Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/03.02.2021

Διευκρινίσεις για εξαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/03.02.2021

Με αφορμή ερωτήματα πολιτών και οικονομικών φορέων σχετικά με την τελωνειακή αντιμετώπιση εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων που εξάγονται από τη χώρα μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προέβλεπε η Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Το ΗΒ από 1/1/2021 αποχώρησε από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ, με αποτέλεσμα η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας προς το ΗΒ και το αντίθετο να αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό το ΗΒ.

Ειδικότερα:

Α. Εξαγωγές εμπορευμάτων προς το ΗΒ

1. Για εμπορεύματα που εξέρχονται από τη χώρα μας με προορισμό το ΗΒ τηρούνται υποχρεωτικά τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) που εξάγουν εμπορεύματα προς το ΗΒ θα πρέπει να υποβάλλουν τελωνειακές διασαφήσεις κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων προς το ΗΒ.

Οι διασαφήσεις εξαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (
ICISnet). Το υποσύστημα ελέγχου εξαγωγών του ICISnet επιτρέπει την επικοινωνία, μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, μεταξύ τελωνειακών αρχών και μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων-εξαγωγέων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις της χώρας μας που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων προς το ΗΒ χρειάζεται να προβούν, ενδεικτικά, στα ακόλουθα βασικά βήματα:
α) Να μεριμνήσουν ώστε να διαθέτουν αριθμό καταχώρισης και ταυτοποίησης οικονομικών φορέων (
EORI) για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων.Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ στους οικονομικούς φορείς που, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, ασκούν συναλλαγές με χώρες εκτός της ΕΕ. 1
β) Να μεριμνήσουν ώστε να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά που απαιτούνται για την εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων προς τρίτες χώρες. Ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων, οι απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ.). 2

Ειδικότερα ως προς τη συμπλήρωση της διασάφησης εξαγωγής επισημαίνονται τα ακόλουθα: 3

Θέσεις διασάφησης

Κωδικός συμπλήρωσης

1α : Τύπος διασάφησης

EU

17α : Χώρα προορισμού

GB

44: Ειδικές μνείες/ Προσκομιζόμενα έγγραφα/ Πιστοποιητικά-άδειες

Κωδικοί Πιστοποιητικών/αδειών/εγκρίσεων

Θέση 44.1

Αλφαριθμητικός κωδικός για την Βεβαίωση Καταγωγής : U116

Αλφαριθμητικός κωδικός για την Βεβαίωση Καταγωγής για πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων : U118


2. Η προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΒ, από την 1η Ιανουαρίου 2021 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεύχος
L 444/31-12-2020), προβλέπει την πλήρη κατάργηση των δασμών για όλα τα προϊόντα καταγωγής καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την εισαγωγή τους στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. 4

Στην περίπτωση της εξαγωγής από ΕΕ προς ΗΒ και προκειμένου να επιβληθεί εκεί μηδενικός δασμός, πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :
α) τα εμπορεύματα πρέπει να είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΒ)
β) ο εισαγωγέας στο ΗΒ να υποβάλλει αίτημα προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης το οποίο πρέπει να βασίζεται:
- σε «Βεβαίωση Καταγωγής» την οποία συντάσσει ο εξαγωγέας επί του τιμολογίου ή άλλου εγγράφου (π.χ. προτιμολόγιο, κατάλογος συσκευασίας, επιστολόχαρτο με τα στοιχεία της εταιρείας), στο οποίο περιγράφεται το καταγόμενο προϊόν με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του, σύμφωνα με το παράρτημα
ORIG-4 (Κείμενο της Βεβαίωσης Καταγωγής, σελ. 563 της Συμφωνίας ΕΕ-ΗΒ, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι τα εμπορεύματα είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης), είτε
- στη «Γνώση του εισαγωγέα» ότι το προϊόν είναι καταγόμενο (Άρθρο
ORIG.21: Γνώση του εισαγωγέα σελ.52 της Συμφωνίας ΕΕ-ΗΒ).
γ) τα εμπορεύματα να αποστέλλονται απευθείας στο ΗΒ.

Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα εκ των υστέρων υποβολής αιτήματος χορήγησης προτιμησιακής μεταχείρισης εντός χρονικού διαστήματος τριών ετών από την ημερομηνία εισαγωγής στο ΗΒ.

Για εξαγωγές εμπορευμάτων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης με αξία άνω των 6.000 ευρώ, ο εξαγωγέας προκειμένου να συντάσσει Βεβαιώσεις Καταγωγής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων
REX και να χρησιμοποιεί τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα REX στις σχετικές Βεβαιώσεις Καταγωγής. Ο ίδιος αριθμός εγγεγραμμένου εξαγωγέα REX χρησιμοποιείται σε κάθε Προτιμησιακή Συμφωνία η οποία προβλέπει την χρήση REX. 5

Η αίτηση εγγραφής κατατίθεται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια (Αττικής, Θεσσαλονίκης ή Αχαΐας) και συνοδεύεται απαραίτητα με πρόσφατο (τελευταίου μήνα) «Γενικό Πιστοποιητικό» από το Γ.Ε.ΜΗ. (λεπτομέρειες στο άρθρο 5 της σχετικής Απόφασης).

Για εξαγωγές εμπορευμάτων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης με αξία έως 6.000 ευρώ, ο εξαγωγέας μπορεί να συντάσσει Βεβαιώσεις Καταγωγής, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι εγγεγραμμένος στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων
REX.

Σε περίπτωση που ο εξαγωγέας δεν είναι και παραγωγός των προς εξαγωγή εμπορευμάτων, θα πρέπει να κατέχει τις σχετικές «Δηλώσεις Προμηθευτή» βάσει των οποίων παρέχονται οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων. Για εξαγωγές στο ΗΒ και προκειμένου να παρασχεθούν οι Δηλώσεις Προμηθευτή, ισχύει μεταβατική περίοδος από 01-01-2021 έως και 31-12-2021. 6

Β. Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων και ταχυμεταφορές προς το ΗΒ

Ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται από τη χώρα μας προς το ΗΒ μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας ΕΛΤΑ Α.Ε. και εμπορεύματα που αποστέλλονται από τη χώρα μας προς το ΗΒ μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (πωλήσεις μέσω διαδικτύου (
e-commerce), αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη) υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής ως ακολούθως:

1. Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων μέσω ΕΛΤΑ Α.Ε.

i) Οι εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων αξίας έως 1000 ευρώ πραγματοποιούνται με τις δηλώσεις CN22 και CN23 για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς της εξαγωγής και ειδικότερα:
- Για αντικείμενα που εμπίπτουν στην κατηγορία του επιστολικού ταχυδρομείου και βάρους έως 2 χλγμ, ο εξαγωγέας συμπληρώνει τη δήλωση
CN22 που συνοδεύει το αντικείμενο στην τρίτη χώρα και, εφόσον ο εξαγωγέας επιθυμεί την απαλλαγή από ΦΠΑ, για τις αποστολές αυτές συμπληρώνει και τη δήλωση CN23.
- Για δέματα και αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου βάρους άνω των 2 χλγμ, ο εξαγωγέας συμπληρώνει τη δήλωση
CN23 σε δύο αντίτυπα, τα οποία σφραγίζονται από τον ταχυδρομικό υπάλληλο και το ένα εξ αυτών συνοδεύει το αντικείμενο στην τρίτη χώρα, ενώ το δεύτερο παραδίδεται στον εξαγωγέα για το αρχείο του.

ii) Τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής με την υποβολή συνήθους διασάφησης εξαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής και με τη συμπλήρωση της δήλωσης CN23 στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων αξίας άνω των 1000 ευρώ.
- Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων ανεξαρτήτως αξίας που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέτρα εμπορικής πολιτικής ή απαγορεύσεις και περιορισμούς.
- Προσωρινή εξαγωγή ταχυδρομικών αντικειμένων με σκοπό την επανεισαγωγή τους (συνηθέστερα για εμπορικές εκθέσεις/επισκευή). 7

2. Εξαγωγές εμπορευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς


i) Τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής με την υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής εξαγωγής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Εξαγωγές εμπορευμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα (εμπορεύματα που περιέχονται σε αποστολές και αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, εφόσον οι αποστολές αυτές έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα, περιέχουν αποκλειστικά εμπορεύματα που προορίζονται για προσωπική χρήση, λόγω της φύσης ή της ποσότητάς τους δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα και πραγματοποιούνται από τον αποστολέα στον παραλήπτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή).
- Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων εμπορικού χαρακτήρα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 1000 ευρώ και η καθαρή μάζα δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής εξαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι αποδεκτή μόνο για τα καθεστώτα 10 και 31 και εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Το τελωνείο εξόδου είναι ελληνικό
• Τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς
• Τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε άλλη ειδική τελωνειακή διατύπωση (π.χ. εμπορεύματα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης). 8
ii) Τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής με την υποβολή συνήθους διασάφησης εξαγωγής σε όλες τις περιπτώσεις εξαγωγών εμπορευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση (i).

3. Μικρές αποστολές στο πλαίσιο της Προτιμησιακής Συμφωνίας.


Κατά την εισαγωγή στο ΗΒ εφαρμόζεται μηδενικός προτιμησιακός δασμός και δεν απαιτείται να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταγωγής :
- Προϊόντα που αποστέλλονται ως μικρά δέματα από ιδιώτη σε ιδιώτη
- Προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιώτη
- Αποστολές μικρής αξίας εμπορικού χαρακτήρα με την προϋπόθεση ότι: τα προϊόντα αυτά δηλώνονται ότι είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για τους κανόνες καταγωγής, το τελωνείο εισαγωγής στο ΗΒ δεν έχει αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της δήλωσης αυτής και η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει τις 1.000 Λίρες Αγγλίας (
GBP).

Δεν εντάσσονται στην προαναφερόμενη εξαίρεση και απαιτείται να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταγωγής:
- προϊόντα των οποίων η εισαγωγή αποτελεί μέρος μιας σειράς εισαγωγών για τις οποίες μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι έγιναν ξεχωριστά για να παρακαμφθούν οι απαιτήσεις για την αίτηση προτιμησιακής μεταχείρισης,
- προϊόντα των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τις 1.000 Λίρες Αγγλίας (
GBP)- Το ποσό αυτό έχει κοινοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γ. Απαλλαγή Φ.Π.Α κατά την παράδοση (πώληση) αγαθών προς εξαγωγή στο ΗΒ

1. Παράδοση (πώληση) αγαθών προς εξαγωγή μέσω συνήθους τελωνειακής διαδικασίας εξαγωγής (αγαθά αξίας άνω των 1.000 ευρώ)


Η παράδοση (πώληση) αγαθών από τον πωλητή τα οποία μεταφέρονται από το εσωτερικό της χώρας προς το ΗΒ απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι :
• υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από τον πωλητή-εξαγωγέα μέσω του μηχανογραφικού συστήματος τελωνείων
ICISnet,
• το τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α - ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2859/2000 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α» και δηλώνεται στη θέση 44 της διασάφησης εξαγωγής
• το ποσό του τιμολογίου συμπληρώνεται στη θέση 22 της διασάφησης εξαγωγής
• ο πωλητής διαθέτει στο αρχείο του το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» ως δικαιολογητικό της απαλλαγής Φ.Π.Α.

Νομικό πλαίσιο

Κανονιστικό πλαίσιο

Εγκύκλιες διαταγές

Άρθρο 24 παρ.1 περ.α Ν.2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α»

Άρθρο 1 ΠΟΛ.1203/2016 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε

ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.4.2016

Για μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, οδηγίες για την υποχρέωση ή μη απόκτησης ΑΦΜ κατά την τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής παρέχονται στην ενότητα iii της ΠΟΛ.1125/2016 (ΑΔΑ: 791ΨΗ-Π3Α) εγκυκλίου.

Για μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, οδηγίες για την υποχρέωση ή μη απόκτησης ΑΦΜ κατά την τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής παρέχονται στην ενότητα iii της ΠΟΛ.1125/2016 (ΑΔΑ: 791ΨΗ-Π3Α) εγκυκλίου.

2. Παράδοση (πώληση) αγαθών προς εξαγωγή μέσω Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ Α.Ε.) (αγαθά αξίας έως 1.000 ευρώ)

Οι παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών που πραγματοποιούνται από πωλητή-εξαγωγέα και διακινούνται από τη χώρα μας προς το ΗΒ, μέσω της ταχυδρομικής οδού (ΕΛΤΑ Α.Ε.), απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι:
• υποβάλλεται τελωνειακή δήλωση
CN23 από τον πωλητή-εξαγωγέα στα αρμόδια καταστήματα/ πρακτορεία του Φ.Π.Κ.Υ.
• το τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α - ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2859/2000 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α» και η αξία του δηλώνεται επί της τελωνειακής δήλωσης
CN23
• ο πωλητής-εξαγωγέας διαθέτει βεβαίωση εξόδου της ταχυδρομικής αποστολής μέσω σχετικής πράξης παραλαβής επί της τελωνειακής δήλωσης
CN23 από το εγκεκριμένο κατάστημα/πρακτορείο του Φ.Π.Κ.Υ.

Νομικό πλαίσιο

Κανονιστικό πλαίσιο

Εγκύκλιες διαταγές

Άρθρο 24 παρ.1 περ.α Ν.2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α»

ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9.12.2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 4092/Β/20.12.2016) (άρθρα 11 και 12)

ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ 2017/21.6.2017


3. Παράδοση (πώληση) αγαθών προς εξαγωγή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (αγαθά αξίας έως 1.000 ευρώ)

Οι παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών που πραγματοποιούνται από πωλητή-εξαγωγέα και διακινούνται από τη χώρα μας προς το ΗΒ, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι :
• υποβάλλεται ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από τον πωλητή-εξαγωγέα μέσω του μηχανογραφικού συστήματος τελωνείων
ICISnet,
• το τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α - ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2859/2000 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α» και δηλώνεται στη θέση 44 του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής
• το ποσό του τιμολογίου συμπληρώνεται στη θέση 22 του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής
• ο πωλητής-εξαγωγέας λαμβάνει και τηρεί στο αρχείο του εκτυπωμένο και θεωρημένο το μήνυμα ΕΑ99 από το τελωνείο εξαγωγής.

Νομικό πλαίσιο

Κανονιστικό πλαίσιο

Εγκύκλιες διαταγές

Άρθρο 24 παρ.1 περ.α Ν.2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α»

Άρθρο 1 ΠΟΛ.1203/2016 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 4396/30.12.2016)

ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018/01.02.2018 (ενότητες ΣΤ και Ζ)


Δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών αντί τιμολογίου

Ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο φόρο πωλητή προς αγοραστή-ιδιώτη εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε δύναται να εκδίδεται, βάσει των διατάξεων των Ε.Λ.Π, απόδειξη λιανικών συναλλαγών από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του πελάτη (σχετ. Δ17Ε 5005682 ΕΞ 5.3.2014 εγκύκλιος).

Συμπλήρωση διασάφησης εξαγωγής για σκοπούς Φ.Π.Α


Για σκοπούς απαλλαγής ΦΠΑ, εφιστούμε την προσοχή των υποκείμενων στο φόρο πωλητών ως προς τη συμπλήρωση των κάτωθι θέσεων των διασαφήσεων εξαγωγής και ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής:

Θέσεις διασάφησης

Συμπλήρωση

Θέση 2 - εξαγωγέας

•  αναγνωριστικός αριθμός EORI πωλητή-εξαγωγέα για συνήθη διασάφηση εξαγωγής
• ΑΦΜ πωλητή-εξαγωγέα για τα ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής

Θέση 22 - ποσό τιμολογίου

ποσό τιμολογίου

Θέση 44 - ειδικές μνείες, προσκομιζόμενα έγγραφα

• αριθμός τιμολογίου
• ΑΦΜ πωλητή - εξαγωγέα, όπου απαιτείται (ενότητα iii ΠΟΛ.1125/2016 εγκυκλίου)


Δ. Απαλλαγή Φ.Π.Α κατά την λιανική πώληση αγαθών σε ταξιδιώτες από το ΗΒ


Οι λιανικές πωλήσεις αγαθών σε ταξιδιώτες-πολίτες του ΗΒ (πλην προσώπων εγκατεστημένων στην Β. Ιρλανδία) τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές κατά την έξοδό τους από τη χώρα μας για την κάλυψη προσωπικών τους αναγκών και χωρίς να έχουν εμπορικό χαρακτήρα απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας άμεσα ή έμμεσα (με επιστροφή του ΦΠΑ) υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται προς έλεγχο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εξόδου της χώρας μας μαζί με τη σχετική απόδειξη λιανικής. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται σε επίδειξη της κάρτας επιβίβασης ή του εισιτηρίου και στοιχείων ταυτότητας. Με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1338/1996 ΑΥΟ ορίζονται ειδικότεροι όροι προϋποθέσεις και διαδικασία για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Εξαιρούνται της απαλλαγής Φ.Π.Α

 

• καπνικά, αλκοολούχα, είδη διατροφής

• είδη που μεταφέρονται με μεταφορικά έγγραφα και επαγγελματικά οχήματα

• είδη για τον εξοπλισμό και εφοδιασμό μεταφορικών μέσων ιδιωτικής χρήσης

• είδη για το προσωπικό μεταφορικών μέσων

Όριο απαλλαγής

 

50 ευρώ ανά συναλλαγή

Χρονικό περιθώριο μεταφοράς αγαθών εκτός Ε.Ε

 

3 μήνες


Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι όσον αφορά τα εγκατεστημένα στη Βόρεια Ιρλανδία πρόσωπα δεν δύναται να τυγχάνει εφαρμογής η ανωτέρω διαδικασία περί απαλλαγής από ΦΠΑ σε ταξιδιώτες (
tax-free) καθόσον για τις παραδόσεις αγαθών που διενεργούνται προς την Β. Ιρλανδία εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που αφορούν το ενδοενωσιακό εμπόριο και συναφώς τις συναλλαγές με ιδιώτες στο εσωτερικό της Ε.Ε. συνεπώς πρόκειται για λιανικές πωλήσεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Νομικό πλαίσιο

Κανονιστικό πλαίσιο

Άρθρο 24 παρ.1 περ.β, τρίτο εδάφιο Ν.2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α»

ΠΟΛ.1338/1996 Α.Υ.Ο, όπως ισχύει


Πίνακας τελωνειακών παραστατικών και δικαιολογητικών απαλλαγής Φ.Π.Α

 

Αγαθά αξίας άνω των 1.000 ευρώ

Αγαθά αξίας έως 1.000 ευρώ

Μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών

Μέσω Φ.Π.ΚΥ (ΕΛΤΑ)

Τελωνειακό παραστατικό

Διασάφηση εξαγωγής

ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ΕΞΑΓ

τελωνειακή δήλωση CN23

Δικαιολογητικά απαλλαγής ΦΠΑ

Τιμολόγιο μήνυμα ΙΕ 599

Τιμολόγιο μήνυμα ΕΑ99

Τιμολόγιο πράξη παραλαβής δέματος από τα ΕΛΤΑ επί του CN23


Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω παρέχεται ενημέρωση για το
Brexit στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας: https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet (e-Υπηρεσίες → BREXIT) και στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: https://www.aade.gr/menoy/brexit/teloneia/teloneia-brexit

Σχετικά ερωτήματα δύνανται να υποβάλλονται στις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, ως ακολούθως:
• Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής:
>
e-mail: telp.attikis@aade.gr, telp.attikis-ddeka@aade.gr
> Τηλέφωνα: 213-211 2428, 210-4284474
• Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης:
>
e-mail: telp.thessalonikis@aade.gr
> Τηλέφωνα: 2313-334237, 2313-334228, 2313-334238
• Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας:
>
e-mail : telp.achaias@aade.gr ,
> Τηλέφωνα: 2613-622 167, 2613-622165, 2613-622175

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1092/13.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
Α.Υ.Ο. Α 1057/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1050/01.02.2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά» (Β 735).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/04.06.2024
Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 3 (R3) του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή συνόλων δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1090/07.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο