Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2055/10.03.2021

Επανυπολογισμός των φόρων κατοχής και μεταβίβασης με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές με την 102353/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2055/10.03.2021

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με την αντιμετώπιση των υποθέσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. και Ε.Φ.Α. προηγούμενων ετών καθώς και υποθέσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της χώρας στις οποίες αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές ζώνης με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 102353 ΕΞ 2020/15.9.2020 (Β' 3964), η οποία εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α ΚΑΙ Ε.Φ.Α.)

1. Έτη επανυπολογισμού φόρων

1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης 102353 ΕΞ 2020/15.9.2020 (εφεξής ΥΑ), για τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 αυτής, οι τιμές εκκίνησης που προσδιορίζονται στα μεν στοιχεία από α) έως ιβ) αυτής ισχύουν από 2/10/2019 ενώ στα υπό στοιχεία ιγ) έως ιστ) αυτής από 18/12/2019. Μεταξύ των περιοχών αυτών εντάσσονται και όσες ανήκουν στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, για τις οποίες ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω στην παρ. 3.

2. Για τις λοιπές περιοχές που αναφέρονται στην Υ.Α., πλην αυτών του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, με δεδομένο ότι τόσο για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. όσο και για τον Ε.Φ.Α. λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ζώνης που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, δεν απαιτείται επανυπολογισμός των φόρων για τα έτη 2019 και 2020, καθώς για μεν το έτος 2019 οι τιμές ζώνης παραμένουν ως είχαν καθοριστεί με την ΠΟΛ.1113/2018 (και ίσχυαν την 1/1/2019), ενώ για το έτος 2020 εφαρμόστηκαν εξαρχής οι νέες τιμές ζώνης, όπως επανακαθορίστηκαν με την YA.

3. Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της ΥΑ για τα ακίνητα ειδικότερα των περιοχών της Β' Ζώνης και ΣΤ' Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού καθώς και της Α' Ζώνης και Γ' Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, που ανήκουν στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού, οι τιμές εκκίνησης των αποφάσεων ΠΟΛ 1163/2017 και ΠΟΛ 1180/2017 επανακαθορίστηκαν αναδρομικά για το διάστημα από 08/06/2016 μέχρι 31/12/2018.

Συνεπώς σε αυτές τις ζώνες, λαμβάνοντας υπόψη ότι ημερομηνία υπολογισμού δικαιωμάτων και τιμών ζώνης για την επιβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α. και Ε.Φ.Α. είναι η 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους, ισχύουν τα ακόλουθα: 

α. χρήζει επανεκκαθάρισης ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, βάσει των αναδρομικά ισχυουσών τιμών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 της ΥΑ. Οι ίδιες τιμές ισχύουν και για τον επανυπολογισμό του Ε.Φ.Α. 2017.

β. η εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 ισχύει ως έχει, καθώς, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.4223/2013 «ειδικά για τον υπολογισμό ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης, οι οποίες ορίζονται στην με αρ. ΠΟΛ.1113/2018 (Β' 2192) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών», οι τιμές εκκίνησης της οποίας ακυρώθηκαν από τη δημοσίευση των αποφάσεων του ΣτΕ, ήτοι από 2/10/2019 και 18/12/2019.

Για τον επανυπολογισμό του Ε.Φ.Α. έτους 2018, εφαρμόζονται οι αναδρομικά ισχύουσες τιμές που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 της ΥΑ.

γ. η εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο υπολογισμός του Ε.Φ.Α. έτους 2019 ισχύουν ως έχουν, αφού η ΠΟΛ.1113/2018 ακυρώθηκε ρητά από τη δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ, δηλαδή για τις επίμαχες ζώνες του Δήμου Ψυχικού από 2/10/2019, ενώ οι τιμές των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 της νέας εκδοθείσας υπουργικής απόφασης ισχύουν μέχρι την 31/12/2018 και κατά συνέπεια την 01/01/2019, ημερομηνία υπολογισμού δικαιωμάτων και τιμών ζώνης για την επιβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α. και Ε.Φ.Α. έτους 2019, εξακολουθούν να ισχύουν οι τιμές εκκίνησης της ΠΟΛ.1113/2018.

δ. η εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο υπολογισμός του Ε.Φ.Α. έτους 2020 διενεργήθηκε με τις νέες τιμές εκκίνησης, οπότε δεν χρήζει επανεξέτασης ο επιβληθείς φόρος.

2. Διαδικασία επανυπολογισμού των φόρων κατοχής (ΕΝ.Φ.Ι.Α., ΕΦΑ)

Προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στις πράξεις προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών και νομικών προσώπων για το έτος 2017, θα πραγματοποιηθεί κεντρικά μηχανογραφικός υπολογισμός των φόρων αυτών και θα εκδοθούν νέες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου του άρθρου 32 του Κ.Φ.Δ., χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά των φορολογουμένων.

Για τον επανυπολογισμό του Ε.Φ.Α. ετών 2017 και 2018, ο υπόχρεος σε φόρο υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ., στην οποία είχαν υποβληθεί οι δηλώσεις Ε.Φ.Α., δήλωση με αίτηση επιστροφής φόρου ανά έτος, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρεται ο αύξων αριθμός του ακινήτου, το οποίο αφορά η επιστροφή, όπως αυτός αναγραφόταν στην προηγούμενη δήλωση Ε.Φ.Α., συνοδευόμενη από τα έντυπα νέου υπολογισμού της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.
Η τυχόν προκύπτουσα διαφορά φόρου επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα στον Κ.Φ.Δ..

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Β1. Ισχύς αναπροσαρμοσμένων τιμών εκκίνησης

1. Για τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ΥΑ οι αναπροσαρμοσμένες με την παράγραφο αυτή τιμές εκκίνησης της ΠΟΛ.1113/2018 των ακινήτων των περιοχών αυτών ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της προαναφερόμενης απόφασης, για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων με χρόνο φορολογίας είτε από 2/10/2019 είτε από 18/12/2019.

Ειδικότερα, στις περιοχές των περιπτώσεων α) έως ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αυτής (Α, Β' και ΣΤ' Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού και Α', Β', Γ' και Δ' Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, ΚΕ' Ζώνης του 1ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων, Ε' Ζώνης Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς, Α' Ζώνης του οικισμού Λιλαίας του Δήμου Δελφών, Α' Ζώνης του οικισμού Αετοφωλιάς της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου και Α' Ζώνης του οικισμού Αγίας Βαρβάρας της Δημοτικής Ενότητας Τήνου του Δήμου Τήνου) οι αναπροσαρμοσμένες με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 αυτής τιμές ζώνης της ΠΟΛ.1113/2018 ισχύουν σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων με χρόνο φορολογίας από 2/10/2019, ενώ για τις περιοχές των περιπτώσεων ιγ) έως ιστ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αυτής (Α' Ζώνης του οικισμού Καρκάδος, Β' Ζώνης του οικισμού Κάτω Κλείσματος και Α' Ζώνης του οικισμού Καλλονής της Δημοτικής Ενότητας Τήνου και ΣΤ' Ζώνης Τήνου, του Δήμου Τήνου) οι αναπροσαρμοσμένες με την απόφαση αυτή τιμές ζώνης της ΠΟΛ.1113/2018 ισχύουν σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων με χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης από 18/12/2019.

2. Με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της ΥΑ για τα ακίνητα ειδικότερα των περιοχών της Β' Ζώνης και ΣΤ' Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, καθώς και της Α' Ζώνης και Γ' Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, που ανήκουν στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, οι τιμές εκκίνησης των αποφάσεων ΠΟΛ 1163/2017 και ΠΟΛ 1180/2017 τροποποιήθηκαν αναδρομικά για το διάστημα από 8/6/2016 μέχρι 31/12/2018.

Για τον προσδιορισμό του φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων στις ανωτέρω περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού και της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, ισχύουν τα εξής:

α) σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων με χρόνο φορολογίας από 8/06/2016 - 31/12/2018 εφαρμόζονται οι αναπροσαρμοσμένες σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 αυτής τιμές ζώνης των ΠΟΛ 1163/2017 και 1180/2017.

β) για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων στις ίδιες περιοχές με χρόνο φορολογίας από 1/01/2019 - 1/10/2019 ισχύουν οι τιμές εκκίνησης της ΠΟΛ.1113/2018 (όπως ίσχυαν πριν την ακύρωσή της) και συνεπώς δεν επέρχεται καμία μεταβολή,

γ) εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από 2/10/2019 και εφεξής εφαρμόζονται οι τιμές ζώνης όπως αναπροσαρμόστηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της απόφασης.

Β2. Διαδικασία επανυπολογισμού των φόρων

1. Για τη διενέργεια επανυπολογισμού των φόρων κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων και την έκδοση σχετικής πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου (άρθρο 32 παρ. 2 και άρθρο 34 του ν. 4174/2013 - Κ.Φ.Δ.) ο υπόχρεος σε φόρο υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ., στην οποία είχε υποβληθεί η αρχική δήλωση, τροποποιητική δήλωση συνοδευόμενη από τα έντυπα υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, όπως αυτή έχει αναπροσαρμοστεί και ισχύει σύμφωνα με την ΥΑ καθώς και αντίγραφο του συνταχθέντος συμβολαίου δωρεάς/γονικής παροχής/μεταβίβασης ακινήτων, εφόσον τούτο δεν είχε υποβληθεί στο σχετικό φάκελο.

2. Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης και εφόσον ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρους με το προς επιστροφή ποσό, προβαίνει στην επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 Κ.Φ.Δ..

3. Για τις περιοχές στις οποίες η αναπροσαρμοσμένη με την ΥΑ τιμή ζώνης είναι μεγαλύτερη της ισχύουσας κατά τον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης (ημερομηνία θανάτου ή σύνταξης του συμβολαίου), όπως προκύπτει και από τους πίνακες της παρούσας, υφίσταται υποχρέωση των υπόχρεων σε φόρο να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε επανυπολογισμό του φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων και σε έκδοση της σχετικής πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για τη διαφορά του φόρου που προκύπτει από την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης (άρθρο 32 παράγραφος 2 Κ.Φ.Δ.) και χωρίς προηγούμενη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο σε φόρο.

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 Κ.Φ.Δ. η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.

2. Στις περιπτώσεις που η διαφορά φόρου αφορά δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών και νομικών προσώπων, δεδομένου ότι ο φόρος προσδιορίζεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, ενδέχεται να προκύψουν διαφορές, οι οποίες οφείλονται στη διαρκή ενημέρωση - διόρθωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων στις φορολογίες αυτές.

Παρατίθενται πέντε (5) πίνακες με τις ισχύουσες τιμές στις περιοχές στις οποίες αναφέρεται η ΥΑ 102353 ΕΞ 2020/15.9.2020 (Β' 3964) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανά φορολογία και ανά χρόνο φορολογίας. Σε αυτούς έχουν ληφθεί υπόψη τόσο οι αποφάσεις καθορισμού τιμών στους Δήμους αυτούς όσο και οι ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Σημειώνεται ότι στους πίνακες περιλαμβάνονται οι τιμές ανεξάρτητα από την τυχόν παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση πράξης.

ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 

2017

2018

2019

2020

Β' Ψυχικού

3.150

3.750

3.750

3.100

ΣΤ Ψυχικού

2.550

3.250

3.250

2.800

Α' Φιλοθέης

3.600

4.150

4.150

3.750

Γ Φιλοθέης

3.250

3.550

3.550

3.300

 

Ε.Φ.Α.

 

2017

2018

2019

2020

Β' Ψυχικού

3.150

3.150

3.750

3.100

ΣΤ' Ψυχικού

2.550

2.550

3.250

2.800

Α' Φιλοθέης

3.600

3.600

4.150

3.750

Γ Φιλοθέης

3.250

3.250

3.550

3.300

ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ-ΔΩΡΕΩΝ-ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΧΥΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
(π.χ. ημερομηνία θανάτου/σύνταξης συμβολαίου κ.λπ.)

Από 08/06/2016-31/12/2018 (102353/2020 Α.Υ.Ο - Β'3964)

Από 01/01/2019 - 1/10/2019 (ΠΟΛ 1113/2018 - Β'2192)

Από 2/10/2019 (102353 ΕΞ 2020 Α.Υ.Ο - Β'3964)

Β' Ψυχικού

3.150

3.750

3.100

ΣΤ Ψυχικού

2.550

3.250

2.800

Α' Φιλοθέης

3.600

4.150

3.750

Γ' Φιλοθέης

3.250

3.550

3.300

Α' Λιλαίας Δ. Δελφών

900 (ΠΟΛ. 1181/2017)

900

1.000

 

ΙΣΧΥΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
(π.χ. ημερομηνία θανάτου/σύνταξης συμβολαίου κ.λπ.)

Από 21/05/2015-31/12/2018 (ΠΟΛ 1009/2016 - Β'48)

Από 01/01/2019 - 1/10/2019 (ΠΟΛ 1113/2018 - Β'2192)

Από 2/10/2019 (102353 ΕΞ 2020 Α.Υ.Ο - Β'3964)

Α Ψυχικού

6.250

4.200

3.950

Β' Φιλοθέης

4.700

4.700

4.700

Δ' Φιλοθέης

3.700

3.200

3.350

ΚΕ' 1ου Διαμ/τος Δ. Αθηναίων

1.750

3.050

3.250

Ε' Εκάλης

1.700

1.900

2.000

Α' Αετοφωλιάς Δ. Τήνου

550

1.050

900

Α Αγίας Βαρβάρας Δ. Τήνου

700

1.100

850

 

ΙΣΧΥΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
(π.χ. ημερομηνία θανάτου /σύνταξης συμβολαίου κ.λπ.)

Από 21/05/2015-31/12/2018 (ΠΟΛ 1009/2016 - Β'48)

Από 01/01/2019 - 17/12/2019 (ΠΟΛ 1113/2018 - Β'2192)

Από 18/12/2019 (102353 ΕΞ 2020 Α.Υ.Ο - Β'3964)

Α' Καρκάδος Δ. Τήνου

550

1.050

800

Β' Κάτω Κλείσματος Δ. Τήνου

550

1.050

950

Α' Καλλονής Δ. Τήνου

600

1.100

1.100

ΣΤ Τήνου

800

1.250

950

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο