Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2210/29.12.2020

Παροχή οδηγιών λόγω της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ την 01.01.2021 μετά τη λήξη στις 31.12.2020 της μεταβατικής περιόδου που προβλέπει η Συμφωνία Αποχώρησης - Εφαρμοστέοι κανόνες στη Β. Ιρλανδία Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2210/29.12.2020

Την 1η Ιανουαρίου 2021 (01/01/2021 – 00:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης) το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας αποχωρεί από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση και προσχωρεί «αυτόματα» στη Σύμβαση της Κοινής Διαμετακόμισης (CTC-Common Transit Convention), καθώς η μεταβατική περίοδος που προβλέφθηκε με τη συμφωνία αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020 .

Σε συνέχεια συμβιβασμού μεταξύ των δύο μερών (ΕΕ και ΗΒ) επετεύχθη συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας αφενός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και αφετέρου του ΗΒ της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, για την επίσημη υιοθέτηση της οποίας θα ακολουθήσει γραπτή διαδικασία.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου από 1/1/2021, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα των τελωνείων, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών και εκτελεστικών του πράξεων, δεν ισχύουν πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ως εκ τούτου, από 1/1/2021 το ΗΒ αποχωρεί από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση με τις ακόλουθες άμεσες συνέπειες:

- το ΗΒ γίνεται «τρίτη χώρα» για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 (εφεξής ΕΕ27),
- δεν υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών της ΕΕ27,
- απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις για τη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μερών,
- το ΗΒ δεν θα έχει πρόσβαση στα τελωνειακά συστήματα πληροφορικής της ΕΕ27, πλην της πρόσβασης στο
NCTS ως χώρα της κοινής διαμετακόμισης.
- Κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου το ΗΒ προσχωρεί αυτόνομα στη σύμβαση περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης και ως εκ τούτου μπορεί να κάνει χρήση του καθεστώτος κοινής διαμετακόμισης και να εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση στο Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης (
NCTS) και σε άλλα σχετικά συστήματα ως συμβαλλόμενο μέρος της εν λόγω σύμβασης.

Κατά συνέπεια, από την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και μετά, η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα Κ-Μ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύει το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία σύμφωνα με το άρθρο 185 της συμφωνίας αποχώρησης. Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία καθιστά ορισμένες διατάξεις του δικαίου της ΕΕ εφαρμοστέες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου μόνο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. Στο πρωτόκολλο, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετωπίζεται σαν να ήταν κράτος μέλος.

Η αρχική περίοδος εφαρμογής του πρωτοκόλλου εκτείνεται στα τέσσερα (04) έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι έως τις 31/12/2024.

Σκοπός της παρούσας, είναι η παροχή οδηγιών προς ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή από όλες τις Τελωνειακές Αρχές και τους οικονομικούς φορείς, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου την 01.01.2021 ανά καλυπτόμενο τομέα.

Περαιτέρω οδηγίες σε ότι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας για τη νέα εταιρική σχέση της Ε.Ε. με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας θα ακολουθήσουν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α'

ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β'

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: ΕΟ
RI-ΑΔΕΙΕΣ-ENS-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ-ΚΑΤΑΓΩΓΗ-ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (
EORI)

2. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2.1 Άδειες
2.2 Αποφάσεις που αφορούν δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες (αποφάσεις ΔΔΠ)

3. ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

4. ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
4.1. Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου (
ENS)
4.2. Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων
4.3. Τελωνειακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων
4.4. Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς

5. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 21
5.1. Εισαγωγή - Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία
5.2. Διαμετακόμιση
5.3. Ειδικά καθεστώτα
5.4. Εξαγωγή και έξοδος εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

8. ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΜΕΡΟΣ Γ'
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
1.1. Σύνοψη των συνεπειών αποχώρησης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου
1.2 Εν εξελίξει διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ μεταξύ Ε.Ε. και Η.Β. κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου
1.3 Διοικητική συνεργασία και είσπραξη
1.4 Πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων

2. ΦΠΑ

3. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Προϊόντα που υπόκεινται σε Φόρο Κατανάλωσης
σύμφωνα με το άρθρο 53Α του ν.2960/2001)

ΜΕΡΟΣ Δ'
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ
2. ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΦΚ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΕΡΟΣ Α'
ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ενωσιακά εμπορεύματα που μεταφέρονται ως ενδοενωσιακή διακίνηση από το ΗΒ προς την ΕΕ ή από την ΕΕ προς το ΗΒ πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, είναι δυνατό να εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως ενδοενωσιακή διακίνηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 47 της συμφωνίας αποχώρησης, δηλαδή ότι η διακίνηση ξεκίνησε πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και έληξε έπειτα από αυτήν. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για ενωσιακά εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ δύο σημείων του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης μέσω του ΗΒ.

Ειδικότερα, όταν τα εν λόγω εμπορεύματα φτάνουν στα αντίστοιχα σύνορα μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να αποδεικνύει τα ακόλουθα :

- ότι οι εν λόγω διακινήσεις έχουν ξεκινήσει πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και έχουν λήξει έπειτα από αυτήν και
S ότι τα εμπορεύματα έχουν τον τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων Η ως άνω απόδειξη της έναρξης της διακίνησης πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου παρέχεται μέσω εγγράφου μεταφοράς ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που αναγράφει την ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε η διακίνηση η οποία καλύπτει το τμήμα της διέλευσης των συνόρων. Πρόκειται στις περισσότερες περιπτώσεις για την ημερομηνία κατά την οποία ο μεταφορέας παρέλαβε τα εμπορεύματα για τη μεταφορά. Άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι η παραλαβή των εμπορευμάτων από πράκτορα μεταφορών, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη των εμπορευμάτων και στη συνέχεια συνάπτει σύμβαση υπεργολαβίας με το μεταφορέα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο οικονομικός φορέας ενδεχομένως να μην έχει κανένα έλεγχο επί της χρονικής στιγμής της μεταφοράς. Ωστόσο, όταν προτίθεται να κάνει χρήση της συμφωνίας αποχώρησης για την αντίστοιχη διακίνηση των εμπορευμάτων, θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικό του χαρακτήρα στον πράκτορα μεταφορών.

Παραδείγματα εγγράφων μεταφοράς είναι τα ακόλουθα:

Οδική φορτωτική
CMR, σιδηροδρομική φορτωτική CIM, κύρια φορτωτική/φορτωτική, φορτωτική πολυτροπικής μεταφοράς (ενιαία σύμβαση μεταφοράς) ή αεροπορική φορτωτική/θαλάσσια φορτωτική.

Αν κατά την άφιξη στα σύνορα μεταξύ ΕΕ και ΗΒ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου από 1/1/2021 ο οικονομικός φορέας δεν μπορεί να παρέχει τα ανωτέρω αποδεικτικά και να αποδείξει την έναρξη της διακίνησης πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου τότε τα εμπορεύματα θα θεωρούνται τρίτης χώρας γεγονός που συνεπάγεται αντίστοιχη τελωνειακή οφειλή, ΦΠΑ, και ειδικοί φόροι κατανάλωσης κατά περίπτωση, θα πρέπει να καταβάλλονται όταν τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Ειδικότερα και ως προς τις διακινήσεις ταχυδρομικών αντικειμένων από το ΗΒ στη χώρα μας δεν υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις τα ταχυδρομικά αντικείμενα που αφικνούνται μετά την 1/1/2021 και αποδεικνύουν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα από τα συνοδευτικά τους έντυπα (
label, CN38, πολυέντυπο δέματος ή σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία πριν την 31/12/2020).

Οι εν εξελίξει κινήσεις διαμετακόμισης περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 5.2.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ

1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ
GEONOM

Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 1470/2020 της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την ονοματολογία των χωρών που ισχύει από 1/1/2021 και αντικαθιστά τον προγενέστερο Καν.1106/2012, εισήχθησαν οι ακόλουθοι νέοι κωδικοί
XI και XU για το Ηνωμένο Βασίλειο:

XI = Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) : Ο κωδικός που πρέπει να χρησιμοποιείται εάν το Ηνωμένο Βασίλειο (όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία) πρέπει να διακρίνεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές ενωσιακές διατάξεις.

XU = Ηνωμένο Βασίλειο (πλην της Βόρειας Ιρλανδίας): Ο κωδικός που πρέπει να χρησιμοποιείται εάν το Ηνωμένο Βασίλειο (πλην της Βόρειας Ιρλανδίας) πρέπει να διακρίνεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές ενωσιακές διατάξεις.

Οι εν λόγω κωδικοί έχουν επίπτωση σε πολλούς τομείς, όπως καταγωγή,
TARIC, ΕΦΚ, Συστήματα Ταξινόμησης Οχημάτων κλπ. Αναφορικά με τη χρήση τους στις τελωνειακές διαδικασίες διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

- Ο κωδικός
XU δε θα χρησιμοποιείται στα τελωνειακά παραστατικά (διασαφήσεις, συνοπτικές διασαφήσεις, αποδεικτικά ενωσιακού χαρακτήρα, γνωστοποιήσεις).

- Στα τελωνειακά παραστατικά θα χρησιμοποιείται ο κωδικός
GB για τη διακίνηση εμπορευμάτων από/ προς το Η.Β. (πλην Β.Ι.). : θέσεις 15α (χώρα αποστολής) και 17α (χώρα προορισμού) των παραστατικών εισαγωγής και εξαγωγής, αντίστοιχα.

- Στη θέση 34α κωδικός χώρας καταγωγής της διασάφησης εισαγωγής, θα συμπληρώνεται πάντα
GB.

- Ο κωδικός
GB σε ορισμένες περιπτώσεις θα αναφέρεται σε ολόκληρο το Η.Β. ενώ σε άλλες στο Η.Β. πλην Βορείου Ιρλανδίας. Για παράδειγμα, στην εθνικότητα του μεταφορικού μέσου, θα χρησιμοποιείται μόνο ο κωδικός GB για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης και της Β.Ι., δεδομένου ότι τα μεταφορικά μέσα θα είναι καταχωρημένα με κωδικό GB και δε γίνεται διάκριση με Β.Ι..

- Ο κωδικός ΧΙ θα χρησιμοποιείται για τη διάκριση των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στη Β.Ι. (δηλαδή στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.). Συνεπώς θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά στο πεδίο της διεύθυνσης στη βάση δεδομένων του
EORI. Επίσης, σε όσα παραστατικά απαιτείται η συμπλήρωση της διεύθυνσης οικονομικού φορέα και δε γίνεται αυτόματη ανάκτηση από το σύστημα EORI, θα χρησιμοποιείται ο κωδικός ΧΙ, εφόσον είναι διαθέσιμος στα συστήματα των οικονομικών φορέων. Αν δεν είναι διαθέσιμος θα συμπληρώνεται ο κωδικός GB.

- Ο κωδικός ΧΙ θα χρησιμοποιείται επίσης:

- στο
MRN (ως αναγνωριστικό χώρας) των παραστατικών για τις κινήσεις που εκκινούν από Β.Ι.,
- στους αναγνωριστικούς αριθμούς ΦΠΑ (καθώς η Β.Ι. συνεχίζει να εφαρμόζει την Οδηγία ΦΠΑ και παραμένει εντός τελωνειακού και φορολογικού εδάφους της Ε.Ε. και εντός της Κοινής Αγοράς)
- στους κωδικούς τελωνείων της Β.Ι.
- στα παραστατικά διαμετακόμισης σε όσες θέσεις εμπλέκεται ως τόπος η Β.Ι.

- Στο πλαίσιο της Σύμβασης Κοινής Διαμετακόμισης, για τις κινήσεις από το Η.Β. (εκτός Β.Ι.), τα
MRN των παραστατικών διαμετακόμισης θα περιέχουν τον κωδικό GB.
- Οι κωδικοί τελωνείων του Η.Β. (πλην Β.Ι.) που χρησιμοποιούνται στις κινήσεις διαμετακόμισης παραμένουν με κωδικό
GB.
- Ο κωδικός
GB συμπληρώνεται στη θέση 2 (Εξαγωγέας) της διασάφησης εισαγωγής: στο πεδίο του αναγνωριστικού αριθμού τρίτης χώρας και στη διεύθυνση του εξαγωγέα (όταν τα εμπορεύματα εισάγονται στην Ε.Ε. από το Η.Β. - πλην Β.Ι.)

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών που διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, η μεταβατική εφαρμογή της 01.01.2021 θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο της ΕΕ έως σήμερα 29.12.2020 στις 3 μ.μ. (ώρα Βρυξελλών). Επομένως, μόλις η Επιτροπή λάβει την επιβεβαίωση, προτιμησιακά μέτρα θα εισαχθούν στη βάση δεδομένων
TARIC και θα σταλούν στα κράτη μέλη.

Μέτρα 142 για προϊόντα προέλευσης από το Ηνωμένο Βασίλειο «
GB» με δασμό «0%» σε επίπεδο κεφαλαίου για όλη τη Συνδυασμένη Ονοματολογία.

- Καμία ειδική απαίτηση για την απόδειξη καταγωγής καθώς η αξίωση για προτιμησιακή μεταχείριση θα βασίζεται σε δήλωση καταγωγής του εξαγωγέα ή από τη γνώση του εισαγωγέα ότι το προϊόν προέρχεται από το Ηνωμένο βασίλειο (Κεφάλαιο 2, Τμήμα 2, Άρθρο 18 της Συμφωνίας) .

- Θα δημιουργηθούν δύο πιστοποιητικά:
U116 για τη δήλωση καταγωγής και U117 για τη γνώση του εισαγωγέα.

2. ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/2021 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ Η ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΝ 31/12/2020

Εφιστάται η προσοχή των οικονομικών φορέων που υποβάλλουν διασαφήσεις νια τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων μετά την 1/1/2021:

Εφόσον τα εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία βρίσκονταν σε κατάσταση προσωρινής εναπόθεσης ή είχαν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς (του άρθρου 5 παρ. 16 (β) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα) κατά την 31/12/2020, συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός Υ067 στη θέση 44.1 όλων των διασαφήσεων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, οι οποίες θα υποβάλλονται στην Ε.Ε μετά την 1/1/2021, ανεξαρτήτως αν εμπλέκεται ή όχι το Η.Β. στη διακίνησή τους.

Υ067 : Εμπόρευμα που έχει υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 σημείο 16) στοιχείο β) ή βρίσκεται σε προσωρινή εναπόθεση όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 σημείο 17) του κανονισμού αριθ. 952/2013 κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στο πλαίσιο του άρθρου 49 της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.

Ο εν λόγω νέος κωδικός δε συνδέεται με κάποιο μέτρο στο
TARIC και δημιουργήθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή τήρηση των αμοιβαίων υποχρεώσεων Ε.Ε. και Η.Β. ως προς τους Ιδίους Πόρους που απορρέουν από τα άρθρα 49 παρ.1 και 2, 136 παρ.3 στοιχείο γ) καθώς και 140 παρ.4 δεύτερο εδάφιο της

Συμφωνίας Αποχώρησης. Ο κωδικός θα πάψει να ισχύει με νεότερη ανακοίνωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για διευκόλυνση των οικονομικών φορέων παρατίθενται οι συνδυασμοί καθεστώτων για τα οποία υφίσταται η ανωτέρω υποχρέωση:
07 00 : μόνο για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (άρθρο 11 ΠΟΛ. 1184 / 2018)

07 71 : θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εμπορευμάτων που βρίσκονταν σε καθεστώς αποταμίευσης την 31/12/20.

40 00 : όταν στη θέση 40 προηγούμενο παραστατικό είναι δηλωτικό-διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης που είχε υποβληθεί έως την 31/12/2020. Στην περίπτωση εμπορευμάτων που βρίσκονται σε ελεύθερη ζώνη, η ως άνω υποχρέωση υφίσταται για τα εμπορεύματα εκείνα που έχουν παραληφθεί και έχουν λάβει Αριθμό Καταχώρησης Λογιστικής Αποθήκης (ΑΚΛΑ) έως και το έτος 2020.

40 71 : ανάλωση από αποταμίευση για εμπορεύματα που βρίσκονταν σε καθεστώς αποταμίευσης την 31/12/20 και αναλώνονται μετά την 1/1/2021

40 51 : ανάλωση για εμπορεύματα που βρίσκονταν σε καθεστώς τελειοποίησης την 31/12/20 και αναλώνονται μετά την 1/1/21

40 53 : ανάλωση για εμπορεύματα που βρίσκονταν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με ολική ή μερική απαλλαγή εισαγωγικού δασμού και αναλώνονται μετά την 1/1/21

42 00 : θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος εμπορευμάτων που βρίσκονταν την 31/12/20 σε προσωρινή εναπόθεση

42 71: θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος εμπορευμάτων που βρίσκονταν την 31/12/20 σε αποταμίευση.

ΜΕΡΟΣ Β'
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: ΕΟ
RI-ΑΔΕΙΕΣ-ENS-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ-ΚΑΤΑΓΩΓΗ-ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (
EORI)

- Ο αριθμός
EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές των Κρατών Μελών στους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. Από την στιγμή που χορηγείται αριθμός EORI σε έναν οικονομικό φορέα, ο αριθμός αυτός θα χρησιμοποιείται από αυτόν σε όλες τις συναλλαγές του με τις Τελωνειακές Αρχές όλων των Κρατών Μελών της Ε.Ε., ως μοναδικός αριθμός αναγνώρισης.

- Κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι αριθμοί
EORI που είχαν εκδοθεί στο ΗΒ θα παύσουν να ισχύουν στην Ένωση και θα ακυρωθούν στο σχετικό σύστημα EOS/EORI, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών EORI του ΗΒ που συνδέονται με τις εν εξελίξει πράξεις που καλύπτονται από τη συμφωνία αποχώρησης. Ειδικότερα:

α) Πρόσωπα εγκατεστημένα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου τα εγκατεστημένα εντός της Ένωσης πρόσωπα, τα οποία μέχρι τότε διενεργούσαν αποκλειστικά και μόνο ενδοενωσιακές συναλλαγές με πρόσωπα εγκατεστημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν διέθεταν αριθμό
EORI, θα πρέπει να καταχωριστούν στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασής τους, εφόσον πλέον θα διενεργούν συναλλαγές που καλύπτονται από τελωνειακές διατυπώσεις, για τις οποίος απαιτείται καταχώριση.

Τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δεδομένα ή να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την καταχώριση ήδη πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Ως εκ τούτου όλοι οι εγκατεστημένοι στη χώρα μας οικονομικοί φορείς που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων από και προς το ΗΒ, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου οφείλουν να έχουν αριθμό
EORI, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία.

β) Εγκατεστημένα στο ΗΒ πρόσωπα ή οικονομικοί φορείς τρίτων χωρών που διέθεταν
EORI ΗΒ.

- Τα εγκατεστημένα στη ΗΒ πρόσωπα, τα οποία μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου πραγματοποιούσαν αποκλειστικά και μόνο ενδοενωσιακές συναλλαγές και ως εκ τούτου δεν διέθεταν αριθμό
EORI, εφόσον μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου πρόκειται να διενεργούν συναλλαγές που καλύπτονται από τελωνειακές διατυπώσεις, για τις οποίες απαιτείται καταχώριση, οφείλουν να είναι καταχωρισμένα, ως εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα πρόσωπα, σε τελωνειακή αρχή κράτους μέλους.

- Τα εγκατεστημένα στο ΗΒ πρόσωπα, και οι οικονομικοί φορείς τρίτων χωρών, οι οποίοι διέθεταν αριθμό
EORI ΗΒ, δεδομένου ότι ο αριθμός αυτός θα καταστεί άκυρος στην Ένωση κατά τη λήξης της μεταβατικής περιόδου, θα πρέπει καταχωριστούν, ως εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα πρόσωπα, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κράτους μέλους.

Ειδικότερα, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, πρόσωπα εγκατεστημένα στο ΗΒ ή σε άλλη τρίτη χώρα:

- τα οποία έχουν μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση σε κράτος μέλος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 σημείο 32) του ΕΤΚ, πρέπει να καταχωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του ΕΤΚ στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση

- τα οποία δεν έχουν μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση σε κράτος μέλος πρέπει να καταχωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του ΕΤΚ στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για τον τόπο όπου υποβάλλουν για πρώτη φορά διασάφηση ή αίτηση για την έκδοση απόφασης· επίσης, αυτοί οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο, σε περίπτωση που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν επίσης να υποβάλουν τα απαιτούμενα δεδομένα ή να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την καταχώριση ήδη πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Οι τελωνειακές αρχές θα αποδέχονται αιτήματα ήδη πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και να τους αποδίδουν αριθμούς
EORI με «ημερομηνία έναρξης ισχύος του αριθμού EORI» την ημερομηνία που έπεται της ημερομηνίας λήξης της μεταβατικής περιόδου ή μεταγενέστερη ημερομηνία, σύμφωνα με τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων προσώπων.
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την έκδοση αριθμού
EORI από τις Τελωνειακές Αρχές παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet μέσω της διαδρομής: Οικονομικοί φορείς-ΞΟΚΙ-Πιστοποίηση Χρηστών.

2. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2.1 ΑΔΕΙΕΣ

Οι επιπτώσεις που θα έχει η λήξη της μεταβατικής περιόδου στις άδειες εξαρτώνται από το είδος της άδειας, και παράγοντες όπως μεταξύ άλλων, την τελωνειακή αρχή έκδοσης, τον δικαιούχο της άδειας και τη γεωγραφική κάλυψη της άδειας.

• Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι επί του παρόντος δεν χρειάζονται άδειες, αλλά η κατάστασή τους πρόκειται να αλλάξει μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση της σχετικής άδειας.

• Οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι επί του παρόντος είναι δικαιούχοι αδειών που έχουν χορηγηθεί από τελωνειακές αρχές του ΗΒ και οι οποίοι θεωρούν ότι θα εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΤΚ και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τις σχετικές άδειες στις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει και πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ώστε οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές να μπορέσουν να προετοιμαστούν για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις αρχίζουν να ισχύουν μόνο την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου, το νωρίτερο.

• Το ίδιο ισχύει επίσης και για τους αριθμούς
EORI κράτους μέλους, με μελλοντική ημερομηνία ισχύος μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, που έχουν αποκτήσει οικονομικοί φορείς οι οποίοι επί τους παρόντος είναι καταχωρισμένοι με αριθμό EORI του ΗΒ. Στις περιπτώσεις αυτές, το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων αφενός δεν κάνει δεκτό αριθμό EORI ο οποίος πρόκειται να καταστεί έγκυρος στο μέλλον, όμως αφετέρου επιτρέπει να έχει η άδεια μελλοντική ημερομηνία ισχύος. Κατά συνέπεια, οι αιτήσεις για άδειες οι οποίες καλύπτονται από το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων και υποβάλλονται από τους εν λόγω οικονομικούς φορείς θα πρέπει να διεκπεραιώνονται εκτός του συστήματος τελωνειακών αποφάσεων. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου, όταν ο αριθμός EORI καθίσταται έγκυρος, η άδεια πρέπει να εισάγεται στο σύστημα.

- ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Κατά κανόνα, κάθε άδεια που έχουν ήδη χορηγήσει οι τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου παύει να ισχύει στην Ένωση καθώς μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου οι τελωνειακές αρχές του ΗΒ δεν αποτελούν πλέον αρμόδιες τελωνειακές αρχές της ΕΕ.

Δεδομένου ότι, από την ημερομηνία που έπεται την ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου, το ΗΒ προσχωρεί στη σύμβαση περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης ως αυτόνομο συμβαλλόμενο μέρος, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από το ΗΒ για απλουστεύσεις διαμετακόμισης θα παύσουν να ισχύουν στο σύστημα τελωνειακών αποφάσεων της ΕΕ, αλλά θα πρέπει να διεκπεραιώνονται στο εθνικό σύστημα του ΗΒ ως συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης. Όταν το ΗΒ κοινοποιήσει στα κράτη μέλη τις άδειες που εξακολουθούν να ισχύουν στο πλαίσιο της σύμβασης περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης, τα κράτη μέλη θα αποδεχθούν τις εν λόγω άδειες ως ισχύουσες.

- ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατά κανόνα, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τελωνειακή αρχή κράτους μέλους θα εξακολουθήσουν να ισχύουν αλλά θα πρέπει να τροποποιηθούν από την τελωνειακή αρχή αυτεπάγγελτα ή κατόπιν υποβολής αίτησης τροποποίησης από τον οικονομικό φορέα για λόγους γεωγραφικής κάλυψης ή όταν στοιχεία των αδειών σχετίζονται με το ΗΒ.

Ωστόσο, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί σε οικονομικούς φορείς με αριθμό
EORI του ΗΒ παύουν να ισχύουν στην Ένωση μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, εκτός αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει εγκατάσταση εντός της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει αριθμό EORI της ΕΕ και να αιτηθεί την τροποποίηση της άδειας ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτή ο νέος αριθμός EORI της ΕΕ αντί του αριθμού EORI του ΗΒ.

Όταν μια άδεια δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί με αντικατάσταση του
EORI του ΗΒ από EORI της ΕΕ, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για έκδοση νέας άδειας με τον νέο του EORI της ΕΕ. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί σε οικονομικούς φορείς με αριθμούς EORI της ΕΕ, οι οποίες επί του παρόντος ισχύουν και στο ΗΒ, θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθεί υπόψη η λήξη της μεταβατικής περιόδου και η αντίστοιχη γεωγραφική κάλυψη, π.χ. στην άδεια που αφορά την τακτική γραμμή θαλάσσιας μεταφοράς, οι λιμένες του ΗΒ θα πρέπει να διαγραφούν, με εξαίρεση τους λιμένες που βρίσκονται στη Βόρεια Ιρλανδία.

- ΕΝΙΑΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
SASP

Οι ενιαίες άδειες απλουστευμένων διαδικασιών (
SASP) που σήμερα καλύπτουν το Ηνωμένο Βασίλειο και ένα κράτος μέλος θα παύσουν να ισχύουν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Εντούτοις, είναι δυνατό να τροποποιηθούν και να καταστούν εθνικές άδειες. Σε περίπτωση που μια άδεια SASP καλύπτει το ΗΒ και περισσότερα από ένα κράτη μέλη, η εν λόγω άδεια παραμένει σε ισχύ εφόσον το τελωνείο ελέγχου βρίσκεται σε κράτος μέλος, αλλά θα πρέπει να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση που η άδεια SASP καλύπτει απλουστευμένες διασαφήσεις, επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει τη συμπληρωματική διασάφηση που θα καλύπτει και το ΗΒ μόνο για την περίοδο έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Σε περίπτωση που η μεταβατική περίοδος παραταθεί και δεν λήξει στο τέλος ημερολογιακού μήνα, πρέπει να συνταχθεί χωριστή συμπληρωματική διασάφηση που να καλύπτει τα υπόλοιπα κράτη μέλη μόνο για τυχόν υπόλοιπες ημέρες εκείνου του ημερολογιακού μήνα.

- ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όταν, βάσει άδειας για τη χρήση της συνολικής εγγύησης, ο δικαιούχος χρησιμοποιεί πράξη σύστασης εγγύησης με εγγυητή εγκατεστημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εν λόγω πράξη σύστασης εγγύησης παύει πλέον να ισχύει και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη νέων τελωνειακών πράξεων. Ο δικαιούχος πρέπει να αντικαταστήσει την εν λόγω πράξη σύστασης εγγύησης με πράξη που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 94 και 95 του ΕΤΚ, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης εγκατάστασης στην Ένωση. Για τη χρήση της συνολικής εγγύησης απαιτείται εκ νέου υπολογισμός του ποσού αναφοράς λόγω των μεταβολών του τελωνειακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων ή σε περιπτώσεις που μέρος αυτού ισχύει μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο (το ποσό αναφοράς κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της μεταβατικής ΚΕΠ του ΕΤΚ

- ΑΔΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις τελωνειακές αρχές του ΗΒ ή οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σε οικονομικούς φορείς που διαθέτουν αριθμό
EORI του ΗΒ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν κατ' εξαίρεση και αποκλειστικά όσον αφορά τις εν εξελίξει καταστάσεις και τα εν εξελίξει καθεστώτα που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης.

Ως εκ τούτου, οι άδειες πρέπει να θεωρούνται έγκυρες για τον σκοπό αυτό, έως ότου λήξει η κατάσταση ή εκκαθαριστεί το καθεστώς ή έως τις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στο παράρτημα
III της συμφωνίας αποχώρησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

2.2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΔΠ)

Α) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου (1/1/2021), όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από το Η.Β., θα κατατάσσονται στις δασμολογικές κλάσεις, διακρίσεις και κωδικούς που προβλέπονται στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. (Καν. του Συμβουλίου 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως ισχύει για το έτος 2021 με τον καν. 1602/2018 της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., τεύχος
L361/30.10.2020).

2. Οι Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (Δ.Δ.Π.) που έχουν εκδοθεί εκ μέρους των τελωνειακών αρχών του Η.Β., παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία αποχώρησης του Η.Β. από την Ε.Ε. Κατά συνέπεια, κάθε τέτοια Δεσμευτική Δασμολογική Πληροφορία δεν θα δεσμεύει πλέον τις τελωνειακές αρχές της Ε.Ε. έναντι του κατόχου της εάν παρουσιάζεται κατά τον τελωνισμό, έστω και αν δεν έχει παρέλθει η αρχική ημερομηνία λήξης ισχύος της.

Επιπλέον, κατόπιν της λήξης της μεταβατικής περιόδου, οι οικονομικοί φορείς που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε εισαγωγές ή εξαγωγές από και προς το Η.Β. μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να διασφαλίσουν εκ των προτέρων την ορθή δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων τους κατά τον τελωνισμό, υποβάλλοντας αίτηση για έκδοση «Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας» (Δ.Δ.Π.) στην Υπηρεσία μας (Δ/νση ΔΘΕΚΑ, Τμήμα Α', Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, 1ος όροφος).

Β) ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Η.Β.

1. Η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων, συμπληρώνεται στη θέση 46 του ΕΔΕ εισαγωγής. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, για τον καθορισμό της βάσης πάνω στην οποία θα επιβληθούν οι δασμολογικές επιβαρύνσεις κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων που εισάγονται στην Ελλάδα από το Η.Β., δηλαδή για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας των εν λόγω εμπορευμάτων, θα έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013) καθώς και των Εφαρμοστικών Διατάξεων αυτού (καν. 2447/2015).

2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 70 του καν. 952/2013, κύρια βάση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων είναι η συναλλακτική αξία, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή, όταν αυτά πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ενδεχομένως κατόπιν προσαρμογής που προβλέπεται στα άρθρα 71 και 72.

3. Επιπλέον, στην προαναφερόμενη αξία είναι δυνατόν:

• Να προστίθενται ορισμένα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 71 του καν. 952/2013, όπως είναι τα δικαιώματα αδείας (
royalties) και τα έξοδα προμηθειών (με εξαίρεση τις προμήθειες αγοράς) κλπ., ή,

• Να αφαιρούνται ορισμένα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 72 του καν. 952/2013, όπως είναι τα έξοδα μεταφοράς μετά από την είσοδο του εμπορεύματος στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. , έξοδα που πληρώνονται για τόκους, έξοδα αναπαραγωγής κλπ.

4. Όταν η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να προσδιορισθεί με βάση τη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 70 του καν. 952/2013, εφαρμόζονται διαδοχικά εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 74 παράγραφο 2 στοιχεία α) έως δ) και παράγραφο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

5. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 140 του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 της Επιτροπής, όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με το αν η δηλωθείσα συναλλακτική αξία αντιπροσωπεύει το συνολικό πληρωθέν ή πληρωτέο ποσό, μπορούν να μην αποδέχονται τη δηλωθείσα συναλλακτική αξία και καλούν τον διασαφιστή/τελωνειακό αντιπρόσωπο να τους παρέχει κάθε επιπλέον πληροφορία υποστηρικτική της δηλούμενης συναλλακτικής αξίας.

Γ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 181 του Σχεδίου της Συμφωνίας που καθορίζει τους κανόνες για τη χρήση των υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) τα προϊόντα προέλευσης Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα είναι επιλέξιμα για εισαγωγή στην ΕΕ.

2. Εφόσον για τα προϊόντα προέλευσης από το Ηνωμένο Βασίλειο «
GB» θα ισχύσει μηδενικός «0%»δασμός αυτό καθιστά περιττή την πρόσβαση, τόσο της ΕΕ όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου, στις δασμολογικές ποσοστώσεις έναντι όλων (erga omnes) , του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) 3. Επιπροσθέτως θα εφαρμοστούν 3 ποσοστώσεις «καταγωγής» (παρέκκλιση των κανόνων καταγωγής - Παράρτημα 2Α του κεφαλαίου προέλευσης) για τον κονσερβοποιημένο τόνο και το αλουμίνιο. Ένας εκτελεστικός κανονισμός που θα προβλέπει το άνοιγμα και τη διαχείριση αυτών των ποσοστώσεων, επί του παρόντος, καταρτίζεται και θα πρέπει να εγκριθεί και να δημοσιευτεί (με αναδρομική εφαρμογή από 01.01.2021) τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου 2021.

3. ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Οδηγίες αναφορικά με την Προτιμησιακή Καταγωγή έχουν κοινοποιηθεί με την αριθ. πρωτ.: ΟΔΔΘΕΚΑ 1138082 ΕΞ2020/1-12-2020 - ΑΔΑ: ΨΡΞΟ46ΜΠ3Ζ-Τ84 με θέμα : «Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου». Μετά τη σύναψη της συμφωνίας για τη νέα εταιρική σχέση της Ε.Ε. με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, θα παρασχεθούν σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή της.

4. ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (
ENS)

Η υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (
Entry Summary Declaration - ENS) για όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία. Ειδικότερα, η Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου υποβάλλεται στο πρώτο σημείο εισόδου, πριν την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς παρέχονται στην αριθμ. ΔΤΔ Α 1067247 ΕΞ 2016/26.04.2016 «Οδηγίες για την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και την υποβολή Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (
ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας, εν όψει της θέσης σε πλήρη εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα».

Σε ό,τι αφορά το θέμα της αποχώρησης του ΗΒ θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο Τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από το ΗΒ καλύπτονται από Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου, όπου απαιτείται, η οποία θα υποβάλλεται στο πρώτο Τελωνείο Εισόδου στην ΕΕ27, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 105 του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται θαλασσίως, από όλους τους λιμένες του ΗΒ, η Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου υποβάλλεται τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την άφιξή τους στην Ένωση.

- Η υποχρέωση ισχύει και για εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ δύο τμημάτων του Τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, μέσω του ΗΒ.
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει χρήση διασάφησης διαμετακόμισης με τα πρόσθετα στοιχεία ασφάλειας και προστασίας, η οποία θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου και θα πρέπει να υποβάλλεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, π.χ. όταν γίνεται χρήση Κοινής Διαμετακόμισης.

- Σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης, στην περίπτωση που έχει υποβληθεί, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, συνοπτική διασάφηση εισόδου σε τελωνείο πρώτης εισόδου στο ΗΒ, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, για εμπορεύματα που αφικνούνται μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, αυτή εξακολουθεί να ισχύει για τους επόμενους λιμένες ή αερολιμένες της Ένωσης (ή αντιστρόφως). Ωστόσο, το ΗΒ έχει ενημερώσει την Επιτροπή για την μη δυνατότητα διατήρησης του υφιστάμενου Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (
ICS) μετά την 31η Δεκεμβρίου, κατά συνέπεια τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες για τις συνοπτικές διασαφήσεις που έχουν υποβληθεί στο ΗΒ, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα διενεργείται σωστή ανάλυση κινδύνου και εφόσον το Τελωνείο πρώτης εισόδου στην Ένωση είναι Ελληνικό Τελωνείο, θα υποβάλλεται νέα συνοπτική διασάφηση εισόδου, το αργότερο με την άφιξη των εμπορευμάτων.

Σε περίπτωση εκτροπής, κατά την οποία τα εμπορεύματα που καλύπτονται από συνοπτική διασάφηση εισόδου, η οποία είχε υποβληθεί πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε τελωνείο πρώτης εισόδου στο ΗΒ, εκτράπηκαν και φτάνουν αντ'αυτού στην Ένωση, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, το πραγματικό Τελωνείο πρώτης εισόδου στην Ένωση δεν θα λάβει την υποβληθείσα συνοπτική διασάφηση εισόδου, εκτός εάν η γνωστοποίηση εκτροπής είχε υποβληθεί και επεξεργαστεί πριν από την λήξη της μεταβατικής περιόδου και για τον λόγο αυτό πρέπει να υποβληθεί νέα συνοπτική διασάφηση εισόδου.

- Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το ΗΒ με προορισμό απευθείας την Ένωση πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, δεν απαιτείται η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου.

4.2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

- ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ.

Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα διακίνησης εμπορευμάτων προς εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης στο ΗΒ, θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αποκλείεται αυτή η δυνατότητα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

- ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ

Με βάση το άρθρο 49 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης, ο ΕΤΚ θα εφαρμόζεται σε εμπορεύματα για τα οποία υποβλήθηκε διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και τα οποία βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος του ΗΒ κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Τα εμπορεύματα αυτά θα πρέπει να υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς ή να επανεξάγονται εντός της προθεσμίας των 90 ημερών που προβλέπεται στο άρθρο 149 του ΕΤΚ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα γεννάται τελωνειακή οφειλή σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΕΤΚ.

Σε περίπτωση που η διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης που υποβλήθηκε πριν την προσκόμιση των εμπορευμάτων, πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για εμπορεύματα που βρίσκονται στο ΗΒ ακυρωθεί μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ο ΕΤΚ θα εφαρμόζεται μόνον αν τα εμπορεύματα βρίσκονταν πράγματι στην Ένωση πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

- ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της συμφωνίας αποχώρησης, οι διακινήσεις εμπορευμάτων μεταξύ της Ένωσης και του ΗΒ σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 5 στοιχεία β) και γ) του ΕΤΚ δεν επιτρέπονται, στις περιπτώσεις που λήγουν μόνο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Σε περίπτωση που εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση τα οποία καλύπτονται από άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χορηγηθείσα από τις τελωνειακές αρχές του ΗΒ φτάνουν στα σύνορα της ΕΕ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τα εν λόγω εμπορεύματα θα αντιμετωπίζονται ως μη ενωσιακά εμπορεύματα που μεταφέρονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από τρίτη χώρα.

Σε περίπτωση που εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση φτάσουν στην Ένωση ήδη πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αλλά η διακίνησή τους προς εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης στην ΕΕ πρόκειται να συνεχιστεί μετά την εν λόγω ημερομηνία, η συγκεκριμένη διακίνηση δεν θα καλύπτεται από άδεια σε ισχύ. Ως εκ τούτου, η προσωρινή εναπόθεση για τα εμπορεύματα αυτά θα πρέπει να λήξει πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (π.χ. μέσω της υπαγωγής των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς ή της επανεξαγωγής τους).

Όταν, εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, η προσωρινή εναπόθεση για τα εν λόγω εμπορεύματα δεν είναι δυνατό να τερματιστεί πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, θα πρέπει να λήγει, χωρίς καθυστέρηση, μόλις οι περιστάσεις το επιτρέψουν.

Η μη διευθέτηση των διακινήσεων με τη λήξη της προσωρινής εναπόθεσης, όπως αναφέρεται ανωτέρω, συνιστά μη τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία όσον αφορά την είσοδο μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και, ως εκ τούτου, για αυτές θα εφαρμόζεται το άρθρο79 του ΕΤΚ, δηλ. θα γεννάται τελωνειακή οφειλή, λόγω μη τήρησης υποχρεώσεων και όρων.

4.3. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Ενωσιακά εμπορεύματα, που διακινούνται από το ΗΒ προς Κ-Μ της ΕΕ27, διατηρούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα με τον όρο ότι θα φθάσουν στο έδαφος της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης.

Ομοίως, ενωσιακά εμπορεύματα, που διακινούνται μεταξύ δύο σημείων της ΕΕ27 διαμέσου ΗΒ, διατηρούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα με τον όρο ότι θα έχουν ολοκληρώσει τη διέλευσή τους στο βρετανικό έδαφος και θα βρίσκονται στο έδαφος της ΕΕ27 πριν την ημερομηνία αποχώρησης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση (αν φθάσουν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης και μετά) θα θεωρούνται ως εμπορεύματα τρίτης χώρας και ο οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει τον ενωσιακό τους χαρακτήρα, ενώ θα απαιτούνται άδειες εξαγωγής ή εισαγωγής για τις εν εξελίξει διακινήσεις χωρίς αποδεικτικά.

Η απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων γίνεται ως ακολούθως:

I. ο οικονομικός φορέας διαθέτει και προσκομίζει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η διακίνηση των εν λόγω εμπορευμάτων έχει εκκινήσει πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και λήγει μετά από αυτήν. Η απόδειξη αυτή παρέχεται μέσω οποιουδήποτε εγγράφου (μεταφοράς ή άλλου) που αναφέρει είτε την ημερομηνία έναρξης της διακίνησης ή εναλλακτικά την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων από το μεταφορέα ή τον πράκτορα μεταφορών. Ως τέτοια έγγραφα ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται οι φορτωτικές (CMR, CIM, CIM/SMGS, αεροπορικής μεταφοράς, θαλάσσιας μεταφοράς, κ.λπ.).

II. τα εμπορεύματα συνοδεύονται από μέσα απόδειξης του τελωνειακού χαρακτήρα τους ως ενωσιακά, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

Σημειώνεται ότι κατ' εφαρμογή του πρωτοκόλλου Ιρλανδίας και Βορείου Ιρλανδίας (πρωτόκολλο
IE/NI), από την αποχώρηση του ΗΒ και μετά, το έδαφος της Βορείου Ιρλανδίας αν και αποτελεί τελωνειακό έδαφος του ΗΒ, θα αντιμετωπίζεται ως τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ενωσιακά εμπορεύματα, τα οποία φορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν σε αερολιμένα του ΗΒ για αποστολή σε αερολιμένα της ΕΕ27 και μεταφέρονται υπό την κάλυψη ενιαίου τίτλου μεταφοράς (
Single Transport Document - άρθρο 119(2)(α) κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/2446) που έχει εκδοθεί είτε σε Κ-Μ της ΕΕ27 είτε στο ΗΒ, διατηρούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα όταν η κίνηση εγκαταλείπει τον αερολιμένα του ΗΒ πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάνει σε αερολιμένα της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης.
Στην πράξη, η περίπτωση αυτή θα αφορά μόνο αεροσκάφη που αναχωρούν τις τελευταίες ώρες πριν από την ώρα 00:00 κεντρικής Ευρώπης κατά την ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου με άμεση πτήση προς τον αντίστοιχο άλλο αερολιμένα και που φτάνουν σε αυτόν μετά την ώρα 00:00 κεντρικής Ευρώπης την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ενωσιακά εμπορεύματα, τα οποία φορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν σε λιμένα του ΗΒ για αποστολή σε λιμένα της ΕΕ27, διατηρούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα όταν η κίνηση εγκαταλείπει τον λιμένα του ΗΒ πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάνει στον λιμένα της ΕΕ27 κατά ή μετά την ημερομηνία αποχώρησης. Ωστόσο το γεγονός ότι ενδέχεται να μεσολαβούν διεθνή ύδατα συνεπάγεται ότι τα εμπορεύματα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του τελωνειακού χαρακτήρα ως ενωσιακά. Η απόδειξη γίνεται όπως περιγράφεται ανωτέρω στην ενότητα ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία σκάφος πραγματοποιεί δρομολόγιο τακτικών γραμμών από λιμένα ΗΒ προς λιμένα της ΕΕ27 και αποχωρεί από τον πρώτο λιμένα πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάνει στο λιμένα της ΕΕ27 κατά ή μετά την ημερομηνία αποχώρησης, τότε τα μεταφερόμενα ενωσιακά εμπορεύματα διατηρούν τον ενωσιακό τους χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που σκάφος πραγματοποιεί δρομολόγιο τακτικών γραμμών και προσεγγίζει λιμένα ΗΒ κατά ή μετά την αποχώρηση, θα απαιτείται αποδεικτικό του τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων κατά την εκφόρτωση για οποιαδήποτε ενωσιακά εμπορεύματα φορτώθηκαν σε οποιουσδήποτε λιμένες του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ένωσης που προσεγγίστηκαν μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Η απόδειξη γίνεται όπως περιγράφεται ανωτέρω στην ενότητα ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

4.4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ

α) ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 203 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 τα μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία, αφού αρχικά εξήχθησαν από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ ως ενωσιακά εμπορεύματα, επανεισάγονται στο έδαφος αυτό μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών και αποτελούν το αντικείμενο διασάφησης για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, απαλλάσσονται από τον εισαγωγικό δασμό κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. Η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται ακόμη και όταν τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα αποτελούν ένα μέρος μόνο των εμπορευμάτων τα οποία είχαν προηγουμένως εξαχθεί από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου και Κανονισμού η απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό χορηγείται μόνο εφόσον τα εμπορεύματα επανεισάγονται στην κατάσταση στην οποία εξήχθησαν.

Σύμφωνα με το άρθρο 158 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής «Εμπορεύματα που θεωρείται ότι επανεισάγονται στην κατάσταση στην οποία εξήχθησαν»:

αα) Εμπορεύματα τα οποία, μετά την εξαγωγή τους από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, δεν αποτέλεσαν το αντικείμενο επεξεργασιών ή εργασιών άλλων από εκείνες που τροποποιούν την εμφάνισή τους ή είναι απαραίτητες για την επιδιόρθωση ή την αποκατάστασή τους σε καλή κατάστασή ή για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, θεωρείται ότι επανεισάγονται στην κατάσταση στην οποία εξήχθησαν.

ββ) Εμπορεύματα τα οποία, μετά την εξαγωγή τους από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αποτέλεσαν το αντικείμενο επεξεργασιών ή εργασιών άλλων από εκείνες που τροποποιούν την εμφάνισή τους ή είναι απαραίτητες για την επιδιόρθωση ή την αποκατάστασή τους σε καλή κατάστασή ή για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, αλλά κατέστη σαφές μετά την έναρξη των εν λόγω επεξεργασιών ή εργασιών ότι οι επεξεργασίες ή εργασίες ήταν ακατάλληλες για τη σκοπούμενη χρήση των εμπορευμάτων, θεωρείται ότι επανεισάγονται στην κατάσταση στην οποία εξήχθησαν. γγ) Όταν τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή 2 έχουν αποτελέσει το αντικείμενο επεξεργασιών ή εργασιών οι οποίες θα είχαν ως συνέπεια την επιβολή εισαγωγικών δασμών, εάν είχαν τεθεί υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, τα εν λόγω εμπορεύματα θεωρείται ότι επανεισάγονται στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν όταν εξήχθησαν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επεξεργασίες ή εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης ανταλλακτικών, δεν υπερβαίνουν αυτό που θεωρείται αυστηρά αναγκαίο για να επιτραπεί η χρησιμοποίηση των εμπορευμάτων με τον ίδιο τρόπο, όπως και κατά τον χρόνο της εξαγωγής τους από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Επίσης, και προκειμένου να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 253 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, ο διασαφιστής παρέχει πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον εισαγωγικό δασμό στο τελωνείο όπου υποβάλλεται η τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και οι πληροφορίες αυτές δύνανται να παρέχονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

αα) Πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία της τελωνειακής διασάφησης ή της διασάφησης επανεξαγωγής, με βάση την οποία τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είχαν αρχικά εξαχθεί ή επανεξαχθεί από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

ββ) Εκτυπωμένο αντίγραφο, επικυρωμένο από το αρμόδιο τελωνείο, της τελωνειακής διασάφησης ή της διασάφησης επανεξαγωγής, με βάση την οποία τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είχαν αρχικά εξαχθεί ή επανεξαχθεί από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

γγ) Έγγραφο που εκδίδεται από το αρμόδιο τελωνείο με τα απαραίτητα στοιχεία της εν λόγω τελωνειακής διασάφησης ή διασάφησης επανεξαγωγής.

δδ) Έγγραφο που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές, με το οποίο πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό (δελτίο πληροφοριών
INF 3), όπως ειδικότερα αναφέρεται για την έκδοση αυτού στο άρθρο 255 του ανωτέρω Κανονισμού.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο κατευθυντήριων οδηγιών της Ε. Επιτροπής, εάν ενωσιακά εμπορεύματα είχαν εξαχθεί προσωρινά από το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και επανεισάγονται στην Ένωση μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 203 του ΕΤΚ, τα εν λόγω εμπορεύματα πρέπει να θεωρούνται επανεισαγόμενα εμπορεύματα και, ως εκ τούτου, εισάγονται με πλήρη απαλλαγή1.

Επίσης, εάν ενωσιακά εμπορεύματα εισέρχονται από την Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και εν συνεχεία μεταφέρονται πίσω στην Ένωση μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 203 του ΕΤΚ, εφόσον ο οικονομικός φορέας μπορεί να προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα ενωσιακά εμπορεύματα:

α) μεταφέρθηκαν στο Η.Β. πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου και

β) επιστρέφουν στην ίδια κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 203 παράγραφος 5 του ΕΚΤ και το άρθρο 158 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (
DA).

Ωστόσο, το τέλος της μεταβατικής περιόδου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ειδική περίσταση προκειμένου να υπερβεί την τριετή περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 203 του ΕΚΤ.

Η απόδειξη ότι τα ενωσιακά εμπορεύματα μεταφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου πρέπει να παρέχεται ιδίως από τα μεταφορικά έγγραφα και, εάν είναι απαραίτητο, συνοδευόμενα από άλλα σχετικά έγγραφα (π.χ. σύμβαση μίσθωσης).
Όπου είναι εφικτό, μπορεί να απαιτείται απόδειξη ότι η κατάσταση των εμπορευμάτων δεν έχει αλλάξει.

Τέλος, για την εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων που αφορούν την απαλλαγή από το δασμό κατά την επανεισαγωγή στην Ε.Ε. εμπορευμάτων από τρίτες χώρες σχετικές οδηγίες προς τις Τελωνειακές Αρχές και τους οικονομικούς φορείς της χώρας έχουν παρασχεθεί με την αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1110662ΕΞ2018/17- 7-2018 Εγκύκλιο Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ:7ΣΙ946ΜΠ3Ζ-Δ28).

β) ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ Η.Β. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αναφορικά με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται στα προσωπικά είδη που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν την συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της αριθ. Δ. 245/11/1-3-88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β'), όπως έχει κυρωθεί νομοθετικά με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Α'). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 της ανωτέρω νομοθετικά κυρωθείσας ΑΥΟ, τα φυσικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) δωδεκάμηνα, πριν από τη μεταφορά της στην Ελλάδα. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της προαναφερομένης ΑΥΟ, η προβλεπόμενη απαλλαγή για το μέσο μεταφοράς παρέχεται με την προϋπόθεση ότι το δικαιούχο πρόσωπο το είχε στην κυριότητά του και το χρησιμοποιούσε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα.

Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των ισχυουσών απαλλακτικών διατάξεων και ειδικότερα ως προς το δασμό, το τέλος ταξινόμησης και τον ΦΠΑ εισαγωγής, το χρονικό διάστημα παραμονής στο Η.Β. πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου δύναται να υπολογιστεί ως διάστημα παραμονής σε τρίτη χώρα, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη τελωνειακή νομοθεσία όρων και προϋποθέσεων.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων οδηγίες προς τις Τελωνειακές Αρχές και τους οικονομικούς φορείς έχουν παρασχεθεί με την αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1105176 ΕΞ 2018/4-7-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΝ246ΜΠ3Ζ- 4ΜΟ) Εγκύκλιο Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ.

V) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ταξιδιώτες προερχόμενοι από το ΗΒ θα αντιμετωπίζονται ως ταξιδιώτες τρίτων χωρών. Κατά συνέπεια, θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α'), με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/74/ΕΚ του Συμβουλίου για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται με τις προσωπικές αποσκευές από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες. Επίσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις του άρθρου 41 του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/09, εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των προερχομένων από τρίτες χώρες ταξιδιωτών εισάγονται ατελώς εφόσον πρόκειται για εισαγωγές απαλλασσόμενες από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σύμφωνα με διατάξεις εθνικού δικαίου, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/74/ΕΚ για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ. Συνεπώς, για τις κατωτέρω περιπτώσεις χορηγείται απαλλαγή και από το δασμό.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3763/2009, άρθρο έβδομο ορίζεται χρηματικό όριο 300 Ευρώ για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ως προς την αξία των εμπορευμάτων (πλην καπνικών και αλκοολούχων), που εισάγονται με τις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών προερχόμενων από τρίτες χώρες. Σε περίπτωση επιβατών αεροπλάνων και πλοίων, το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 430 ευρώ. Για τους ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 150 ευρώ ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο.

Επίσης, όσον αφορά ειδικότερα στα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης προϊόντα που δύνανται να εισαχθούν ατελώς ανά ταξιδιώτη σύμφωνα με το άρθρο όγδοο και ένατο του ανωτέρω άρθρου και νόμου, ορίζονται οι ακόλουθες ποσότητες:

(Α) Προϊόντα καπνού:

α) Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς 200 τεμ. τσιγάρα ή 10 πακέτα ή 100 τεμ. πουράκια (πούρα μέγιστου βάρους 3 γρ. το καθένα) ή
50 πούρα ή 250 γραμ. καπνού, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων.
β) Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα λοιπά μεταφορικά μέσα: 40 τεμ. τσιγάρα ή 2 πακέτα ή 20 τεμ. πουράκια (πούρα μέγιστου βάρους 3 γρ. το καθένα) ή 10 τεμ. πούρα ή 50 γραμ. καπνός για κάπνισμα, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων.

(Β) Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, εκτός του μη αφρώδους οίνου (κοινό κρασί) και της μπύρας:

- συνολικά 1 λίτρο αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22%
vol ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο ή
- συνολικά 2 λίτρα αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22%
vol λίτρα ή
- αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων ή
- συνολικά 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου (κοινό κρασί) και 16 λίτρα μπύρας.

Για ταξιδιώτες κάτω των δεκαεπτά (17) ετών δεν παρέχεται απαλλαγή για τα καπνικά προϊόντα και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Επισημαίνεται ότι ταξιδιώτες προερχόμενοι από τρίτες χώρες απαλλάσσονται από τον φόρο κατανάλωσης για προϊόντα υποκείμενα στο φόρο αυτόν, εφόσον μεταφέρονται αυτοπροσώπως για ίδια χρήση. Για να προσδιοριστεί το κατά πόσο τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ίδια χρήση, λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες Αρχές τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

α) η εμπορική ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι κατοχής των προϊόντων,
β) ο τόπος όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο χρησιμοποιούμενος τρόπος μεταφοράς,
γ) κάθε έγγραφο σχετικό με τα προϊόντα, δ) η φύση των προϊόντων,
ε) η ποσότητα των προϊόντων, για την οποία, ως αποδεικτικό στοιχείο, ορίζονται τα κατωτέρω ποσοτικά όρια:
αα) Είκοσι (20) χιλιοστόλιτρα (
ml) υγρών αναπλήρωσης που περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα,
ββ) Δεκατρία (13) γραμμάρια μείγματος καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού και
γγ) Τρία (3) κιλά καφέ (καβουρδισμένος, εκχυλίσματα - αποστάγματα - συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση τα ανωτέρω προϊόντα).

5. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορεί να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Τούτο συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις, πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις και οι Τελωνειακές Αρχές δύνανται να ζητήσουν εγγυήσεις για ενδεχόμενη ή υφιστάμενη τελωνειακή οφειλή.

Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.

Ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ27 από το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ή προστασίας των εθνικών θησαυρών.

Οι διασαφήσεις εισαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος
ICISnet και οι οικονομικοί φορείς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας της Τελωνειακής Υπηρεσίας (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet), καθώς και από την Εγκύκλιο οδηγιών Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28-11-2013 «Οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της τελωνειακής διασάφησης και λοιπών τελωνειακών παραστατικών στα πλαίσια λειτουργίας του υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet» (ΑΔΑ: ΒΛ12Η-ΑΝΝ).

Ειδικότερα, ο ΕΤΚ θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης για εμπορεύματα που βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, για τα οποία οι τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου αποδέχθηκαν τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αλλά τα οποία παραδίδονται μόνο μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή η επαλήθευση διαρκεί αρκετό χρόνο, π.χ. επειδή ο διασαφιστής πρέπει να προσκομίσει επιπλέον έγγραφα ή το τελωνείο αναμένει τα αποτελέσματα εργαστηριακής ανάλυσης (άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο α), άρθρα 188 και 194 του ΕΤΚ).

Όταν ακυρώνεται τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και τα εμπορεύματα βρίσκονταν προηγουμένως σε προσωρινή εναπόθεση, τα εμπορεύματα που δηλώθηκαν στην ακυρωθείσα τελωνειακή διασάφηση θεωρείται ότι βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση από την ημερομηνία αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, δηλαδή πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και, κατά συνέπεια, θα εφαρμόζεται για αυτά ο ΕΤΚ.

Αν μια τέτοια ακυρωθείσα τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία καλύπτει εμπορεύματα που είχαν προηγουμένως υπαχθεί σε άλλο τελωνειακό καθεστώς (π.χ. τελωνειακή αποταμίευση), τα διασαφιζόμενα εμπορεύματα θα θεωρούνται ότι υπάγονται στο εν λόγω τελωνειακό καθεστώς πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται στη χώρα μας από το Η.Β. (αγορές μέσω διαδικτύου, αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη κλπ) είτε μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ) είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, επίσης υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και επιβαρύνονται με τους αναλογούντες φόρους:

- Στην περίπτωση παραλαβής μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, η τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον παραλήπτη είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει ως αντιπρόσωπό του (συνηθέστερα από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή από επαγγελματία εκτελωνιστή), κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης. Αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν με την αριθ. ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018/1-2-2018 (ΑΔΑ: 6Γ9Β46ΜΠ3Ζ-ΟΗΣ) εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία/ εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (
UCC) - Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής», στην οποία επισυνάπτεται εύχρηστος οδηγός για την εισαγωγή εμπορευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).

- Στην περίπτωση παραλαβής μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., υποβάλλεται διασάφηση για λογαριασμό του παραλήπτη και ειδοποιείται ο παραλήπτης για το ποσόν της οφειλής. Αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν με την αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ2017/21-6-2017 (ΑΔΑ: Ψ96ΚΗ-ΜΡΔ) εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Σχετικοί πληροφοριακοί σύνδεσμοι:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/faq?catid=10610157&faqid=10610180&& subcatid=10610160 και https://www.elta.gr/tabid/915/language/el-GR/Default.aspx.

5.2. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή του πρωτοκόλλου Ιρλανδίας και Βορείου Ιρλανδίας (πρωτόκολλο
IE/NI), βάσει του οποίου το έδαφος της Βορείου Ιρλανδίας αν και αποτελεί τελωνειακό έδαφος του ΗΒ, θα αντιμετωπίζεται ως τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:

1) τα εμπορεύματα, που έχουν αναχώρηση από τη Βόρεια Ιρλανδία με προορισμό Κ-Μ της ΕΕ27 ή αντιστρόφως , θα διακινούνται με ενωσιακή διαμετακόμιση.

2) εμπορεύματα, που έχουν αναχώρηση από το ΗΒ και προορισμό Βόρεια Ιρλανδία ή Κ-Μ της ΕΕ27 ή αντιστρόφως, θα διακινούνται με κοινή διαμετακόμιση .

3) τα εμπορεύματα, που έχουν αναχώρηση από ΧΚΔ και προορισμό τη Βόρεια Ιρλανδία ή αντίστροφα, θα διακινούνται με ενωσιακή ή κοινή διαμετακόμιση.

4) τα εμπορεύματα, που έχουν αναχώρηση από Κ-Μ της ΕΕ27, εκτελούν διέλευση από τη Βόρεια Ιρλανδία και έχουν προορισμό το ΗΒ ή αντίστροφα, θα διακινούνται με κοινή διαμετακόμιση.

Επιπλέον η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, θα προκαλέσει την αυτόματη αποσύνδεσή του από όλα τα συστήματα πληροφορικής της ΕΕ.
Ωστόσο, με δεδομένο ότι ενεργοποιείται αυτομάτως η προσχώρηση του ΗΒ στη σύμβαση για το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης (
Common Transit Convention - CTC) έπεται ότι το ΗΒ θα χρησιμοποιεί το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης και ως συμβαλλόμενο μέλος αυτής θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στο νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης (NCTS). Κατά συνέπεια, οι πράξεις διαμετακόμισης που εκτελούνται κατά τη στιγμή της αποχώρησης θα συνεχίσουν στο NCTS.

Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι για τις πράξεις διαμετακόμισης που σωρευτικά πληρούν τις παρακάτω συνθήκες:

• έχουν εκκινήσει προ της 01/01/2021 (00:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης),

• τα εμπορεύματα δεν έχουν εξέλθει του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ27 μέχρι την 01/01/2021 (00:00 ώρα κεντρικής Ευρώπης) ή εναλλακτικά δεν έχουν εισέλθει σε αυτό, και

• δεν είχαν υποβληθεί στοιχεία ασφάλειας και προστασίας, ενδέχεται να απαιτηθεί η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου ή εξόδου καθώς και των στοιχείων ασφάλειας και προστασίας των εμπορευμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία.
Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικότερα όσα προαναφέρονται.

1. Περιπτώσεις, όπου τα εμπορεύματα έχουν υπαχθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης στη χώρα μας Ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 Ή σε συμβαλλόμενο μέρος της κοινής διαμετακόμισης Ή στο ΗΒ και διακινούνται σε, από ή μέσω του ΗΒ
1) Εμπορεύματα υπό καθεστώς διαμετακόμισης (ενωσιακής ή κοινής) με προορισμό στο ΗΒ

i. τα εμπορεύματα εντοπίζονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης

Η διακίνηση των εμπορευμάτων θα συνεχιστεί υπό το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης προς το ΗΒ.

Στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 θα απαιτηθεί η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εξόδου (
EXS) για λόγους ασφάλειας και προστασίας, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί στη δήλωση διαμετακόμισης ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης πριν από την αναχώρηση βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Το τελωνείο εισόδου στο ΗΒ θα διαδραματίσει το ρόλο του τελωνείου διέλευσης. Με άλλα λόγια θα αποστείλει «Αίτημα στοιχείων διέλευσης» (
IE114) στο τελωνείο αναχώρησης, ζητώντας το μήνυμα IE050, ώστε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της διασάφησης. Κατόπιν της εκπλήρωσης των καθηκόντων του τελωνείου διέλευσης (αποστολή μηνύματος 118), τα εμπορεύματα κινούνται στον προορισμό (το τελωνείο προορισμού θα αποστείλει τα μηνύματα ΙΕ006 και ΙΕ018).

ii. τα εμπορεύματα εντοπίζονται στο τελωνειακό έδαφος του ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης

Η διακίνηση των εμπορευμάτων θα συνεχιστεί προς το τελωνείο προορισμού και θα τερματιστεί, όπως ξεκίνησε (το τελωνείο προορισμού θα αποστείλει τα μηνύματα ΙΕ006 και ΙΕ018).

2) Εμπορεύματα υπό καθεστώς διαμετακόμισης (ενωσιακής ή κοινής) με αναχώρηση από το ΗΒ

i. τα εμπορεύματα εντοπίζονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης

Η διακίνηση των εμπορευμάτων θα συνεχιστεί προς το τελωνείο προορισμού και θα τερματιστεί, όπως ξεκίνησε (το τελωνείο προορισμού θα αποστείλει τα μηνύματα ΙΕ006 και ΙΕ018).

ii. τα εμπορεύματα εντοπίζονται στο τελωνειακό έδαφος του ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης

Η διακίνηση των εμπορευμάτων θα συνεχιστεί προς το τελωνείο προορισμού και θα τερματιστεί, όπως ξεκίνησε. Με άλλα λόγια, τα εμπορεύματα συνεχίζουν μέχρι τον προορισμό τους με το καθεστώς διαμετακόμισης στο οποίο έχουν τεθεί. Ωστόσο στο τελωνείο εισόδου στην ΕΕ27 θα απαιτηθεί:

• η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου (
ENS) για λόγους ασφάλειας και προστασίας, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη ENS έχουν ήδη παρασχεθεί κατά την υποβολή της διασάφησης διαμετακόμισης στο τελωνείο αναχώρησης και, κατά συνέπεια, έχει τηρηθεί η σχετική υποχρέωση, ή ισχύει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής ENS βάσει των διατάξεων του ΕΤΚ.

• η προσκόμιση του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης (ΣΕΔ) ή του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης/ασφάλειας (ΣΕΔΑ) με τον αριθμό αναφοράς της κίνησης (
MRN) της πράξης διαμετακόμισης, μέσω των οποίων αποδεικνύεται ότι η πράξη διαμετακόμισης καλύπτεται από τη συμφωνία αποχώρησης. Το τελωνείο εισόδου στην ΕΕ27 θα διαδραματίσει ρόλο τελωνείου διέλευσης. Με άλλα λόγια θα αποστείλει «Αίτημα στοιχείων διέλευσης» (IE114) στο τελωνείο αναχώρησης, ζητώντας το μήνυμα IE050, ώστε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της διασάφησης. Κατόπιν της εκπλήρωσης των καθηκόντων του τελωνείου διέλευσης (αποστολή μηνύματος 118), τα εμπορεύματα κινούνται στον προορισμό (το τελωνείο προορισμού θα αποστείλει τα μηνύματα ΙΕ006 και ΙΕ018)., δηλαδή αυτό θα ζητήσει τα σχετικά στοιχεία από το τελωνείο αναχώρησης και θα εκτελέσει όλα τα καθήκοντα του τελωνείου διέλευσης.

iii. τα εμπορεύματα εντοπίζονται σε τελωνειακό έδαφος ΧΚΔ κατά την ημερομηνία αποχώρησης

Η διακίνηση των εμπορευμάτων θα συνεχιστεί προς το τελωνείο προορισμού και θα τερματιστεί, όπως ξεκίνησε (τα τελωνεία διέλευσης θα αποστέλλουν τα μηνύματα ΙΞ118 και το τελωνείο προορισμού θα αποστείλει τα μηνύματα ΙΕ006 και ΙΕ018).

3) Εμπορεύματα υπό καθεστώς διαμετακόμισης (ενωσιακής ή κοινής) με διέλευση από το ΗΒ

i. τα εμπορεύματα εντοπίζονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27, έχοντας ολοκληρώσει τη διέλευση από το ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης

Η διακίνηση των εμπορευμάτων θα συνεχιστεί προς το τελωνείο προορισμού και θα τερματιστεί, όπως ξεκίνησε (το τελωνείο προορισμού θα αποστείλει τα μηνύματα ΙΕ006 και ΙΕ018).

ii. τα εμπορεύματα εντοπίζονται στο τελωνειακό έδαφος του ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης

Η διακίνηση των εμπορευμάτων θα συνεχιστεί προς το τελωνείο προορισμού και θα τερματιστεί, όπως ξεκίνησε. Με άλλα λόγια, τα εμπορεύματα συνεχίζουν μέχρι τον προορισμό τους με το καθεστώς διαμετακόμισης στο οποίο έχουν τεθεί. Ωστόσο στο τελωνείο εισόδου στην ΕΕ27 θα απαιτηθεί:

• η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου (
ENS) για λόγους ασφάλειας και προστασίας, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη ENS έχουν ήδη παρασχεθεί κατά την υποβολή της διασάφησης διαμετακόμισης στο τελωνείο αναχώρησης και, κατά συνέπεια, έχει τηρηθεί η σχετική υποχρέωση, ή ισχύει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής ENS βάσει των διατάξεων του ΕΤΚ.

• η προσκόμιση του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης (ΣΕΔ) ή του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης/ασφάλειας (ΣΕΔΑ) με τον αριθμό αναφοράς της κίνησης (
MRN) της πράξης διαμετακόμισης, μέσω των οποίων αποδεικνύεται ότι η πράξη διαμετακόμισης καλύπτεται από τη συμφωνία αποχώρησης.

Το τελωνείο εισόδου στην ΕΕ27 θα διαδραματίσει ρόλο τελωνείου διέλευσης. Με άλλα λόγια θα αποστείλει «Αίτημα στοιχείων διέλευσης» (
IE114) στο τελωνείο αναχώρησης, ζητώντας το μήνυμα IE050, ώστε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της διασάφησης. Κατόπιν της εκπλήρωσης των καθηκόντων του τελωνείου διέλευσης (αποστολή μηνύματος 118), τα εμπορεύματα κινούνται στον προορισμό (το τελωνείο προορισμού θα αποστείλει τα μηνύματα ΙΕ006 και ΙΕ018)., δηλαδή αυτό θα ζητήσει τα σχετικά στοιχεία από το τελωνείο αναχώρησης και θα εκτελέσει όλα τα καθήκοντα του τελωνείου διέλευσης.

iii. τα εμπορεύματα εντοπίζονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27, χωρίς να έχουν εισέλθει στο ΗΒ με σκοπό να διέλθουν και να ξαναμπούν στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27, κατά την ημερομηνία αποχώρησης

Η διακίνηση των εμπορευμάτων θα συνεχιστεί υπό το καθεστώς κοινής διαμετακόμισης. Στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 θα απαιτηθεί η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εξόδου (
EXS) για λόγους ασφάλειας και προστασίας, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί στη δήλωση διαμετακόμισης ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης πριν από την αναχώρηση βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Ομοίως, κατά την επανείσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 θα απαιτηθεί:

• η υποβολή συνοπτικής διασάφησης εισόδου (
EΝS) για λόγους ασφάλειας και προστασίας, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη EΝS έχουν ήδη παρασχεθεί κατά την υποβολή της διασάφησης διαμετακόμισης στο τελωνείο αναχώρησης και, κατά συνέπεια, έχει τηρηθεί η σχετική υποχρέωση, ή ισχύει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής EΝS βάσει των διατάξεων του ΕΤΚ.

• η προσκόμιση του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης (ΣΕΔ) ή του συνοδευτικού εγγράφου διαμετακόμισης/ασφάλειας (ΣΕΔΑ) με τον αριθμό αναφοράς της κίνησης (
MRN) της πράξης διαμετακόμισης, μέσω των οποίων αποδεικνύεται ότι η πράξη διαμετακόμισης καλύπτεται από τη συμφωνία αποχώρησης.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι θα υπάρξουν δύο (02) τελωνεία διέλευσης που θα διαδραματίσουν ρόλους τελωνείου διέλευσης.: ένα στην είσοδο στο τελωνειακό έδαφος του ΗΒ και ένα στην επανείσοδο στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27. Αυτά τα δύο τελωνεία θα αποστείλουν «Αίτημα στοιχείων διέλευσης» (
IE114) στο τελωνείο αναχώρησης, ζητώντας το μήνυμα IE050, ώστε να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της διασάφησης. Κατόπιν της εκπλήρωσης των καθηκόντων του τελωνείου διέλευσης (αποστολή μηνύματος 118), τα εμπορεύματα θα κινηθούν στον προορισμό (το τελωνείο προορισμού θα αποστείλει τα μηνύματα ΙΕ006 και ΙΕ018).

4) Εγγυήσεις, διαδικασία έρευνας και οφειλές στο πλαίσιο χρήσης του καθεστώτος της διαμετακόμισης

Σε ό, τι αφορά στις εγγυήσεις, τις αναλήψεις υποχρεώσεων του εγγυητή και τα πιστοποιητικά εγγύησης που έχουν εκδοθεί είτε σε ένα Κ-Μ της ΕΕ27, είτε σε ΧΚΔ, είτε στο ΗΒ, μπορεί να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται έως την 31.12.2021. Ωστόσο, οι τελωνειακές αρχές και οι τριτεγγυητές θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες γεωγραφικές προσαρμογές. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι τελωνειακές αρχές που έχουν εκδώσει τις συνολικές εγγυήσεις και τα πιστοποιητικά εγγύησης οφείλουν να τα εκδώσουν εκ νέου, με τις απαραίτητες γεωγραφικές προσαρμογές, χωρίς να προηγηθεί αίτημα του οικονομικού φορέα, αντικαθιστώντας τα προηγούμενα. Στην περίπτωση χρήσης δήλωσης εγγύησης τριτεγγυητή, οι οικονομικοί φορείς - δικαιούχοι του καθεστώτος διαμετακόμισης - οφείλουν να προσκομίσουν στα τελωνεία νέες δηλώσεις εγγύησης, σύμφωνα με το τροποποιημένο υπόδειγμα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το πρωτόκολλο
IE/NI και για τους σκοπούς χρήσης εγγυήσεων, το έδαφος της Βορείου Ιρλανδίας θεωρείται τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27. Επομένως, ένας τριτεγγυητής, εγκατεστημένος στην ΕΕ27, που επιθυμεί η εγγύηση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη Βόρεια Ιρλανδία, θα πρέπει να δηλώσει μια διεύθυνση παροχής υπηρεσιών ή να διορίσει έναν αντιπρόσωπο στη Βόρεια Ιρλανδία, σαν να επρόκειτο για μία ανεξάρτητη χώρα. Ωστόσο, στο πλαίσιο του καθεστώτος της κοινής διαμετακόμισης, μια εγγύηση, που περιλαμβάνει μόνο μία διεύθυνση παροχής υπηρεσιών ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο ΗΒ, μπορεί να καλύπτει όλα τα μέρη αυτού, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ιρλανδίας.

Τέλος στις περιπτώσεις που έχει ξεκινήσει διαδικασία έρευνας ή είσπραξης, αλλά δεν έχει λήξει την στιγμή της αποχώρησης, η διαδικασία συνεχίζεται στο
NCTS κανονικά (προθεσμίες, κ.λπ.), όπως περιγράφεται στις σχετικές ενωσιακές διατάξεις και τη Σύμβαση περί του καθεστώτος Κοινής Διαμετακόμισης.

2. Χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς (
ETD) ως δήλωση διαμετακόμισης στις αεροπορικές/θαλάσσιες μεταφορές
Εμπορεύματα που διακινούνται αεροπορικώς στην ΕΕ27 ή σε ΧΚΔ υπό την κάλυψη
ETD και έχουν προορισμό το ΗΒ και φθάνουν σε αυτό μετά την ημερομηνία αποχώρησης, η διαδικασία ETD θα συνεχίσει και θα γίνει δεκτή στο αεροδρόμιο άφιξης κατά την ημερομηνία αποχώρησης και μετά από αυτήν, με το ΗΒ να λειτουργεί ως ΧΚΔ.

Εμπορεύματα που διακινούνται στο ΗΒ υπό την κάλυψη
ETD και έχουν προορισμό αεροδρόμιο της ΕΕ27 ή αεροδρόμιο χώρας μέρους της Σύμβασης Κοινής Διαμετακόμισης και αυτά φθάνουν στην ΕΕ27 ή στη χώρα Κοινής Διαμετακόμισης μετά την ημερομηνία αποχώρησης, η διαδικασία υπό την κάλυψη ETD θα συνεχιστεί στο αεροδρόμιο προορισμού κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

Στην περίπτωση θαλάσσιας διακίνησης εμπορευμάτων υπό την κάλυψη
ETD μεταξύ ΗΒ και ΕΕ27, αν το πλοίο εγκαταλείψει τον λιμένα του ΗΒ πριν την ημερομηνία αποχώρησης και φθάσει απευθείας, χωρίς διέλευση από άλλο λιμένα, σε ενωσιακό λιμένα κατά την ημερομηνία αποχώρησης, η διαδικασία υπό την κάλυψη ETD θα συνεχίσει και θα γίνει δεκτή στον λιμένα προορισμού στην ΕΕ27. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν η θαλάσσια διακίνηση γίνεται με σκάφος που εκτελεί τακτική γραμμή θαλάσσιας μεταφοράς ή όχι.
Επιπλέον, για τα εμπορεύματα που διακινούνται θαλασσίως υπό την κάλυψη
ETD και εντοπίζονται στο ΗΒ μετά την ημερομηνία αποχώρησης, το καθεστώς διαμετακόμισής τους διατηρείται έως ότου εκκαθαριστεί (άρθρο 49§1 συμφωνίας αποχώρησης).

ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ
TIR

Το
HB (όπως και όλα τα άλλα K-M της ΕΕ27) είναι ήδη σήμερα συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης TIR. Από την ημερομηνία αποχώρησης, δεδομένου ότι το τελωνειακό έδαφος του ΗΒ δεν θα αποτελεί πλέον τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, οι διατυπώσεις επί των συνόρων θα ισχύουν για τις πράξεις TIR. Παρόλο που το ΗΒ θα έχει πρόσβαση στο NCTS ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης κοινής διαμετακόμισης, η πρόσβαση αυτή δεν καλύπτει τη χρήση του NCTS για πράξεις TIR.

Ως εκ τούτου:

α) Εμπορεύματα που διακινούνται με χρήση δελτίων
TIR και με τελωνείο αναχώρησης/εισόδου στη χώρα μας ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27 προς ένα τελωνείο προορισμού/εξόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο

i) Αν τα εμπορεύματα υπαχθούν σε καθεστώς TIR στην ΕΕ27 με προορισμό/έξοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξακολουθούν να βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 μετά την ημερομηνία αποχώρησης, το καθεστώς OR θα τερματιστεί, για το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, στο τελωνείο της φυσικής εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27. Αυτό σημαίνει ότι το τελωνείο φυσικής εξόδου θα γίνει το τελωνείο προορισμού/εξόδου και ως εκ τούτου θα ζητά τα σχετικά στοιχεία από το τελωνείο αναχώρησης και θα εκπληρώνει όλα τα καθήκοντα του τελωνείου προορισμού/εξόδου. Για την έξοδο των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27, πρέπει να υποβληθεί EXS, εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί με τη δήλωση TIR ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης πριν από την αναχώρηση βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

ii) Αν τα εμπορεύματα βρίσκονται ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο ή έχουν φύγει αλλά δεν έχουν ακόμη φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία αποχώρησης, η διακίνηση TIR υπόκειται στην τελωνειακή νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και στη σύμβαση TIR. Ωστόσο, το τελωνείο προορισμού/εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα είναι σε θέση να αποστέλλει μηνύματα TIR του NCTS στο τελωνείο αναχώρησης/εισόδου που βρίσκεται στην ΕΕ27 και συνεπώς το εν λόγω τελωνείο δεν θα είναι σε θέση να εκτελεί τις εν λόγω λειτουργίες TIR στο NCTS με τα συνήθη ηλεκτρονικά μηνύματα. Συνεπώς, οι κάτοχοι των δελτίων TIR θα πρέπει να παρέχουν εναλλακτική απόδειξη τερματισμού του καθεστώτος TIR και το τελωνείο θα πρέπει να λήξει και να εκκαθαρίσει χειροκίνητα τη διαδικασία.

β) Εμπορεύματα που διακινούνται με δελτία
TIR με τελωνείο αναχώρησης/εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο προς ένα τελωνείο προορισμού/εξόδου στη χώρα μας ή σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ27

Αν τα εμπορεύματα υπαχθούν σε καθεστώς
TIR στο ΗΒ με προορισμό στην ΕΕ27 και εξακολουθούν να βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος του ΗΒ κατά ή/και μετά την ημερομηνία αποχώρησης, η πράξη μεταφοράς TIR δεν μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τον προορισμό στην ΕΕ27. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα εμπορεύματα φθάσουν σε τελωνείο στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27, θα θεωρηθεί ότι μεταφέρονται με δελτίο TIR που προέρχεται από τρίτη χώρα και θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατυπώσεις. Με άλλα λόγια, κατά την είσοδο στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27, θα πρέπει να υποβληθεί συνοπτική διασάφηση εισόδου (ENS), εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας έχουν ήδη παρασχεθεί με τη δήλωση TIR ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής ENS βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Στο
NCTS, η διαδικασία διαμετακόμισης που ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να κλείσει με τα συνήθη μηνύματα IE. Ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να την διαγράψει χειροκίνητα. Ο κάτοχος του δελτίου TIR θα πρέπει να καταχωρήσει στο NCTS μία νέα κίνηση TIR στο τελωνείο στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27, το οποίο θα ενεργήσει ως τελωνείο αναχώρησης/εισόδου για την πράξη TIR εντός της ΕΕ.

γ) Εμπορεύματα που διακινούνται με καθεστώς
TIR μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου

i) Αν τα εμπορεύματα διακινούνται μεταξύ τελωνείου αναχώρησης/εισόδου σε κράτος μέλος της ΕΕ27 μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου σε τελωνείο προορισμού/εξόδου σε κράτος μέλος της ΕΕ27 και τα εμπορεύματα αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται στην ΕΕ27, πριν από τη διέλευση από το Ηνωμένο Βασίλειο, ισχύουν τα εξής από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά: το καθεστώς TIR πρέπει να λήξει το αργότερο στο τελωνείο εξόδου από την ΕΕ27. Το τελωνείο αυτό, στη συνέχεια, γίνεται το τελωνείο προορισμού/εξόδου. Τα "νέα" τελωνεία προορισμού/εξόδου ζητούν τα σχετικά στοιχεία από το τελωνείο αναχώρησης και εκτελούν όλα τα καθήκοντα τελωνείου προορισμού/εξόδου.
Για την έξοδο των εμπορευμάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27, πρέπει να υποβληθεί
EXS, εκτός εάν έχουν ήδη παρασχεθεί τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάλυση κινδύνου για λόγους ασφάλειας και προστασίας με τη δήλωση TIR ή εάν δεν υφίσταται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης πριν από την αναχώρηση βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα .

ii) Αν τα εμπορεύματα έχουν διέλθει το Ηνωμένο Βασίλειο και εισήλθαν ξανά στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, η κίνηση TIR συνεχίζεται μέχρι τον προορισμό.

iii) Αν τα εμπορεύματα που καλύπτονται από ένα δελτίο TIR διασχίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη στιγμή της αποχώρησης, ισχύουν τα ακόλουθα: τα εμπορεύματα που φθάνουν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ27 θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως κάθε άλλη κίνηση TIR που
προέρχεται από τρίτη χώρα και θα εφαρμόζονται οι διατυπώσεις που έχουν θεσπιστεί γι' αυτά τα εμπορεύματα.

Μια συνοπτική διασάφηση εισόδου
ENS πρέπει να κατατεθεί πριν την είσοδο ξανά στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27, στα σύνορα ΗΒ/ΕΕ27 εκτός εάν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ENS έχουν ήδη παρασχεθεί με τη δήλωση TIR ή δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής ENS βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Ωστόσο, στο πλαίσιο του
NCTS, η διαδικασία TIR που άρχισε στο κράτος μέλος της ΕΕ 27 συνεχίζεται.

5.3. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ Α) ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

Οι άδειες για έγκριση εγκαταστάσεων τελωνειακής αποταμίευσης που χορηγούνται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των διακινήσεων εμπορευμάτων από εγκαταστάσεις τελωνειακής αποταμίευσης που βρίσκονται στην Ένωση προς εγκαταστάσεις τελωνειακής αποταμίευσης που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ΕΤΚ και το άρθρο 179 παράγραφος 3 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού Καν (ΕΕ) 2446/2015 του ΕΤΚ, θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αποκλειστεί η δυνατότητα αυτή μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης, ο ΕΤΚ θα εφαρμόζεται για εμπορεύματα που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και βρίσκονται σε εγκατάσταση τελωνειακής αποταμίευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου και όχι αργότερα από δώδεκα μήνες μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου, όπως ορίζεται στο Παράρτημα
III της συμφωνίας αποχώρησης.

Αν, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ακυρώνεται τελωνειακή διασάφηση για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης (π.χ. επειδή τα μη ενωσιακά εμπορεύματα δεν μεταφέρθηκαν πράγματι στις εγκαταστάσεις τελωνειακής αποταμίευσης), τα εμπορεύματα που καλύπτονται από την εν λόγω διασάφηση θεωρείται ότι βρίσκονται στην προηγούμενη κατάστασή τους ή στο προηγούμενο καθεστώς τους (δηλαδή σε προσωρινή εναπόθεση ή σε ειδικό καθεστώς) στο οποίο ήταν πριν από την υποβολή της ακυρωθείσας διασάφησης για τελωνειακή αποταμίευση. Όταν τα συγκεκριμένα εμπορεύματα βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ΕΤΚ εφαρμόζεται στην εν λόγω προηγούμενη κατάσταση ή στο προηγούμενο καθεστώς σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης.

Ειδικά για τις περιπτώσεις διακίνησης εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς, αποκλείεται κάθε διακίνησή τους (άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της συμφωνίας αποχώρησης) στο πλαίσιο του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με το άρθρο 219 του ΕΤΚ, όταν αυτή η διακίνηση λήγει μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Όταν τα εμπορεύματα που είναι σε αποθήκες αποταμίευσης στο Η.Β μεταφέρονται στην Ένωση μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τηρούνται οι προβλεπόμενες τελωνειακές διατυπώσεις που ισχύουν για τα μη Ενωσιακά εμπορεύματα (
ENS, προσωρινή εναπόθεση, υποβολή τελωνειακής διασάφησης κλπ).

Σε περίπτωση που εμπορεύματα διακινούνται από αποθήκη αποταμίευσης του Η.Β σε αποθήκη αποταμίευσης στην Ένωση και φτάνουν στην Ένωση λίγο πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου χωρίς όμως ο χρόνος αυτός να αρκεί να αφιχθούν στον προορισμό τους, η διακίνηση αυτή δεν καλύπτεται από την σχετική άδεια. Ως εκ τούτου οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εκκαθάριση του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Σε αυτήν την περίπτωση τα εμπορεύματα δύνανται να υπαχθούν εκ νέου σε καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης με την προϋπόθεση ότι η άδεια του καθεστώτος είναι σε ισχύ και έχει χορηγηθεί από τις τελωνειακές αρχές της Ένωσης. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης εκκαθάρισης του καθεστώτος, δημιουργείται τελωνειακή οφειλή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του Καν. (ΕΕ) 952/2013.

Β) ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΖΩΝΩΝ

Βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης, ο ΕΤΚ θα εφαρμόζεται για εμπορεύματα που βρίσκονται σε ελεύθερη ζώνη στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκλειστικά μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όπως ορίζεται στο παράρτημα
III της συμφωνίας αποχώρησης.
Αν εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ελεύθερης ζώνης στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταφέρονται στην Ένωση μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, πρέπει να διεκπεραιώνονται ως προς αυτά οι τελωνειακές διατυπώσεις που προβλέπονται στον ΕΤΚ για εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από σημείο εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης (δηλ. συνοπτική διασάφηση εισόδου, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης και τελωνειακή διασάφηση).

Γ) ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης, ο ΕΤΚ εφαρμόζεται σε περιπτώσεις εμπορευμάτων που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Η προθεσμία εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες μετά την παράδοση των εμπορευμάτων στο εν λόγω καθεστώς.

Όταν μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου ακυρωθεί διασάφηση υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής η οποία είχε υποβληθεί κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου τα εμπορεύματα που καλύπτονται από την εν λόγω τελωνειακή διασάφηση θεωρείται ότι βρίσκονται στην προηγούμενη κατάστασή τους ή στο προηγούμενο καθεστώς τους (π.χ. σε προσωρινή εναπόθεση ή σε άλλο ειδικό καθεστώς) στο οποίο ήταν πριν από την υποβολή της ακυρωθείσας τελωνειακής διασάφησης για προσωρινή εισαγωγή. Όταν τα εν λόγω εμπορεύματα βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζεται ο ΕΤΚ στην εν λόγω κατάσταση ή ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης.

Όταν τα εμπορεύματα που είναι σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής μεταφέρονται από το Η.Β στην Ένωση μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τηρούνται οι προβλεπόμενες τελωνειακές διατυπώσεις που ισχύουν για τα μη Ενωσιακά εμπορεύματα (
ENS, προσωρινή εναπόθεση, υποβολή τελωνειακής διασάφησης κλπ).

Σε περιπτώσεις διακίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ΕΤΚ , προς την Ένωση και πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, που καλύπτονται από άδεια Ηνωμένου Βασιλείου και τα οποία πρόκειται να παραμείνουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης πρέπει αυτά να έχουν εκκαθαρισθεί πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 215 του ΕΤΚ, ήτοι"

α) να έχουν επανεξαχθεί

β) να έχουν υπαχθεί σε επόμενο καθεστώς

γ) να έχον κατασταθεί χωρίς να έχουν αφήσει κατάλοιπα

δ) να έχουν εγκαταλειφτεί υπέρ του Δημοσίου

Επί του σημείου (β) διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η εκ νέου υπαγωγή των εμπορευμάτων αυτών στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής με την προϋπόθεση ότι η άδεια του καθεστώτος που θα είναι σε ισχύ και θα έχει εκδοθεί από τελωνειακή αρχή κράτους μέλους.

Αντιθέτως, σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν έχουν εκκαθαρισθεί σύμφωνα με τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 215 του ΕΤΚ, θα θεωρείται ότι δεν πληρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς και συνεπώς θα γεννάται τελωνειακή οφειλή σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΕΤΚ.

Δ) ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΑ

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί αυτόνομο συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση ΑΤΑ, και στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τα δελτία ΑΤΑ του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να ισχύουν για εμπορεύματα, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι μεταφέρουν εμπορεύματα από το ΗΒ το άλλο Κράτος Μέλος ή αντίστροφα σε προσωρινή βάση (π.χ. εμπορεύματα που μεταφέρονται για προσωρινές εκθέσεις) πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, θα πρέπει να θέτουν τα εν λόγω εμπορεύματα στο καθεστώς εξαγωγής όταν τα εμπορεύματα εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και κατά την στιγμή της επιστροφής τους στο ΗΒ μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Σε περιπτώσεις εμπορευμάτων που καλύπτονται από δελτίο ΑΤΑ είχαν μεταφερθεί από τρίτη χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και εν συνεχεία επανεξάγονται από άλλο κράτος μέλος μετά την εν λόγω ημερομηνία, το τελωνείο εξόδου σφραγίζει το φύλλο επανεξαγωγής, το οποίο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό επανεξαγωγής. Το αποδεικτικό αυτό είναι δυνατό να παρέχεται στο τελωνείο του Ηνωμένου Βασιλείου στο οποίο είχαν προηγουμένως μεταφερθεί τα εν λόγω εμπορεύματα. Επίσης ως αποδεικτικό επανεξαγωγής δύναται να γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, που αποδεικνύει ότι τα εμπορεύματα βρίσκονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης (π.χ. τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν σε τρίτη χώρα). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ένα δελτίο ΑΤΑ καλύπτει εμπορεύματα τα οποία μεταφέρθηκαν στην Ένωση από τρίτη χώρα πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και επανεξάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου.

Δελτία ΑΤΑ που εκδίδονται στην Ένωση για εμπορεύματα τα οποία μεταφέρονται από την Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και μεταφέρονται από το Ηνωμένο Βασίλειο σε τρίτη χώρα μετά την εν λόγω ημερομηνία θα θεωρούνται διασαφήσεις εξαγωγής (άρθρο 339 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 του ΕΤΚ).

Το ΗΒ θα δέχεται Δελτία ΑΤΑ τα οποία έχουν εκδοθεί στην Ένωση πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου να χρησιμοποιούνται στο ΗΒ το έτος 2021 και αντίστροφα.

Ε) ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Με βάση το άρθρο 49 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης, ο ΕΤΚ θα εφαρμόζεται σε εμπορεύματα που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικού προορισμού πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου για δώδεκα (12) μήνες μετά την παράδοση των εμπορευμάτων στο εν λόγω καθεστώς.

Αν, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τελωνειακή διασάφηση για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς ειδικού προορισμού ακυρωθεί , τα εμπορεύματα που καλύπτονται από την εν λόγω διασάφηση θεωρείται ότι βρίσκονται στην προηγούμενη κατάσταση τους ή στο προηγούμενο καθεστώς τους, στο οποίο ήταν πριν την υποβολή της ακυρωθείσας διασάφησης για ειδικό προορισμό, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ΕΤΚ.

Με βάση το άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της συμφωνίας αποχώρησης, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διακίνηση εμπορευμάτων, η οποία λήγει μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, στο πλαίσιο του ειδικού προορισμού μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, διαδικασία που έως τώρα προβλεπόταν από το άρθρο 219 του ΕΤΚ. Επιπλέον, εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικού προορισμού και μεταφέρονται από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ένωση μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα τρίτης χώρας.

Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικού προορισμού, καλύπτονται από άδεια Ηνωμένου Βασιλείου και διακινούνται σύμφωνα με το άρθρο 219 του ΕΤΚ προς την Ένωση, πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, με σκοπό να παραμείνουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, το συγκεκριμένο καθεστώς ειδικού προορισμού θα πρέπει να εκκαθαρίζεται πριν την εν λόγω ημερομηνία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 215 του ΕΤΚ.

Για την περίπτωση αδειών μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (άρθρο 218 ΕΤΚ) καθώς και για τη διακίνηση εμπορευμάτων (άρθρο 219 ΕΤΚ) που δεν πραγματοποιηθεί η παραπάνω εκκαθάριση, στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος ειδικού προορισμού, προκύπτει τελωνειακή οφειλή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ΕΤΚ.

ΣΤ) ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ

Βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης, ο ΕΤΚ θα εφαρμόζεται για εμπορεύματα που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου για δώδεκα μήνες μετά την παράδοση των εμπορευμάτων για το εν λόγω καθεστώς, όπως ορίζεται στο Παράρτημα
III της συμφωνίας αποχώρησης.

Αν, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ακυρώνεται τελωνειακή διασάφηση για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τα εμπορεύματα που καλύπτονται από την εν λόγω διασάφηση θεωρείται ότι βρίσκονται στην προηγούμενη κατάστασή τους ή στο προηγούμενο καθεστώς τους (π.χ. σε προσωρινή εναπόθεση ή σε ειδικό καθεστώς) στο οποίο ήταν πριν από την υποβολή της ακυρωθείσας διασάφησης για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή. Όταν τα συγκεκριμένα εμπορεύματα βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ΕΤΚ εφαρμόζεται στην εν λόγω προσωρινή εισαγωγή ή στο ειδικό καθεστώς σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της Συμφωνίας αποχώρησης, αποκλείεται κάθε διακίνηση εμπορευμάτων στο πλαίσιο τελειοποίησης προς επανεξαγωγή μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με το άρθρο 219 του ΕΤΚ, όταν αυτή η διακίνηση λήγει μόνο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Αν εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και καλύπτονται από άδεια Ηνωμένου Βασιλείου διακινούνται σύμφωνα με το άρθρο 219 του ΕΤΚ προς την Ένωση πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και πρόκειται να παραμείνουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, το συγκεκριμένο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή θα πρέπει να εκκαθαρίζεται πριν από την εν λόγω ημερομηνία σύμφωνα με το άρθρο 215 του ΕΤΚ. Το επόμενο τελωνειακό καθεστώς μπορεί να είναι και πάλι καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, με την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα καλύπτονται από άδεια σε ισχύ που έχει χορηγηθεί από τελωνειακές αρχές κράτους μέλους. Αν δεν πραγματοποιηθεί η εν λόγω εκκαθάριση, τα συγκεκριμένα εμπορεύματα δεν θα τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία όσον αφορά την τελειοποίηση των εν λόγω εμπορευμάτων εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και, ως εκ τούτου, θα εφαρμόζεται το άρθρο 79 του ΕΤΚ, δηλ. θα γεννάται τελωνειακή οφειλή λόγω μη τήρησης υποχρεώσεων και όρων.

Αν εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή μεταφέρονται από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ένωση μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, πρέπει να συμμορφώνονται με τις τελωνειακές διατυπώσεις που προβλέπονται στον ΕΤΚ για εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από σημείο εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης (δηλ. συνοπτική διασάφηση εισόδου, διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης και τελωνειακή διασάφηση).

Όταν βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης, ο ΕΤΚ εφαρμόζεται για καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή - προκαταβολική εξαγωγή με συμψηφισμό στο ισοδύναμο (
EX/IM), αν ισοδύναμα εμπορεύματα εξάγονται πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τα ισοδύναμης ποσότητας εμπορεύματα (πρώτες ύλες) είναι δυνατό να εισαχθούν με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς ακόμη και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, με την προϋπόθεση ότι η εισαγωγή αυτή πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην άδεια σύμφωνα με τον ΕΤΚ ή στο παράρτημα III της συμφωνίας αποχώρησης, ανάλογα με το ποια προθεσμία είναι συντομότερη.

Ζ) ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης, ο ΕΤΚ θα εφαρμόζεται για εμπορεύματα που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όταν τα αντίστοιχα μεταποιημένα προϊόντα μεταφέρονται πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ένωση μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Ο ΕΤΚ θα εφαρμόζεται έως τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην άδεια σύμφωνα με τον ΕΤΚ ή στο Παράρτημα
III της συμφωνίας αποχώρησης, ανάλογα με το ποια προθεσμία είναι συντομότερη.

Αν, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ακυρώνεται τελωνειακή διασάφηση για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, τα εμπορεύματα θεωρούνται ως μη ενωσιακά κατά την επανεισαγωγή τους στην Ένωση μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου.

Όταν βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 1 της συμφωνίας αποχώρησης, ο ΕΤΚ εφαρμόζεται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (
IM/EX), η εξαγωγή των εμπορευμάτων ισοδύναμης ποσότητας (πρώτων υλών) είναι δυνατό να πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην άδεια σύμφωνα με τον ΕΤΚ ή στο Παράρτημα III της συμφωνίας αποχώρησης, ανάλογα με το ποια προθεσμία είναι συντομότερη. Αν δεν πραγματοποιηθεί η εν λόγω εξαγωγή, θα πρόκειται για μη τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία όσον αφορά το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και, ως εκ τούτου, θα εφαρμόζεται το άρθρο 79 του ΕΤΚ, δηλ. θα γεννάται τελωνειακή οφειλή λόγω μη τήρησης υποχρεώσεων και όρων.

5.4. ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όλοι οι οικονομικοί φορείς της ΕΕ που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων στο ΗΒ, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οφείλουν να τηρούν τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής.

Οι οικονομικοί φορείς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στις εξαγωγές μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας της Τελωνειακής Υπηρεσίας (
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet), καθώς και από την Εγκύκλιο οδηγιών ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/28.04.2016 «Εξαγωγή & έξοδος εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα» (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ).

Ειδικότερα ως προς τις εξαγωγές που έχουν ξεκινήσει πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 48(2) της Συμφωνίας Αποχώρησης, αν έχει υποβληθεί διασάφηση για εμπορεύματα που απελευθερώθηκαν προς εξαγωγή από το ΗΒ ή την ΕΕ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τότε η εν λόγω διασάφηση εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και αν τα εμπορεύματα εξέρχονται μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Το ΗΒ έχει ενημερώσει την ΕΕ ότι δεν θα είναι σε θέση να διατηρήσει την υφιστάμενη σύνδεσή του με το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (
ECS) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Συγκεκριμένα, η αποσύνδεση του ΗΒ από το ECS θα πραγματοποιηθεί την 30η Δεκεμβρίου 2020 στις 07:00 ώρα ΗΒ.

Αυτό δεν θα έχει αντίκτυπο όσον αφορά τις διασαφήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, καθώς οι σχετικές πληροφορίες θα έχουν ήδη αποσταλεί στο τελωνείο εξόδου. Επομένως, δεν θα απαιτείται νέα διασάφηση για εμπορεύματα που έχουν ήδη απελευθερωθεί προς εξαγωγή από το ΗΒ ή από την ΕΕ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

1. Εξαγωγές εμπορευμάτων από την ΕΕ

1.1 Εξαγωγές εμπορευμάτων από την ΕΕ με τελωνείο εξόδου στο ΗΒ

Όταν τα εμπορεύματα απελευθερώθηκαν για εξαγωγή από Κ-Μ της ΕΕ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και μεταφέρονται σε τελωνείο εξόδου στο ΗΒ, υπάρχουν τα ακόλουθα πιθανά σενάρια:

α) Αν τα εμπορεύματα εξακολουθούν να βρίσκονται εντός της ΕΕ κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τότε το αρχικά δηλωθέν τελωνείο εξόδου στο ΗΒ πρέπει να αντικατασταθεί από ένα τελωνείο εξόδου που βρίσκεται στην ΕΕ (δηλαδή πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτροπή της κίνησης εξαγωγής μέσω του
ECS). Το εν λόγω τελωνείο εξόδου στην ΕΕ θα επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων και θα αποστείλει το αντίστοιχο μήνυμα στο τελωνείο εξαγωγής.
β) Αν τα εμπορεύματα βρίσκονται ήδη εντός του ΗΒ κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τότε θα συνεχιστεί η διακίνησή τους προς το τελωνείο εξόδου στο ΗΒ βάσει του
UCC σύμφωνα με το άρθρο 49(1) της Συμφωνίας Αποχώρησης. Το τελωνείο εξόδου στο ΗΒ δεν θα αποστείλει το αντίστοιχο μήνυμα μέσω του ECS για την επιβεβαίωση της φυσικής εξόδου των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής στην ΕΕ, διότι μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου το ΗΒ δεν θα έχει πρόσβαση στο ECS.

Ως εκ τούτου ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να εκκινήσει το κλείσιμο της εξαγωγικής κίνησης στο τελωνείο εξαγωγής στην ΕΕ βάσει εναλλακτικών στοιχείων απόδειξης της εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 335(4) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Αυτή η διαδικασία μπορεί να εκκινήσει από τον οικονομικό φορέα (δηλαδή από τον διασαφιστή) αμέσως μόλις αυτός είναι σε θέση να παράσχει τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία στο τελωνείο εξαγωγής, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει να ενημερωθεί προηγουμένως από το τελωνείο.

1.2 Εξαγωγές εμπορευμάτων από την ΕΕ με διέλευση από το ΗΒ και τελωνείο εξόδου στην ΕΕ

Όταν τα εμπορεύματα απελευθερώθηκαν για εξαγωγή από Κ-Μ της ΕΕ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και διέρχονται από το ΗΒ καθ' οδών προς τελωνείο εξόδου σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ, υπάρχουν τα ακόλουθα πιθανά σενάρια:

α1) Αν τα εμπορεύματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ πριν από τη διέλευσή τους από το ΗΒ κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τότε το αρχικά δηλωθέν τελωνείο εξόδου πρέπει να αντικατασταθεί από ένα άλλο τελωνείο εξόδου που βρίσκεται στην ΕΕ (δηλαδή πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτροπή της κίνησης εξαγωγής μέσω του
ECS). Το εν λόγω τελωνείο εξόδου στην ΕΕ θα επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων και θα αποστείλει το αντίστοιχο μήνυμα στο τελωνείο εξαγωγής.

α2) Αν τα εμπορεύματα έχουν ήδη διέλθει από το ΗΒ καθ' οδών προς το τελωνείο εξόδου σε άλλο Κ-Μ της ΕΕ και βρίσκονται ήδη στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δεν θα υπάρξει αντίκτυπος στην τρέχουσα διαδικασία (δηλ. το τελωνείο εξόδου στην ΕΕ θα επιβεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής). β) Αν τα εμπορεύματα βρίσκονται στο ΗΒ κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, τότε θα συνεχιστεί η διακίνηση των εμπορευμάτων προς το τελωνείο εξόδου στην ΕΕ βάσει του
UCC σύμφωνα με το άρθρο 49(1) της Συμφωνίας Αποχώρησης. Το τελωνείο εξόδου στην ΕΕ θα αποστείλει το αντίστοιχο μήνυμα μέσω του ECS για την επιβεβαίωση της φυσικής εξόδου των εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής.

2. Εξαγωγές εμπορευμάτων από το ΗΒ

2.1 Εξαγωγές εμπορευμάτων από το ΗΒ με τελωνείο εξόδου στην ΕΕ

Όταν τα εμπορεύματα απελευθερώθηκαν για εξαγωγή από το ΗΒ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και μεταφέρονται σε τελωνείο εξόδου στην ΕΕ, υπάρχουν τα ακόλουθα πιθανά σενάρια:

α1) Αν τα εμπορεύματα βρίσκονται ήδη στην ΕΕ κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και στη συνέχεια φτάνουν στο προβλεπόμενο τελωνείο εξόδου της ΕΕ, τότε το εν λόγω τελωνείο θα καταχωρίσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων στο
ECS αλλά δεν θα αποστείλει το αντίστοιχο μήνυμα στο τελωνείο εξαγωγής του ΗΒ, διότι το ΗΒ δεν θα έχει πρόσβαση στο ECS μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου..

α2) Αν τα εμπορεύματα βρίσκονται ήδη στην ΕΕ κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου αλλά πρόκειται να εγκαταλείψουν την ΕΕ μέσω ενός τελωνείου εξόδου διαφορετικού από το αρχικά δηλωθέν, τότε η εκτροπή της εξαγωγικής κίνησης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο
ECS διότι το ΗΒ δεν θα έχει πρόσβαση στο ECS μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Το πραγματικό τελωνείο εξόδου θα διεκπεραιώσει τις διατυπώσεις εξόδου των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης εξόδου, χρησιμοποιώντας την εφεδρική διαδικασία. Κατά συνέπεια, αν το πραγματικό τελωνείο εξόδου βρίσκεται στη χώρα μας θα βεβαιώσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων επί του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (Σ.Ε.Ε.), θα συμπληρώσει επί αυτού τα αποτελέσματα του ελέγχου που ενδεχομένως πραγματοποίησε και θα κρατήσει αντίγραφό του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μέρος Δ ενότητα Γ) της αριθμ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26-04-2016 εγκυκλίου.

β) Αν τα εμπορεύματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο ΗΒ κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, θα συνεχίζεται η διακίνησή τους προς το τελωνείο εξόδου στην ΕΕ βάσει του
UCC, σύμφωνα με το άρθρο 49(1) της Συμφωνίας Αποχώρησης. Το τελωνείο εξόδου στην ΕΕ θα καταχωρίσει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων στο ECS αλλά δεν θα αποστείλει το αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης της εξόδου στο τελωνείο εξαγωγής του ΗΒ, διότι το ΗΒ δεν θα έχει πρόσβαση στο ECS μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Όταν τα εν λόγω εμπορεύματα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, θα πρέπει να υποβάλλεται συνοπτική διασάφηση εισόδου (ENS).

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σε διάφορους τομείς του ενωσιακού δικαίου και για ορισμένα εμπορεύματα, προβλέπονται απαγορεύσεις και περιορισμοί εισαγωγής και εξαγωγής από και προς τρίτες χώρες. Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί μπορούν να αφορούν εμπορεύματα «εισερχόμενα» ή «εξερχόμενα» από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., την «αποστολή» ή «διακίνηση» εμπορεύματος προς/από την ΕΕ ή τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή άλλο τελωνειακό καθεστώς.

Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί μπορούν να λάβουν πολύ διαφορετικές μορφές, όπως συνολικές απαγορεύσεις ή απαγορεύσεις, αναγκαίους έλεγχους στα σύνορα από εξειδικευμένες αρμόδιες Αρχές (υγεία, ασφάλεια των τροφίμων κ.λπ.), ποσοτικούς περιορισμούς βάσει συστήματος ποσοστώσεων, αδειοδότηση ή καταχώριση εισαγωγέα/εξαγωγέα, υποχρεωτική έκδοση Άδειας/πιστοποιητικού/έγκρισης εισαγωγής /εξαγωγής από αρμόδιες Εθνικές Αρχές ή την Ε.Ε.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί εφαρμόζονται στις εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ και στις εξαγωγές από την ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που απαιτείται Άδεια εισαγωγής/εξαγωγής, η απαίτηση αυτή ισχύει για τις εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ, και για τις εξαγωγές από την ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι Άδειες εισαγωγής/εξαγωγής που εκδίδονται από το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του ενωσιακού δικαίου παύουν να ισχύουν για εισαγωγές στην ΕΕ ή για εξαγωγές από την ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι οι διακινήσεις εμπορευμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου αντιμετωπίζονται ως ενδοενωσιακές διακινήσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις αδειών εισαγωγής και εξαγωγής που καθορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ. Παράδειγμα:
Αποστολή αποβλήτων, των οποίων η διακίνηση βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, μπορεί ακόμη να εισέλθει στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει άδειας για ενδοενωσιακές διακινήσεις.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι κανόνες της ΕΕ για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, δεν θα ισχύουν πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν ελέγχους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 σε διακινήσεις εμπορευμάτων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ειδικότερα:

• Υποβολή ενωσιακών αιτήσεων: Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δεν είναι πλέον δυνατό να υποβάλλονται ενωσιακές αιτήσεις στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή του ΗΒ. Ενωσιακές αιτήσεις που υποβάλλονται πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ακόμη και αν οι τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου συγκαταλέγονται μεταξύ των τελωνειακών αρχών των οποίων ζητείται η παρέμβαση. Ωστόσο, η σχετική αίτηση δεν θα ισχύει πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε περίπτωση που ενωσιακή αίτηση υποβλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, με την οποία ζητείται μόνο από τις τελωνειακές αρχές του εν λόγω κράτους μέλους και τις τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να ασκήσουν παρέμβαση, η εν λόγω αίτηση εξακολουθεί να ισχύει ως εθνική αίτηση για το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε.

• Αποφάσεις σχετικά με τις ενωσιακές αιτήσεις: Αποφάσεις έγκρισης ενωσιακών αιτήσεων που εκδίδονται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ισχύουν πλέον στην ΕΕ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Οι δικαιούχοι αυτών των αποφάσεων πρέπει να υποβάλουν νέα ενωσιακή αίτηση σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να λάβουν απόφαση έγκρισης αίτησης για το/τα κράτος/-η μέλος/-η που έχει/-ουν επιλεγεί τη στιγμή της αίτησης.

Αποφάσεις έγκρισης ενωσιακών αιτήσεων που εκδίδονται σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν στην Ε.Ε. μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ακόμη και αν οι τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου συγκαταλέγονται μεταξύ των τελωνειακών αρχών των οποίων ζητείται η παρέμβαση. Σε περίπτωση που άλλο κράτος μέλος εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε απόφαση έγκρισης ενωσιακής αίτησης, με την οποία ζητείται από τις τελωνειακές αρχές του εν λόγω κράτους μέλους και τις τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου να ασκήσουν παρέμβαση, η εν λόγω απόφαση εξακολουθεί να ισχύει για το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε.

8. ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Από την ημερομηνία αποχώρησης, εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων σε επιβάτες που εισέρχονται ή εξέρχονται προς ή από την Κοινότητα. Επομένως, οι επιβάτες που εισέρχονται ή εξέρχονται από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να προβαίνουν στις νόμιμες διατυπώσεις δήλωσης ρευστών διαθεσίμων για ποσά αξίας ίσης 10.000 ευρώ και άνω, προς τις κατά τόπον αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες.

ΜΕΡΟΣ Γ'
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

1.1. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Α. Διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου πρέπει να κλείσουν το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από τις 31 Μαΐου 2021.

Β. Στις περιπτώσεις που εγκεκριμένοι αποθηκευτές εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πραγματοποιούν διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ από φορολογικές αποθήκες είτε στην Ελλάδα είτε στην ΕΕ27, οι οποίες κατέχονται από εγκεκριμένους αποθηκευτές εγκατεστημένους στο ΗΒ θα πρέπει από την 01/01/2021 και μετά να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να έχουν διασφαλίσει ότι οι εν λόγω φορολογικές αποθήκες έχουν περιέλθει στην κατοχή εγκεκριμένων αποθηκευτών εγκατεστημένων στην ΕΕ27.

Γ. Προϊόντα Ε.Φ.Κ. τα οποία εισέρχονται στην Ελλάδα από το Η.Β. ή αποστέλλονται ή μεταφέρονται από την Ελλάδα στο Η.Β. θα αντιμετωπίζονται αντίστοιχα ως εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων ΕΦΚ, δεδομένου ότι το Η.Β. θα αποτελεί πλέον τρίτη χώρα.
Ειδικότερα:

1. Η είσοδος προϊόντων ΕΦΚ στην Ελλάδα από το Η.Β. θα συνιστά εισαγωγή. Οι οικονομικοί φορείς του Η.Β. δεν μπορούν να χρησιμοποιούν πλέον το σύστημα
EMCS αναφορικά με διακινήσεις προς την Ελλάδα. Οι οικονομικοί φορείς της Ελλάδας πρέπει να χρησιμοποιούν το EMCS για την περαιτέρω διακίνηση από τα σημεία εισόδου στην Ε.Ε. έως τον τελικό προορισμό (στο εξής: έμμεσες εισαγωγές). Οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής θα πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από την έναρξη μιας τέτοιας έμμεσης εισαγωγής.

2. Η αναχώρηση προϊόντων ΕΦΚ από την Ελλάδα προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνιστά εξαγωγή. Το
EMCS δεν θα εφαρμόζεται πλέον σε διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ από την Ελλάδα προς το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η επιτήρηση όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης θα λήγει στο σημείο εξόδου από την Ε.Ε.. Κατά συνέπεια, για διακινήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαιτείται διασάφηση εξαγωγής, καθώς και ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-AD). Οι οικονομικοί φορείς της Ελλάδας πρέπει να χρησιμοποιούν το EMCS για τη διακίνηση από το σημείο αποστολής έως το σημείο εξόδου (στο εξής: έμμεσες εξαγωγές).

3. Καμία εγγύηση και απαλλαγή δεν θα αναγνωρίζεται αυτόματα αμοιβαία μεταξύ Η.Β. και Ελλάδας και καμία διαχείριση οφειλής ΕΦΚ δεν θα πραγματοποιείται μεταξύ Η.Β. και Ελλάδας.

4. Δεν θα υπάρχει καμία νομική βάση για την κατάπτωση εγγυήσεων τις οποίες κατέχουν αποστολείς και/ή παραλήπτες του Η.Β..

5. Παύει να ισχύει η καταχώριση στο μητρώο
SEED οικονομικών φορέων εγκατεστημένων στο Η.Β. καθώς και η έγκρισή τους. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούν να στέλνουν ή να λαμβάνουν νέα e-AD.

6. Δεν θα είναι πλέον δυνατή η δημιουργία ή επικαιροποίηση καταχωρίσεων και εγκρίσεων για οικονομικούς φορείς εγκατεστημένους στο Η.Β..

7. Παύουν να ισχύουν οι εγκρίσεις εγκεκριμένων αποθηκευτών εγκατεστημένων στο Η.Β.. Οι ελεγχόμενες από αυτούς φορολογικές αποθήκες δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν εντός της Ε.Ε. διασυνοριακές διακινήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής του φόρου.

8. Δεδομένα του μητρώου
SEED δεν θα κοινοποιούνται στο Η.Β.. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα του SEED δεν θα συγχρονίζονται πλέον με τα εθνικά συστήματα τεχνολογιών πληροφορικής του Η.Β. ενώ το Η.Β. δεν θα έχει πρόσβαση στο SEED μέσω του διαδικτύου.
1.2 ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΦΚ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε. ΚΑΙ Η.Β. ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Οι «εν εξελίξει διακινήσεις» προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης μεταξύ Ε.Ε. και Η.Β. κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου αντιμετωπίζονται ως ενδοενωσιακές διασυνοριακές διακινήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Α. Αναφορικά με διακινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31/12/2020, ισχύουν τα ακόλουθα:

• Οποιοδήποτε ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο (
e-AD), Απλουστευμένο Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΑΣΔΕ) ή εφεδρικό έγγραφο Ε.Φ.Κ. εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές του Η.Β. πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου εξακολουθεί να αποτελεί έγκυρη απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα για τα προϊόντα. Κατά συνέπεια, και λαμβανομένου υπόψη ότι προϊόντα υποκείμενα σε ΕΦΚ που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 θα υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις, εν τούτοις, μία ανοικτή διακίνηση στο σύστημα EMCS ή ένα αποδεικτικό καταβολής φόρου, από τα οποία θα προκύπτει ότι η διακίνηση άρχισε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, θα λειτουργεί ως αποδεικτικό του ενωσιακού χαρακτήρα και θα καθιστά δυνατή τη διεκπεραίωση των προϊόντων χωρίς καταβολή δασμών και την κανονική ολοκλήρωση των εν εξελίξει καθεστώτων ΕΦΚ.

• Οποιαδήποτε αναφορά παραλαβής, αναφορά εξαγωγής, αντίτυπο αριθ. 3 του ΑΣΔΕ ή άλλο έγγραφο ΕΦΚ με το οποίο βεβαιώνεται η λήξη της εξελίξει διακίνησης, και έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του Η.Β. έως τις 31 Μαΐου 2021, εξακολουθεί να αποτελεί έγκυρη απόδειξη της λήξης της διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ.

• Οποιαδήποτε έκθεση ελέγχου, αναφορά συμβάντος ή άλλο έγγραφο που επηρεάζει εν εξελίξει διακίνηση (επί παραδείγματι βεβαίωση καταστροφής προϊόντων) και έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του Η.Β. έως τις 31 Μαΐου 2021 εξακολουθεί να ισχύει.

• Διατηρούνται όλοι οι ρόλοι ΕΦΚ για όλα τα τελωνεία του Η.Β. στον κατάλογο των τελωνείων έως 31 Μαΐου 2021.

• Οι κατάλογοι κωδικών των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής αναφορικά με ΕΦΚ θα κοινοποιούνται στο Η.Β. έως 31 Μαΐου 2021.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31/12/2020

• Δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί αλλαγή προορισμού διακίνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από ή προς το Η.Β..

• Δεν είναι δυνατό να αρχίσει νέα ινδονησιακή διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ προς ή από το Η.Β. και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η έκδοση νέου
e-AD ή ΑΣΔΕ για τις εν λόγω διακινήσεις.

Β. Αναφορικά με διακινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου από ή προς το Η.Β. και δεν έχουν λήξει στις 31 Μαΐου 2021, ισχύουν τα ακόλουθα:

• Θεωρούνται διακινήσεις από ή προς τρίτη χώρα, το οποίο έχει ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, τον μη ενωσιακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων, υπαγωγή στα τελωνειακά καθεστώτα, απαιτήσεις καταβολής ΕΦΚ ή κατάσχεση των προϊόντων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

• Οποιοδήποτε
e-AD, ΑΣΔΕ ή εφεδρικό έγγραφο ΕΦΚ εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές του Η.Β. δεν αποτελεί πλέον έγκυρη απόδειξη του ενωσιακού χαρακτήρα για την εισαγωγή προϊόντων ΕΦΚ

• Οποιαδήποτε αναφορά παραλαβής, αναφορά εξαγωγής, αντίτυπο αριθ. 3 του ΑΣΔΕ ή άλλο έγγραφο ΕΦΚ που πιστοποιεί τη λήξη της εν εξελίξει διακίνησης, που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές του Η.Β. μετά τις 31 Μαΐου 2021, δεν αποτελεί πλέον έγκυρη απόδειξη της λήξης αυτής της διακίνησης.

• Οποιαδήποτε έκθεση ελέγχου, αναφορά συμβάντος ή άλλο έγγραφο που επηρεάζει εν εξελίξει διακίνηση (π.χ. βεβαίωση καταστροφής προϊόντων) και έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του Η.Β. μετά τις 31 Μαΐου 2021, δεν ισχύει πλέον.

• Δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σχετικά με διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ μεταξύ Ελλάδας και Η.Β. μέσω πλατφόρμων επικοινωνίας τις οποίες διαχειρίζεται η Ε.Ε., όπως το Κοινό Δίκτυο Επικοινωνιών. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή μηνυμάτων
EMCS που σχετίζονται άμεσα με την επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο διακινήσεων προϊόντων ΕΦΚ μεταξύ Η.Β. και Ελλάδας.
Εν κατακλείδι, μετά τις 31 Μαΐου 2021 δεν θα είναι πλέον δυνατόν να κλείνουν κανονικά οι διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ και τα εν λόγω προϊόντα θα υπόκεινται στα πλήρη καθεστώτα εισαγωγής και εξαγωγής.

1.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

Προβλέπεται η συνέχιση της διοικητικής συνεργασίας για τέσσερα (04) έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι έως 31/12/2024, μεταξύ Ε.Ε. και Η.Β. αναφορικά με διακινήσεις που άρχισαν πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου καθώς και η συνέχιση της συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων βάσει της Οδηγίας 2010/24/ΕΚ, για πέντε (05) έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι έως τις 31/12/2025, για τις εν λόγω διακινήσεις.

Ειδικότερα:

• Από 01/01/2021 έως 31/05/2021

Όλες οι διαδικασίες διοικητικής συνδρομής εφαρμόζονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. Ωστόσο δεδομένου ότι το ΗΒ έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι σε θέση να ανταλλάσει μηνύματα Διοικητικής Συνεργασίας μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος
EMCS, τα μηνύματα αυτά θα πρέπει να διαβιβάζονται και να προωθούνται μέσω του Γραφείου Συνδέσμου ΕΦΚ (Excise Liaison Office) της Δ/νσης ΕΦΚ & ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα αφορά μόνο σε αναφορές συμβάντων, αναφορές ελέγχων, διοικητική συνεργασία και ερωτήματα αναφορικά με ανοικτές διακινήσεις στο EMCS.
• Από 01/06/2021 έως 31/12/2024

Μόνο περιορισμένοι τύποι αιτημάτων διοικητικής συνεργασίας θα είναι δυνατό να ανταλλαχθούν με το ΗΒ κατόπιν αιτήματος καθώς και αιτήματα ιστορικότητας διακινήσεων.

• Από 31/12/2024 και μετά

Καμία ανταλλαγή πληροφοριών δεν θα είναι δυνατή μεταξύ ΗΒ και ΕΕ27 είτε μέσω
EMCS είτε μέσω του Γραφείου Συνδέσμου ΕΦΚ και όλα τα εκκρεμή αιτήματα θα διακοπούν.

Ευνόητο είναι ότι κανένα νέο αίτημα διοικητικής συνεργασίας δεν θα μπορεί να υποβληθεί, ούτε θα είναι δυνατή η λήψη ή η αποστολή απαντήσεων σε ανοικτά αιτήματα διοικητικής συνεργασίας.

1.4 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΗΒ έχει ανακοινώσει ότι από 01/01/2021 θα διακόψει την πρόσβασή του στο μηχανογραφικό σύστημα
EMCS. Όσον αφορά στη διαβίβαση από και προς το ΗΒ αναφορών παραλαβής/αναφορών εξαγωγής (μήνυμα ΙΕ818) αυτές θα λαμβάνονται και θα αποστέλλονται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της εκτροπής μέσω της νέας διασύνδεσης στο EMCS της Βορείου Ιρλανδίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (
DG TAXUD) για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση παρέχονται γενικές πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/taxation customs/uk withdrawal en , καθώς και στην ελληνική γλώσσα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/taxation customs/uk-withdrawal-el σχετικά με τις συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

2.ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της μεταβατικής περιόδου, για σκοπούς Φ.Π.Α., οι παραδόσεις και μετακινήσεις αγαθών καθώς και οι παροχές υπηρεσιών που διενεργούνται μεταξύ Η.Β. και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παύσουν να αντιμετωπίζονται ως ενδοενωσιακές συναλλαγές. Ειδικότερα οι παραδόσεις αγαθών μεταξύ του Η.Β. και της Ελλάδας, θα υπόκεινται ως εισαγωγές ή εξαγωγές στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με τον Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. ν. 2859/2000). Τα αγαθά θα εισέρχονται ή θα εξέρχονται στο ή από το φορολογικό (από πλευράς Φ.Π.Α.) έδαφος της Ε.Ε., θα τίθενται υπό τελωνειακή επιτήρηση και μπορεί να υπόκεινται και σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (Ε.Ε.) 952/2013 της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.

Κατά την εισαγωγή των αγαθών θα εφαρμόζονται για τη βεβαίωση και είσπραξη του αναλογούντος φόρου οι προβλεπόμενες τελωνειακές διατυπώσεις. Συναφώς σε περίπτωση τήρησης απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών από εγκεκριμένα προς τούτο πρόσωπα ο φόρος καταβάλλεται σε μεταγενέστερο της εισαγωγής χρόνο.

Επιπλέον, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) ήτοι με βάση τη δασμολογητέα αξία όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει των ενωσιακών διατάξεων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται δασμοί, φόροι, εισφορές, δικαιώματα, που οφείλονται κατά την εισαγωγή καθώς και τα παρεπόμενα της εισαγωγής έξοδα όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας , φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς και ασφάλισης κλπ.

Επισημαίνεται ότι η εισαγωγή αποτελεί μια πράξη που φορολογείται αντικειμενικά ανεξάρτητα από την ιδιότητα του προσώπου που πραγματοποιεί την εισαγωγή (πχ έμπορος , ιδιώτης ) και από την επαχθή ή μη αιτία βάσει της οποίας πραγματοποιείται ( πχ πώληση , δωρεά).

Για τα υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα ο φόρος που καταβάλλεται συμψηφίζεται ή επιστρέφεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 30,34 του κώδικα ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση αγαθών, των οποίων η μεταφορά ή αποστολή ξεκινά μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου, από πωλητές εγκατεστημένους στο Η.Β. προς την Ε.Ε., τότε είναι σαφές ότι αυτή η πράξη θα αντιμετωπισθεί από πλευράς Φ.Π.Α. ως εισαγωγή στην Ε.Ε. από τρίτη χώρα, καθώς τα αγαθά πλέον θα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε..

Αντίθετα, στις περιπτώσεις πράξεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή πρόκειται για διακινήσεις αγαθών που έχουν ξεκινήσει πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου, βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται μετά από αυτό εφαρμόζονται οι ισχύουσες πριν τη λήξη της περιόδου αυτής διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής περί ΦΠΑ νομοθεσίας (οδηγία 2006/112/ΕΚ και Κώδικα ΦΠΑ - ν. 2859/00).

Ειδικότερα, σε περίπτωση αγαθών, των οποίων η μεταφορά ή αποστολή ξεκινά από το Η.Β. πριν την λήξη της μεταβατικής περιόδου, κατ εφαρμογή των διατάξεων περί ινδονησιακών συναλλαγών, αλλά φθάνουν στα τελωνειακά σύνορα της Ε.Ε. μετά την αποχώρηση του Η.Β., τότε η πράξη θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζεται ως ενδοκοινοτική παράδοση με την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο πρόσωπο μπορεί να αποδείξει κατά τη διενέργεια του Τελωνειακού ελέγχου
i) ότι οι εν λόγω διακινήσεις έχουν ξεκινήσει πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και έχουν ολοκληρωθεί έπειτα από αυτήν και ii) ότι τα εμπορεύματα έχουν τον τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων,(σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος Α' «ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» και στο κεφ.4.3 Τελωνειακός χαρακτήρας εμπορευμάτων, της παρούσας). Για τις περιπτώσεις αυτές εξακολουθούν να υφίστανται οι δηλωτικές υποχρεώσεις των εγκατεστημένων στην χώρα μας προσώπων για τις διενεργηθείσες ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Εφόσον δεν μπορούν να αποδειχθούν τα ανωτέρω για να αντιμετωπιστούν οι πράξεις ως ενδοενωσιακές τότε τα εμπορεύματα αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα τρίτης χώρας και γεννάται η υποχρέωση για την καταβολή του ΦΠΑ εισαγωγής.

H διοικητική συνεργασία βάσει του κανονισμού 904/2010 εξακολουθεί να ισχύει έως και 4 έτη μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή έως τις 31.12.2024, για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν από τέλος της μεταβατικής περιόδου και σε σχέση με τις συναλλαγές που καλύπτονται από το άρθρο 51 παράγραφος 1 της σύμβασης απόσυρσης.

Σημειώνεται ότι μετά την ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου, δεν μπορεί να εφαρμόζεται η απλοποιημένη φορολογική διαδικασία των τριγωνικών συναλλαγών που προϋποθέτει ενδοενωσιακές συναλλαγές μεταξύ υποκειμένων εγκατεστημένων σε τρία διαφορετικά κράτη μέλη.

Στην περίπτωση πώλησης και αποστολής ή μεταφοράς αγαθών από υποκείμενο στον φόρο, εγκατεστημένο στο έδαφος του Η.Β., προς μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο στην Ελλάδα (π.χ. ιδιώτη), των οποίων η αποστολή ή η μεταφορά αρχίζει πριν την λήξη της μεταβατικής περιόδου, αλλά τα αγαθά φθάνουν στα σύνορα της Ε.Ε. μετά την αποχώρηση του Η.Β., θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 23 παρ.1 παρ. α) ν. 2859/2000 και όσον αφορά στη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των αγαθών που είχαν μεταφερθεί ή αποσταλεί από την Ελλάδα προς το Η.Β. πριν την λήξη της μεταβατικής περιόδου και τα αγαθά αυτά :

α) «επανεισάγονται» από το ίδιο πρόσωπο και στην ίδια κατάσταση, στην οποία ήταν όταν είχαν αποσταλεί ή μεταφερθεί προς το Η.Β. και ταυτόχρονα

β)τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του αρ. 203 Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα τότε η εισαγωγή τους στην χώρα μας από το Η.Β. μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου, απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.

Δεδομένου, όμως, ότι για τα αγαθά αυτά δεν θα έχει υποβληθεί διασάφηση εξαγωγής, καθώς κατά την ημερομηνία αποστολής ή μεταφοράς τους, το Η.Β. αποτελούσε ακόμη κράτος-μέλος της Ε.Ε. και συνεπώς δεν υπήρχε υποχρέωση τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων, πρέπει -προκειμένου η «επανεισαγωγή» τους στη χώρα μας να τύχει απαλλαγής ΦΠΑ- τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα να είναι σε θέση να παρουσιάσουν εναλλακτικά της διασάφησης εξαγωγής αποδεικτικά στοιχεία, ότι τα αγαθά πράγματι «επανεισάγονται» στην ίδια κατάσταση, στην οποία βρίσκονταν όταν «εξήχθησαν» (απεστάλησαν/μεταφέρθηκαν) προς το Η.Β.

Εν προκειμένω, η απόδειξη ότι τα ενωσιακά εμπορεύματα μεταφέρθηκαν στο Η.Β. πριν από την ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου πρέπει να παρέχεται ειδικότερα από τα αντίστοιχα έγγραφα μεταφοράς και να συνοδεύεται και από άλλα σχετικά έγγραφα (π.χ. σύμβαση μίσθωσης).

Επίσης σημειώνεται, ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «ειδική περίσταση» για την υπέρβαση της περιόδου των τριών (3) ετών που ορίζει το άρθρο 203 παράγραφος 1 του ΕΤΚ.

ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Για επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν εμπορεύματα στη χώρα μας προερχόμενα από το Η.Β. προκειμένου στη συνέχεια να διακινηθούν σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες είναι στη διάθεση τους οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που παρέχουν τη δυνατότητα απαλλαγής του ΦΠΑ μέχρι τα εμπορεύματα να λάβουν τον κατάλληλο προορισμό. Ανάλογα με τη δυνατότητες, τις εμπορικές επιλογές και την στρατηγική της κάθε επιχείρησης, την μεταποιητική τους δραστηριότητα, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία που παρέχει η τελωνειακή νομοθεσία ώστε να αποφύγουν το κόστος εκταμίευσης και να διενεργήσουν απρόσκοπτα το διαμετακομιστικό τους εμπόριο, και κυρίως ότι αφορά:

- Ειδικά τελωνειακά καθεστώτα όπως Τελωνειακή αποταμίευση, ελεύθερη ζώνη, τελειοποίηση προς επανεξαγωγή όπου ο ΦΠΑ απαλλάσσεται για όλο το χρονικό διάστημα που τα αγαθά παραμένουν στα καθεστώτα αυτά ενώ παρέχεται απαλλαγή από ΦΠΑ και για τις διενεργούμενες υπηρεσίες ενός των καθεστώτων αυτών και ο ΦΠΑ απαλλάσσεται οριστικά με την επανεξαγωγή αυτών σε Τρίτη χώρα ή αποδίδεται όταν τεθούν σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.

- Εφαρμογή ειδικότερων διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί όπως ενδεικτικά :

- η απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται μεταφέρονται από τον εισαγωγέα ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του εισαγωγέα σε άλλο Κράτος-Μέλος και η παράδοσή τους απαλλάσσεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) (καθεστώς 42 - ΠΟΛ. 1006/15)

- η απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την εισαγωγή με σκοπό την τελωνειακή αποθήκευση εμπορευμάτων τα οποία στην συνέχεια διακινούνται προς άλλα κράτη μέλη ή εξάγονται ή τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας (καθεστώς 07- ΠΟΛ. 1184/18)

- η απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών με τη χρήση Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από ΦΠΑ προκειμένου στη συνέχεια να αποτελέσουν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος αντικείμενο εξαγωγής ή ενδοκοινοτική παράδοσης αυτούσιων ή μεταποιημένων (ΠΟΛ. 1194/15)

ΕΞΑΓΩΓΗ

Όπως αναφέρεται ανωτέρω οι συναλλαγές μεταξύ Ελληνικών επιχειρήσεων με αντίστοιχες εγκατεστημένες στο Η.Β με την αντίστοιχη διακίνηση από τη χώρα μας προς την χώρα αυτή αντιμετωπίζεται μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου ως εξαγωγή με την τήρηση των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων.

I. Οι παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών που εξάγονται από την Ελλάδα από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Κώδικα Φ.Π.Α. απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α., με τον όρο ότι ο πωλητής υποβάλλει ηλεκτρονικά διασάφηση εξαγωγής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά τα προβλεπόμενα στην τελωνειακή νομοθεσία και ότι διαθέτει:

α) τιμολόγιο πώλησης, το οποίο δηλώνεται επί της διασάφησης εξαγωγής,

β) αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε, όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» - «
Export Notification» από το Icisnet ή οποιοδήποτε αποδεικτικό εξόδου ("export notification") εκδίδεται από τελωνειακή αρχή άλλου κράτους μέλους,

γ) τραπεζικό μέσο πληρωμής, από το οποίο προκύπτει η καταβολή του αντιτίμου της αξίας του τιμολογίου πώλησης.

Οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση της απαλλαγής προβλέπονται στην ΠΟΛ. 1203/16 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.

ΙΙ. Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, από Έλληνες πωλητές προς το Η.Β., που λαμβάνει χώρα μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου, των οποίων αγαθών η μεταφορά ή αποστολή ξεκινά από την Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης, τότε η πράξη αυτή θα αντιμετωπισθεί από πλευράς Φ.Π.Α. ως απαλλασσόμενη εξαγωγή αγαθών προς τρίτη χώρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση έναρξης της μεταφοράς ή αποστολής των αγαθών από την Ελλάδα προς το Η.Β. πριν την ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου αλλά άφιξης των αγαθών στα τελωνειακά σύνορα της Ε.Ε. μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου, τότε η πράξη εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως ενδοενωσικαή παράδοση, εφόσον το υποκείμενο πρόσωπο μπορεί να αποδείξει κατά τη διενέργεια του Τελωνειακού ελέγχου
i) ότι οι εν λόγω διακινήσεις έχουν ξεκινήσει πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και έχουν λήξει έπειτα από αυτήν και ii) ότι τα εμπορεύματα έχουν τον τελωνειακό χαρακτήρα των ενωσιακών εμπορευμάτων,(σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος Α' «ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» και στο κεφ.4.3 Τελωνειακός χαρακτήρας εμπορευμάτων, της παρούσας). Συναφώς εξακολουθούν να υφίστανται οι δηλωτικές υποχρεώσεις των εγκατεστημένων στην χώρα μας προσώπων για τις διενεργηθείσες ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Στην περίπτωση όμως που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η ισχύς των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι συναλλαγές δεν αντιμετωπίζονται ως ενδοενωσιακές και απαιτείται για την απαλλαγή από ΦΠΑ η εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην περ.
i) ως άνω.

Αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία ή νηολόγιο Η.Β. μετά την ημερομηνία άτακτης αποχώρησης του Η.Β. (
no-deal Brexit) από την Ε.Ε.

Σκάφη αναψυχής με σημαία ή νηολόγιο Η.Β. που εισέρχονται στη χώρα μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου αντιμετωπίζονται όπως όλα τα σκάφη με σημαία ή νηολόγιο Τρίτης χώρας και απαιτείται για τη διακίνηση τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα ο εφοδιασμός τους από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την είσοδό του στη χώρα, με τριπλότυπο Δελτίο Κίνησης (
Transit Log) περιορισμένης ισχύος (άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4256/2016 και Δ.257/200 ΑΥΟ)

3. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 53Α ΤΟΥ Ν.2960/2001)

Α. Για τα οχήματα που αποστέλλονται από και προς το ΗΒ θα τηρούνται μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου υποχρεωτικά οι διατυπώσεις για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων τρίτων χωρών και θα καταβάλλονται, κατά περίπτωση, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, κατά το χρόνο γένεσης υποχρέωσης καταβολής του τέλους ταξινόμησης.

Ειδικότερα, το τέλος ταξινόμησης, για τα εισαγόμενα οχήματα, καθίσταται απαιτητό και καταβάλλεται πριν τη θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία το αργότερο τη 15η ημέρα από τη θέση αυτών σε ανάλωση ή την ημερομηνία αποδοχής του σχετικού παραστατικού της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν.2960/01, εφόσον αυτό κατατεθεί νωρίτερα.

Επισημαίνεται ότι τα οχήματα προέλευσης Μεγάλης Βρετανίας τα οποία βρίσκονται ήδη στη χώρα πριν την ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου, συνεχίζουν να διατηρούν τον κοινοτικό τους χαρακτήρα,

Β. Για τα προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης (υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, καφές, ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού) και αποστέλλονται από και προς το ΗΒ θα εφαρμόζονται από την ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου και μετά υποχρεωτικά οι ισχύουσες τελωνειακές διατυπώσεις για την είσοδο, εισαγωγή, εξαγωγή και διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων χωρών. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων, οφείλεται ο αναλογούν φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ. Ωστόσο, ο ΦΚ και ο ΦΠΑ δεν είναι άμεσα απαιτητοί αν τα προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελλάδα, με ταυτόχρονη υπαγωγή στο τελωνειακό καθεστώς αναστολής της φορολογικής αποθήκης με την υποβολή δήλωσης διακίνησης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, από την ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου και μετά δεν θα είναι δυνατές οι παραλαβές υποκειμένων σε ΦΚ προϊόντων από το ΗΒ με την ιδιότητα του εγγεγραμμένου παραλήπτη, η οποία έχει ισχύ μόνο για διακινήσεις μεταξύ των κρατών - μελών. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις αποστολών προς ΗΒ θα εξακολουθήσει να ισχύει η δήλωση διακίνησης, η οποία όμως θα χρησιμοποιείται παράλληλα με τις διατυπώσεις εξαγωγής και θα περατώνεται με την οριστικοποίηση της εξαγωγής.

Γ. ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΚ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ.

Όσον αφορά τις «εν εξελίξει διακινήσεις» μεταξύ Ε.Ε. και Η.Β. κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου των αγαθών που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης καθώς και των οχημάτων που υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης, αυτές αντιμετωπίζονται ως ενδοενωσιακές διασυνοριακές διακινήσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Μέρος Α' «ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» και στο κεφ.4.3 Τελωνειακός χαρακτήρας εμπορευμάτων, της παρούσας.

Ειδικότερα και όσον αφορά το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού το οποίο διακινείται υπό καθεστώς αναστολής του φόρου με τη χρήση του
e-ΔΕ, ισχύουν οι οδηγίες που δίδονται με την παρούσα για τις διακινήσεις υποκειμένων σε ΕΦΚ προϊόντων με e-ΔΕ μέσω του EMCS.

ΜΕΡΟΣ Δ'
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύει το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία σύμφωνα με το άρθρο 185 της συμφωνίας αποχώρησης. Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία καθιστά ορισμένες διατάξεις του δικαίου της ΕΕ εφαρμοστέες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου μόνο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. Στο πρωτόκολλο, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετωπίζεται σαν να ήταν κράτος μέλος.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω Πρωτόκολλο μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου στις 31/12/2020 και την αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε., η Β. Ιρλανδία συνεχίζει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο και οι συναλλαγές που αφορούν μετακινήσεις αγαθών μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και κρατών μελών θα θεωρούνται συναλλαγές εντός της ΕΕ.

Συναφώς για τις συναλλαγές που διενεργούνται με τόπο παράδοσης - αποστολής την χώρα μας και τόπο απόκτησης τη Βόρεια Ιρλανδία δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες εξαγωγής (όπως για τις συναλλαγές με Η.Β) και δεν απαλλάσσονται από ΦΠΑ βάσει των σχετικών διατάξεων περί εξαγωγής αλλά παρέχεται βάσει των διατάξεων περί ενδοενωσιακών συναλλαγών με την τήρηση από τους εμπλεκόμενους φορείς των αντίστοιχων δηλωτικών υποχρεώσεων.

Αντίστοιχα για τις συναλλαγές με τόπο παράδοσης - αποστολής την Β.Ιρλανδία και απόκτησης τη χώρα μας δεν τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής αλλά απαλλασσόμενη ενδοενωσιακή παράδοση στην Β.Ι και ενδοκοινοτική απόκτηση στη χώρα μας.

Επίσης, συναλλαγές που αφορούν υπηρεσίες δεν καλύπτονται από το ανωτέρω πρωτόκολλο συνεπώς οι συναλλαγές που αφορούν υπηρεσίες μεταξύ των κρατών μελών και της Βόρειας Ιρλανδίας θα αντιμετωπίζονται ως συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.

2. ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΦΚ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύει το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Β. Ιρλανδία, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι η ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με προϊόντα ΕΦΚ εφαρμόζεται στο Η.Β. και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Σημειώνεται ότι η αρχική περίοδος εφαρμογής του πρωτοκόλλου εκτείνεται στα τέσσερα (04) έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι έως τις 31/12/2024. Ειδικότερα:

• Διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Ιρλανδίας αντιμετωπίζονται ως διακινήσεις μεταξύ κρατών μελών Ε.Ε..

• Οικονομικοί φορείς εγκατεστημένοι στη Βόρεια Ιρλανδία, οι οποίοι επιθυμούν να διακινούν προϊόντα ΕΦΚ προς και από την Ελλάδα υπό καθεστώς αναστολής του φόρου, πρέπει να χρησιμοποιούν το σύστημα
EMCS και να καταχωρίζονται και να εγκρίνονται στο SEED (System for the Exchange of Excise Data). Επισημαίνεται ότι ο κωδικός χώρας που θα χρησιμοποιείται αναφορικά με τους οικονομικούς φορείς στο μητρώο SEED οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Βόρεια Ιρλανδία θα είναι "XI".

• Συναλλαγές που αφορούν διακινήσεις προϊόντων μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και των άλλων τμημάτων του Η.Β. θεωρούνται ως εισαγωγές ή εξαγωγές όσον αφορά την ενωσιακή νομοθεσία για τα προϊόντα ΕΦΚ.

Ακολουθεί σύνοψη των κανόνων που ισχύουν κατά τις διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου: Προϊόντα ΕΦΚ διακινούμενα από:

ΗΒ προς Ελλάδα - Εισαγωγή στην Ελλάδα
Ελλάδα προς ΗΒ - Εξαγωγή από την Ελλάδα
ΗΒ προς Βόρεια Ιρλανδία - Εισαγωγή στη Βόρεια Ιρλανδία
Βόρεια Ιρλανδία προς ΗΒ - Εξαγωγή από τη Βόρεια Ιρλανδία
Βόρεια Ιρλανδία προς Ελλάδα - Ενδοενωσιακή διασυνοριακή διακίνηση
Ελλάδα προς Βόρεια Ιρλανδία - Ενδοενωσιακή διασυνοριακή διακίνηση
Τρίτη χώρα προς Βόρεια Ιρλανδία - Εισαγωγή στη Βόρεια Ιρλανδία
Βόρεια Ιρλανδία προς τρίτη χώρα - Εξαγωγή από τη Βόρεια Ιρλανδία

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία προβλέπει ότι οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που καθορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Αυτό σημαίνει ότι,

ι. οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί των εισαγωγών,
• δεν εφαρμόζονται στις αποστολές από τη Βόρεια Ιρλανδία προς την ΕΕ·
• εφαρμόζονται στις αποστολές από τη Μεγάλη Βρετανία προς τη Βόρεια Ιρλανδία
• εφαρμόζονται στις αποστολές από οποιαδήποτε τρίτη χώρα προς τη Βόρεια Ιρλανδία ιι. οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί των εξαγωγών
• δεν εφαρμόζονται στις αποστολές από την ΕΕ προς τη Βόρεια Ιρλανδία
• δεν εφαρμόζονται στις αποστολές από τη Βόρεια Ιρλανδία προς τρίτες χώρες
• εφαρμόζονται στις αποστολές από τη Βόρεια Ιρλανδία προς τη Μεγάλη Βρετανία μόνο στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος βάσει διεθνών υποχρεώσεων της ΕΕ

Όσον αφορά ειδικότερα τις Άδειες εισαγωγής/εξαγωγής, αυτό σημαίνει τα εξής:

• Όταν οι κανόνες της ΕΕ προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εκδώσουν άδειες εισαγωγής/εξαγωγής, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπεύθυνο, σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, για την έκδοση των εν λόγω αδειών εισαγωγής/εξαγωγής·

• Οι άδειες εισαγωγής/εξαγωγής που εκδόθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου εξακολουθούν να ισχύουν, όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία προβλέπει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία για

α)δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται, δυνάμει της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Βόρεια Ιρλανδία και

β)δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ τα οποία, δυνάμει του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, προστατεύονται στη Βόρεια Ιρλανδία, δηλαδή

- γεωγραφικές ενδείξεις ή ονομασίες προέλευσης που προστατεύονται για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012·

- γεωγραφικές ενδείξεις αλκοολούχων ποτών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/787
S γεωγραφικές ενδείξεις για αρωματισμένα προϊόντα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 251/2014·

- ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις για οίνο, όπως προβλέπεται στο μέρος
II τίτλος II κεφάλαιο I τμήματα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Από την 1/1/2021 τίθεται σε εφαρμογή ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2035/2020 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 όσον αφορά το έντυπο της αίτησης παρέμβασης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να θεσπιστεί η δυνατότητα αίτησης παρέμβασης στη Βόρεια Ιρλανδία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (
DG TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχονται πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους:

Brexit-Προετοιμασίες για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου: https://ec.europa.eu/taxation customs/uk withdrawal en (αγγλικά) https://ec.europa.eu/taxation customs/uk-withdrawal-el (ελληνικά)

Καθοδηγητικό Σημείωμα της
DG TAXUD για τα τελωνειακά θέματα σχετικά με το Brexit και τη λήξη της μεταβατικής περιόδου:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit files/info site/guidance-customsprocedures en 0.pdf

• Παράρτημα 1 - Επιχειρησιακά σενάρια εξαγωγών:
https://ec.europa.eu/taxation customs/sites/taxation/files/annex ii brexit export business scen arios 0.pdf

• Παράρτημα 2 - Επιχειρησιακά σενάρια διαμετακόμισης:
https://ec.europa.eu/taxation customs/sites/taxation/files/annex i brexit transit business scena rios.pdf

Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να υποβάλλουν κάποιο σχετικό ερώτημα, μπορούν να το αποστέλλουν στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us en

Επιπλέον στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=0aX8n6v8F0s&t=10s είναι διαθέσιμο PowerPoint Presentation σχετικού Webinar που διεξήχθη από το Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Παράρτημα Βελγίου) για το BREXIT.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 

ΤΜΗΜΑ Α'
Συντονισμού Τελωνειακών Διαδικασιών και Απλουστεύσεων

• ΑΔΕΙΕΣ-ENS-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
• ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

210-6987453
210-6987451
210-6987455
210-6987434
210-6987433
210-6987435 210-6987457

ΤΜΗΜΑ Β'
Διακίνησης και Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων και Αποσκευών Επιβατών

• ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
• ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
Ντζαμίλη Ευδοκία Κοντογιάννη Χριστιάννα

210-6987468 210-6987463

ΤΜΗΜΑ Γ'
Τελωνειακών Αντιπροσώπων, Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων και Απαγορεύσεων - Περιορισμών

• ΕΟRI
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
• ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

210-6987444 210-6987442

ΤΜΗΜΑ Δ'
Τελωνειακής Οφειλής και Ταμειακής Διαχείρισης

• Τελωνειακή Οφειλή

210-6987438 210-6987439

Email: dtd@aade.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
 

ΤΜΗΜΑ Α'
Δασμολογικό και Δασμολογητέας Αξίας

Μπίρμπιλα Ερασμία

210-6987475

ΤΜΗΜΑ Β'
Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων και Καταγωγής

Σιουκιούρογλου Μαργαρίτα Μπουργανού Γεωργία

210-6987487
210-6987493

ΤΜΗΜΑ Γ'
Δασμολογικών και Φορολογικών Απαλλαγών

Δελοπούλου Νίκη

210-6987500

ΤΜΗΜΑ Δ'
Ειδικών Καθεστώτων

Ντουντουνάκης Δημήτριος Τσετσέκου Δέσποινα Παπασπύρου Σταματία

210-6987508
210-6987509
210-6987498

Email: ddtheka@aade.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
 

ΤΜΗΜΑ Α'
Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων, Γενικού Καθεστώτος Ε.Φ.Κ. και Διοικητικής Συνεργασίας

Κοράκης Κυριάκος
Παπαδοπούλου Μελίνα Γυφτοπούλου Μαρία

210-6987423
210-6987422
210-6987418

ΤΜΗΜΑ Β'
Φορολογίας Αλκοολούχων Προϊόντων

Κερασιώτη Ευσταθία

210-6987414

ΤΜΗΜΑ Γ'
Φορολογίας καπνικών προϊόντων

Μυρισίδου Αικατερίνη

210-6987412

ΤΜΗΜΑ Δ'
Φορολογίας Αυτοκινήτων Οχημάτων και Λοιπών Φορολογιών

Ευδοκία Βενιζέλου

210-6987404

ΤΜΗΜΑ Ε'
Φ.Π.Α. Εισαγωγών- Εξαγωγών

Ζορμπάνος Διονύσης
Τούντα Γεωργία

210-6987469
210-6987417

Email: finexcis@aade.gr, vat-customs@aade.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
 

ΤΜΗΜΑ Β'
Ανάλυσης Κινδύνου και Ελέγχων Συμμόρφωσης

Ευαγγελία Μιχαηλίδου

210-7259253

ΤΜΗΜΑ Γ'
Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος

 

210-7259326

Email: dstep@aade.gr


_________________________
1 Βλ. το από 14-07-2019 έγγραφο "GUIDANCE NOTE WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU RULES IN THE FIELD OF CUSTOMS, INCLUDING PREFERENTIAL ORIGIN" (REV2 - replaces the notes "Guidance on customs" (REV1) dated 22 November 2019, "preferentialrules of origin" dated 4 June 2018, and "customs and indirecttaxation") Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TAXUD) παροχής κατευθυντήριων οδηγιών για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τα σχετικά τελωνειακά θέματα σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, βλπ. σχετικό σύνδεσμο https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit files/info/site/guidance-customs-procedures en 0.pdf

 

 Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο