Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 30 Μαρτίου 2021
Κ.Υ.Α. Α 1064/29.03.2021

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης οχημάτων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

Κ.Υ.Α. Α 1064/29.03.2021

ΦΕΚ Β' 1215/29.03.2021

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 11 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265),
β) της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 285),
γ) του άρθρου 83 του ν. δ/τος 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90),
δ) της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α’85),
ε) των άρθρων 23 έως 30 του ν.4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α’ 73),
στ) του ν. 4308/2014 «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),
ζ) του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 (Α’ 47),
η) της παρ. 5 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος),
ια) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),
ιβ) της υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),
ιγ) του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
ιδ) της υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Κεντρικός Διαχειριστής και Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων» (Β’ 3675),
ιε) της υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα» (Β’ 305),
ιστ) της υπ’ αρ. 15435/913/16-04-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ» (Β’ 1559),
ιζ) της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως τροποποιήθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της α) της παρ. 3 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως ισχύουν,
ιη) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738),
ιθ) της υπ’ αρ. 1/2016 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, της υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

2. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας επιστροφής του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο της εμπορίας οχημάτων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε για οχήματα, τα οποία μετά τη θέση τους σε ανάλωση και την καταβολή του τέλους ταξινόμησης δεν ταξινομήθηκαν, με συνέπεια να μην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της χώρας και αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης πραγματοποιείται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 32 «Αχρεωστήτως Εισπραχθέντα» του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265).

Άρθρο 2
Δικαιούχοι επιστροφής του τέλους ταξινόμησης

1. Δικαιούχος της επιστροφής είναι το πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, το οποίο αφού κατέβαλε το αναλογούν τέλος ταξινόμησης των οχημάτων, με την υποβολή του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού, διασάφηση εισαγωγής ή ειδική δήλωση, εν συνεχεία πραγματοποίησε την εξαγωγή ή αποστολή τους σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης ο δικαιούχος υποβάλλει στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές την αίτηση επιστροφής του άρθρου 4.

2. Δεν δικαιούνται επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί, βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης για λαθρεμπορία ή για τα οποία έχει κριθεί τελεσίδικα με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ότι έχουν τελέσει λαθρεμπορία.

Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές

1. Αρμόδιες αρχές για την παραλαβή της αίτησης επιστροφής του τέλους ταξινόμησης είναι τα τελωνεία Α’ ή Β’ τάξης, στα οποία υποβλήθηκε η διασάφηση εισαγωγής ή η Ειδική Δήλωση, με την οποία βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε το τέλος ταξινόμησης των οχημάτων για τα οποία ζητείται η επιστροφή.

2. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται σε τελωνεία Β’ τάξης, αρμόδιες αρχές έκδοσης των αποφάσεων επιστροφής του τέλους ταξινόμησης είναι οι τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας καθώς και τα τελωνεία Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης και Σύρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους εκχωρούνται για την έκδοση αποφάσεων επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων από τα άρθρα 55 και 58 αντίστοιχα, της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Αρμόδια για την πληρωμή της επιστροφής του τέλους ταξινόμησης είναι τα τελωνεία της παρ. 1, στα οποία υποβάλλεται η αίτηση επιστροφής.

Άρθρο 4
Υποβολή αίτησης επιστροφής τέλους ταξινόμησης - Συνημμένα δικαιολογητικά.

1. Η αίτηση επιστροφής του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων του άρθρου 1, υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο της παρ. 1 του άρθρου 3, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος I, ανά ημερολογιακό τρίμηνο ή εξάμηνο ή εννιάμηνο ή έτος. Η αίτηση θεωρείται εμπρόθεσμη και γίνεται αποδεκτή, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο αυτή αφορά.

2. Η αίτηση επιστροφής αφορά σε οχήματα, τα οποία:
α) τέθηκαν, από το πρόσωπο του άρθρου 2, σε ανάλωση με καταβολή του τέλους ταξινόμησης και
β) μετά από την κατά τα ανωτέρω θέση τους σε ανάλωση, δεν ταξινομήθηκαν στο εσωτερικό της χώρας, αλλά κατά τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά η αίτηση αποτέλεσαν, από το ίδιο ως άνω πρόσωπο, αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και
γ) κατά την χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, έχει ολοκληρωθεί η εξαγωγή ή η αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

3. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί εξαγωγές ή αποστολές οχημάτων σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. από τις 04 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία ισχύος του ν. 4758/2020, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της παρούσας, το διάστημα αυτό δύναται να συμπεριληφθεί στην πρώτη αίτηση επιστροφής τέλους ταξινόμησης κάθε δικαιούχου, ανεξάρτητα αν αυτή υποβάλλεται για το ημερολογιακό τρίμηνο, εξάμηνο, εννιάμηνο ή ολόκληρο το έτος 2021.

4. Με την ανωτέρω αίτηση συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά, με εξαίρεση αυτά, τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα στο τελωνείο επιστροφής και όσα αυτό υποχρεούται να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4325/2015:
α) σχετικό τελωνειακό παραστατικό, διασάφηση εισαγωγής ή ειδική δήλωση, με το οποίο τέθηκαν σε ανάλωση τα οχήματα και εισπράχθηκαν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις,
β) το αντίτυπο Α’ του πιστοποιητικού ταξινόμησης των οχημάτων,
γ) τιμολόγια πώλησης για τα οχήματα που εξήχθησαν σε τρίτες χώρες ή παραδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και το τραπεζικό αποδεικτικό της συναλλαγής,
δ) ιδιωτικό συμφωνητικό για την μεταβίβαση της κυριότητας, όταν πρόκειται για ιδιώτες,
ε) φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη στο εξωτερικό για την παραλαβή της συγκεκριμένης αποστολής, όταν πρόκειται για αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.,
στ) αντίγραφο του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου, στην οποία είναι καταχωρισμένη η συγκεκριμένη συναλλαγή που υποβλήθηκε στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ.,  όταν  η  αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. πραγματοποιείται από επιχειρήσεις, και αντίγραφο της στατιστικής δήλωσης Intrastat αποστολής, στην οποία είναι καταχωρισμένη η συγκεκριμένη συναλλαγή, εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής,
ζ) πιστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, διαδικασίες και διατυπώσεις περί εξαγωγής, όταν πρόκειται για εξαγωγή,
η) φορολογική ενημερότητα,
θ) ασφαλιστική ενημερότητα, όταν το προς επιστροφή πόσο υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ,
ι) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νόμιμου εκπροσώπου του, με σκοπό την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού του Μητρώου από την αρμόδια αρχή,
ια) πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο, για τις επιχειρήσεις,
ιβ) πιστοποιητικό ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους,
ιγ) γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλες τις δικαιούχους επιστροφής του τέλους ταξινόμησης επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους,
ιδ) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία, οι δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.), καθώς και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης,
ιε) αποδεικτικό στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού πίστωσης του ποσού της επιστροφής, όπου αναγράφεται η επωνυμία και ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και επιπλέον, όταν το δικαιούχο πρόσωπο αιτείται μεταφορά ποσού σε λογαριασμό του εξωτερικού, ο κωδικός BIC (SWIFT) της Τράπεζας,
ιστ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντα στην οποία δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και ότι δεν έχει καταδικαστεί για παραβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 2.

Άρθρο 5
Έλεγχοι

1. Για την αποδοχή της αίτησης επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, το αρμόδιο τελωνείο της παρ. 1 του άρθρου 3 ελέγχει:
α) εάν η αίτηση υποβλήθηκε στο αρμόδιο τελωνείο,
β) το εμπρόθεσμο της αίτησης,
γ) εάν ο αιτών έχει καταδικαστεί για παραβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 2,
δ) την πληρότητα της αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Όταν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, η αίτηση γίνεται αποδεκτή και αποστέλλεται σχετική ενημέρωση προς τον αιτούντα εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Ως ημερομηνία αποδοχής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.
Αν δεν πληρούνται τα κριτήρια των περ. β ή γ, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και αποστέλλεται σχετική ενημέρωση προς τον αιτούντα για τους λόγους μη αποδοχής, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της.
Σε περίπτωση μη πλήρωσης του κριτηρίου α, η αίτηση διαβιβάζεται άμεσα στο αρμόδιο τελωνείο, με κοινοποίηση στον αιτούντα και ως ημερομηνία αποδοχής στην περίπτωση αυτή θεωρείται η κατά τα ανωτέρω ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη από το τελωνείο ελέγχου το οποίο προβαίνει στις προβλεπόμενες από την παρούσα ενέργειες και ελέγχους.
Αν κατά τον έλεγχο του κριτηρίου της περ. δ, διαπιστωθεί ότι η αίτηση είναι ελλιπής, ως προς τα απαιτούμενα για την έκδοση της απόφασης επιστροφής στοιχεία ή τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 4, η αρμόδια τελωνειακή αρχή ενημερώνει αμελλητί, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, τον αιτούντα για τη συμπληρωματική προσκόμισή τους. Τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά προσκομίζονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του αιτούντος και ως ημερομηνία αποδοχής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής τους.
Όταν κατόπιν της ενημέρωσης του αιτούντος, δεν πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμη παροχή όλων των συμπληρωματικών πληροφοριών ή δικαιολογητικών, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το αρμόδιο τελωνείο ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η ενημέρωση του αιτούντος από το αρμόδιο τελωνείο γίνεται εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου.

2. Όταν η απόφαση επιστροφής εκδίδεται από διαφορετική τελωνειακή αρχή, το αρμόδιο τελωνείο της παρ. 1 του άρθρου 3 αποστέλλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης επιστροφής, στην τελωνειακή αρχή της παρ. 2 του ίδιου άρθρου την αίτηση με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος και αποδοχή ή μη αυτής σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, του παρόντος άρθρου, καθώς και η έκδοση της απόφασης χορήγησης ή απόρριψης της επιστροφής.

3. Μετά την αποδοχή της αίτησης, η αρμόδια για την έκδοση της απόφασης επιστροφής τελωνειακή αρχή προβαίνει:
α) σε διασταυρωτικό έλεγχο όλων των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 4, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το αιτούμενο ποσό επιστροφής, αφορά σε οχήματα για τα οποία το αναλογούν τέλος ταξινόμησης έχει εισπραχθεί, αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί και έχει ολοκληρωθεί η εξαγωγή ή η αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.,
β) όταν κρίνεται αναγκαίο, σε έλεγχο των λογιστικών βιβλίων του δικαιούχου, προκειμένου να επαληθευτούν οι εγγραφές σε αυτά των στοιχείων των συνυποβαλλόμενων με την αίτηση παραστατικών, καθώς και σε φυσικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων του δικαιούχου.
Όταν οι εγκαταστάσεις ή οι αποθήκες του δικαιούχου βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα άλλου τελωνείου, ο έλεγχος διενεργείται κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη συνδρομή του κατά τόπον αρμόδιου τελωνείου, το οποίο κοινοποιεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της απόφασης επιστροφής του τέλους ταξινόμησης τα αποτελέσματα του ελέγχου.

4. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των ελέγχων της παρ. 3 η κατά περίπτωση αρμόδια τελωνειακή αρχή του άρθρου 3, εκδίδει απόφαση για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης.
Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης επιστροφής, η αρμόδια τελωνειακή αρχή ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα.

Άρθρο 6
Απόφαση Επιστροφής τέλους ταξινόμησης Συμψηφισμοί Οφειλών - Ηλεκτρονική Πληρωμή Δικαιούχων

1. Για την έκδοση της απόφασης επιστροφής του τέλους ταξινόμησης το αρμόδιο τελωνείο της παρ.1 του άρθρου 3, ελέγχει εάν υφίστανται τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές από το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο. Αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν οφειλές, εκδίδεται η απόφαση επιστροφής τέλους ταξινόμησης για την καταβολή του ποσού επιστροφής, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.

2. Αν το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο έχει τελωνειακές, φορολογικές ή και ασφαλιστικές οφειλές, διενεργείται συμψηφισμός του προς επιστροφή ποσού με τις τυχόν οφειλές του: α) προς τις τελωνειακές και φορολογικές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 και β) προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την υποπαρ.  ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 (Α’ 85), τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 30 του ν.4611/2019 και την υπ’ αρ. 15435/913/16-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Το υπολειπόμενο, μετά τον συμψηφισμό, ποσό καταβάλλεται στο δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.

3. Με την ολοκλήρωση των ελέγχων με βάση τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2, εκδίδεται απόφαση επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με το παράρτημα ΙI, η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο.

4. Όταν αρμόδια για την έκδοση της απόφασης επιστροφής είναι η τελωνειακή αρχή της παρ. 2 του άρθρου 3, εκδίδεται η απόφαση επιστροφής, σύμφωνα με το παράρτημα ΙIΙ, και την αποστέλλει, άμεσα, στο αρμόδιο τελωνείο της παρ. 3 του άρθρου 3 για τον έλεγχο και την ενδεχόμενη διενέργεια συμψηφισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του παρόντος, κοινοποιώντας αυτή στον αιτούντα.
Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο για την πληρωμή της επιστροφής του τέλους ταξινόμησης τελωνείο, προβαίνει ακολούθως στην έκδοση της απόφασης του παραρτήματος ΙV, για τη λογιστική/ταμειακή εκτέλεση της εκδοθείσας εγκριτικής απόφασης επιστροφής της τελωνειακής αρχής και την καταβολή του ποσού της επιστροφής.

Άρθρο 7
Κυρώσεις

1. Η μη τήρηση των όρων και διατυπώσεων της παρούσας, χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση και επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, επιφυλασσόμενων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ιδίου νόμου.

2. Εάν από τους ελέγχους του άρθρου 5, διαπιστωθούν λοιπές παραβάσεις, επιβάλλονται οι ποινές που, κατά περίπτωση, προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία.
 
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1035/22.03.2023
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών.
Α.Υ.Ο. Α 1033/21.03.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2023
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1021/24.02.2023
Αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο