Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2039/08.02.2021

Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1277/14.12.2020 Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και της απαλλαγής από τον Φόρο Κατανάλωσης του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 102 σε συνδυασμό με το άρθρο 53Α του ν.2960/2001.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2039/08.02.2021

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρ.Α.1277/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 5683 Β'/23.12.2020), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 102 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 53 Α του ν.2960/2001, «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α'265), στα πλαίσια καθορισμού του απαιτούμενου κανονιστικού πλαισίου για την διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων καπνών που χρησιμοποιούνται για επιστημονική έρευνα και διεξαγωγή δοκιμών που σχετίζονται με την ποιότητα αυτών, καθώς και τον Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.) του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού που προορίζεται αποκλειστικά για αναλύσεις και δοκιμές σχετικές με την ποιότητα αυτού. Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση καθιερώνονται επιμέρους διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της απαλλαγής από τον ΕΦΚ και τον Φ.Κ. με κριτήριο τον σκοπό (επιστημονική ή ποιοτική δοκιμή) και το είδος των καπνικών προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν. Τα βασικά σημεία της απόφασης αυτής συνοψίζονται κατωτέρω.

Με τα άρθρα 1 και 2 της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζεται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της και δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί για τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω απόφαση. Ειδικότερα, καθορίζεται με σαφήνεια η έννοια των δειγμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ποιοτικές δοκιμές, των καπνικών προϊόντων αναφοράς τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, διευκρινίζεται ο όρος που χρησιμοποιείται για τα προϊόντα που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση των επιστημονικών ερευνών ή ποιοτικών δοκιμών και αποσαφηνίζεται η έννοια της ποιοτικής δοκιμής και της επιστημονικής έρευνας.

Επιπλέον, με το άρθρο 3 της απόφασης ορίζεται ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη χορήγηση της απαλλαγής, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της τήρησης των σχετικών διαδικασιών το τελωνείο, το οποίο είναι αρμόδιο για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. και Φ.Κ.

Με τις ρυθμίσεις του ΜΕΡΟΥΣ Α' (άρθρα 4, 5, 6 και 7) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των βιομηχανοποιημένων καπνών που εισάγουν ή παραλαμβάνουν πρόσωπα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.

Με το άρθρο 4 της απόφασης ορίζονται τα δικαιούχα πρόσωπα απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων κατά την εισαγωγή ή παραλαβή των καπνικών προϊόντων αναφοράς με σκοπό τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Επιπλέον, στο άρθρο 5 της απόφασης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των καπνικών προϊόντων αναφοράς που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την επιστημονική έρευνα.

Με το άρθρο 6 της απόφασης προβλέπεται η διαδικασία εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων από τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου

4. Συγκεκριμένα:

1. Ως προς την υποβολή και τον τρόπο συμπλήρωσης του τελωνειακού παραστατικού κατά την εισαγωγή καπνικών προϊόντων που προορίζονται για επιστημονικές εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιμές:
Υποβάλλεται ηλεκτρονικά τελωνειακή διασάφηση εισαγωγής με τη συμπλήρωση ειδικότερα των ακόλουθων θέσεων:
-θέση 37 «Καθεστώς: 40 00 -θέση 37β:C33
-θέση 44: Τ05 «Απαλλαγή από Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. για τα βιομηχανοποιημένα καπνά που προορίζονται για επιστημονικές εξετάσεις, αναλύσεις ή δοκιμές (παρ. 1γ άρθρο 102 ν.2960/2001 και άρθρα 67-73 ν.1684/1987)»

Επίσης, αναφορικά με τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ΕΦΚ και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων συμπληρώνονται στη θέση 44 «Ειδικές Μνείες/προσκομιζόμενα έγγραφα/πιστοποιητικά» οι ακόλουθοι κωδικοί:
1897: Επιστημονική μελέτη διενέργειας έρευνας (Αριθ. Α.1277/2020 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ)
1898: Βεβαίωση ερευνητικού προγράμματος (Αριθ. Α.1277/2020 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ)
1911: Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του ν. 1599/86

Κατά τα λοιπά και όσον αφορά στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών διασάφησης εισαγωγής εγγράφων ισχύουν τα αναφερόμενα στην Απόφαση αριθ.: ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 (Β' 4488)

2. Ως προς την υποβολή και τον τρόπο συμπλήρωσης του τελωνειακού παραστατικού κατά την παραλαβή των καπνικών προϊόντων αναφοράς από φορολογική αποθήκη της χώρας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ):

Υποβάλλεται Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) με τη συμπλήρωση ειδικότερα των ακόλουθων θέσεων: -θέση 37β:Τ01

Επίσης, αναφορικά με τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ΕΦΚ και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων συμπληρώνονται στη θέση 44.2 «Ειδικές Μνείες/προσκομιζόμενα έγγραφα/πιστοποιητικά» της Δ.Ε.Φ.Κ. οι ακόλουθοι κωδικοί:
1Ε79: Επιστημονική μελέτη διενέργειας έρευνας (Αριθ. Α.1277/2020 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ)
1Ε80: Βεβαίωση ερευνητικού προγράμματος (Αριθ. Α.1277/2020 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ)
1Ε77: Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 απαλλαγής φόρων καπνικών προϊόντων για επιστημονικές και ποιοτικές δοκιμές (Α.1277/2020 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ) Κατά τα λοιπά και όσον αφορά στη διαδικασία υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών εγγράφων της Δ.Ε.Φ.Κ. ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. Α.1437/2019 (Β' 4443) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ

Στις περιπτώσεις που τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 4 της απόφασης παραλαμβάνουν καπνικά προϊόντα αναφοράς από φορολογική αποθήκη άλλου κράτους μέλους της ΕΕ θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ του Μέρους Ι. «ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ» της αριθ. ΔΕΦΚ Γ 5054303/27.12.2010 ( ΑΔΑ:4ΙΙΡΗ-4) ΕΔΥΟ σχετικά με τις οδηγίες παραλαβής προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής με βάση την άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθ. Δ.424/277/19.03.1993 ΑΥΟ.

Η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων οριστικοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 7 εφόσον το δικαιούχο πρόσωπο του άρθρου 4 της απόφασης προσκομίσει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που βεβαιώνουν την πραγματοποίηση των επιστημονικών ερευνών. Απαραίτητο στοιχείο για τη οριστικοποίηση της απαλλαγής αποτελεί η αναγραφή στην υπεύθυνη δήλωση της ποσότητας των απαλλασσόμενων από ΕΦΚ καπνικών προϊόντων αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν και καταστράφηκαν εντελώς κατά την πραγματοποίηση των επιστημονικών δοκιμών. Στην περίπτωση όπου οι απαλλασσόμενες από ΕΦΚ και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των καπνικών προϊόντων αναφοράς δεν χρησιμοποιήθηκαν ή δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια των επιστημονικών ερευνών, οι εναπομείνασες ποσότητες των καπνικών προϊόντων αναφοράς καταστρέφονται ενώπιον της επιτροπής που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.2960/2001, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου.

Με τις ρυθμίσεις του ΜΕΡΟΥΣ Β' (άρθρα 8, 9 και 10) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β', καθορίζεται η διαδικασία σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στα πρόσωπα που έχουν λάβει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.2960/2001 άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών να πραγματοποιούν ποιοτικές δοκιμές σε δείγματα βιομηχανοποιημένων καπνών και ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού που βρίσκονται εντός φορολογικής τους αποθήκης με σκοπό την απόκτηση σχετικών πληροφοριών, με απαλλαγή από την καταβολή του αναλογούντος Ε.Φ.Κ., κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων και του Φ.Κ. αντίστοιχα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής αυτής στα ανωτέρω πρόσωπα, τίθεται η λειτουργία εντός των εγκαταστάσεών τους εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου στα οποία θα διεξάγονται οι σχετικές αναλύσεις των δειγμάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων αυτά θα πρέπει να καταναλώνονται και να καταστρέφονται. Επισημαίνεται ότι, για την είσοδο των απαλλασσομένων ποσοτήτων των προϊόντων αυτών στη φορολογική αποθήκη απαιτείται προηγουμένως η χορήγηση των απαραίτητων κωδικών προϊόντων για την παρακολούθησή τους στο υποσύστημα ΕΦΚ σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αρ.Φ.44/19/16.01.2001 και Φ.914/557/24.09.2003 εγκυκλίους διαταγές. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η χορήγηση απαλλαγής ακόμη και στην περίπτωση που τα προοριζόμενα για τη διεξαγωγή των ποιοτικών δοκιμών δείγματα δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν ή δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια αυτών, θέτοντας ως προϋπόθεση την καταστροφή τους από την επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του ν.2960/2001.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των ποιοτικών δοκιμών στα κατά τα ανωτέρω δείγματα καπνικών προϊόντων, τα δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης να υποβάλλουν, κατά την έξοδο αυτών από τη φορολογική αποθήκη, ηλεκτρονικά Δ.Ε.Φ.Κ. για την απαλλαγή τους από τον Φ.Κ., ή ΕΦ.Κ. και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων, συμπληρώνοντας τον κωδικό ατελείας "Τ01" που αφορά τις επιστημονικές και ποιοτικές δοκιμές. Στην Δ.Ε.Φ.Κ. επισυνάπτονται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται η αποκλειστική χρήση των προϊόντων ως δείγματα για την διεξαγωγή των δοκιμών ποιότητας αυτών, προσδιορίζεται η χρονική περίοδος και ο τόπος τελέσεως των αναλύσεων και κατάσταση με τις απαλλασσόμενες ποσότητες, στις οποίες αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που αναλυτικά αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Σημειώνεται ότι για την επισύναψη των ανωτέρω δικαιολογητικών ως υποστηρικτικών εγγράφων στο παραστατικό της ΔΕΦΚ, θα συμπληρώνονται στο πεδίο "44.2" αυτής, οι κωδικοί "1E77" και "1E78" που έχουν δημιουργηθεί στο υποσύστημα ΕΦΚ με την περιγραφή "Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 απαλλαγής φόρων καπνικών προϊόντων για επιστημονικές και ποιοτικές δοκιμές (Α.1277/2020 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ)" και "Κατάσταση απαλλασσόμενων ποσοτήτων δειγμάτων καπνικών προϊόντων για ποιοτική δοκιμή (Α.1277/2020 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ)", αντίστοιχα.

Η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων, καθώς και τον Φ.Κ. οριστικοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 10, με την υποβολή από το δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των ποιοτικών δοκιμών, υπογεγραμμένης από τον εκπρόσωπο του φυσικού ή νομικού προσώπου, στην οποία θα αναφέρεται η ποσότητα των δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια των σχετικών δοκιμών.

Στην περίπτωση των εναπομεινάντων προϊόντων τα οποία καταστρέφονται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 8, η οριστικοποίηση της απαλλαγής επέρχεται με το πρωτόκολλο καταστροφής που συντάσσεται από την εν λόγω επιτροπή σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Δ.803/580/93 (Β'426) ΑΥΟ.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 της απόφασης εάν κατά τη διενέργεια έκτακτων και εκ των υστέρων ελέγχων διαπιστωθεί η μη τήρηση των προβλεπόμενων στην απόφαση και ειδικότερα εάν οι απαλλασσόμενες από τον Ε.Φ.Κ. ή ΦΚ ποσότητες βιομηχανοποιημένων καπνών ή ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού, αντίστοιχα, χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται στην απόφαση συντάσσεται έκθεση ελέγχου και με βάση την έκθεση αυτή η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο