Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1291/24.12.2020

Ίδρυση Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι στο Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας, με τους όρους και προϋποθέσεις της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720/27.09.2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» (B' 4513), όπως ισχύει

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1291/24.12.2020

(ΦΕΚ Β' 5868/31-12-2020)

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/2013) και ειδικότερα τα άρθρα 22-30,139, 158, 210, 214-225, 237-239 και 243-249.

β)Τις διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8-11, 13-18, 178, 180, 182.

γ) Τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 343/2015) και ειδικότερα τα άρθρα 8, 12, 15, 264 και 266.

δ) Τις διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 341/16 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής (L 69/2016).

ε) Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 33, των άρθρων 39, 142 και επόμενα.

στ) Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720/27.09.2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» (B' 4513), όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 άρθρου 17 αυτής.

ζ) Την υπ' αρ. 5045409/02.11.2010 αίτηση της εταιρείας Transcombi Express Α.Ε., με την οποία υπέβαλλε τη με68078 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B' 5868/31.12.2020 λέτη σκοπιμότητας και ζήτησε τη σύσταση Ελεύθερης Ζώνης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας, καθώς και την από 3-9-2013 επικαιροποιημένη μελέτη σκοπιμότητας.

η) Την υπό στοιχεία ΣΕΠ-102/20867/04-05-2012 θέση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για την ίδρυση της Ελεύθερης Ζώνης.

θ) Τα υπ' αρ. 2738/2-8-2011 και 6453/6-11-2013 έγγραφα του Τελωνείου Οινόης, στα οποία εκφράζεται η θέση τους σχετικά με τη δημιουργία της προτεινόμενης Ελεύθερης Ζώνης.

ι) Την υπ' αρ. 5024732/26-11-2005 αίτηση της εταιρίας Transcombi Express Α.Ε ως Φορέα Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι Δημοτικού Διαμερίσματος Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας περί επέκτασης των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης.

κ) Την υποχρέωση ανάκλησης της υπό στοιχεία Δ18Γ 5008041 ΕΞ2014/2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι στο Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας» (Β' 967) καθώς και της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ1026978/15.02.2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι στο Δημοτικό Διαμέρισμα Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας», κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720/2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

λ) Το Κεφ. Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

μ) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β' 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ' αρ. 1 της 20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη για τον προϋπολογισμό της Α.Α.Δ.Ε.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την ίδρυση Ελεύθερης Ζώνης ονομαζόμενη «Ελεύθερη Ζώνη Ελέγχου Τύπου Ι Οινόης Σχηματαρίου Βοιωτίας», με φορέα διαχείρισης την εταιρεία Transcombi Express Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720/2018 απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. όπως ισχύει, σε χώρο συνολικού εμβαδού 196.367,00 τ.μ, ήτοι:

1. 154.138,17 τ.μ., που περικλείεται από τα σημεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΑ, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας και

2. 42.228,83τ.μ που περικλείεται από τα σημεία Λ - Μ'Ν'-Ξ'-0'-Π'-Ρ'-Σ'-Τ'-Υ'-Φ'-Χ'-Ψ'-Ω'-Α1'-Β1'Γ1'-Δ1'-Ε1'Ζ1'-ΗΓ - Θ1'-ΙΓ - Κ1 '-Λ1 '-Μ1'-Ν1' όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

Άρθρο 2
Περίφραξη της Ελεύθερης Ζώνης – Πύλη εισόδου - εξόδου των εμπορευμάτων

1. Ο χώρος πρέπει να είναι περιφραγμένος με σταθερή περίφραξη ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον και πλέον αυτής αγκαθωτό συρματόπλεγμα 1 μέτρου, να διαθέτει επαρκή φωτισμό, καθώς και λειτουργούντα επί 24ώρου βάσεως συστήματα παρακολούθησης.

2. Η πύλη εισόδου - εξόδου προσώπων και εμπορευμάτων, όπως εμφανίζεται μεταξύ των σημείων Β και Γ στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας, θα πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο ώστε, με τη συνδρομή των κατάλληλων διαδικασιών και συστημάτων ελέγχου που θα εγκρίνει η αρμόδια τελωνειακή αρχή, να διασφαλίζεται επί 24ώρου βάσεως η τελωνειακή επιτήρηση.

Άρθρο 3
Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή – Τελωνειακή επιτήρηση

1. Το Τελωνείο Οινόης ορίζεται ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την άσκηση της τελωνειακής επιτήρησης εντός της Ε.Ζ.

2. Το Τελωνείο Οινόης είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.

3. Το ωράριο κατά τη διάρκεια του οποίου θα επιτρέπεται η διέλευση προσώπων και εμπορευμάτων από την πύλη εισόδου - εξόδου καθορίζεται από το Τελωνείο Οινόης σε συνεργασία με το φορέα διαχείρισης της Ε.Ζ. Μετά το πέρας του ωραρίου, με ευθύνη του φορέα διαχείρισης, θα απαγορεύεται η είσοδος και έξοδος προσώπων και εμπορευμάτων από την πύλη.

4. Το Τελωνείο Οινόης μπορεί να απαγορεύσει τη διέλευση προσώπων και οχημάτων που κρίνει ότι δεν παρέχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα για είσοδο στην Ε.Ζ.

5. Το Τελωνείο Οινόης είναι υπεύθυνο για την οργάνωση υπηρεσιών και γραμματειών που έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν την τελωνειακή επιτήρηση στα πλαίσια της διακίνησης των εμπορευμάτων εντός και εκτός της Ε.Ζ. και της τήρησης της λογιστικής αποθήκης των επιχειρήσεων.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης της Ε.Ζ.

1. Ο Φορέας Διαχείρισης υποχρεούται στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών», όπως ισχύει.

2. Ο Φορέας Διαχείρισης υποχρεούται να διεκπεραιώσει τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που προβλέπονται από το άρθρο 2 της παρούσας καθώς και εκείνες που κρίνονται απαραίτητες από το Τελωνείο Ελέγχου προκειμένου ο εν λόγω χώρος να καταστεί κατάλληλος και λειτουργικός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Ανάκληση Διατάξεων

Η υπό στοιχεία Δ18Γ 5008041 ΕΞ 2014/2014 (Β' 967) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθώς και η υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ1026978 ΕΞ 2016/15-02-2016 (B' 626) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ανακαλούνται.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο