοινωνεί με τον πωλητή ώστε ο πωλητής να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο και να επιστρέψει το ποσό της αξίας του αγαθού στον πωλητή και το ποσό του ΦΠΑ. Εάν ο φόρος για τη συγκεκριμένη συναλλαγή έχει ήδη αποδοθεί στο IOSS, ο πωλητής θα προβεί σε διόρθωση της δήλωσης IOSS που υποβάλλεται στο Κράτος Μέλος εγγραφής.

6. Υποχρεωτικές θέσεις διασάφησης προάφιξης

Επισημαίνουμε ότι το υπεραπλουστευμένο σύνολο δεδομένων Η7 που προβλέπεται στο Παράρτημα Β του Καν.2446/2015 περιέχει τα 10-ψήφια στοιχεία δεδομένων (data elements) και η διασάφηση Η7 είναι η πρώτη διασάφηση του Παραρτήματος Β που εφαρμόζεται πριν την αναβάθμιση του εθνικού συστήματος εισαγωγής (με καταληκτική ημ/νία 31/12/2022 βάσει του Προγράμματος Εργασιών του Ενωσιακού Τελωνιακού Κώδικα). Δεδομένου ότι η υλοποίηση της διασάφησης Η7 στο υποσύστημα εισαγωγών του ICISnet βασίστηκε στις υφιστάμενες δυνατότητες του συστήματος, χρησιμοποιήθηκαν οι οθόνες με τις καρτέλες και τις γνωστές θέσεις του ΕΔΕ και ως εκ τούτου τα 10ψήφια στοιχεία δεδομένων δεν είναι ορατά στους χρήστες του ICISnet.

Για διευκόλυνση, παρατίθεται Πίνακα 6 του Παραρτήματος αντιστοίχιση με τις θέσεις του ΕΔΕ, καθώς και παρατηρήσεις- διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο συμπλήρωσης κάθε θέσης.

Ειδικότερες οδηγίες ως προς τις σημαντικότερες θέσεις της διασάφησης Η7

α) Στοιχείο δεδομένων 11 10 000 000 Κωδικοί συμπληρωματικού καθεστώτος (θέση 37β)

Η διασάφηση Η7 περιλαμβάνει το στοιχείο δεδομένων 11 10 000 000 Κωδικοί συμπληρωματικού καθεστώτος.

Στο σχετικό πεδίο συμπληρώνονται οι ακόλουθοι ενωσιακοί κωδικοί:
α) C07 - Αποστολές αμελητέας αξίας
β) C08 - Αποστολές που πραγματοποιούνται από ιδιώτη προς ιδιώτη
γ) F48 - Εισαγωγή στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη που καθορίζονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (περιπτώσεις IOSS) και
δ) F49 - Εισαγωγή στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος για τη δήλωση και την καταβολή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή που καθορίζεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 7 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (περιπτώσεις ειδικών ρυθμίσεων).

Δεδομένου ότι ο κωδικός «C08» αφορά αποστολές C2C, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με κανέναν από τους ανωτέρω κωδικούς «F» (F48 και F49).

Παραδείγματα τρόπου συμπλήρωσης στοιχείου δεδομένων 11 10 000 000:

α) Αποστολή με IOSS και ίδια αξία 130 EUR:
Κωδικοί που πρέπει να αναγραφούν στο στοιχείο δεδομένων 11 10 000 000: C07 και F48.

β) Αποστολή χωρίς IOSS που πρόκειται να διασαφιστεί με χρήση των ειδικών ρυθμίσεων:
Κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο στοιχείο δεδομένων 11 10 000 000: C07 και F49

γ) Αποστολή από ιδιώτη προς ιδιώτη αξίας 30 EUR:
Κωδικός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο στοιχείο δεδομένων 11 10 000 000: C08

δ) Αποστολή από ιδιώτη προς ιδιώτη με ίδια αξία 130 EUR:
Κωδικός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο στοιχείο δεδομένων 11 10 000 000: C07

Ειδικά παραδείγματα για τις αποστολές εμπορευμάτων από ιδιώτη σε ιδιώτη C2C

α) Αποστολή από ιδιώτη προς ιδιώτη αξίας 30 EUR:
μηδενικός εισαγωγικός δασμός, μη καταβολή ΦΠΑ, κωδικός συμπληρωματικού καθεστώτος C08

β) Αποστολή από ιδιώτη προς ιδιώτη αξίας 50 EUR:
μηδενικός εισαγωγικός δασμός, καταβολή ΦΠΑ, κωδικός συμπληρωματικού καθεστώτος C07

γ) Αποστολή από ιδιώτη προς ιδιώτη αξίας 100 EUR, η οποία περιλαμβάνει:
Είδος 1: αξία 20 EUR: μηδενικός εισαγωγικός δασμός, καταβολή ΦΠΑ, κωδικός συμπληρωματικού καθεστώτος C07
Είδος 2: αξία 30 EUR Μηδενικός εισαγωγικός δασμός, καταβολή ΦΠΑ, κωδικός συμπληρωματικού καθεστώτος C07
Είδος 3: αξία 50 EUR Μηδενικός εισαγωγικός δασμός, καταβολή ΦΠΑ, κωδικός συμπληρωματικού καθεστώτος C07

Δεδομένου ότι η συνολική αξία της αποστολής υπερβαίνει τα 45 EUR, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

δ) Αποστολή από ιδιώτη προς ιδιώτη, στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής (όπως εμπορεύματα που πωλούνται σε ηλεκτρονική διεπαφή C2C) αξίας κάτω των 150 EUR:
μηδενικός εισαγωγικός δασμός, καταβολή ΦΠΑ, κωδικός συμπληρωματικού καθεστώτος C07

Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις β), γ) και δ), ο κωδικός συμπληρωματικού καθεστώτος C07 δεν μπορεί να συνδυαστεί με τους κωδικούς F48 ή F49, δεδομένου ότι η IOSS και οι ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν αμφότερες μόνο στην περίπτωση των εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών (B2C).

β) Στοιχείο δεδομένων 12 01 000 000 Προηγούμενο έγγραφο (θέση 40)

Σκοπός του στοιχείου δεδομένων 12 01 000 000 «Προηγούμενο έγγραφο» είναι η δημιουργία σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων τελωνειακών διατυπώσεων και η διευκόλυνση της ιχνηλασιμότητας των εμπορευμάτων για τελωνειακούς σκοπούς. Απαιτείται η αναγραφή αναφοράς σε προηγούμενο έγγραφο, π.χ. στη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης ή στη συνοπτική διασάφηση εισόδου σε περίπτωση τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η υποσημείωση [72] του παραρτήματος B της κατ' εξουσιοδότηση πράξης του ΕΤΚ επιτρέπει την απαλλαγή από την εν λόγω αναφορά σε περίπτωση που το σύστημα διεκπεραίωσης διασαφήσεων του κράτους μέλους μπορεί να πραγματοποιήσει τη σύνδεση αυτή βάσει άλλων πληροφοριών (π.χ. αριθμός εγγράφου μεταφοράς) που είναι διαθέσιμες στην τελωνειακή διασάφηση.

Στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση αναφοράς του αναγνωριστικού κωδικού προηγούμενου εγγράφου μπορεί να αρθεί και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται ο αριθμός εγγράφου μεταφοράς όπως αναφέρεται στο στοιχείο δεδομένων 12 05 000 000.

γ) Στοιχείο δεδομένων 12 03 000 000 Δικαιολογητικά έγγραφα (θέση 44)

Αυτό το στοιχείο δεδομένων περιέχει τον αριθμό αναγνώρισης ή αναφοράς κάθε ενωσιακού, διεθνούς ή εθνικού εγγράφου (όπως το τιμολόγιο, πιστοποιητικού και άδειας που αφορά τα αγαθά που καλύπτονται από τη διασάφηση).

δ) Στοιχείο δεδομένων 12 05 000 000 Έγγραφο μεταφοράς (νέο πεδίο)

Αυτό το στοιχείο δεδομένων περιλαμβάνει τον τύπο και τα στοιχεία αναφοράς του εγγράφου μεταφοράς. Για τις αποστολές χαμηλής αξίας, η αναφορά στο έγγραφο μεταφοράς που παρέχεται σε αυτό το στοιχείο δεδομένων μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε άρση της υποχρέωσης αναφοράς στο προηγούμενο έγγραφο.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών παρέχουν κατά κανόνα τον αριθμό αεροπορικής φορτωτικής (AWB) ως έγγραφο μεταφοράς. Πρόκειται για μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό για μια συγκεκριμένη αποστολή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναζήτηση σε οποιοδήποτε από τα συστήματα (εθνικά και διευρωπαϊκά) για την παρακολούθηση του ιστορικού της αποστολής.

Οι ταχυδρομικοί φορείς χρησιμοποιούν τον γραμμωτό κωδικό S10 για τον σκοπό του στοιχείου δεδομένων 12 01 000 000. Ο αριθμός αυτός καθιστά δυνατή την ιχνηλασιμότητα μιας συγκεκριμένης ταχυδρομικής αποστολής.

στ) Στοιχείο δεδομένων 13 01 000 000 Εξαγωγέας (θέση 2)

Σύμφωνα με τη σημείωση σχετικά με αυτό το στοιχείο δεδομένων, πρέπει να αναγραφεί το ονοματεπώνυμο και η πλήρης διεύθυνση του προσώπου που αποστέλλει τα εμπορεύματα, όπως αναφέρεται στη σύμβαση μεταφοράς από το πρόσωπο που ζητά τη μεταφορά.

Ο εξαγωγέας υπάρχει σε επίπεδο Βασικών στοιχείων αλλά και σε επίπεδο Ειδών. Αν έχει συμπληρωθεί στα Βασικά τότε δεν απαιτείται στα Είδη κι αντίστροφα, αν δεν έχει οριστεί στα Βασικά, θα πρέπει να υπάρχει η πληροφορία στα Είδη.

Ως προς το επιπλέον προαιρετικό πεδίο:
13 01 017 000 - Αναγνωριστικός Αριθμός (EORI) που υπάρχει στο σύστημα, διευκρινίζεται ότι αν ο εξαγωγέας της τρίτης χώρας διαθέτει κωδικό EORI συμπληρώνεται η χώρα και ο αναγνωριστικός του αριθμός και ανακτώνται τα λοιπά στοιχεία. Αν δεν έχει κωδικό EORI, τότε συμπληρώνονται όλα τα πεδία πλην του αναγνωριστικού αριθμού. Παραδείγματα:
• Αποστολή με περισσότερα εμπορεύματα από έναν πωλητή ο οποίος ζητά επίσης τη μεταφορά: το όνομα και η διεύθυνση του εν λόγω προσώπου (δηλ. του πωλητή) πρέπει να αναγραφούν σε αυτό το στοιχείο δεδομένων στο «επίπεδο τίτλου» της διασάφησης (επίπεδο αποστολής εμπορευμάτων).
• Αποστολή με περισσότερα εμπορεύματα από διαφορετικούς πωλητές που πωλούνται στην ίδια πλατφόρμα. Η μεταφορά οργανώνεται από την πλατφόρμα: το όνομα και η διεύθυνση της πλατφόρμας που ζητά τη μεταφορά πρέπει να αναγραφούν σε αυτό το στοιχείο δεδομένων στο «επίπεδο τίτλου» της διασάφησης (επίπεδο αποστολής εμπορευμάτων).
• Περισσότερα εμπορεύματα από διαφορετικούς πωλητές πωλούνται στην ίδια πλατφόρμα όπου η μεταφορά οργανώνεται από κάθε μεμονωμένο πωλητή: τα εμπορεύματα θα φθάσουν ως μεμονωμένες αποστολές και θα αποτελέσουν αντικείμενο χωριστών τελωνειακών διασαφήσεων. Το όνομα και η διεύθυνση του ενδιαφερόμενου (δηλ. του αντίστοιχου πωλητή) που ζητά τη μεταφορά πρέπει να αναγραφούν σε αυτό το στοιχείο δεδομένων για καθεμία από τις αποστολές, κάθε φορά στο «επίπεδο τίτλου» της τελωνειακής διασάφησης (επίπεδο αποστολής εμπορευμάτων).

ζ) Στοιχείο δεδομένων 13 04 000 000 Εισαγωγέας (θέση 8)

Σύμφωνα με τη σημείωση σχετικά με αυτό το στοιχείο δεδομένων, πρέπει να αναγραφεί το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου στο οποίο αποστέλλονται πραγματικά τα εμπορεύματα (δηλ. της επιχείρησης ή του ιδιώτη που είναι ο τελικός παραλήπτης των εμπορευμάτων).

η) Στοιχείο δεδομένων 13 04 017 000 Αριθ. αναγνώρισης εισαγωγέα (νέο πεδίο)

Σύμφωνα με τη σημείωση σχετικά με αυτό το στοιχείο δεδομένων, απαιτείται η αναγραφή του αριθμού αναγνώρισης (EORI) του προσώπου στο οποίο αποστέλλονται πραγματικά τα εμπορεύματα.

Εάν ο εισαγωγέας δεν διαθέτει αριθμό EORI, η τελωνειακή αρχή ενδέχεται να χορηγήσει ad hoc αριθμό για τη συγκεκριμένη διασάφηση.
Για τους ιδιώτες δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αναγνωριστικού αριθμού αλλά συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα υπόλοιπα πεδία («Τηλέφωνο» και «Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου»), όπως έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική τους παραγγελία.
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από τον μηχανισμό είσπραξης του ΦΠΑ που χρησιμοποιείται για την είσπραξη του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή (IOSS, ειδικές ρυθμίσεις ή ο συνήθης μηχανισμός είσπραξης του ΦΠΑ).

θ) Στοιχείο δεδομένων 13 05 000 000 Διασαφιστής &13 06 000 000 Αντιπρόσωπος (θέση 14)

Στην διασάφηση Η7 ο διασαφιστής και ο αντιπρόσωπος έχουν διαχωριστεί σε δύο διαφορετικά πεδία σε αντίθεση με το υπάρχον ΕΔΕ όπου συνυπήρχαν στη θέση 14 και τα οποία συμπληρώνονται αναλόγως των ακόλουθων περιπτώσεων.
• Ο Εισαγωγέας επιλέγει να υποβάλλει ο ίδιος την τελωνειακή διασάφηση οπότε είναι ο ίδιος ο Διασαφιστής.
Στη περίπτωση αυτή το πεδίο « Διασαφιστής» δεν συμπληρώνεται αλλά θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί στο πεδίο «Ειδικές μνείες» ( στοιχείο δεδομένων 12 02 000 000) - ο κωδικός «00500». Επίσης το πεδίο «Αντιπρόσωπος» δεν συμπληρώνεται.


> Ο Εισαγωγέας ορίζει τον ταχυδρομικό φορέα/πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών/εκτελωνιστή- τελωνειακό αντιπρόσωπο για να υποβάλει την τελωνειακή διασάφηση στο όνομά του και για λογαριασμό του, δηλαδή με άμεση τελωνειακή αντιπροσώπευση, οπότε ο εισαγωγέας είναι ο διασαφιστής.
Στη περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου « Διασαφιστής» αλλά θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί στο πεδίο «Ειδικές μνείες» (στοιχείο δεδομένων 12 02 000 000) - ο κωδικός «00500».
Επιπλέον απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου «Αντιπρόσωπος» και «Ιδιότητα αντιπροσώπου» (στοιχείο δεδομένων 13 06 030 000) με τον κωδικό «2» (άμεση αντιπροσώπευση).


> Ο Εισαγωγέας ορίζει τον ταχυδρομικό φορέα/πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών/ εκτελωνιστή- τελωνειακό αντιπρόσωπο ως έμμεσο αντιπρόσωπο, ο οποίος, κατά συνέπεια, θα εκτελωνίσει τα εμπορεύματα στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του εισαγωγέα, οπότε ο έμμεσος αντιπρόσωπος είναι ο διασαφιστής.

Στην περίπτωση αυτή θα συμπληρωθούν τα πεδία «Διασαφιστής», «Αντιπρόσωπος» και «Ιδιότητα αντιπροσώπου» με τον κωδικό «3» και όχι το πεδίο «Ειδικές μνείες» (στοιχείο δεδομένων 12 02 000 000).

> Ο ταχυδρομικός φορέας/πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφορών/εκτελωνιστής - τελωνειακός αντιπρόσωπος δεν δηλώνει ότι ενεργεί ως αντιπρόσωπος και κατά συνέπεια, θεωρείται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του, επομένως ως διασαφιστής.
Στη περίπτωση αυτή θα συμπληρωθεί μόνο το πεδίο «Διασαφιστής» και όχι «Αντιπρόσωπος»


ι) Στοιχείο δεδομένων 13 16 000 000 Αριθ. αναγνώρισης πρόσθετων φορολογικών στοιχείων (νέο πεδίο)

Συμπληρώνεται είτε με τον κωδικό FR5 και τον αναγνωριστικό αριθμό IOSS VAT number εφόσον ο ΦΠΑ καταβάλλεται μέσω του IOSS είτε
με τον κωδικό FR7 και ΑΦΜ εφόσον ο ΦΠΑ καταβάλλεται με αναβολή πληρωμής στο Τελωνείο (ειδικές ρυθμίσεις).

ιβ) Στοιχείο δεδομένων 14 14 000 000 Ιδια αξία (θέση 46)

Σύμφωνα με τη σημείωση σχετικά με αυτό το στοιχείο δεδομένων, απαιτείται η αναγραφή της ίδιας αξίας των εμπορευμάτων ανά είδος εκφραζόμενη στο νόμισμα τιμολογίου.
Το στοιχείο δεδομένων 14 14 000 000 είναι υποχρεωτικό για το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση.
Στην περίπτωση της IOSS, συνιστάται το ποσό του ΦΠΑ να αναγράφεται πάντα χωριστά στο τιμολόγιο, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της ίδιας αξίας και ο υπολογισμός της βάσης της επιβάρυνσης για την υποβολή στοιχείων στο σύστημα επιτήρησης.


Καθώς η ίδια αξία στο παράδειγμα 3 είναι πάνω από 150 EUR, η διασάφηση με το σύνολο δεδομένων H7 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διασάφηση αυτών των εμπορευμάτων. Το σύνολο της αξίας του είδους ή των ειδών του παραστατικού πρέπει να είναι <150 € διαφορετικά θα απορρίπτεται τόσο η υποβολή της αρχικής διασάφησης όσο και της τροποποιητικής.
Αντ' αυτής πρέπει να χρησιμοποιηθεί είτε συνήθης τελωνειακή διασάφηση είτε ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής.

ιγ) Στοιχείο δεδομένων 14 15 000 000 Έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης στον προορισμό (νέο πεδίο)

Σύμφωνα με τη σημείωση σχετικά με αυτό το στοιχείο δεδομένων, απαιτείται η αναγραφή των εξόδων μεταφοράς (έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης) έως τον τόπο του τελικού προορισμού εκφραζόμενων στο νόμισμα του τιμολογίου (ευρώ). Αν δεν υπάρχουν έξοδα μεταφοράς τότε συμπληρώνεται με την τιμή «0».

Το στοιχείο δεδομένων 14 15 000 000 είναι υποχρεωτικό για το πρόσωπο που υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση. Ωστόσο, σύμφωνα με το παράρτημα Β τίτλος Ι κεφάλαιο 1 εισαγωγική σημείωση (3) των κατ' εξουσιοδότηση διατάξεων του ΕΤΚ, τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μόνο όταν αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις. Επιπλέον, η εισαγωγική σημείωση 6 μπορεί να είναι επίσης συναφής στο πλαίσιο αυτό. Διευκρινίζει ότι τα στοιχεία που παρέχει ο διασαφιστής βασίζονται στις γνώσεις του κατά τον χρόνο υποβολής της διασάφησης στο τελωνείο. Αυτό ισχύει, ωστόσο, με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του ΕΤΚ.

Παραδείγματα:

• Τιμή των εμπορευμάτων που αναγράφεται στο τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς και ασφάλισης: 120 €. Στο τιμολόγιο, τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης ύψους 20 EUR αναγράφονται χωριστά - η ίδια αξία που πρέπει να αναγραφεί στο στοιχείο δεδομένων 1414 000 000 είναι 100 EUR, τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης στον τελικό προορισμό που πρέπει να αναγραφούν στο στοιχείο δεδομένων 14 15 000 000 είναι 20 EUR.
• Συνολική τιμή των εμπορευμάτων που αναγράφεται στο τιμολόγιο: 120 €. Δεν αναφέρονται τα έξοδα μεταφοράς ή ασφάλισης στα συνοδευτικά έγγραφα - η ίδια αξία που πρέπει να αναγραφεί στο στοιχείο δεδομένων 14 14 000 000 είναι: 120 €. Το στοιχείο δεδομένων 14 15 000 000 συμπληρώνεται με την τιμή «0».

ιδ) Στοιχείο δεδομένων 18 02 000 000 Συμπληρωματικές μονάδες (θέση 41)

Η πληροφορία αυτή απαιτείται μόνον αν η διασάφηση αφορά εμπορεύματα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 και/ή στο άρθρο 2 της οδηγίας 2006/79/ΕΚ του Συμβουλίου.
Αυτό σημαίνει ότι αυτό το στοιχείο δεδομένων απαιτείται μόνο στην περίπτωση αποστολών C2C (ιδιώτης προς ιδιώτη) όταν το πεδίο 11 10 000 000-πρόσθετος κωδικός καθεστώτος έχει συμπληρωθεί με τον κωδικό «C08» σε περίπτωση που η φύση των εμπορευμάτων εμπίπτει στους ποσοτικούς περιορισμούς (προϊόντα καπνού, οινόπνευμα και οινοπνευματώδη ποτά, αρώματα και κολόνιες-κωδικοί εμπορευμάτων 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 ή 240210, 240220).

Παράδειγμα

Ένα κουτί πούρων αποστέλλεται ως δώρο. Ποσότητα: στο κουτί περιλαμβάνονται 10 πούρα
Συμπληρωματική μονάδα: 0,01

ιε) Στοιχείο δεδομένων 18 09 056 000 Κωδικός διάκρισης εναρμονισμένου συστήματος (θέση 33)

Η σημείωση σχετικά με αυτό το στοιχείο δεδομένων απαιτεί την αναγραφή του εξαψήφιου κωδικού ονοματολογίας του εναρμονισμένου συστήματος για τα εμπορεύματα που διασαφίζονται ακολουθούμενος από 0000.

ιστ) Θέση 47 (Υπολογισμός)

Συμπληρώνεται με τις επιβαρύνσεις του κάθε είδους , σύμφωνα με την υφιστάμενη λειτουργικότητα του υπολογισμού στο ΕΔΕ.
Δεν συμπληρώνεται από τον εξωτερικό χρήστη (trader). Υπολογίζεται και αποστέλλεται αυτόματα με το μήνυμα IE28 ή IE04.
Για τα C2C μέχρι 45 ευρώ δεν υπάρχει χρέωση, όπως επίσης και όταν έχει συμπληρωθεί πληρωμή μέσω IOSS.

ιζ) Στοιχείο δεδομένων 12 10 000 000 Αναβολή πληρωμής (θέση 48)

Διατηρείται η υφιστάμενη λειτουργικότητα της θέσης 48 με τη συμπλήρωση κωδικού αναβολής.
Δεν συμπληρώνεται όταν το στοιχείο 11 10 000 000 είναι συμπληρωμένο με τον κωδικό F48 ή C08. Απαιτείται μόνο όταν το στοιχείο 13 16 000 000 έχει συμπληρωθεί με την τιμή FR7 ή F49.

7. Λοιπά χρησιμοποιούμενα παραστατικά για την εισαγωγή

Για τον τελωνισμό αντικειμένων που είναι εκτός πεδίου εφαρμογής των νέων διατάξεων για το e- commerce και επομένως του νέας διασάφησης Η7, χρησιμοποιούνται τα υφιστάμενα παραστατικά ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ και ΕΔΕ Εισαγωγής.

Το ίδιο ισχύει και για τις διασαφήσεις Η7 που υποβάλλονται και απορρίπτονται από το σύστημα λόγω του ότι η ίδια αξία υπερβαίνει τα 150 ευρώ.

8. Εφεδρική διαδικασία

Στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες, εξαιτίας τεχνικών λόγων, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το μηχανογραφικό σύστημα Τελωνείων ΐείΞπείθα εφαρμόζεται Εφεδρική Διαδικασία ως εξής:

8.1. Ενέργειες πριν την χρήση εφεδρικών διαδικασιών

O οικονομικός φορέας πρέπει να προβαίνει στις αντίστοιχες ενέργειες, όπως έχουν καθοριστεί με την αρ. πρωτ. Δ19Α 5041357/28-11-2013 ΕΔΥΟ (κεφ. 4, σημείο 1), δηλαδή να διερευνά απαραιτήτως που οφείλεται η αδυναμία της διεκπεραίωσης/ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής συναλλαγής. Προς τούτο υποχρεούται :
α. να ανατρέχει τακτικά για σχετική πληροφόρηση στο portal της ΑΑΔΕ, περί μη διαθεσιμότητας του συστήματος.
β. να συλλέγει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. αρχεία καταγραφών συμβάντων-log files, εκτυπώσεις οθονών ή λαθών από το υποσύστημα εισαγωγών κ.λ.π.) και να συμβουλεύεται αμέσως την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας του ή να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη τεχνική βοήθεια, αν αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να προβαίνει στην αρχική εκτίμηση του προβλήματος.
γ. να επικοινωνεί με με τη Β' Υποδιεύθυνση της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ. ΥΠΑΕΤ Β') η οποία υποστηρίζει το ΟΠΣ ICISnet,προκειμένου να ζητήσει βοήθεια για την εκτίμηση της σοβαρότητας και την διαπίστωση της αιτίας του προβλήματος, αναφέροντας όλα τα σχετικά στοιχεία που έχει στην διάθεση του, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας (e-mail., τηλ., fax , κ.λπ.)
δ. να εξετάζει όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες υποβολής π.χ χρήση του περιβάλλοντος διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών υποβολών-συναλλαγών του ICISnet ή την υποβολή από εναλλακτικό ηλεκτρονικό υπολογιστή ή την χρήση εναλλακτικής διαδικτυακής σύνδεσης ή τη σύναψη συμφωνίας για τη υποβολή της διασάφησης μέσω άλλου εμπορικού συνεργάτη κ.λπ.

8.2. Εφαρμογή εφεδρικών διαδικασιών

α) Στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας του μηχανογραφικού συστήματος Τελωνείων ICISnet και επομένως μη δυνατότητας υποβολής των διασαφήσεων Η7,ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία των αποστολών που πρόκειται να εισαχθούν σε αρχείο τύπου excel (το αρχείο θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία της Η7 για κάθε αποστολή ξεχωριστά και οι στήλες του αρχείου θα ανταποκρίνονται στα πεδία της διασάφησης) βάσει του οποίου το Τελωνείο θα διεξάγει την ανάλυση κινδύνου σε τοπικό επίπεδο. Το ανωτέρω αρχείο θα λαμβάνει από το τελωνείο εισαγωγής αριθμό χειρόγραφης καταχώρισης ο οποίος θα κοινοποιείται στον οικονομικό φορέα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Με το ίδιο μήνυμα θα ειδοποιείται ο οικονομικός φορέας σχετικά με τις αποστολές που πρόκειται να ελεγχθούν, ενώ οι υπόλοιπες αποστολές θεωρούνται ότι έχουν απελευθερωθεί.
Διευκρινίζεται ότι με την επαναφορά του συστήματος, θα υποβάλλονται εκ των υστέρων οι διασαφήσειςΗ7 και θα συμπληρώνεται το πεδίο «αριθμός χειρόγραφης καταχώρησης».
β) Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί διασάφηση Η7 προάφιξης (τύπου D), αλλά για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να υποβληθεί το μήνυμα της γνωστοποίησης προσκόμισης μέσω του συνόλου δεδομένων Ζ3,η υποβολή του μηνύματος γνωστοποίησης προσκόμισης (σύνολο δεδομένων Ζ3) θα γίνεται με την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος είτε αυτό οφείλεται στο μηχανογραφικό σύστημα Τελωνείων, ICISnet, είτε στο σύστημα του οικονομικού φορέα.

9. Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο κατανάλωσης

Για τις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και σχετικά με το ενωσιακό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ στο OSS, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13του ν/σ «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία ορισμένων άρθρων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις» με ισχύ από την 1.7.2021), προβλέπονται ειδικότερα τα ακόλουθα:

Α. Για τις εξ' αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, για τις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής οι απαγορεύσεις των πωλήσεων που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 60 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ν.2960/2001 (Α' 265) και του άρθρου 16 του ν.4419/2016 (Α 174), δεν δύναται να γίνεται χρήση του ενωσιακού καθεστώτος (OSS), ήτοι για:
- Βιομηχανοποιημένα καπνά, Ηλεκτρονικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού, στο οποίο περιέχεται μείγμα καπνού,
- Ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης, στα οποία περιέχονται υγρά αναπλήρωσης,.

Β. Για τα προϊόντα καφέ των περ. β'γ'δ'και ε' της παρ.1 του άρθρου 53 Α του ν.2960/2001, τα οποία υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης, εφόσον η άφιξη της αποστολής ή μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη είναι το εσωτερικό της χώρας, δεν είναι δυνατή η χρήση του ενωσιακού καθεστώτος για την καταβολή του ΦΠΑ μέσω του OSS. Για την βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης και του αναλογούντος ΦΠΑ, κατά την θέση σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, των προϊόντων αυτών που αποκτώνται από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, απαιτείται η τήρηση των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 53 Α του ν.2960/2001 τελωνειακών διατυπώσεων και ο ΦΠΑ βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή που βεβαιώνεται και εισπράττεται ο φόρος κατανάλωσης.

Γ. Για τα αγαθά τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, όταν η άφιξη της αποστολής ή μεταφοράς στον αποκτώντα πελάτη, είναι το εσωτερικό της χώρας, δεν είναι δυνατή η χρήση του ενωσιακού καθεστώτος για την καταβολή του ΦΠΑ μέσω του OSS. Για την βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του αναλογούντος ΦΠΑ, κατά την θέση σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, των προϊόντων αυτών που αποκτώνται από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, απαιτείται η τήρηση των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 60 και της παρ.5 του άρθρου 109 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ν.2960/2001 (Α 265), ήτοι ο ΦΠΑ βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή που βεβαιώνεται και εισπράττεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.

10. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την εφαρμογή των νέων διατάξεων ΦΠΑ από 1/7/2021 η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι αρμόδια σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις μόνο για την επιβολή και την είσπραξη του Φ.Π.Α. εισαγωγής.

Ως εκ τούτου, τυχόν τέλη εκτελωνισμού που επιβάλλουν οι εταιρίες ταχυμεταφοράς ή τα ΕΛ.ΤΑ για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς τους πελάτες τους, ή αμοιβές και λοιπές επιβαρύνσεις όπως αποθήκευτρα, πρακτορειακά δικαιώματα, άλλες εισφορές, έκδοση διατακτικής, καθορίζονται συμβατικά μεταξύ των ταχυδρομικών εταιρειών και των πελατών τους και δεν αφορούν χρεώσεις που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία.

Συνεπώς, οι παραλήπτες πρέπει να απευθύνονται, στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται για οποιαδήποτε πληροφορία.

Αρμόδια αρχή για την εξέταση σχετικών παραπόνων/αναφορών είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, τηλ.: 210-61.51.000, fax: 210¬61.05.049, infp@eett.gr).

Τέλος, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών που θα εφαρμόσουν από 1.7.2021 τις νέες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής αγαθών μικρής αξίας για την ουσιαστική συμβολή τους στην εφαρμογή των ανωτέρω.

Τυχόν διευκρινίσεις θα παρέχονται από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής (e- mail:telp.attikis@aade.gr)


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

______________________________
1 Κατά την έννοια των άρθρων 5β, 5γ και 5δ του καν. αριθ. 282/2011 του Συμβουλίου περί διατάξεων εφαρμογής της οδηγίας ΦΠΑ, όπως τροποποιήθηκε με τον καν. αριθ. 2019/2026 του Συμβουλίου
2 Το ενοποιημένο κείμενο του Κανονισμού 2446/2015 με όλες τις τροποποιήσεις έως 15/3/2021 είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20210315&qid=1620990411136&from=EN
3 Το ενοποιημένο κείμενο του Κανονισμού 2447/2015 με όλες τις τροποποιήσεις έως 15/3/2021 είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20210315&qid=1620988452708&from=EN
4 η έννοια των «μεταφορικά μέσα» και «καινούργια μεταφορικά μέσα» ορίζεται στο άρθρο 11 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ Ν.2859/2000
5 συναλλαγές προς πρόσωπα υποκείμενα στο φόρο ή νομικά πρόσωπα μη υποκείμενα στον φόρο, των οποίων οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ βάσει της παρ. 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 11θεωρούνται υπό την ευρεία έννοια συναλλαγές B2C
6 Σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 , «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ E-COMMERCE»
7 Σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 , «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ E-COMMERCE»
8 Σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ E-COMMERCE»
9 Σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2, «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ E-COMMERCE»


 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο