Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 21 Απριλίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2080/16.04.2021

Κοινοποίηση των διατάξεων του ένατου, του δωδέκατου και του δέκατου τέταρτου άρθρου του ν. 4783/2021 (Α'38/12-3-2021)
 
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2080/16.04.2021

Κοινοποίηση των διατάξεων του ένατου, του δωδέκατου και του δέκατου τέταρτου άρθρου του ν. 4783/2021 (Α'38/12-3-2021)

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του ένατου, του δωδέκατου και του δέκατου τέταρτου άρθρου του ν. 4783/2021 («Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 38/12-3-2021»).

1. Άρθρο ένατο («Εκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014»)

Σύμφωνα με το ένατο άρθρο η διάρκεια των διαδικασιών ειδικής διαχείρισης των οποίων η νόμιμη διάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (Α' 246), έχει λήξει ή λήγει εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η.3.2021 έως και την 30η.6.2021 παρατείνεται αυτοδίκαια κατά έξι (6) επιπλέον μήνες από τη λήξη της νόμιμης διάρκειάς τους. Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει και διαδικασίες που έχουν ήδη παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4714/2020, Α' 148 (σχετική η εγκύκλιος Ε. 2171/27-10-2020) καθώς και με το άρθρο 80 του ν. 4756/2020, Α' 235 (σχετική η εγκύκλιος Ε. 2203/23-12-2020), εφόσον η λήξη τους λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.3.2021 έως την 30η.6.2021.

2. Άρθρο δωδέκατο («Ρυθμίσεις για το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»)

Σύμφωνα με το δωδέκατο άρθρο, προβλέπεται η απαλλαγή, από τις 09.02.2021 έως και 09.08.2021, του ν.π.ι.δ. «Άσυλο Πενήτων Βασ. Αθανασίου Πρωθιερέως Γηροκομείον Πειραιώς» από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές στις οποίες αυτά απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην της μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας. Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα α) δεν διενεργείται εις βάρος αυτού συμψηφισμός του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Α'90) ή άλλης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας σε σχέση με βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του Δημοσίου ή Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, ακόμα και εάν έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής,

β) αναστέλλεται κάθε διαδικασία διοικητικής εκτέλεσης κατά αυτού και αίρονται τυχόν μέτρα που έχουν επιβληθεί σε αυτό προς είσπραξη ή διασφάλιση απαιτήσεων του Δημοσίου ή Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και διασφαλιστικά μέτρα των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 (Α'170) με την επιφύλαξη του α' εδαφίου του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παραταθεί έως 6 μήνες ακόμη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου του παρόντος.

3. Άρθρο δέκατο τέταρτο («Ακατάσχετο πληρωμής εταίρων υλοποίησης δικαιούχων του στεγαστικού προγράμματος ESTIA 2021»)

Σύμφωνα με το δέκατο τέταρτο άρθρο, τα ποσά της χρηματοδότησης που καταβάλλονται σύμφωνα με την υπ'αρ. 270/2.2.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β'451), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 24 Α του ν. 4540/2018 (Α'91), στους εταίρους υλοποίησης-δικαιούχους του προγράμματος «ESTIA 2021 Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» και προορίζονται για τη στέγαση και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους αιτούντες διεθνή προστασία στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής ενημερότητας εφαρμόζονται το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (Α'90) περί συμψηφισμού και το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α'170) περί βεβαίωσης οφειλής. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί ασφαλιστικής ενημερότητας, εφαρμόζονται το άρθρο 24 του ν. 4611/2019 (Α'73), η υπ' αριθμ. 15435/913/23.4.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β'1559) και οι οικείες διατάξεις περί συμψηφισμού οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η καταβολή αυτή εμπίπτει στο παρόν άρθρο.


Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο