Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/14.01.2021

Παροχή οδηγιών για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της αποχώρησής του από την Ε.Ε. και ενόψει της λήξης της μεταβατικής περιόδου την 31.12.2020

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/14.01.2021

1. Γενικά

Το Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής ΗΒ) έπαψε να αποτελεί κράτος μέλος (εφεξής κ-μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΕΕ) την 31.1.2020 και έκτοτε ίσχυε μεταβατική περίοδος, η οποία προβλεπόταν στα άρθρα 126 έως 132 της Συμφωνίας Αποχώρησης1 του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (εφεξής Συμφωνία Αποχώρησης). Η μεταβατική περίοδος διήρκεσε έως την 31.12.2020, δεδομένου ότι το ΗΒ είχε αποφασίσει να μην επεκτείνει τη διάρκειά της.

Σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2021 κι εφεξής, η νομοθεσία της ΕΕ παύει να εφαρμόζεται στο ΗΒ.

Ωστόσο, στη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ έχει προβλεφθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της το Πρωτόκολλο σχετικά με την Ιρλανδία/Β. Ιρλανδία (εφεξής πρωτόκολλο). Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό για διάρκεια 4 ετών μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου η Βόρεια Ιρλανδία θα εξακολουθήσει να υπάγεται στη νομοθεσία της ΕΕ για τον ΦΠΑ όσον αφορά τα αγαθά, με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας «σκληρών συνόρων» μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αντίθετα, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, η Βόρεια Ιρλανδία μαζί με το υπόλοιπο ΗΒ θα θεωρείται ότι βρίσκονται εκτός ΕΕ, και άρα οι σχετικές συναλλαγές θα αντιμετωπίζονται όπως οι αντίστοιχες με τρίτες χώρες.

Προς τον σκοπό αυτό και προκειμένου να λειτουργήσει σωστά το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ για τον ΦΠΑ, όσον αφορά τον προσδιορισμό με το πρόθεμα «XI» των υποκειμένων στον φόρο στη Βόρεια Ιρλανδία που διενεργούν παραδόσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών. Με τον τρόπο αυτό, οι τελευταίοι θα διαθέτουν χωριστό ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα «XI», ο οποίος θα χορηγείται σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ και θα πρέπει να διαφέρει από τους ΑΦΜ/ΦΠΑ του ΗΒ με πρόθεμα τους χαρακτήρες «GB» και οι οποίοι θα χορηγούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΗΒ. Αναφορικά με την ταυτοποίηση υποκείμενων στη Β. Ιρλανδία με το πρόθεμα «XI», δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) 2020/1756 της 20ης Νοεμβρίου 2020.

2. Κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών με το ΗΒ2

Δεδομένου ότι μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ, και ιδίως η Οδηγία ΦΠΑ παύουν να ισχύουν ως προς το ΗΒ, η παράδοση και η μεταφορά αγαθών μεταξύ ΕΕ και ΗΒ υπόκειται στους κανόνες ΦΠΑ για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Συνεπώς, κατά την εισαγωγή αγαθών από το HB στην ΕΕ θα οφείλεται ΦΠΑ, με βάση τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται για τις παραδόσεις των ίδιων αγαθών εντός ΕΕ. Ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές κατά τον χρόνο της εισαγωγής.

Όσον αφορά το τελωνειακό καθεστώς εξαγωγής, αυτό θα είναι υποχρεωτικό για τα ενωσιακά αγαθά που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, με προορισμό το ΗΒ.

Τα αγαθά που θα εξάγονται προς το ΗΒ θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Ο προμηθευτής των εξαγόμενων αγαθών θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα εν λόγω αγαθά έχουν διακινηθεί εκτός ΕΕ.

2.1. Ειδικές περιπτώσεις

2.1.1. Αποστολή ή μεταφορά αγαθών μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, που ξεκίνησε πριν την λήξη της μεταβατικής περιόδου αλλά έληξε μετά από αυτήν.

Η αποστολή ή η μεταφορά αγαθών από το ΗΒ στο έδαφος κ-μ (ή αντιστρόφως) μπορεί να ξεκινήσει πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αλλά να ολοκληρωθεί μετά από αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 1 της Συμφωνίας Αποχώρησης ΕΕ με το ΗΒ, οι εν λόγω συναλλαγές θα εξακολουθούν να θεωρούνται, για σκοπούς ΦΠΑ, ως ενδοενωσιακές συναλλαγές και όχι εισαγωγές/εξαγωγές.

Φυσικά, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020), οι εν λόγω - εν εξελίξει -διακινήσεις αγαθών θα πρέπει να παρουσιάζονται πλέον στο τελωνείο, στα σύνορα της ΕΕ και του ΗΒ. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν από τον εισαγωγέα να αποδείξει, με κάποιο έγγραφο μεταφοράς, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ότι η αποστολή ή η μεταφορά ξεκίνησε πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Οι σχετικές δηλωτικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις ΦΠΑ (πχ. η υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα) εξακολουθούν να ισχύουν.

Παράδειγμα 1

Ελληνική επιχείρηση αποστέλλει σε επιχείρηση με έδρα το ΗΒ αγαθά αξίας 2.000 Ευρώ, έχοντας και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (CMR κλπ), στις 30.12.2020, και εφόσον ελέγχει τον ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES της εκδίδει και το σχετικό παραστατικό, χωρίς ΦΠΑ. Τα εν λόγω αγαθά φτάνουν στο ΗΒ στις 2.1.2021, συνεπώς - ως προερχόμενα από την Ελλάδα - πρέπει να υποστούν τις σχετικές τελωνειακές διαδικασίες. Ο εισαγωγέας στο ΗΒ θα πρέπει να αποδείξει, με το CMR και το τιμολόγιο, ότι η μεταφορά έλαβε χώρα πριν τις 31.12.2020.

Εν συνεχεία, η ελληνική επιχείρηση θα αναφέρει στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα παραδόσεων Φ4 την εν λόγω συναλλαγή που είχε με την επιχείρηση με έδρα το ΗΒ

2.1.2. Επανεισαγωγή αγαθών μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου

Σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του υποκείμενου στον φόρο εξακολουθούν να ισχύουν όταν η συναλλαγή μεταξύ ΗΒ και ΕΕ έλαβε χώρα πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1, περίπτωση α) του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπεται απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την επανεισαγωγή αγαθών, από το πρόσωπο που τα εξήγαγε.

Συνεπώς, σε περίπτωση που είχαν μεταφερθεί ή αποσταλεί αγαθά στο ΗΒ από ένα κ-μ πριν τις 31.12.2020 και επιστρέφονται στην ίδια κατάσταση από το ΗΒ στο εν λόγω κ-μ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι εν λόγω διακινήσεις θεωρούνται ως επανεισαγωγές και σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο η εισαγωγή απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ.

3. Κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών στην Βόρεια Ιρλανδία

3.1. Γενικά

α. Εφαρμοστέοι Κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ στην Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020).

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ισχύουν τα κάτωθι:

• συναλλαγές που αφορούν διακίνηση αγαθών μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και κ-μ θεωρούνται ως ενδοενωσιακές συναλλαγές

• συναλλαγές που αφορούν διακίνηση αγαθών μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και ΗΒ θεωρούνται εισαγωγές/εξαγωγές

Από την 1.1.2021, οι υποκείμενοι στον φόρο εγκατεστημένοι στην Β. Ιρλανδία, όσον αφορά τα αγαθά, θα πρέπει να ταυτοποιούνται με ένα ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα «XI». Ειδικότερα, οι προμηθευτές αγαθών της Β. Ιρλανδίας θα πρέπει να αναφέρουν το πρόθεμα «XI» στα τιμολόγια που εκδίδουν προς υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους σε κάποιο κ-μ.

β. Δηλώσεις ΦΠΑ και Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες των συναλλασσόμενων στην Ελλάδα.

Ο ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα «XI» θα πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από έναν υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο στην Β.Ιρλανδία στον προμηθευτή του ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα κατά την απόκτηση αγαθών, καθώς αυτό αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις της ενδοκοινοτικής απαλλαγής του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Κώδικα ΦΠΑ.

Αυτό θα έχει ως συνέπεια και την αναγραφή του προθέματος «XI» στους οικείους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες παραδόσεων/αποκτήσεων των Ελλήνων προμηθευτών.

Ως προς τις δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), οι πράξεις που αφορούν σε συναλλαγές αγαθών με την Β. Ιρλανδία θα καταχωρίζονται στους ίδιους κωδικούς που καταχωρίζονται οι συναλλαγές με άλλα κ-μ.

Παράδειγμα 2

Ελληνική επιχείρηση αποστέλλει σε επιχείρηση με έδρα την Β. Ιρλανδία αγαθά αξίας 1.000 Ευρώ στις 3.1.2021.

Όσον αφορά το τιμολόγιο πώλησης αγαθών, εφόσον η ελληνική ελέγξει τον ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES με πρόθεμα «XI» της αντίστοιχης βορειοϊρλανδικής, έχοντας και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (CMR κλπ), δεν θα την χρεώσει με ΦΠΑ, ως ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Κώδικα ΦΠΑ.

Την ενδοκοινοτική αυτή παράδοση θα την συμπεριλάβει στον κωδικό [342] της δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο Φ2) που θα υποβάλλει, καθώς και στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις (έντυπο Φ4) αναγράφοντας στην στήλη (3) το πρόθεμα «ΧΙ».

3.2. Αγαθά που αποστέλλονται/μεταφέρονται από και προς τη Β. Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020).

Θα υπάρχουν και περιπτώσεις που η μεταφορά/αποστολή αγαθών από και προς τη Β. Ιρλανδία μπορεί να έλαβε χώρα πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ωστόσο η άφιξη των αγαθών πραγματοποιείται μετά τη λήξη αυτής.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα αλλάξει ο τρόπος μεταχείρισης της αρχικής συναλλαγής, επομένως θα εξακολουθήσει να θεωρείται ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών.

Παράδειγμα 3

Έστω ότι την 1.12.2020 εστάλησαν αγαθά από επιχείρηση εγκατεστημένη στη Β. Ιρλανδία με προορισμό ελληνική επιχείρηση, τα οποία θα παραδοθούν στην Ελλάδα στις 17.1.2021. Δεν αλλάζει η μεταχείριση της εν λόγω συναλλαγής από πλευράς ΦΠΑ και εξακολουθεί να αποτελεί μία ενδοκοινοτική παράδοση για την επιχείρηση στη Β. Ιρλανδία και μία ενδοκοινοτική απόκτηση για την ελληνική επιχείρηση.

3.3. Χρήση προθέματος «GB» για συναλλαγές που διενεργήθηκαν πριν την λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το πρόθεμα «ΧΙ» θα πρέπει να χρησιμοποιείται για συναλλαγές με τη Β. Ιρλανδία που αφορούν σε αγαθά και διενεργούνται από 1.1.2021 και μετά.

Σημειώνεται ότι στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες (αρχικούς ή διορθωτικούς), που υποβάλλονται μετά την 1.1.2021 και αφορούν σε πράξεις που διενεργήθηκαν πριν την 1.1.2021 ή σε πληροφορίες για μεταφορές αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κώδικα ΦΠΑ, θα πρέπει να αναγράφεται το πρόθεμα «GB».

4. Κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές παροχές υπηρεσιών

4.1. Γενικά

Όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών δεν υφίσταται διαφοροποίηση ως προς τη Β. Ιρλανδία έναντι του υπόλοιπου ΗΒ4 5 6, όπως συμβαίνει με τον τομέα των αγαθών. Συνεπώς όλες οι παροχές υπηρεσιών προς ολόκληρο το ΗΒ, συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της Β. Ιρλανδίας, θεωρούνται ως παροχές υπηρεσιών σε Τρίτη Χώρα και αντίστοιχα οι λήψεις υπηρεσιών από ολόκληρο το ΗΒ, θεωρούνται ως λήψη υπηρεσιών από Τρίτη Χώρα.

Όσον αφορά την υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων από την 1.1.2021 και εφεξής δεν θα υφίσταται η υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων για παροχές υπηρεσιών ελληνικών επιχειρήσεων από και προς το ΗΒ καθώς δεν θα πρόκειται για ενδοενωσιακές παροχές υπηρεσιών.

Έως το τέλος Ιανουαρίου του 2021, οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ θα πρέπει να υποβάλουν τους ανακεφαλαιωτικούς τους πίνακες στις φορολογικές αρχές του ΗΒ για υπηρεσίες παρεχόμενες το 2020 σε υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους στα κ-μ (άρα και στην Ελλάδα). Αντίστοιχα, οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλουν τους ανακεφαλαιωτικούς τους πίνακες για υπηρεσίες παρεχόμενες σε υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους στο ΗΒ το έτος 2020, για τις οποίες ο φόρος είναι απαιτητός.

Στη Συμφωνία Αποχώρησης προβλέπεται επίσης, ότι η Οδηγία ΦΠΑ συνεχίζει να εφαρμόζεται έως 5 έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υποκείμενων στον φόρο σε σχέση με παροχή υπηρεσιών μεταξύ του ΗΒ και των κ-μ (συνεπεία αυτού και της Ελλάδας), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020).

Επισημαίνεται ότι, οι υποκείμενοι στον φόρο θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να παρέχουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις παροχές υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιήσει στο ΗΒ ή έχουν λάβει από το ΗΒ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου( 31.12.2020).


4.2 Μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (MOSS) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020)

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εντός της ΕΕ μέσω της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (Mini One Stop Shop - εφεξής MOSS).

Ειδικότερα:

1. Οι παρέχοντες τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ και είναι εγγεγραμμένοι για το «ενωσιακό καθεστώς» στο ΗΒ καθώς επίσης και οι παρέχοντες τις υπηρεσίες αυτές που είναι εγκατεστημένοι σε Τρίτη Χώρα και είναι εγγεγραμμένοι για το «μη ενωσιακό καθεστώς» στο ΗΒ, οι οποίοι θα συνεχίσουν να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πελάτες μη υποκείμενους στο φόρο στην ΕΕ θα πρέπει, από 1.1.2021, να αλλάξουν το καθεστώς τους και να κάνουν χρήση του «μη ενωσιακού καθεστώτος» σε ένα από τα κ-μ.

2.  Περαιτέρω, οι παρέχοντες τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ, είναι εγγεγραμμένοι για το «ενωσιακό καθεστώς» στο ΗΒ και οι οποίοι είναι επίσης εγκατεστημένοι και σε άλλο κ-μ (για παράδειγμα στην Ελλάδα), θα πρέπει να μεταφέρουν την εγγραφή τους για το «ενωσιακό καθεστώς» από το ΗΒ στην Ελλάδα, με ισχύ από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

3. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020), δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το σύστημα MOSS για τη δήλωση και την καταβολή τυχόν οφειλόμενου ΦΠΑ στο κράτος του Η Β: α) οι παρέχοντες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ και είναι εγγεγραμμένοι για το «ενωσιακό καθεστώς» σε ένα από τα κ-μ (όπως η Ελλάδα) καθώς και

β) οι παρέχοντες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι σε Τρίτη χώρα και είναι εγγεγραμμένοι για το «μη ενωσιακό καθεστώς» σε ένα από τα κ-μ (όπως η Ελλάδα ), οι οποίοι θα συνεχίσουν να παρέχουν τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πελάτες τους στο ΗΒ δεδομένου ότι το ΗΒ δεν θα είναι πλέον κ-μ. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω παρέχοντες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που θα ισχύσουν στο Η Β.

Οι παρέχοντες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ και θα παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε τελικούς καταναλωτές στην ΕΕ, θα πρέπει να χρησιμοποιούν το «μη ενωσιακό καθεστώς» και να εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν σε ένα από τα κ-μ.

Οι παρέχοντες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ και είναι επίσης εγκατεστημένοι σε κ-μ θα πρέπει να χρησιμοποιούν το «ενωσιακό καθεστώς» και να εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στο εν λόγω κ-μ.

Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι, επειδή η χρήση της MOSS δεν είναι υποχρεωτική, οι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές (B2C) και οι οποίες φορολογούνται στην ΕΕ, στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν το «μη ενωσιακό καθεστώς» θα πρέπει να εγγράφονται σε όλα τα κ-μ στα οποία οφείλεται ΦΠΑ.

Όπως προαναφέρθηκε, η οδηγία ΦΠΑ συνεχίζει να εφαρμόζεται έως 5 έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υποκείμενων στον φόρο για παροχή υπηρεσιών μεταξύ του ΗΒ και κ- μ που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Αυτό, μεταξύ άλλων, αφορά και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ως προς τη χρήση της MOSS. Δηλαδή, οι υποχρεώσεις καταβολής Φ.Π.Α. και υποβολής δήλωσης που προβλέπονται στην οδηγία ΦΠΑ σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες που παρέχονται έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, εξακολουθούν να ισχύουν μετά τη λήξη αυτής (31.12.2020).

Συνεπώς, οι Έλληνες υποκείμενοι στον φόρο που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα MOSS στο ΗΒ είναι υπόχρεοι καταβολής του ΦΠΑ για τις εν λόγω υπηρεσίες και θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ μέσω της MOSS για το 4ο τρίμηνο του 2020 έως τις 20 Ιανουαρίου 2021.

Ωστόσο, οι τροποποιήσεις των δηλώσεων MOSS σε σχέση με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

5. Ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου.

Υποχρέωση επιχείρησης εγκατεστημένης στο ΗΒ για ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου προκειμένου να διενεργεί μετά την 31.12.2020 φορολογητέες στην Ελλάδα πράξεις.

Εφόσον ο εγκατεστημένος στο ΗΒ υποκείμενος στον φόρο πρόκειται να διενεργήσει φορολογητέες στην Ελλάδα πράξεις μετά τις 31.12.2020, για τις οποίες δεν θεωρείται ότι αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, θα πρέπει να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τη διαδικασία της με αριθ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1281/1993.

Στην περίπτωση που ο εγκατεστημένος στο ΗΒ υποκείμενος στον φόρο, για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα, είχε, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, αποκτήσει ελληνικό Α.Φ.Μ. για σκοπούς Φ.Π.Α. χωρίς τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου, μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια των πράξεων αυτών στο εσωτερικό της χώρας και μετά την 1.1.2021, εφόσον ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρο 3 της με αριθ. ΠΟΛ.1113/2013 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

Εξαίρεση από την προαναφερόμενη υποχρέωση για ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου αποτελεί η περίπτωση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων με έδρα Ελλάδα και Β. Ιρλανδία, οι οποίες αφορούν μόνο αγαθά.

Σημειώνεται ότι ο φορολογικός αντιπρόσωπος είναι υπόχρεος για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων ως προς τον Φ.Π.Α. και ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον εντολέα του για την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α..

6. Επιστροφές Φ.Π.Α. για επαγγελματικές δαπάνες ελληνικών ή βρετανικών επιχειρήσεων (υποκειμένων στο φόρο) σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ (εφαρμόζεται για κ-μ) και σύμφωνα με την Οδηγία 86/560/EOK (εφαρμόζεται για τρίτες χώρες).

6.1. Γενικά

Σύμφωνα με τα άρθρα 170 και 171 της οδηγίας Φ.Π.Α. (2006/112/ΕΚ) και τις παραγράφους 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κ-μ της ΕΕ, μπορούν να ζητήσουν από το κ-μ στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένοι, την επιστροφή Φ.Π.Α. για επαγγελματικές δαπάνες που καταβλήθηκε σε αυτό. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με όσα ορίζει η Οδηγία 2008/9/ΕΚ μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του κράτους μέλους εγκατάστασης και εν συνεχεία διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο κ-μ επιστροφής. Για τις τρίτες χώρες εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζει η 13η Οδηγία (86/560/ΕΟΚ).

Με το πέρας της μεταβατικής περιόδου, το ΗΒ αποτελεί τρίτη χώρα. Επισημαίνεται ότι για δαπάνες που έχουν διενεργηθεί από 1.1.2020 έως και 31.12.2020 θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από και προς το ΗΒ, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 και όχι 30 Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπει η Οδηγία 2008/9/ΕΚ. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επιστροφής από και προς το ΗΒ μέσω της ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης, καθότι θα διακοπεί η πρόσβαση του ΗΒ σε αυτήν. Ωστόσο, οι λοιποί κανόνες που προβλέπονται στην Οδηγία ΦΠΑ και την Οδηγία Επιστροφών 2008/9/ΕΚ θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται, έως 5 έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για τις εν λόγω αιτήσεις αλλά και για όσες είχαν υποβληθεί και πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Εξαίρεση στα ανωτέρω θα αποτελεί η περίπτωση της Β. Ιρλανδίας.

6.2. Κανόνες σχετικά με αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. από και προς την Β. Ιρλανδία

Όπως έχει προαναφερθεί, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου και για διάρκεια 4 ετών η Βόρεια Ιρλανδία θα εξακολουθήσει να υπάγεται στη νομοθεσία της ΕΕ για τον ΦΠΑ όσον αφορά τα αγαθά ενώ όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, μαζί με το υπόλοιπο ΗΒ θα θεωρείται ότι βρίσκονται εκτός ΕΕ, και άρα οι σχετικές συναλλαγές θα αντιμετωπίζονται όπως οι αντίστοιχες με τρίτες χώρες.

Όσον αφορά τις επιστροφές ΦΠΑ, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στη Β. Ιρλανδία και έχουν ΑΦΜ με πρόθεμα «XI»7 θα μπορούν να ζητούν επιστροφή του ΦΠΑ που καταβάλλεται στα κ-μ σύμφωνα με τη διαδικασία επιστροφής που προβλέπει η οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, εφόσον η επιστροφή αφορά τον ΦΠΑ που κατέβαλαν για την απόκτηση αγαθών. Στην περίπτωση που ο αιτών πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχει διενεργήσει δαπάνες τόσο για την αγορά αγαθών όσο και για την λήψη υπηρεσιών, τότε εφόσον αυτό είναι δυνατό8, θα πρέπει να λάβει ξεχωριστό τιμολόγιο για την αγορά αγαθών και άλλο για την παροχή υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί για τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά αγαθών να κάνει ηλεκτρονικά αίτηση επιστροφής μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης (σύμφωνα δηλαδή με την Οδηγία Επιστροφών ΦΠΑ 2008/9/ΕΚ). Σημειώνεται ότι προκειμένου να τυγχάνει εφαρμογής το σύστημα Επιστροφής ΦΠΑ της ΕΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ, τα παραστατικά που θα εκδίδονται μετά την 1.1.2021 από υποκείμενους εγκατεστημένους στη Β. Ιρλανδία προς υποκείμενους άλλων κ-μ για δαπάνες που αφορούν αγαθά, θα πρέπει να φέρουν το ΑΦΜ της επιχείρησης με το πρόθεμα «XI».

Μετά την 1.1.2021, συναλλαγές που αφορούν υπηρεσίες δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο και οι συναλλαγές αυτές μεταξύ των κρατών μελών και της Βόρειας Ιρλανδίας θα αντιμετωπίζονται ως συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών/εδαφών. Οι υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις με εγκατάσταση στη Β. Ιρλανδία, δεν θα μπορούν για τις δαπάνες αυτές να υποβάλλουν αίτηση επιστροφής ηλεκτρονικά. Για τις εν λόγω περιπτώσεις, η αίτηση επιστροφής θα πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διαδικασία της 13ης οδηγίας (86/560/ΕΟΚ) του Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει χρήση του εντύπου που ορίζεται στην ΠΟΛ.1230/2018 (https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-vperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-apo-chores-ektos-ee). Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί παραστατικό το οποίο αφορά παράλληλα αγαθά και υπηρεσίες ή υπηρεσίες μόνο, κι εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της Οδηγίας Επιστροφών ΦΠΑ, τότε η αίτηση και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατ' εφαρμογή της 13ης οδηγίας.

Αντίστοιχα, και οι Έλληνες υποκείμενοι, θα μπορούν να ζητούν επιστροφή του ΦΠΑ που καταβάλλεται στη Βόρεια Ιρλανδία σύμφωνα με τη διαδικασία επιστροφής που προβλέπει η Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, εφόσον η επιστροφή αφορά τον Φ.Π.Α. που κατέβαλαν για την απόκτηση αγαθών. Αυτό δεν θα ισχύει για την περίπτωση που έχει καταβληθεί Φ.Π.Α. για συναλλαγές που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ή την παροχή υπηρεσιών και αγαθών για τις οποίες έχει εκδοθεί ένα παραστατικό.

Προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά τα ανωτέρω και ο τρόπος υποβολής της αίτησης επιστροφής, παρατίθενται οι κάτωθι περιπτώσεις και ο χειρισμός αυτών:

1. Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. για δαπάνες αγαθών ή/και υπηρεσιών που έχουν λάβει χώρα εντός του 2020.

α) Για δαπάνες που έχουν διενεργηθεί από 'Ελληνες υποκείμενους έως και 31.12.2020 στο ΗΒ, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. προς το ΗΒ μπορεί να γίνει σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ, μέσω της εφαρμογής «VAT refund Portal» της ΑΑΔΕ το αργότερο μέχρι και την 31.3.2021. Ωστόσο, συστήνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες στο ΗΒ εντός του 2020 να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους (αρχικές ή τροποποιητικές) μέσω   της εφαρμογής «VAT refund Portal» της ΑΑΔΕ

(https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-vperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-pros-chores-tes-ee) εγκαίρως και πριν την 31η Μαρτίου 2021 ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος (15 ημέρες) που προβλέπει ο Καν. 904/2010 για την ηλεκτρονική διαβίβαση αυτών από την Ελλάδα προς το ΗΒ. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν διαβιβαστεί κάποια ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής μέχρι και την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει τότε να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στο ΗΒ σύμφωνα με τη διαδικασία που θα εφαρμόσει το τελευταίο για τις τρίτες χώρες (κάτι αντίστοιχο της 13ης Οδηγίας).

β) Αντίστοιχα, οι βρετανικές επιχειρήσεις για επαγγελματικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει έως και 31.12.2020στην Ελλάδα, πρέπει να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΗΒ εγκαίρως και το αργότερο μέχρι την 31.3.2021.

Μετά την 31.3.2021 δεν θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. από και προς το ΗΒ. Για ενδεχόμενη υποβολή αλλαγών/διορθώσεων την επομένη αυτής της μεταβατικής ημερομηνίας για αρχική αίτηση που είχε υποβληθεί από ελληνική επιχείρηση ηλεκτρονικά, η τελευταία θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή του ΗΒ. Ομοίως, για ενδεχόμενη υποβολή αλλαγών/διορθώσεων μετά την μεταβατική ημερομηνία για αρχική αίτηση που έχει υποβάλει βρετανική επιχείρηση ηλεκτρονικά προς την Ελλάδα, η τελευταία θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή της Ελλάδος (Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, Τμ. Γ': Επιστροφών Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός και εκτός ΕΕ, email: vatrefunds@aade.gr) και να κάνει χρήση του εντύπου που ορίζεται στην ΠΟΛ.1230/2018 (https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-vperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-apo-chores-ektos-ee).

2. Υποβολή αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. από βρετανικές επιχειρήσεις για δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει από 1.1.2020 έως και 31.12.2020, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε ή/και δεν διαβιβάστηκε ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής.

Για δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το εν λόγω διάστημα και εφόσον συμπληρώνεται πλήρης χρονική περίοδος (κατ' ελάχιστον τρίμηνο) που σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ δύναται να ασκηθεί αξίωση επιστροφής και δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι την 31.3.2021 ή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αλλά δεν διαβιβάστηκε από το ΗΒ στη χώρα μας, μετά την 31.3.2021, θα εφαρμόζεται η 13η οδηγία 86/560/ΕΟΚ, δηλαδή η αίτηση επιστροφής θα μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην αρμόδια φορολογική αρχή με χρήση του εντύπου που ορίζεται στην ΠΟΛ.1230/2018 (ο σχετικός σύνδεσμος αναφέρεται παραπάνω).

3. Υποβολή αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. ελληνικών ή βρετανικών επιχειρήσεων για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020).

α) Οι ελληνικές επιχειρήσεις για δαπάνες που θα πραγματοποιήσουν στο ΗΒ από 1.1.2021 (οπότε και το ΗΒ είναι πλέον Τρίτη χώρα), θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζει το Ηνωμένο Βασίλειο για επιστροφή Φ.Π.Α. σε τρίτες χώρες.

β) Οι βρετανικές επιχειρήσεις για δαπάνες που θα πραγματοποιήσουν στην Ελλάδα από 1.1.2021, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α .σύμφωνα με τη διαδικασία της 13ης Οδηγίας Φ.Π.Α., όπως εφαρμόζεται από την Ελλάδα, για επιστροφή Φ.Π.Α. σε τρίτες χώρες.

Όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων επιστροφής από επιχειρήσεις με εγκατάσταση στη Β. Ιρλανδία, κατ' εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία/Β. Ιρλανδία, για τις δαπάνες που αφορούν αγαθά (και όχι υπηρεσίες) οι σχετικές αιτήσεις επιστροφής από την Β. Ιρλανδία θα εξακολουθήσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής δικτυακής πύλης του ΗΒ (η οποία θα προσαρμοστεί αναλόγως), θα εξακολουθήσουν δηλαδή να γίνονται με την ισχύουσα διαδικασία και σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/9/ΕΚ.

4. Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. ελληνικής επιχείρησης για δαπάνες που διενήργησε για αγορά αγαθών στην Β. Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά την 1.1.2021.

Εφόσον η ελληνική επιχείρηση έχει διενεργήσει δαπάνες για την αγορά αγαθών στην Β. Ιρλανδία και έχει εκδοθεί τιμολόγιο προς αυτήν από επιχείρηση με εγκατάσταση στην Β. Ιρλανδία που έχει λάβει ΑΦΜ με πρόθεμα «XI», τότε η αίτηση θα υποβάλλεται σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης και θα διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην Β. Ιρλανδία.

5. Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. ελληνικής επιχείρησης για δαπάνες σχετικές με υπηρεσίες που διενήργησε στην Β. Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά την 1.1.2021.

Η αίτηση θα υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσει το Ηνωμένο Βασίλειο για τις τρίτες χώρες (κάτι ανάλογο με ό,τι ισχύει στην 13η Οδηγία ΦΠΑ).

6. Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. επιχείρησης με εγκατάσταση στη Β. Ιρλανδία, που έχει ΑΦΜ με πρόθεμα «XI», για δαπάνες σχετικές με υπηρεσίες που διενήργησε στην Ελλάδα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά την 1.1.2021.

Η αίτηση θα υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία της 13ης Οδηγίας Φ.Π.Α., όπως εφαρμόζεται από την Ελλάδα, για επιστροφή Φ.Π.Α. σε τρίτες χώρες (με χρήση του εντύπου που ορίζεται στην ΠΟΛ 1230/2018).

7. Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. επιχείρησης με εγκατάσταση στη Β. Ιρλανδία, που έχει ΑΦΜ με πρόθεμα «XI», για δαπάνες σχετικές με αγαθά που διενήργησε στην Ελλάδα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά την 1.1.2021.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τη διαδικασία της Οδηγίας Επιστροφών Φ.Π.Α. (2009/8/ΕΚ).

8. Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. επιχείρησης με εγκατάσταση στη Β. Ιρλανδία, που έχει ΑΦΜ με πρόθεμα «XI», για δαπάνες σχετικές με αγαθά και υπηρεσίες, που διενήργησε στην Ελλάδα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά την 1.1.2021.

Εφόσον έχει εκδοθεί τιμολόγιο που αφορά τόσο την παροχή υπηρεσιών όσο και την αγορά αγαθών, τότε η αίτηση θα υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της 13ης Οδηγίας Φ.Π.Α., όπως εφαρμόζεται από την Ελλάδα, για επιστροφή Φ.Π.Α. σε τρίτες χώρες (με χρήση του εντύπου που ορίζεται στην ΠΟΛ.1230/2018).

Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον τρίμηνο για την υποβολή αίτησης επιστροφής, επομένως αιτήσεις επιστροφής για δαπάνες διενεργηθείσες μετά την 1.1.2021, μπορούν να γίνουν αρχής γενομένης της 1.4.2021.

Τονίζεται δε ότι μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οποιαδήποτε πληροφορία, απαιτείται όσον αφορά στις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α., η αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους επιστροφής θα απευθύνεται. απευθείας στον αιτούντα ή στον εκπρόσωπο που δηλώνεται στην αίτησή του.

7. Λοιπές πληροφορίες

Στον ιστότοπο της Επιτροπής για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση (https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα του ΦΠΑ. Τίθεται επιπλέον υπόψη, ότι παρέχονται πληροφορίες για θέματα ΦΠΑ που αφορούν στην αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ στη σχετική ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr/menoy/brexit/emmesi-forologia-fpa-brexit).

Τυχόν δε ειδικότερα ερωτήματα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την επιλογή στην κεντρική ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr): «Ο λογαριασμός μου/My TAXISnet» (για εγγεγραμμένους χρήστες) ή μέσω της σχετικής φόρμας υποβολής αιτήματος στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/inquirv/newInquirv.htm (για μη εγγεγραμμένους χρήστες).


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

----
1 Επίσημη Εφημερίδα της EE L 29 της 31.1.2020, σ.7
2  Στο κεφάλαιο 2 νοείται ως Ηνωμένο Βασίλειο η Αγγλία, η Ουαλία και η Σκωτία χωρίς την Β. Ιρλανδία (βλ. κεφ. 3)

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο