Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1117/24.05.2021

Διαγραφή από τη Φορολογική Διοίκηση βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών στις Δ.Ο.Υ., μέχρι και του ύψους του ενός (1) ευρώ του εισπρακτέου υπολοίπου ανά βασική οφειλή, κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013 (Α' 170)

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1117/24.05.2021

(ΦΕΚ Β' 2271/31-05-2021)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170) και ιδίως της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 48 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (άρθρα 63, 98 και επόμενα).

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738).

6. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την αναγκαιότητα βελτίωσης των υφιστάμενων πρακτικών και της αυτοματοποίησης των διαδικασιών της διαγραφής βεβαιωμένων ανείσπρακτων πολύ μικρού ύψους οφειλών στις Δ.Ο.Υ. σε περιοδική βάση, καθώς το κόστος της είσπραξης τους υπερβαίνει το οφειλόμενο ποσό και προκαλεί δυσανάλογο διοικητικό φόρτο.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Την περιοδική διαγραφή από τη Φορολογική Διοίκηση των βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων ή τρίτων εφόσον το εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός (1) ευρώ.

'Αρθρο 1
Χρόνος διενέργειας διαγραφής

Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει απαρέγκλιτα στην, ανά δεκαπενθήμερο, διαγραφή βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων ή τρίτων εφόσον το εισπρακτέο υπόλοιπο ανά βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός (1) ευρώ.

'Αρθρο 2
Διαδικασία διενέργειας διαγραφής

Η διαγραφή διενεργείται με κεντρική διαδικασία από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).
Με την εκτέλεση της διαδικασίας διαγραφής δημιουργείται ηλεκτρονικά εκκαθαρισμένο Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης, ανά Α.Φ.Μ. και γραμμή χρηματικού καταλόγου, εκάστου υπολοίπου οφειλής έως και του ποσού του ενός (1) ευρώ.
Η διαγραφή καταχωρίζεται στις φορολογικές μερίδες των οφειλετών ανά Α.Φ.Μ., Αριθμό Τριπλοτύπου Βεβαίωσης (Α.Τ.Β.) και γραμμή χρηματικού καταλόγου οφειλής. Τα ποσά της διαγραφής ενημερώνουν ανά Α.Φ.Μ. και Αριθμό Βιβλίου Καταχώρισης Ταμείου (Α.Β.Κ.Τ.) τη Μηνιαία Κατάσταση Διαγραφών καθώς και το Βιβλίο Διαγραφών και Επιστροφών που τηρούνται ηλεκτρονικά
ανά Δ.Ο.Υ.
Τα ποσά της διαγραφής αποτυπώνονται ανά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδων (Α.Λ.Ε.), στα τηρούμενα ανά Δ.Ο.Υ., λογιστικά βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης.

'Αρθρο 3
Υποχρεώσεις Δ.Ο.Υ./Αποστολή στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι Δ.Ο.Υ. προβαίνουν, από τις Εφαρμογές TAXIS, στην εκτύπωση του Φύλλου Έκπτωσης στη συγκεντρωτική του μορφή (Περιληπτική Α.Φ.ΕΚ.), η οποία περιέχει το συνολικό ποσό που διεγράφη κατά την μηνιαία εκτέλεση της διαδικασίας διαγραφής, καθώς και στην εκτύπωση της περιληπτικής κατάστασης με την αποτύπωση των συνολικών ποσών διαγραφής ανά Α.Λ.Ε., τα οποία αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο με τα λοιπά μηνιαία στοιχεία διαγραφών του Υπολόγου Εσόδων.
Η αναλυτική, σε μορφή κατάστασης, παρεχόμενη πληροφόρηση των ποσών διαγραφής ανά Α.Φ.Μ. και γραμμή χρηματικού καταλόγου, ως συνοδευτική του Φύλλου Έκπτωσης, τηρείται στις Εφαρμογές TAXIS και δύναται να παραχθεί σε εκάστη ζήτηση καθώς και να τεθεί στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με κάθε πρόσφορο μέσο, σε οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου κριθεί απαραίτητο.

'Αρθρο 4
Εξαιρέσεις

Τυγχάνουν εξαίρεσης από την εφαρμογή της παρούσας οι οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης η οποία, κατά την χρονική στιγμή που διενεργείται η διαγραφή του άρθρου 2 της παρούσας, είναι σε ισχύ.

'Αρθρο 5
Ειδικές διατάξεις

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες και μόνον παρακωλύεται η συναλλακτική δραστηριότητα του φορολογούμενου με προθεσμία, η διαδικασία της διαγραφής δύναται να εκτελείται και μεμονωμένα από τις Δ.Ο.Υ από υφιστάμενη Εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXIS, μετά από υποβολή αιτήματος του φορολογουμένου προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και έκδοση σχετικής Απόφασης του Προϊσταμένου αυτής, με μνεία της παρούσας διάταξης.

'Αρθρο 6
'Εναρξη ισχύος

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης ορίζεται η 8-6-2021.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Κ.Υ.Α. Α 1131/11.06.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 4582).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2125/15.06.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 110, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121 και 122 του ν. 4799/2021 (ΦΕΚ Α' 78/18.05.2021)
Κ.Υ.Α. Α 1131/11.06.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 4582).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2124/11.06.2021
Φορολογική μεταχείριση της αγοράς συλλεκτικών νομισμάτων από το Νομισματικό Πρόγραμμα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» καθώς και των δωρεών, χορηγιών κλπ. προς αυτή, από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2123/11.06.2021
Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021.
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότση
Νικόλαος Χρ. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο