Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 15 Απριλίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2076/07.04.2021

Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1061/12.03.2021 (Β' 1171) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2076/07.04.2021

Κοινοποιούμε την υπ' αριθ. πρωτ. Α. 1061/12.03.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αριθ. 1171 Τεύχος Β', με ΑΔΑ: Ψ34146ΜΠ3Ζ-4ΤΑ, η οποία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων, όπως αυτό θα ανακοινωθεί με σχετική εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σκοπός της κοινοποιούμενης ΚΥΑ όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 είναι να καθοριστούν:

α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της ηλεκτρονικής απογραφής των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα, στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων,

β) οι υπόχρεοι απογραφής των εν λόγω στοιχείων,

γ) οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επαλήθευσης της ορθότητας των καταχωρισμένων στοιχείων,

δ) η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στα δεδομένα του εν λόγω Μητρώου και

ε) το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτής.

Ειδικότερα, στο πεδίο εφαρμογής της κοινοποιούμενης ΚΥΑ εμπίπτουν τα πλωτά μέσα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 και συγκεκριμένα τα Πλωτά αποθηκευτικά μέσα, τα Πλωτά μεταφορικά μέσα, τα Πλωτά εφοδιαστικά-μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου και τα Πλωτά εφοδιαστικά μέσα λιπαντικών ελαίων.

Περαιτέρω, οι υπόχρεοι καταχώρισης των στοιχείων των δεξαμενών των πλωτών μέσων, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου σχετικού με τα πλωτά μέσα προβλέπονται στο άρθρο 3 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ και είναι οι εξής:

α. ο πλοιοκτήτης, για την καταχώριση των στοιχείων που αφορούν το πλωτό μέσο και τις δεξαμενές του, 

β. ο ναυλωτής, για την καταχώριση των στοιχείων σχετικά με τη ναύλωση του πλωτού μέσου και κατά περίπτωση, αναλόγως της κατηγορίας του πλωτού μέσου, των στοιχείων για την κατοχή άδειας εμπορίας, άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή ή αποταμιευτή ή διαχειριστή αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης,

γ. ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης Εισροών -Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων για την καταγραφή της ιδιότητας του,

δ. ο ενδιάμεσος πάροχος για την καταγραφή της ιδιότητάς του,

ε. ο εγκαταστάτης της συσκευής εντοπισμού θέσης για την καταγραφή της ιδιότητας του,

στ. ο εγκαταστάτης AIS για την καταγραφή της ιδιότητας του,

ζ. ο εγκαταστάτης της Υπολογιστικής Μονάδας Συγκέντρωσης Επεξεργασίας και Ηλεκτρονικής Αποστολής Δεδομένων για την καταγραφή της ιδιότητάς του.

Τέλος και όσον αφορά στην ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ με σχετική εγκύκλιο θα ανακοινώσει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτού και εν συνεχεία εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων θα πρέπει οι προαναφερόμενοι υπόχρεοι, πλην του πλοιοκτήτη, να προβούν στην καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων για τη δραστηριότητά τους. Εφόσον ολοκληρωθούν οι καταχωρίσεις αυτές, ο πλοιοκτήτης οφείλει μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών να καταχωρίσει τα προβλεπόμενα από την περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης ΚΥΑ στοιχεία και να υποβάλει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 δικαιολογητικά.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο