Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 30 Μαρτίου 2021
Κ.Υ.Α. Α 1062/16.03.2021

Καθορισμός εθνικών αρχών ως εθνικά σημεία πρόσβασης και καθορισμός διαδικασίας αυτοματοποιημένης ανταλλαγής πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων με χρήση έκδοσης της εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS), ειδικά σχεδιασμένης για τους σκοπούς του άρθρου 21α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, και τροποποιημένων εκδόσεων του εν λόγω λογισμικού

Κ.Υ.Α. Α 1062/16.03.2021

ΦΕΚ Β' 1212/29.03.2021

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α' 265), όπως προστέθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4701/2020 (Α' 128).

2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α' 248), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (L 268), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 79/2012 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (L 29).

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2018/1541 του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 904/2010 και (ΕΕ) 2017/2454 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (L 259/1/16-10-2018).

6. Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1129 της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 79/2012 της επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (L 179).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

9. Το Π.Δ.83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ' αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).

11. Την υπ' αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).

12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α'«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41.

13. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 4738).

14. Την υπ' αρ. 1 πράξη της 20-01-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και με την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

15. Την ανάγκη υλοποίησης της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων με χρήση έκδοσης της εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) ειδικά σχεδιασμένης για τους σκοπούς του άρθρου 21α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, και τροποποιημένων εκδόσεων του εν λόγω λογισμικού.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 5000,00€ περίπου ετησίως, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ε.Φ. 1039 203 «Γενική Γραμματεία Μεταφορών»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα ορίζονται, οι εθνικές αρχές οι οποίες θα είναι αρμόδιες, ως εθνικά σημεία επαφής, για την επεξεργασία εισερχόμενων αιτημάτων και για την επεξεργασία εξερχόμενων αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχήματος για τους σκοπούς του Φ.Π.Α., που προβλέπεται στο άρθρο 21α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, μέσω εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS). Η αυτοματοποιημένη έρευνα των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ορισμένων ως εθνικών σημείων πρόσβασης, σε δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων διενεργείται μέσω εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS), ειδικά σχεδιασμένης για τους σκοπούς του άρθρου 21α του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου, η οποία συνδέεται με έρευνα για εικαζόμενη απάτη όσον αφορά τον Φ.Π.Α. ή αποσκοπεί να εντοπίσει απάτη όσον αφορά τον Φ.Π.Α.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
α) Αρμόδια Αρχή: Εθνική Αρχή στο όνομα της οποίας εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου είτε άμεσα, είτε με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
β) EUROFISC: Δίκτυο για την ταχεία ανταλλαγή στοχοθετημένων πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών που προβλέπεται στο κεφάλαιο Χ του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου.
γ) Υπάλληλος σύνδεσμος του EUROFISC (EUROFISC LIAISON OFFICIAL): Αρμόδιος υπάλληλος ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρμόδια αρχή για να ανταλλάσσει απευθείας πληροφορίες, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου και να εκτελεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 33.
δ) EUCARIS: Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης.
ε) TESTA: Δίκτυο επικοινωνιών «Διευρωπαϊκές Υπηρεσίες Τηλεματικής μεταξύ Διοικήσεων».

Άρθρο 3
Εθνικά σημεία επαφής

1. Ορίζεται ως εθνικό σημείο επαφής για την επεξεργασία των εισερχόμενων αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων για τους σκοπούς του Φ.Π.Α. που προβλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου, μέσω εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS), το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

2. Ορίζεται ως εθνικό σημείο επαφής για την επεξεργασία των εξερχόμενων αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων για τους σκοπούς του Φ.Π.Α. που προβλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου, μέσω εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS), η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Άρθρο 4
Διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων

1. Η αυτοματοποιημένη έρευνα πληροφοριών σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων διενεργείται με χρήση έκδοσης της εφαρμογής του λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS), ειδικά σχεδιασμένης για τους σκοπούς του άρθρου 21α του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 και τροποποιημένων εκδόσεων του εν λόγω λογισμικού, μέσω υπαλλήλου συνδέσμου του EUROFISC.

2. Τα δεδομένα ταξινόμησης του οχήματος που ανταλλάσσονται μέσω του συστήματος EUCARIS διαβιβάζονται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

3. Η αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων πραγματοποιείται με τη χρήση του δικτύου επικοινωνιών «Διευρωπαϊκές Υπηρεσίες Τηλεματικής μεταξύ Διοικήσεων» (TESTA) και περαιτέρω ανεπτυγμένων εφαρμογών του, σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά μέρες την εβδομάδα.

4. Το κοινό σύνολο δεδομένων και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την αυτοματοποιημένη έρευνα δεδομένων σχετικών με τις ταξινομήσεις οχημάτων ορίζονται στο Παράρτημα VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1129 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Άρθρο 5
Πρόσβαση στις πληροφορίες

1. Η αυτοματοποιημένη πρόσβαση για την επεξεργασία των εξερχόμενων αιτημάτων για δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων για τους σκοπούς του Φ.Π.Α. που προβλέπεται στο άρθρο 21α του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου, μέσω εφαρμογής λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) προβλέπεται μόνο για τους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc που έχουν καθορισθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας.

2. Σε κάθε υπάλληλο σύνδεσμο του Eurofisc που έχει καθοριστεί από την αρμόδια αρχή αποδίδεται ένας μοναδικός προσωπικός κωδικός ταυτοποίησης χρήστη.

3. Η αρμόδια αρχή της χώρας ενημερώνει αμέσως κατάλογο με τα ονόματα και τους μοναδικούς προσωπικούς κωδικούς χρήστη καθενός από τους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc και θέτει στη διάθεση των λοιπών κρατών μελών και της Επιτροπής τον επικαιροποιημένο κατάλογο.

Άρθρο 6
Τεχνικός συντονισμός

1. Ως τεχνικός υπεύθυνος για την αυτοματοποιημένη πρόσβαση στα δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων μέσω της ειδικής έκδοσης του λογισμικού EUCARIS-VAT ορίζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

2. Η Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ανάπτυξη εξατομικευμένου (customized) λογισμικού Α.Α.Δ.Ε., και για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, διασυνδέεται με την κεντρική πλατφόρμα EUCARIS μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τη διαχείριση των εξερχομένων αιτημάτων και έχει πρόσβαση στην υφιστάμενη ειδική έκδοση του λογισμικού EUCARIS του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω των ορισμένων υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc, ως χρηστών της εφαρμογής για την επεξεργασία των εξερχόμενων αιτημάτων. Μετά την ανάπτυξη του εξατομικευμένου (customized) λογισμικού η Α.Α.Δ.Ε, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τις εξερχόμενες αναζητήσεις (NCP for outgoing requests), έχει πρόσβαση στην αναζήτηση στοιχείων κατόχων οχημάτων των κρατών μελών της Ε.Ε. μέσω αυτού του λογισμικού.

3. Ο τεχνικός υπεύθυνος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η αυτοματοποιημένη έρευνα και αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων είναι δυνατή σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ενημερώνει άμεσα τα εθνικά σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών με την υποστήριξη του εντεταλμένου από το EUCARIS αρμόδιου επιχειρησιακού φορέα, εφόσον απαιτείται, για την το συντομότερο δυνατόν αποκατάσταση του προβλήματος.
Πριν από την έναρξη της αρχικής λειτουργίας της εφαρμογής προηγείται δοκιμαστική χρήση, μετά την επιτυχή έκβαση της οποίας πραγματοποιείται η μετάβαση στην παραγωγική φάση λειτουργίας του EUCARIS.

Άρθρο 7
Δαπάνη

Η δαπάνη για τη συνδρομή στο σύστημα EUCARIS-VAT και για τη λειτουργία του συστήματος, ποσού 5000,00€ περίπου ετησίως, θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ειδικός Φορέας 1039-203 «Γενική Γραμματεία Μεταφορών».

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1035/22.03.2023
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών.
Α.Υ.Ο. Α 1033/21.03.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2023
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1021/24.02.2023
Αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο