Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2213/31.12.2020

Κοινοποίηση των άρθρων 38 και 66 του ν.4758/2020 (Α'242) που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας από 1-1-2021 βάσει της παγκόσμιας μεθόδου μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 και στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2213/31.12.2020

Κοινοποιούμε τις διατάξεις,

α) του άρθρου 38 του Κεφ. Β του Μέρους Γ με τίτλο "Υπολογισμός τελών κυκλοφορίας με βάση την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών ρύπων
CO2 - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001", και

β) του αρ. 66 του Κεφ. Γ του Μέρους Ε με τίτλο "Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας οχημάτων - Τροποποίηση του
 αρ. 22 του ν. 2367/1953",

Ειδικότερα:

Α. Υπολογισμός τελών κυκλοφορίας από 1.1.2021, βάσει ρύπων
CO2 WLTP ή NEDC, ανάλογα με τον χρόνο πρώτης ταξινόμησης στην Ε.Ε. ή ΕΟΧ.

Με τις διατάξεις του αρ. 38, τα Επιβατικά ΙΧ και ΔΧ οχήματα, με πρώτη ταξινόμηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο από 1/1/2021 καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τους εκπεμπόμενους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια
CO2 ανά χιλιόμετρο), βάσει της Παγκοσμίως Εναρμονισμένης Διαδικασίας Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light Test Procedure- wltp), όπως αυτοί αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας και μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω.

Οι πίνακες υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας είναι οι εξής:

ΕΙΧ 

Εύρος

Τιμή

0-122

0,00

123-139

0,64

140-166

0,70

167-208

0,85

209-224

1,87

225-240

2,20

241-260

2,50

261-280

2,70

≥ 281

2,85ΕΔΧ

Εύρος

Τιμή

0-114

0,00

115-186

1,70

≥ 187

2,00
Για τα ΕΙΧ και ΕΔΧ οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην ΕΕ/ΕΟΧ από 1/11/2010 μέχρι 31/12/2020, τα τέλη κυκλοφορίας εξακολουθούν και υπολογίζονται βάσει των ρύπων
CΟ2 υπολογιζόμενοι σύμφωνα με τη μέθοδο του Νέου Ευρωπαϊκού Κύκλου Οδήγησης (New European Driving Cycle -nedc) όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήματος και μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω.

Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνονται υπόψη τα εύρη και οι τιμές των υφιστάμενων πίνακων Ι της υποπερ. β' της περ. Α' και ΙΙΙ της υποπερ. β της περ. Β' του
 αρ. 20 του ν. 2948/2001, αντίστοιχα.

Για την αποφυγή της προσέλευσης των νέων κατόχων στις Δ.Ο.Υ. προκειμένου να καταβάλλουν κατά τα ανωτέρω τα τέλη κυκλοφορίας για το ταξινομούμενο όχημά τους, εκδίδεται κωδικός πληρωμής ο οποίος αναζητείται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας και τον ΑΦΜ του κατόχου. Ο κωδικός ισχύει μόνο για τη επόμενη ημέρα από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ενώ μετά την παρέλευση της ημέρας αυτής η πληρωμή θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της
 υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Σε περίπτωση που το ύψος των τελών κυκλοφορίας όπως αποτυπώνεται στον κωδικό πληρωμής, εμφανίζει αποκλίσεις από το ποσό που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα τέλη βάσει, α) πρώτης ταξινόμησης του οχήματος στην ΕΕ/ΕΟΧ, και β) βάσει ρύπων
CΟ2, οι κάτοχοι μπορούν, αφού καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας όπως αποτυπώνονται στον κωδικό πληρωμής προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή προστίμου περί εκπροθέσμου, να απευθύνονται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματός τους προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα υπολογισμού με βάση τους αναγραφόμενους στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ρύπους CΟ2 σε συνδυασμό πάντοτε με την πρώτη ταξινόμηση του οχήματος στην ΕΕ/ΕΟΧ, και να αιτηθούν επιστροφής σε περίπτωση λανθασμένου υπολογισμού. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης προσκομίζεται πάντοτε από τον ενδιαφερόμενο κάτοχο.

Στην περίπτωση οχήματος το οποίο εκτελωνίζεται μέχρι 31/12/2020 (οπότε και έχουν καταβληθεί τα τέλη ταξινόμησης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα βάσει των
nedc σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001) και η ταξινόμηση στο Υπ.Υ.ΜΕ πραγματοποιείται από 1/1/2021, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται σύμφωνα με τα Co2 βάσει wltp, όπως αυτά αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.

Επίσης και στην περίπτωση αυτή, εάν το ύψος των τελών κυκλοφορίας όπως αποτυπώνεται στον κωδικό πληρωμής, εμφανίζει αποκλίσεις από το ποσό που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα τέλη, καταβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας για την αποφυγή της επιβολής προστίμου περί εκπροθέσμου καταβολής και στη συνέχεια, σε επόμενο χρόνο, προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, ελέγχεται ο ορθός υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας και εφόσον απαιτείται υποβάλλεται αίτημα επιστροφής.

Β. Θέση οχημάτων σε ακινησία ηλεκτρονικά χωρίς προσέλευση στην Δ.Ο.Υ και παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας)

Οι διατάξεις του
 αρ. 66 για την ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας, καταλαμβάνουν τα Επιβατικά ΙΧ οχήματα και τις μοτοσυκλέτες εφόσον: α) δεν βρίσκονται ήδη σε ακινησία στην Δ.Ο.Υ. ή σε άλλη αρχή, και β) τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.

Συνεπώς κατά την πρώτη εφαρμογή της η διάταξη δεν καταλαμβάνει οχήματα που έχουν ήδη τεθεί σε ακινησία στις Δ.Ο.Υ. ή σε άλλες δημόσιες αρχές, ή οχήματα για τα οποία οι κάτοχοι / ιδιοκτήτες δεν έχουν την κατοχή τους τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτών.

Κατ' εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, η ακινησία θα δηλώνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (
gov.gr-ΕΨΠ), ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος θα αφαιρεί τα στοιχεία κυκλοφορίας από το όχημά του, δεν θα τα παραδίδει στη Φορολογική αρχή και θα τα φυλάσσει με ευθύνη του, ενώ το όχημα θα φυλάσσεται επίσης με ευθύνη του ιδιοκτήτη/κατόχου σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο ο οποίος δηλώνεται ηλεκτρονικά.

Το αίτημα άρσης της ακινησίας, εφόσον η ακινησία είχε δηλωθεί ηλεκτρονικά, θα δηλώνεται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (
gov.gr-ΕΨΠ), με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους της άρσης και την επιβεβαίωση ύπαρξης, κατά τον χρόνο της άρσης, έγκυρου ασφαλιστικού συμβολαίου.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του
 αρ. 66 θα ακολουθήσει η έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών αποφάσεων και η θέση σε λειτουργία της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να εξακολουθούν να θέτουν το όχημά τους σε ακινησία στην αρμόδια για την φορολογία εισοδήματός τους, Δ.Ο.Υ..

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο