Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. 31548/10.11.2020

Κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων- Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (Α’ 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. 31548/10.11.2020

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις

1. Του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178) και ιδίως τις διατάξεις των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ καθώς και του άρθρου 54.

2. Του ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση Μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 116), και ιδίως τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ’ αυτού, όπως ισχύει.

3. Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 71Ε, όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

I. Κάθε παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα), που επιθυμεί ένα οπτικοακουστικό έργο που πρόκειται να παράξει, να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος, θα πρέπει να τηρεί Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό σε Ελληνικό Πιστωτικό Ίδρυμα και να καταθέτει στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), Αίτηση Υπαγωγής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΠΣΚΕ, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Ειδική έντυπη αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιδιώτη παραγωγό ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης.

ii. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος φυσικού προσώπου ή της αιτούσας επιχείρησης με βάση το καταστατικό της.

iii. Περίληψη σεναρίου.

iv. Αναλυτικό προϋπολογισμό του οπτικοακουστικού έργου και λίστα των βασικών συντελεστών του.

v. Χρονοδιάγραμμα γυρισμάτων, χώροι γυρισμάτων και εργαστήρια επεξεργασίας.

vi. Αναλυτικό χρηματοδοτικό πλάνο με ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης, συνοδευόμενο από όλα τα αποδεικτικά κάλυψης αυτού (συμφωνητικά συμπαραγωγής, αποφάσεις δημόσιων ή διεθνών οργανισμών κ.λπ.),

vii. Συμβάσεις απόκτησης πνευματικών δικαιωμάτων από τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη,

viii. Συμφωνητικό συμπαραγωγής,

ix. Συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης παραγωγής, συνοδευόμενες από γενικά πληροφοριακά στοιχεία τρίτων,

χ. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για το είδος της δραστηριότητας που ασκεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

xi. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να τύχουν εφαρμογής οι ευεργετικές διατάξεις του παρόντος είναι τα προς πληρωμή παραστατικά να εκδίδονται από τον κύριο παραγωγό του οπτικοακουστικού έργου ή τον εκτελεστή παραγωγής του Έργου ή σε περίπτωση συμπαραγωγής από κάθε παραγωγό κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην παραγωγή.

3. Οι δαπάνες που περιοριστικά αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, πλην των οπτικοακουστικών έργων με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, είναι:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Σενάριο.

Σκηνοθεσία.

Μουσική.

Δαπάνες για κτήση αδειών εκμετάλλευσης επί προϋφιστάμενων έργων

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (CREW), ΗΘΟΠΟΙΩΝ (CAST) ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Αμοιβές προσωπικού, τεχνικών και ηθοποιών (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία) καθώς και του εκτελεστή παραγωγής.

Ενδεικτικά:

Τμήμα Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.

Τμήμα Παραγωγής.

Διανομή (Cast) (Πρωταγωνιστές/Κασκαντέρ/Κομπάρσοι/Σωσίες/Αντικαταστάτες κ.λπ.).

Τμήμα Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού (Σχεδιασμός Σκηνικών, Κατασκευές, φροντιστήρια - props κ.λπ.).

Εξοπλισμός τεχνικής εγκατάστασης - (γερανοί, ράγες, τρίποδα κ.α.).

Τμήμα Ειδικών Εφέ.

Τμήμα Κινουμένων Σχεδίων - Εικόνων (Animation).

Τμήμα σχεδιασμού χαρακτήρων (animation όλων των τύπων, 3D κ.λπ.).

Τμήμα Ενδυματολογίας-Κοστουμιών.

Τμήμα Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Προσθετικών.

Τμήμα Φωτισμού.

Τμήμα Εικόνας.

Τμήμα Ήχου.

Τμήμα Διαχείρισης Χώρων Γυρισμάτων.

Τροφοδοσία.

Τμήμα Μουσικής.

Τμήμα επεξεργασίας εικόνας (μοντάζ).

Τμήμα επεξεργασίας ήχου (μιξάζ).

Τμήμα μουσικής επεξεργασίας.

Τμήμα Οπτικών Εφέ.

Μεταγλώττιση, Επανηχογράφηση διαλόγων (ADR - Automated Dialogue Replacement) και Ηχητικά Εφέ περιβάλλοντα χώρα (Foley).

Εξειδικευμένες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια και στον τόπο των γυρισμάτων (ιατροί, νοσοκόμες, κτηνίατροι, κ.α.).

Σύμβουλοι Σεναρίου.

Αμοιβή Εκτελεστή Παραγωγής.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Έρευνα και σχεδιασμός παραγωγής.

Αναζήτηση τοποθεσίας γυρισμάτων (συμπεριλαμβανομένων εξόδων Μετακίνησης, Διαμονής, Διατροφής, Ημερήσιων αμοιβών εκτός έδρας per diems).

Αμοιβές καλλιτεχνικών συντελεστών ή/και τμήματος Παραγωγής κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της τοποθεσίας γυρισμάτων (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία).

Διάφορες Διοικητικές άδειες αρμόδιων φορέων ή αρχών (άδειες γυρισμάτων έξοδα αδειοδότησης χρήσης δημόσιων και αρχαιολογικών χώρων για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου κ.α.).

Κατασκευή, αγορά, ενοικίαση φροντιστηρίου και διαμόρφωση - στολισμός σκηνικών.

Κατασκευή σκηνικών.

Ενοικίαση στούντιο και σκηνικού.

Ενοικίαση και διαμόρφωση τοποθεσίας γυρισμάτων.

Χρήση ζώων.

Ενοικίαση ακίνητων υποδομών και κινητού εξοπλισμού στις τοποθεσίες γυρισμάτων (οικοσκευές, κουζίνες, wc, τροχόσπιτα,τροχήλατα βεστιάρια και παρεμφερή). Ενοικίαση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ενοικίαση ειδικών οχημάτων (αστυνομικά οχήματα, οχήματα ασφαλείας, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα κ.α.).

Κατασκευή, Ενοικίαση, και Αγορά κοστουμιών.

Δαπάνες σχετικές με τον σχεδιασμό χαρακτήρων, την κατασκευή και δημιουργία σκηνικών και φόντων στα κινούμενα σχέδια (animation) (δαπάνες για υπηρεσίες, ενοικίαση και αγορά αναλωσίμων για οπτικοακουστικά έργα κινουμένων σχεδίων).

Ειδικά εφέ, αναλώσιμα και κινηματογραφικά όπλα.

Μακιγιάζ, κομμωτήριο και προσθετικά είδη (π.χ. περούκες).

Επιπρόσθετα έξοδα χώρων γυρισμάτων (καθαρισμός, αναγκαία είδη).

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού τεχνικής εγκατάστασης.

Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού φωτισμού.

Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού εικονοληψίας

(κάμερες κ.λπ.).

Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού ηχογραφήσεων.

ΤΑΞΙΔΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Έξοδα μετακίνησης (ενοικίαση λεωφορείων και κάθε οχήματος αναγκαίου για τη μετακίνηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής).

Καύσιμα, διόδια και άλλα συναφή κόστη (π.χ. πάρκινγκ).

Εισιτήρια (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, τρένου, λεωφορείου).

Έξοδα Διαμονής για το προσωπικό που απασχολήθηκε στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου.

Διατροφή και συναφείς υπηρεσίες (π.χ. έξοδα καντίνας γυρισμάτων κ.α.).

ΜΟΝΤΑΖ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.

Τελική Επεξεργασία εικόνας, ήχου και μουσικής.

Δαπάνες μεταγλώττισης, υποτιτλισμού, Επανηχογράφησης διαλόγων (ADR- Automated Dialogue Replacement) και Ηχητικών Εφέ περιβάλλοντα χώρου (Foley).

Φωτογραφικά Στιγμιότυπα.

Ενοικίαση εξοπλισμού και λογισμικού για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων. Ενοικίαση άλλων λογισμικών και προγραμμάτων αναγκαίων για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου.

Ειδικά εφέ.

Δαπάνες για χρήση αρχειακού υλικού.

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.

Γενικά έξοδα γραφείου συναρτώμενα με τόπο διάφορο από αυτόν της μόνιμης έδρας της επιχείρησης του αιτούντος:

Ενοικίαση χώρου γραφείου, επίπλων γραφείου και αποθηκευτικών χώρων.

Ενοικίαση εξοπλισμού γραφείου (τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα, και άλλα ανάλογα).

Γραφική ύλη.

Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου.

Υπηρεσίες courier, ταχυδρομείου και τελωνείου.

Τέλη κινηματογράφησης και χρήσης για την παραγωγή Έξοδα Παραβόλων για την υπαγωγή στο καθεστώς της παρούσας.

Δαπάνες για νομικές και λογιστικές υπηρεσίες καθώς και για υπηρεσίες συμβούλων, οι υπηρεσίες των οποίων συνδέονται αιτιωδώς είτε με την παραγωγή είτε με την προετοιμασία υποβολής φακέλου αίτησης υπαγωγής.

Δαπάνες ασφάλισης.

3. Α Ειδικά για τα οπτικοακουστικά έργα με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι, οι δαπάνες που περιοριστικά αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες, είναι:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

- Σενάριο

- Πηγαίος Κώδικας

- Μουσική

- Δαπάνες για κτήση αδειών εκμετάλλευσης επί προ-υφιστάμενων έργων

- Για δικαιώματα χρήσης εικόνων - φωνής διάσημων (ηθοποιών/μουσικών/αθλητών κ.ά.)

- Σχεδιασμός χαρακτήρων (character design)

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (CREW), ΗΘΟΠΟΙΩΝ (CAST) ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αμοιβές προσωπικού, τεχνικών και ηθοποιών (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία) καθώς και του εκτελεστή παραγωγής.

Ενδεικτικά:

- Τμήμα ανάπτυξης παιχνιδιού

- Τμήμα σχεδιασμού παιχνιδιού

- Τμήμα παραγωγής παιχνιδιού

- Τμήμα Καλλιτεχνικής διεύθυνσης και σχεδιασμού

- Τμήμα μεταγλώττισης

- Τμήμα μουσικής τεχνολογίας, sound design, επανηχογράφησης διαλόγων και ηχητικά εφέ περιβάλλοντα χώρου (Foley)

- Ηθοποιοί, Χορευτές για motion capture

- Τμήμα τεχνικής εγκατάστασης

- Τμήμα Ειδικών Εφέ

- Τμήμα Κινουμένων Σχεδίων - Εικόνων (Αnimation)

- Τμήμα σχεδιασμού χαρακτήρων (animation όλων των τύπων, 3D κ.λπ.)

- Τροφοδοσία

- Εξειδικευμένες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια και στον τόπο των γυρισμάτων (playtesters, ιατροί, νοσοκόμες κ.ά.)

- Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης

- Κειμενογράφοι, σεναριογράφοι, σύμβουλοι σεναρίου

- Αμοιβή Εκτελεστή Παραγωγής

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- Έρευνα και σχεδιασμός παραγωγής

- Game Design Document

- Technical Design Document

- Αμοιβές όλων των συντελεστών (ανάπτυξη, παραγωγή, σχεδιασμός, καλλιτεχνική εκτέλεση του παιχνιδιού), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

- Άδειες χρήσης αρχειακού υλικού

- Ενοικίαση στούντιο, μηχανημάτων για ειδικά εφέ κ.α.

- Ενοικίαση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας (δεν αφορά σε πάγιες δαπάνες)

- Testing κατά τη διάρκεια του Alpha και beta σταδίου παραγωγής (debugging, playtesters, έρευνες UX και Usability κ.τ.λ.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού για motion capture, rendering, 3D scanning, ηχογράφηση και εικονοληψία κ.ά.

- Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού για δοκιμές (playtesting)

- Ενοικίαση και αναλώσιμα ειδικού εξοπλισμού (VR, κινητά για δοκιμή κ.τ.λ.)

- Αναλώσιμα τεχνικής εγκατάστασης

ΤΑΞΙΔΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

- Έξοδα μετακίνησης (ενοικίαση λεωφορείων και κάθε οχήματος αναγκαίου για τη μετακίνηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής) - Καύσιμα, διόδια και άλλα συναφή κόστη (π.χ. πάρκινγκ)

- Εισιτήρια (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, τρένου, λεωφορείου)

- Έξοδα Διαμονής για το προσωπικό που απασχολήθηκε στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου

- Διατροφή και συναφείς υπηρεσίες (π.χ. έξοδα καντίνας γυρισμάτων κ.ά.)

ΜΟΝΤΑΖ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

- Τελική Επεξεργασία εικόνας, ήχου και μουσικής

- Δαπάνες μεταγλώττισης, υποτιτλισμού, Επανηχογράφησης διαλόγων (ADR-Automated Dialogue Replacement) και Ηχητικών Εφέ περιβάλλοντα χώρου (Foley).

- Φωτογραφικά Στιγμιότυπα.

- Ενοικίαση εξοπλισμού και λογισμικού για ψηφιακά παιχνίδια. Ενοικίαση άλλων λογισμικών και προγραμμάτων αναγκαίων για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου (π.χ. Unity, Adobe Cloud Suite, Maya, 3Ds MAX, Toon Boom Harmony).

- Ειδικά εφέ.

- Δαπάνες για χρήση αρχειακού υλικού.

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

- Γενικά έξοδα γραφείου συναρτώμενα με τόπο διάφορο από αυτόν της μόνιμης έδρας της επιχείρησης του αιτούντος:

Ενοικίαση χώρου γραφείου, επίπλων γραφείου και αποθηκευτικών χώρων.

Ενοικίαση εξοπλισμού γραφείου (τηλεφωνικές συσκευές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα, και άλλα ανάλογα).

Γραφική ύλη.

Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου.

Υπηρεσίες courier, ταχυδρομείου και τελωνείου.

Τέλη κινηματογράφησης και χρήσης για την παραγωγή Έξοδα Παραβόλων για την υπαγωγή στο καθεστώς της παρούσας.

- Δαπάνες για νομικές και λογιστικές υπηρεσίες καθώς και για υπηρεσίες συμβούλων, οι υπηρεσίες των οποίων συνδέονται αιτιωδώς είτε με την παραγωγή είτε με την προετοιμασία υποβολής φακέλου αίτησης υπαγωγής.

- Δαπάνες ασφάλισης.

4. Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής ισχύουν οι διατάξεις του Δ κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α’ 116),όπως έχει εξειδικευθεί με την κοινή υπουργική απόφαση ΑΠ 149/31.7.2020 Παράρτημα 2 (Β’ 3272).

4.Α Όλα τα νόμιμα παραστατικά για τις επιλέξιμες δαπάνες εκδίδονται στο όνομα του παραγωγού του οπτικοακουστικού έργου ή στο όνομα του εκτελεστή παραγωγής, εφόσον προσκομισθεί στο ΕΚΟΜΕ σύμβαση εκτέλεσης για το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό έργο.

4. Β Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου με την κατάθεση των χρημάτων του επενδυτή. Σε περίπτωση που τα χρήματα κατατεθούν σε άλλο χρόνο από το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, τότε η δαπάνη εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα κατά το έτος που αυτή αφορά και όχι κατά το φορολογικό έτος εντός του οποίου κατατέθηκαν τα χρήματα στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό σε Ελληνικό Πιστωτικό Ίδρυμα.

5. Το ΕΚΟΜΕ, κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών και παραστατικών των επιλέξιμων δαπανών, βεβαιώνει την επιλεξιμότητα αυτών για το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό έργο, σύμφωνα με τη διαδικασία πιστοποίησης ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4487/2017, όπως ισχύει.

6. Για τους σκοπούς της παρούσας, ως προς το ποσοστό αφαίρεσης των επιλέξιμων δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα μαζί με άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή η επιχείρηση που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017 για το ίδιο οπτικοακουστικό έργο, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 (Α’ 116), καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 187/1 26.6.2014) (στο εξής: ΓΑΚ).

7. Για θέματα, τα οποία τυχόν δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 4487/2017 ή και της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του ΓΑΚ.

Άρθρο 2

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013, τα ποσά που καταβάλλουν τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017 και αφορούν ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών καθενός οπτικοακουστικού έργου, αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορούν.

Η παρ. 1 του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 κατά το μέρος που αφορά στη φορολόγηση επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, εφαρμόζεται τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και ιδίως του Κεφαλαίου Ι-Γενικές Διατάξεις και του άρθρου 54 αυτού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 4487/2017. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου σωρεύονται με το επενδυτικό κίνητρο του κεφαλαίου Δ του ν. 4487/2017, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις χορηγούνται στις επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων.

2. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω δαπανών προκύψει ζημία, η ζημία αυτή μεταφέρεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013.

3. Για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των επιλέξιμων δαπανών εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα τους, κατ’ αναλογία από την κάθε κατηγορία εισοδήματος τους.

4. Εάν εντός 36 μηνών από την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής του οπτικοακουστικού έργου στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αυτό δεν δύναται να ολοκληρωθεί λόγω αδυναμίας του παραγωγού και αδυναμίας να βρεθεί νέος παραγωγός, τότε το ΕΚΟΜΕ κοινοποιεί υποχρεωτικά σχετικό έγγραφο στην αρμόδια φορολογική αρχή και στα νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και στις επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, τα οποία κατέβαλαν ποσά επενδύοντας σε παραγωγές, εντός μηνός από τη μη ολοκλήρωση του έργου και τα καταβαλλόμενα ποσά που έχουν αφαιρεθεί από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, προστίθενται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο έχει κοινοποιηθεί η δήλωση αδυναμίας ολοκλήρωσης του.

Άρθρο 3

1. Η απόφαση αυτή ισχύει για το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής και αφορά στις αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 4487/2017 που κατατίθενται από 15 Ιουλίου 2020.

2. Η υπ’ αρ. Α.1007/2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 38), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α.1220/2019 όμοια (Β’ 2383), καταργείται.

Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ 5021 Β’ /13-11-2020)

Κ.Υ.Α. Α 1080/15.06.2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2049/14.06.2022
Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διαδικασιών στη βάση των ευρημάτων έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό τον έλεγχο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών διαμετακόμισης και τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/15.06.2022
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1074/09.06.2022
Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Δ212 «Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα κράτη μέλη» και της διαδικασίας υποβολής αυτού.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1073/07.06.2022
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ελλείμματος της Νέας Οικειοθελούς Παροχής κατά το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νέου Συνυποσχετικού, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019(Α 65), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 56Α του ίδιου νόμου.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο