Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2013/15.01.2021

Οδηγίες εφαρμογής της Α.1205/2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε περί υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης
 
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2013/15.01.2021

Με την Α.1205/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4120/Β/24.09.2020) και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Α.Δ.Α : Ψ7ΑΘ46ΜΠ3Ζ-ΝΚΠ), τροποποιήθηκε η ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση περί υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης με σκοπό την προσαρμογή της στην πλήρη μηχανογράφηση της διαδικασίας και τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας λειτουργίας του καθεστώτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο - ημερομηνία ισχύος

Στο πλαίσιο περαιτέρω προώθησης του διαμετακομιστικού εμπορίου και δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για εγκατεστημένες ή μη στη χώρα μας επιχειρήσεις που επιθυμούν μία ολοκληρωμένη διαχείριση μη ενωσιακών και εγχώριων εμπορευμάτων, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 25 του Ν.2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α», με την ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε θεσπίσθηκε διαδικασία απαλλαγής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά:

α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (εφεξής«καθεστώς 07») και

β. την παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων με υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

Οδηγίες αναλυτικά για την εφαρμογή της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε έχουν δοθεί με την Ε.2063/2020 εγκύκλιο διαταγή (Α.Δ.Α: 67ΖΝ46ΜΠ3Ζ-237).

Η Α.1205/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευση της ήτοι 24.09.2020.

1.2 Συνοπτικά, οι αλλαγές που επέρχονται στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης είναι οι ακόλουθες:

- Η διαδικασία υπαγωγής μη ενωσιακών και εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και έκδοσης αδειών, πραγματοποιείται πλήρως μηχανογραφικά μέσω του ICISnet με κατάργηση των χειρόγραφων διαδικασιών,

- η υποβολή των νέων τελωνειακών παραστατικών (Δελτίων Εισόδου, Εξόδου και Μεταβίβασης) προς υποστήριξη παρακολούθησης και ελέγχου της διαδικασίας πραγματοποιείται από το Διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας στο ICISnet αποδεσμεύοντας τους πωλητές - προμηθευτές από την υποχρέωση έκδοσης και συμπλήρωσης αυτών χειρόγραφα,

- υποχρέωση των Διαχειριστών αποθηκών-κατόχων αδειών τελωνειακής αποθήκευσης να αποστέλλουν στους δικαιούχους του καθεστώτος αντίγραφα των Δελτίων Εισόδου, Εξόδου και Μεταβίβασης προκειμένου να τηρούνται στο αρχείο τους ως δικαιολογητικά της απαλλαγής από το φόρο,

- υποχρέωση υποβολής Δελτίου Εισόδου εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και για μη ενωσιακά εμπορεύματα για τα οποία έχουν προηγουμένως τηρηθεί τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής,

- δυνατότητα πραγματοποίησης συνήθων εργασιών, εκτός αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης, χωρίς σύσταση συμπληρωματικής εγγύησης,

- δυνατότητα διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης χωρίς σύσταση συμπληρωματικής εγγύησης,

- υποβολή ενός τελωνειακού παραστατικού (ΔΕΦΚ) για την απόδοση του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας,

- διαδικασία χορήγησης απαλλαγών κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση με αναγραφή της απαλλαγής και των δικαιολογητικών αυτής στη λογιστική αποθήκης και στο Δελτίο Εξόδου,

- παρακολούθηση των εμπορευμάτων κατά την προσωρινή ή οριστική έξοδο αυτών από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης μέσω του Δελτίου Εξόδου για τις κάτωθι περιπτώσεις:

- διενέργεια συνήθων εργασιών εκτός αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης,

- διακίνηση σε άλλη αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης,

- εκκαθάριση καθεστώτος με παράδοση των εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος,

- θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων της απόφασης από τελωνειακές αρχές και οικονομικούς φορείς παρατίθενται αναλυτικά οδηγίες ως κατωτέρω:

2.1 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης)

Ως προς το πεδίο εφαρμογής της απόφασης διευκρινίζεται για λόγους σαφήνειας ότι εμπορεύματα που υπόκεινται, βάσει διατάξεων της εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας, σε εθνική φορολογία, ειδικότερα εμπορεύματα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης και οχήματα υποκείμενα σε τέλος ταξινόμησης, δύνανται να υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης με απαλλαγή ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ο φόρος κατανάλωσης και το τέλος ταξινόμησης. Σε κάθε περίπτωση βέβαια για την αναστολή του συνόλου των επιβαρύνσεων εφαρμογή τυγχάνουν οι διατάξεις που αφορούν την θέση των εν λόγω εμπορευμάτων σε φορολογική αποθήκευση του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

2.2 Υποβολή αιτήσεων και έκδοση αδειών τελωνειακής αποθήκευσης (άρθρα 5-10 ΠΟΛ. 1184/2018 απόφασης)

Η υποβολή της αίτησης από τους Διαχειριστές αποθηκών (δημόσιων ή ιδιωτικών) και των απαιτούμενων επισυναπτομένων δικαιολογητικών καθώς και η έκδοση των αδειών από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαϊας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος αδειών - εγκρίσεων του ICISnet.

Για την υποβολή της αίτησης, ο αιτών πρέπει να διαθέτει ήδη την ιδιότητα του AEO και να είναι κάτοχος και των δύο αδειών AEO-C και AEO-S. H αίτηση δύναται να υποβάλλεται στο όνομα του διαχειριστή και από τον τελωνειακό αντιπρόσωπο του αιτούντος.

Εφιστάται η προσοχή των αιτούντων διαχειριστών αποθηκών ως προς την ορθή συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τη συμπλήρωση αυτών. Ειδικότερα:

Στην καρτέλα «Γενικά στοιχεία αίτησης», στο πεδίο «τύπος αποθήκης» συμπληρώνεται μία επιλογή (δημόσια ή ιδιωτική αποθήκη).

Στην καρτέλα «Γενικά στοιχεία αίτησης», στο πεδίο «καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» δύνανται να συμπληρώνονται και τα δύο καθεστώτα τελωνειακής αποθήκευσης (Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και Υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης). Εφόσον στο ανωτέρω πεδίο έχει επιλεχθεί η θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης συμπληρώνεται υποχρεωτικά και το πεδίο «Επιχειρηματικοί εταίροι» της καρτέλας «Ειδικά στοιχεία αίτησης».

Σε περιπτώσεις όπου ο Διαχειριστής της αποθήκης διαθέτει περισσότερες από μία αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της χώρας, η μία καταχωρείται στην καρτέλα «Ειδικά στοιχεία αίτησης» στο πεδίο «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης» και οι υπόλοιπες στην καρτέλα «Γενικά στοιχεία αίτησης» στο πεδίο «Παρατηρήσεις». Στην εκτυπώσιμη μορφή της άδειας η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα, οι προαναφερομένες στο πεδίο «Παρατηρήσεις» πληροφορίες τίθενται χειρόγραφα.

Στην καρτέλα «Ειδικά στοιχεία αίτησης», στο πεδίο «αρμόδια τελωνεία», ως τελωνείο ελέγχου συμπληρώνεται ένα τελωνείο (το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η λειτουργία της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης του αιτούντος), αντιθέτως, ως τελωνείο υπαγωγής (εισαγωγής) δύναται να συμπληρώνονται περισσότερα του ενός τελωνεία υπό την προϋπόθεση ότι στο πεδίο «καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» έχει συμπληρωθεί «Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης».

Στην καρτέλα «Ειδικά στοιχεία αίτησης», το πεδίο «Είδος Διασάφησης» (συνήθης, απλουστευμένη, λογιστικές καταχωρήσεις) συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο σε περίπτωση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (καθεστώς 07).

Σε περίπτωση πραγματοποίησης συνήθων εργασιών, εντός ή εκτός αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης, το αντίστοιχο πεδίο της καρτέλας «Ειδικά στοιχεία αίτησης» πρέπει να είναι συμπληρωμένο.

Η εγγύηση δεν συμπληρώνεται κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης. Υπενθυμίζεται ότι η εγγύηση δεν είναι υποχρεωτική για τους Φορείς Διαχείρισης Ελευθέρων Ζωνών και επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός Ελεύθερης Ζώνης.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, οι άδειες που είχαν εκδοθεί χειρόγραφα έχουν καταχωρηθεί στο υποσύστημα αδειών - εγκρίσεων βάσει των οδηγιών που δόθηκαν στις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες.
 
Η καταχώρηση των αδειών στο ICISnet επιτρέπει τον έλεγχο της εγκυρότητας και ισχύος αυτών μέσω διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος αδειών - εγκρίσεων με το υποσύστημα εισαγωγών του ICISnet. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του αριθμού της άδειας μέσω του κωδικού 1764 στη θέση 44 κατά την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής και με τη συμπλήρωση του πεδίου «αριθμός άδειας» κατά την υποβολή του Δελτίου Εισόδου, αντίστοιχα.

Για την υποβολή αίτησης έκδοσης ή τροποποίησης άδειας τελωνειακής αποθήκευσης, λεπτομερείς οδηγίες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες έχουν δοθεί στα εγχειρίδια χρηστών.

Για την ακύρωση, αναστολή, ανάκληση αδειών τελωνειακής αποθήκευσης ακολουθείται η λειτουργικότητα του υποσυστήματος αδειών - εγκρίσεων κατά τα πρότυπα άλλων αδειών.

2.3 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (καθεστώς 07) (άρθρο 11 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης)

Η κυριότερη αλλαγή που επέρχεται στη διαδικασία υπαγωγής μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης είναι η υποβολή Δελτίου Εισόδου στο υποσύστημα εισαγωγών του ICISnet μετά την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων της θέσης των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με την καταβολή ή απαλλαγή των δασμολογικών επιβαρύνσεων και την εφαρμογή τυχόν μέτρων εμπορικής πολιτικής.

Όταν η διασάφηση για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (καθεστώς 07) οριστικοποιηθεί στο τελωνείο υπαγωγής, ο Διαχειριστής της αποθήκης - κάτοχος της άδειας ενημερώνεται αυτόματα, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (μήνυμα ID39), ότι η διαδικασία θέσης των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία έχει ολοκληρωθεί και τα εμπορεύματα διακινούνται από το τελωνείο υπαγωγής στις αποθηκευτικές του εγκαταστάσεις. Με την παραλαβή των εμπορευμάτων και την καταχώρησή τους στη λογιστική αποθήκης ακολουθεί η υποβολή του Δελτίου Εισόδου στο ICISnet.

Η διασάφηση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, μετά την οριστικοποίηση της, αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο του τελωνείου υπαγωγής, στο τελωνείο ελέγχου. Με την παραλαβή της μέσω του ICISnet και την απόδοση νέου MRN, η διασάφηση τακτοποιείται αυτόματα στο τελωνείο υπαγωγής και οριστικοποιείται στο τελωνείο ελέγχου (κατάσταση «Παραληφθέν»). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία παραλαβής από το τελωνείο ελέγχου, αφορά διαδικασία που πραγματοποιείται στο ηλεκτρονικό σύστημα ICISnet από την τελωνειακή υπηρεσία και δεν υφίσταται υποχρέωση για τον Διαχειριστή να γνωστοποιήσει την παραλαβή των εμπορευμάτων στο τελωνείο ελέγχου, ούτε υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν από τον Διαχειριστή για την παραλαβή της διασάφησης και την απόδοση αριθμού καταχώρησης (MRN) από το τελωνείο ελέγχου. Στην ουσία η παραλαβή αυτή αποσκοπεί στην συστημική τακτοποίηση της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στο τελωνείο υπαγωγής ώστε να παρακολουθείται πλέον από το τελωνείο ελέγχου.

Διευκρινίζεται ότι, η υποβολή της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με συμπλήρωση του καθεστώτος 07 στη θέση 37α πραγματοποιείται από τον εισαγωγέα - κύριο των εμπορευμάτων, ενώ, η υποβολή του Δελτίου Εισόδου πραγματοποιείται από το Διαχειριστή της αποθήκης - κάτοχο της άδειας τελωνειακής αποθήκευσης. Ο εισαγωγέας - κύριος των εμπορευμάτων, με την ιδιότητα του δικαιούχου του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης, πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιχειρηματικών εταίρων του Διαχειριστή της αποθήκης - κατόχου της άδειας.

To Δελτίο Εισόδου υποβάλλεται μέσω του ICISnet στο τελωνείο ελέγχου, οριστικοποιείται αυτόματα με την αποδοχή του και την απόδοση MRN, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι συστημικοί έλεγχοι επικύρωσης και δεν διενεργούνται περαιτέρω ελεγκτικές ενέργειες. Το MRN της διασάφησης θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (καθεστώς 07) που έχει υποβληθεί στο τελωνείο υπαγωγής συμπληρώνεται με τον κωδικό 1775 στην ενότητα «Στοιχεία Συμπληρωματικών Εγγράφων».

Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση πεδίο αποτελεί ο αριθμός καταχώρησης στη λογιστική αποθήκης.

Στην περίπτωση όπου τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον εισαγωγέα-κύριο του εμπορεύματος στην αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης, μέχρι την μηχανογραφική προσαρμογή του πεδίου ως μη υποχρεωτικού, για την ανωτέρω περίπτωση το πεδίο συμπληρώνεται με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Τα πεδία «τύπος αναγνωριστικού» και «αριθμός αναγνωριστικού» των προσώπων που αναφέρονται στην ενότητα «Συναλλασσόμενοι», συμπληρώνονται με το ΑΦΜ που διαθέτουν τα πρόσωπα αυτά στη χώρα μας και εναλλακτικά, εφόσον πρόκειται για μη εγκατεστημένο στη χώρα μας πρόσωπο το οποίο δεν υποχρεούται σε απόκτηση ΑΦΜ στη χώρα μας, με το EORI που διαθέτει (στη χώρα μας ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε) ή με οποιονδήποτε άλλον αναγνωστικό αριθμό.

Υποβολή, τροποποίηση ή ακύρωση του Δελτίου Εισόδου πραγματοποιείται μόνο από το Διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας. Το Τελωνείο Ελέγχου έχει μόνο τη δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος μεταβολής ή του αιτήματος ακύρωσης.

Η τακτοποίηση του Δελτίου Εισόδου πραγματοποιείται από το Διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας με την ενέργεια «Τακτοποίηση» (μήνυμα DI8o).

2.4 Υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (άρθρο 12 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης)

Για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, συνεπεία παράδοσης (πώλησης) αυτών με απαλλαγή ΦΠΑ, η υποβολή του Δελτίου Εισόδου πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά από το Διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχο της άδειας μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet. Με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του νέου τελωνειακού παραστατικού καταργείται η υποχρέωση έκδοσης και συμπλήρωσης των Δελτίων από τους προμηθευτές- πωλητές των αγαθών με χειρόγραφες διαδικασίες.

Το Δελτίο Εισόδου υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων στην αποθήκη και την καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης. Στο Δελτίο Εισόδου αποδίδεται MRN κατόπιν ολοκλήρωσης συστημικών ελέγχων επικύρωσης και οριστικοποιείται εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα εξήντα (6ο) ωρών (timer). Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, τα εμπορεύματα δεν μπορούν να εξέλθουν από την αποθήκη και να λάβουν οποιοδήποτε προορισμό (εξαγωγή, ενδοκοινοτική συναλλαγή, εφοδιασμό, ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας).

Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτημα τροποποίησης (υπό επεξεργασία μεταβολής) ή αίτημα ακύρωσης (υπό επεξεργασία ακύρωσης), το Δελτίο Εισόδου δεν οριστικοποιείται αυτόματα με τη λήξη του timer, αλλά παραμένει στο αντίστοιχο status, μέχρι να γίνει επεξεργασία του αιτήματος από το τελωνείο. Μετά την απόρριψη ή την αποδοχή του αιτήματος το παραστατικό άμεσα οριστικοποιείται, εφόσον έχει λήξη ο timer.

Με την οριστικοποίηση του Δελτίου Εισόδου, o Διαχειριστής της αποθήκης-κάτοχος της άδειας προβαίνει σε τακτοποίηση του Δελτίου Εισόδου μέσω της ενέργειας «Τακτοποίηση» (μήνυμα DI80) και αποστολή αντιγράφου αυτού στον προμηθευτή των αγαθών το οποίο τηρείται στο αρχείο του ως δικαιολογητικό της παράδοσης των αγαθών με απαλλαγή ΦΠΑ.

2.5 Συνήθεις εργασίες - Διακίνηση μεταξύ αποθηκών (άρθρο 13 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης)

Με γνώμονα την προσπάθεια βελτίωσης της ευελιξίας του καθεστώτος αίρονται ορισμένοι περιορισμοί που είχαν τεθεί κατά την θέσπιση του καθεστώτος, συγκεκριμένα με την Α.1205/2020 απόφαση καθιερώνεται:

- δυνατότητα πραγματοποίησης συνήθων εργασιών εκτός αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης,

- δυνατότητα διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης.

Η έξοδος των εμπορευμάτων από τις αποθήκες τελωνειακής αποθήκευσης με σκοπό τη διενέργεια συνήθων εργασιών ή τη διακίνηση σε άλλη αποθήκη (του ιδίου Διαχειριστή - κατόχου άδειας ή άλλου Διαχειριστή - κατόχου άδειας) πραγματοποιείται χωρίς την υποβολή συμπληρωματικής εγγύησης. Η έξοδος των εμπορευμάτων καλύπτεται από την ήδη συσταθείσα κατά την έκδοση της άδειας εγγύηση του Διαχειριστή της αποθήκης, όπως διαμορφώνεται κάθε μήνα βάσει της κατάστασης αποθεμάτων.

Η κατάσταση αποθεμάτων του άρθρου 15 της απόφασης περιλαμβάνει και τα εξερχόμενα από την αποθήκη εμπορεύματα λόγω συνήθων εργασιών ή διακίνησης σε άλλη αποθήκη (άρθρο 15 παρ.3 ΠΟΛ.1184/2018) και μέχρι την επάνοδό τους στην αποθήκη ή την ολοκλήρωση της διακίνησης σε άλλη αποθήκη.

Για την έξοδο των εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης για τους ως άνω λόγους απαιτείται προηγούμενη υποβολή στο τελωνείο ελέγχου, μέσω του ICISnet, της e-αίτησης και Δελτίου Εξόδου. Επισημαίνεται ότι η e-αίτηση λειτουργεί ως γνωστοποίηση και δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της τελωνειακής αρχής.

Για την μεν διενέργεια συνήθων εργασιών (εντός ή εκτός αποθήκης σε τακτική ή περιστασιακή βάση), στην e-αίτηση αναγράφονται:

αα. τα εμπορεύματα ανά είδος και ποσότητα, στα οποία θα παρασχεθούν συνήθεις εργασίες,

ββ. η ακριβής περιγραφή συνήθων εργασιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και

γγ. ο αριθμός Δελτίου εισόδου που αφορούν τα εμπορεύματα που προορίζονται για τη διενέργεια συνήθων εργασιών, για τη δε διακίνηση εμπορευμάτων σε άλλη αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης, στην e-αίτηση, αναγράφεται ο λόγος διακίνησης.

Η υποβολή του Δελτίου Εξόδου πραγματοποιείται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της ΠΟΛ.1184/2018 και στην επόμενη ενότητα 2.6 της παρούσας.

Η διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης ολοκληρώνεται σε διάστημα 15ημερών. Η διακίνηση μεταξύ αποθηκών πραγματοποιείται με ευθύνη του Διαχειριστή της αποθήκης από την οποία εξέρχονται τα εμπορεύματα υπό την κάλυψη της ήδη υπάρχουσας εγγύησης, του Δελτίου Εξόδου και οποιουδήποτε παραστατικού διακίνησης προβλέπεται από διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Με την ολοκλήρωση των συνήθων εργασιών και την επάνοδο των αγαθών στην αποθήκη καθώς και με την ολοκλήρωση της διακίνησης των αγαθών σε άλλη αποθήκη υποβάλλεται Δελτίο Εισόδου ηλεκτρονικά στο ICISnet κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12 της απόφασης και στην ενότητα 2.4 της παρούσας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών εντός ή εκτός αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης πραγματοποιείται νέα καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης.

Για τη διακίνηση εμπορευμάτων σε άλλη αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης λόγω πώλησης αυτών καθιερώνεται διαδικασία απαλλαγής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να διαθέτει στο αρχείο του ο πωλητής των αγαθών (άρθρο 13 παρ.9 της ΠΟΛ.1184/2018).

2.6 Έξοδος εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης - Δελτία Εξόδου (άρθρο 13 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης)

Με την τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018, για σκοπούς παρακολούθησης των εμπορευμάτων που εξέρχονται από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης,προσωρινά ή οριστικά, το Δελτίο Εξόδου εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, απαιτείται στις κάτωθι περιπτώσεις:

- πραγματοποίηση συνήθων εργασιών εκτός αποθήκης,

- διακίνηση μεταξύ αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης,

- εκκαθάριση καθεστώτος λόγω παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε,

- ανάλωση εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας.

Το Δελτίο Εξόδου εμπορευμάτων υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το Διαχειριστή της αποθήκης - κάτοχο της άδειας στο υποσύστημα εισαγωγών του ICISnet. Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση πεδίο αποτελεί ο αριθμός καταχώρησης στη λογιστική αποθήκης. Ως προς τη συμπλήρωση των πεδίων της ενότητας «Συναλλασσόμενοι» ισχύουν τα ίδια με το Δελτίο Εισόδου.

Με την αυτόματη αποδοχή του από το ICISnet και την απόδοση MRN, το Δελτίο Εξόδου θεωρείται οριστικοποιημένο και τα εμπορεύματα μπορούν να εξέλθουν από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης. Μετά την προαναφερόμενη οριστικοποίηση, ο Διαχειριστής της αποθήκης - κάτοχος της άδειας προβαίνει σε τακτοποίηση του Δελτίου Εξόδου με την ενέργεια «Τακτοποίηση» (μήνυμα DI8o). Αντίγραφο του Δελτίου Εξόδου αποστέλλεται από το Διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας προς το δικαιούχο του καθεστώτος, όπου απαιτείται, για σκοπούς τήρησης αρχείου δικαιολογητικών της απαλλαγής ΦΠΑ.

Υποβολή, τροποποίηση ή ακύρωση του Δελτίου Εξόδου πραγματοποιείται μόνο από το Διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας. Το Τελωνείο Ελέγχου έχει μόνο τη δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος μεταβολής ή του αιτήματος απόρριψης.

2.7 Μεταβιβάσεις αγαθών εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης - Δελτία Μεταβίβασης (άρθρο 13 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης)

Για τη μεταβίβαση εμπορευμάτων εντός του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης, το «Δελτίο Μεταβίβασης εμπορευμάτων εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης» υποβάλλεται από τον Διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχο της άδειας στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet.

Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση πεδίο αποτελεί ο αριθμός καταχώρησης στη λογιστική αποθήκης. Ως προς τη συμπλήρωση των πεδίων της ενότητας «Συναλλασσόμενοι» ισχύουν τα ίδια με το Δελτίο Εισόδου και Εξόδου.

Με την αποδοχή του «Δελτίου Μεταβίβασης εμπορευμάτων εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης» από το ICISnet και την απόδοση MRN, το Δελτίο θεωρείται οριστικοποιημένο.

Με ευθύνη του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου της άδειας, αντίγραφο του «Δελτίου μεταβίβασης εμπορευμάτων εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης» αποστέλλεται στο δικαιούχο του καθεστώτος-πωλητή του εμπορεύματος ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας.

Υποβολή, τροποποίηση ή ακύρωση του Δελτίου Μεταβίβασης πραγματοποιείται μόνο από το Διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας. Το Τελωνείο Ελέγχου έχει μόνο τη δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης του παραστατικού σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω καταστάσεις (status) του παραστατικού.

2.8 Απόδοση φόρου προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας (άρθρο 22 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης)

Η απόδοση του οφειλόμενου φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και τη θέση τους σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας πραγματοποιείται εφεξής με την υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (ΔΕΦΚ) ανεξαρτήτως του χαρακτήρα των εμπορευμάτων (μη ενωσιακά ή εγχώρια) και του παραστατικού με το οποίο είχαν τεθεί στο καθεστώς. Η ανωτέρω τροποποίηση προκρίθηκε για σκοπούς περαιτέρω διευκόλυνσης των οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία διεκπεραίωσης των πληρωμών.

Κατ'εφαρμογή των ανωτέρω, η υποβολή της ΔΕΦΚ στο ICISnet πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων και του νέου κωδικού παραστατικού 69 (Δήλωσης Τελωνειακής Αποθήκευσης) ώστε το εν λόγω παραστατικό να δρομολογείται χωρίς περαιτέρω διαδικασίες για πληρωμή.

Αναλυτικότερα,στα «Βασικά Στοιχεία» της ΔΕΦΚ, στην καρτέλα «Θέσεις Δήλωσης», στο πεδίο «Κωδικός Παραστατικού», έχει δημιουργηθεί η επιλογή «69 - Δήλωση Τελωνειακής Αποθήκευσης». Η νέα επιλογή θα χρησιμοποιείται στις ανωτέρω περιπτώσεις και μόνο και επιτρέπει την είσπραξη του ΦΠΑ χωρίς την μεσολάβηση του τελωνείου.

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση του Κωδικού Παραστατικού 69 κατά την υποβολή της ΔΕΦΚ, το παραστατικό δρομολογείται αυτόματα εντός προκαθορισμένου χρονικού ορίου - σε κατάσταση «Υπό Πληρωμή» (ή «Οριστικοποιημένη» στην περίπτωση μηδενικής δασμοφορολογικής επιβάρυνσης).

2.9 Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας (άρθρο 22 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης)

Όπως είναι γνωστό η έξοδος εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και η θέση τους σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας δεν θίγει την εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων απαλλαγής ΦΠΑ (π.χ παραδόσεις αγαθών στο πλαίσιο ρυθμίσεων διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων, Ευρωπαϊκών ή Διεθνών Οργανισμών, παραδόσεις αγαθών στο πλαίσιο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, παραδόσεις επενδυτικών αγαθών κ.λ.π).

Για σκοπούς περαιτέρω απλούστευσης της διαδικασίας, για τη χορήγηση των απαλλαγών ΦΠΑ κατά την έξοδο των εμπορευμάτων σε ανάλωση απαιτείται καταχώρηση των εμπορευμάτων στη λογιστική αποθήκης με αναφορά των σχετικών δικαιολογητικών απαλλαγής και υποβολή Δελτίου Εξόδου εμπορευμάτων στο ICISnet από το Διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας, με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απαλλαγής μέσω της ενέργειας «Αίτηση με συνημμένα αρχεία». Η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών ολοκληρώνεται χωρίς περαιτέρω τελωνειακές διατυπώσεις.

2.10 Τήρηση αρχείου τελωνειακών παραστατικών (άρθρο 24 παρ.5 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης)

Σημειώνεται ότι τα νέα τελωνειακά παραστατικά τηρούνται από τους Διαχειριστές των αποθηκών - κατόχους αδειών για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Σε περίπτωση μη εγκατεστημένων στη χώρα μας προσώπων (εισαγωγέων, πωλητών, αγοραστών), αρχείο των ανωτέρω παραστατικών που αποστέλλονται από τους Διαχειριστές των αποθηκών στα πρόσωπα αυτά ως δικαιολογητικά της απαλλαγής από το φόρο τηρούνται από τους τελωνειακούς αντιπροσώπους αυτών.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο