Σάββατο, 8 Μαϊου 2021

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021
Α.Υ.Ο. Α. 1099/23.04.2021

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019 (Β'836/2008) Α.Υ.Ο.Ο.»

Α.Υ.Ο. Α. 1099/23.04.2021

ΦΕΚ 1738 Β' 28/04/2021

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1020/1980 «Περί κυρώσεως της Τελωνειακής Συμβάσεως ’’Περί διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια δελτίων TIR (Σύμβαση TIR)’’» (Α' 32) και ιδίως του άρθρου δεύτερου αυτού,
β) του στοιχείου β της παρ. 3 του άρθρου 226 και του στοιχείου β της παρ. 2 του άρθρου 227 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 269),
γ) του άρθρου 163 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343), όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 989/2017 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2017 (L 149),
δ) της υπό στοιχεία Ο.688/26/Β0019/05.08.2008 Α.Υ.Ο.Ο. «Περί ανάθεσης-εξουσιοδότησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.)» (Β' 1691),
ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121 και Α'126 για διόρθωση σφάλματος),
η) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901),
θ) της υπ' αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051),
ι) της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α'98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),
ια) του Κεφ. Α' «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94),
ιβ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 4738),
ιγ) της υπ' αρ. 1/2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και με την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

2. Την από 14-11-1975 Διεθνή Τελωνειακή Σύμβαση «Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR» η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1020/1980 (Α' 32), και ιδίως το άρθρο 6 και την παρ. 3 του άρθρου 8 αυτής.

3. Την ανάγκη αναπροσαρμογής των ποσών των εγγυήσεων της υπό στοιχεία Τ.1861/34/Β0019/15.04.2008 ΑΥΟΟ «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό καθώς και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» (Β' 836).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στην υπό στοιχεία Τ. 1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 1:
«9. Να δέχεται το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ως το μέγιστο ποσό που μπορεί να απαιτηθεί από αυτόν για κάθε δελτίο TIR.».

2. Αντικαθίσταται η παρ. 18 του άρθρου 1:
«18. Να καταθέσει τραπεζική εγγύηση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) ευρώ, για την πληρέστερη εξασφάλιση των απαιτήσεων του Δημοσίου από παραβάσεις των όρων της παρούσας. Το ύψος του ποσού της εγγύησης για τα έτη 2023 κι επόμενα επανεξετάζεται τον Δεκέμβριο του έτους 2022.».

3. Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 2:
«2. Αντί της σύνταξης μεμονωμένων εγγυητικών συμβολαίων, ο Εξουσιοδοτούμενος δύναται να μεριμνά για την σύναψη ενιαίου συμβολαίου με αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία, για λογαριασμό των υπόχρεων, διασφαλίζοντας ευνοϊκότερους γι' αυτούς όρους.
Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και τυχόν υπερημεριών σε περίπτωση παρατυπιών μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, διατηρουμένης στο ακέραιο της ευθύνης του κατόχου του δελτίου TIR, έναντι των τελωνειακών αρχών, για τυχόν επιπλέον διαφορά.
Σε περίπτωση σύναψης ενιαίου συμβολαίου κατατίθεται αντίγραφο αυτού στην αρμόδια Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2021 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »

Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότση
Νικόλαος Χρ. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο