Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2074/07.04.2021

Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής ελλιμενισμένων στη χώρα με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου στα οποία υψώνεται Ελληνική σημαία.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2074/07.04.2021


Σχετ: Οι αριθμ Ε.2210/2020, Ε.2020/2021, Ε.2050/2021 και Ε.2067/2021 εγκύκλιοι του Διοικητή ΑΑΔΕ

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες και την φορολογική αντιμετώπιση των σκαφών με σημαία Η.Β. που ήταν ελλιμενισμένα στη χώρα μας πριν τις 1.1.2021, στα οποία πρόκειται να υψωθεί Ελληνική σημαία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Ηνωμένο Βασίλειο από 1/1/2021 αποχώρησε από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση και αποτελεί πλέον «τρίτη χώρα», με αποτέλεσμα η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, να αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα.

Όσον αφορά τα σκάφη με σημαία ΗΒ, με βάση τα άρθρα 41 και 47 της Συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον πριν την αποχώρηση του ΗΒ (1.1.2021), βρίσκονταν ελλιμενισμένα ή έπλεαν σε ύδατα της ΕΕ, και συνεχίζουν μετά την εν λόγω ημερομηνία να πλέουν στο εσωτερικά θαλάσσια ύδατα διατηρούν τον ενωσιακό χαρακτήρα και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους, δεν υποχρεούνται σε κανενός είδους τελωνειακή διατύπωση για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται στην ως άνω κατάσταση (ως προς τον ελλιμενισμό τους ή την πλεύση τους στα εσωτερικά θαλάσσια ύδατα).

Ως εκ τούτου, για τα ως άνω σκάφη, εφόσον υποβάλλονται αιτήματα για την ύψωση Ελληνικής σημαίας στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δεν απαιτούνται περαιτέρω τελωνειακές διατυπώσεις όσον αφορά την φορολογική αντιμετώπισή τους, ήτοι, δεν απαιτείται η υποβολή των σχετικών παραστατικών για την καταβολή ή απαλλαγή ΦΠΑ εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι:

- κατά το χρόνο ελλιμενισμού τους πριν τις 31.12.2020, τα σκάφη αυτά είχαν ολοκληρώσει την φορολογική τους υποχρέωση όσον αφορά τον ΦΠΑ στην Ε.Ε., δηλαδή κατά το χρονικό σημείο εκείνο στην Ε.Ε. 28 και

- δεν έχουν εξέλθει των Ελληνικών χωρικών υδάτων μέχρι την υποβολή του σχετικού αιτήματος και συνεπώς δεν έχουν απολέσει τον ενωσιακό τους χαρακτήρα.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο