Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. 1021/05.02.2021

Τρόποι Καταβολής των Τελωνειακών Οφειλών

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. 1021/05.02.2021

ΦΕΚ: 730 Β'/25.02.2021

Έχοντας υπόψη:

1. Τον α.ν. 1819/1951 «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου» (Α΄149), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 1041/1980 (Α'75) και το άρθρο 17 του ν. 2992/2002 (Α'54).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143).

3. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τον «Κεντρικό Διαχειριστή και τις Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Επιστροφές Τελωνείων» (Β'3675), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1015602 ΕΞ 2016/29.1.2016 (Β'305) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

4. Την υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016/6.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών» (Β'4088).

5. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β'130 και Β'372), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β'3317).

6. Το Κεφ. Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α'94).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β'4738).

8. Την υπ' αρ. 1/2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύει, την υπ' αρ. 39/3/2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

9. Το γεγονός ότι ο περιορισμός της χρήσης μετρητών αφενός συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων κλοπής ή ληστείας, τόσο κατά τη μεταφορά τους όσο και κατά την ώρα της συναλλαγής και αφετέρου ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1
Τρόποι Είσπραξης τελωνειακών οφειλών

1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία που εισπράττονται από τις Τελωνειακές Αρχές, εξοφλούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονική πληρωμή ή με τη χρήση καρτών πληρωμών.
 
2. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία που εισπράττονται από τις Τελωνειακές Αρχές δύνανται να εξοφλούνται και με μετρητά ή επιταγές, εφόσον το προς καταβολή ποσό δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ.

3. Ποσά που αφορούν τις εγγυήσεις συμμετοχής σε δημοπρασίες οχημάτων, πλωτών και υλικών της διαχείρισης δημοσίου υλικού και την καταβολή των τιμημάτων (προκαταβολή-εξόφληση), καταβάλλονται υποχρεωτικά με τραπεζικές επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών.

'Αρθρο 2
Εξαιρέσεις

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις πραγματικής και αντικειμενικής αδυναμίας είσπραξης των τελωνειακών οφειλών με τους τρόπους της παρ. 1 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως ποσού, επιτρέπεται η εξόφληση με μετρητά ή με τραπεζικές επιταγές, κατόπιν έγκρισης του Προϊσταμένου του Τελωνείου.

'Αρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή εντός (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της.

'Αρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης καταργείται η υπό στοιχεία ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016/6.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών» (Β'4088).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/20.09.2023
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023
Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1124/07.08.2023
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123/07.08.2023
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α 206).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1122/07.08.2023
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο