Σάββατο, 8 Μαϊου 2021

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 15 Απριλίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2076/07.04.2021

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1061/12.03.2021 (Β' 1171) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2076/07.04.2021

Κοινοποιούμε την υπ' αριθ. πρωτ. Α. 1061/12.03.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αριθ. 1171 Τεύχος Β', με ΑΔΑ: Ψ34146ΜΠ3Ζ-4ΤΑ, η οποία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων, όπως αυτό θα ανακοινωθεί με σχετική εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σκοπός της κοινοποιούμενης ΚΥΑ όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 είναι να καθοριστούν:

α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής απογραφής των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα, στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων,

β) οι υπόχρεοι απογραφής των εν λόγω στοιχείων,

γ) οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επαλήθευσης της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων,

δ) η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στα δεδομένα του εν λόγω Μητρώου και

ε) το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτής.

Ειδικότερα, στο πεδίο εφαρμογής της κοινοποιούμενης ΚΥΑ εμπίπτουν τα πλωτά μέσα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 και συγκεκριμένα τα Πλωτά αποθηκευτικά μέσα, τα Πλωτά μεταφορικά μέσα, τα Πλωτά εφοδιαστικά-μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου και τα Πλωτά εφοδιαστικά μέσα λιπαντικών ελαίων.

Περαιτέρω, οι υπόχρεοι καταχώρισης των στοιχείων των δεξαμενών των πλωτών μέσων, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου σχετικού με τα πλωτά μέσα προβλέπονται στο άρθρο 3 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ και είναι οι εξής:

α. ο πλοιοκτήτης, για την καταχώριση των στοιχείων που αφορούν το πλωτό μέσο και τις δεξαμενές του, 

β. ο ναυλωτής, για την καταχώριση των στοιχείων σχετικά με τη ναύλωση του πλωτού μέσου και κατά περίπτωση, αναλόγως της κατηγορίας του πλωτού μέσου, των στοιχείων για την κατοχή άδειας εμπορίας, άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή ή αποταμιευτή ή διαχειριστή αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης,

γ. ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης Εισροών -Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων για την καταγραφή της ιδιότητας του,

δ. ο ενδιάμεσος πάροχος για την καταγραφή της ιδιότητάς του,

ε. ο εγκαταστάτης της συσκευής εντοπισμού θέσης για την καταγραφή της ιδιότητας του,

στ. ο εγκαταστάτης AIS για την καταγραφή της ιδιότητας του,

ζ. ο εγκαταστάτης της Υπολογιστικής Μονάδας Συγκέντρωσης Επεξεργασίας και Ηλεκτρονικής Αποστολής Δεδομένων για την καταγραφή της ιδιότητάς του.

Τέλος και όσον αφορά στην ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ με σχετική εγκύκλιο θα ανακοινώσει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτού και εν συνεχεία εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων θα πρέπει οι προαναφερόμενοι υπόχρεοι, πλην του πλοιοκτήτη, να προβούν στην καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων για τη δραστηριότητά τους. Εφόσον ολοκληρωθούν οι καταχωρίσεις αυτές, ο πλοιοκτήτης οφείλει μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών να καταχωρίσει τα προβλεπόμενα από την περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ στοιχεία και να υποβάλει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 δικαιολογητικά.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2021 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »

Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότση
Νικόλαος Χρ. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο