Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020
Εγρ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2200/22.12.2020

Εισαγωγές και παραδόσεις αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ή να ενσωματωθούν σε αλιευτικά πλοία τα οποία διαθέτουν επαγγελματική άδεια αλιείας και δραστηριοποιούνται κυρίως στην ανοικτή θάλασσα - Διευκρινήσεις και οδηγίες για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας και την τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής

Εγρ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2200/22.12.2020

Με αφορμή ερωτήματα τα οποία έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας αναφορικά με την παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ή ενσωματωθούν σε αλιευτικά πλοία με απαλλαγή ΦΠΑ, με την παρούσα εγκύκλιο, για σκοπούς ενημέρωσης και ομοιόμορφης εφαρμογής από τις τελωνειακές αρχές και τους οικονομικούς φορείς, παρατίθενται διευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας κατά την εισαγωγή και παράδοση (πώληση) αντικειμένων και υλικών που ενσωματώνονται ή χρησιμοποιούνται σε αλιευτικά πλοία, παράκτιας αλιείας ή διενέργειας αλιευτικής δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα και των λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό τους καθώς και με την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων.

1. Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο και οδηγίες της Διοίκησης

1.1 Νομικό πλαίσιο

1.1.1. Διατάξεις απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας (άρθρο 27 Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ»)

Σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας :

- η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 27. Προκειμένου για πλοία και πλωτά μέσα της εμπορικής ναυσιπλοΐας εσωτερικού ή άλλης εκμετάλλευσης εσωτερικού, καθώς και για αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η απαλλαγή περιορίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά.
- η παράδοση και εισαγωγή αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 27.

Οι κατηγορίες πλοίων των οποίων η εισαγωγή και η παράδοση τυγχάνουν απαλλαγής από το φόρο είναι:

(α) πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και τα οποία εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα,
(β) πλοία παράκτιας αλιείας,
(γ) πλοία που προορίζονται για διάλυση,
(δ) πολεμικά πλοία και πλοία του Δημοσίου,
(ε) ναυαγοσωστικά και άλλα πλοία επιθαλάσσιας αρωγής.

1.1.2 Διατάξεις Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα περί τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής (άρθρο 269 του καν. αριθ.952/2013 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 2γ του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα-καν. αριθ. 952/2013, για εμπορεύματα απαλλασσόμενα από ΦΠΑ ή ειδικό φόρο κατανάλωσης που παραδίδονται για τον εφοδιασμό αεροσκαφών ή πλοίων, ανεξαρτήτως προορισμού του αεροσκάφους ή του πλοίου, για τα οποία απαιτείται απόδειξη του εφοδιασμού, τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής.

Η ανωτέρω διάταξη θεσπίσθηκε με σκοπό την καθιέρωση μίας ομοιόμορφης σε επίπεδο Ε.Ε διαδικασίας ούτως ώστε τα πρόσωπα που προβαίνουν στον εφοδιασμό πλοίων να μπορούν να λάβουν ένα αποδεικτικό στοιχείο φόρτωσης των αγαθών στο πλοίο το οποίο κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς φοροαπαλλαγής.

1.2 Κανονιστικό πλαίσιο

Η διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας ρυθμίζεται βάσει της Π.1591/1946/12.03.1987 Α.Υ.Ο.και της Π.8271/4879/08.12.1987 Α.Υ.Ο, όπως τροποποιήθηκε με την Α.1179/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1177/2018 Κ.Υ.Α και ΠΟΛ.1187/2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε, ιδίως ως προς τα πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της αλιευτικής δραστηριότητας.

Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας κατά την παράδοση αγαθών ως εφοδίων πλοίων προβλέπεται και από άλλες αποφάσεις, αρμοδιότητας των τελωνειακών αρχών, στο πλαίσιο εκκαθάρισης καθεστώτων ή καταστάσεων αποθήκευσης, ειδικότερα :

- ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε - υπαγωγή μη ενωσιακών και εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης,
- ΠΟΛ.1026/2016 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε - είσοδος μη ενωσιακών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη,
- ΠΟΛ.1100/2013 Α.Υ.Ο - θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς αποθήκευσης εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών,
- ΔΕΦΚΦ 1116596/02.08.2017 και ΔΕΦΚΦ 1188105/22.12.2016 - έξοδος προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρο κατανάλωσης από φορολογικές αποθήκες του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

1.3 Εγκύκλιες διαταγές - οδηγίες της Διοίκησης

Οδηγίες για την υποχρέωση τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής και των δικαιολογητικών για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας έχουν δοθεί με το Κεφάλαιο 5 της αριθ. πρωτ. Δ19 Α 5013811 ΕΞ/03.06.2014 εγκυκλίου διαταγής, όπως αντικαταστάθηκε με την αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ/26.04.2016 εγκύκλιο.

Η τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) του ICISnet, το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων τελωνειακών αρχών (τελωνείο εφοδιασμού και τελωνείο φόρτωσης) και την επικοινωνία μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων - υποκείμενων στο φόρο εφοδιαστών.

Ειδικότερα, το ηλεκτρονικό μήνυμα IE 599 «Γνωστοποίηση ΟλοκλήρωσηςΕξαγωγής», όπως παράγεται από το ICISnet και αποστέλλεται από το τελωνείο εφοδιασμού στον ενδιαφερόμενο πωλητή-εφοδιαστή, αποτελεί αποδεικτικό της ολοκλήρωσης της φόρτωσης των αγαθών στο πλοίο και χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό της απαλλαγής από ΦΠΑ για την παράδοση των αγαθών.

Επιπροσθέτως, με την Ε.2100/2019 εγκύκλιο, διευκρινίσθηκε ότι, οι τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής για εμπορεύματα που παραδίδονται με απαλλαγή ΦΠΑ σε πλοία, εφαρμόζονται ανεξάρτητα:

(α) του είδους των αγαθών που προορίζονται να παραδοθούν σε πλοία, δηλαδή υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία, ή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων (με τις προϋποθέσεις των περ. α'και γ' της παρ. ι του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ),

(β) της ιδιότητας του προσώπου που τα αποκτά, δηλαδή υποκειμένου στο κανονικό καθεστώς ή εκτός πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ - π.χ. Δημόσιο,

(γ) του προορισμού του πλοίου, δηλαδή με προορισμό άλλο ΚΜ της Ε.Ε, τρίτη χώρα ή με προορισμό στο εσωτερικό της χώρας,

(δ) της κατηγορίας του πλοίου, δηλαδή εάν πρόκειται για πλοία που προορίζονται για την ναυσιπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης (τα οποία εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα), πλοία επιθαλάσσιας αρωγής, πλοία για διάλυση, πλοία του Δημοσίου ή πολεμικά πλοία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατ'εξαίρεση των ανωτέρω, τα πλοία παράκτιας αλιείας δύνανται να προμηθεύονται αντικείμενα και υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται ή ενσωματώνονται σε αυτά, με την έκδοση Δελτίων Προμήθειας Υλικών και Αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ των άρθρων 12-14 της Π.8271/4879/366/08.12.1987 Α.Υ.Ο. Η διαδικασία αυτή καλύπτει και την παράδοση λιπαντικών.

Ειδικά για την παράδοση καυσίμων σε πλοία από ελεύθερα αποθέματα χρησιμοποιούνται τα Δελτία Προμήθειας Υλικών και Αντικειμένων των άρθρων 12-14 της Π.8271/4878/1987, υπό την προϋπόθεση ότι στις περιοχές εφοδιασμού δεν διατίθενται αφορολόγητα καύσιμα, ήτοι δεν υπάρχουν φορολογικές αποθήκες ή ειδικές περιστάσεις υπαγορεύουν διαφορετική αντιμετώπιση. Οι ειδικές περιστάσεις εξετάζονται από το αρμόδιο τελωνείο κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

2. Πλοία με τα οποία διενεργείται αλιευτική δραστηριότητα

2.1 Έννοια αλιευτικού πλοίου με το οποίο ασκείται επαγγελματική δραστηριότητα

Κατά τις διατάξεις της δασμολογικής νομοθεσίας που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον εννοιολογικό προσδιορισμό των πλοίων για σκοπούς απαλλαγών από το φόρο, κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός πλοίου ως αλιευτικού και την υπαγωγή του στους κωδικούς ΣΟ 8902 00 10 και 8902 00 90 αποτελούν η ναυπήγηση του πλοίου που το καθιστά αξιόπλοο για τη διενέργεια αλιευτικής δραστηριότητας για επαγγελματικούς και όχι ερασιτεχνικούς σκοπούς. Βάσει των διατάξεων που διέπουν την επαγγελματική αλιεία στη χώρα μας και των σχετικών οδηγιών που έχουν δοθεί από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα επαγγελματικά αλιευτικά πλοία, απαιτείται να διαθέτουν επαγγελματική άδεια αλιείας στην οποία αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία με τα οποία είναι εξοπλισμένα.

2.2 Πλοία παράκτιας αλιείας

Πλοία παράκτιας αλιείας, για σκοπούς απαλλαγής ΦΠΑ, νοούνται τα πλοία τα οποία διαθέτουν επαγγελματική άδεια αλιείας στην οποία αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία για την παράκτια αλιεία, έστω και αν έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα.

Σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ και τις οδηγίες της Ε.2100/2019, έχει αποσαφηνισθεί ότι τα πλοία παράκτιας αλιείας εμπίπτουν στις διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ ανεξαρτήτως των όρων και των προϋποθέσεων απαλλαγής από το φόρο που ισχύουν για τα πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και με τα οποία ασκείται, μεταξύ άλλων, αλιευτική δραστηριότητα, ήτοι ανεξαρτήτως του κριτηρίου του μήκους του πλοίου και της απόδειξης διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα.

Επίσης, από το συνδυασμό των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, προκύπτει ότι η απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας για εισαγωγές και παραδόσεις αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων παράκτιας αλιείας αφορά καύσιμα, λιπαντικά καθώς και αντικείμενα και υλικά που ενσωματώνονται ή χρησιμοποιούνται στα πλοία αυτά.

Για την προμήθεια αντικειμένων και υλικών (συμπεριλαμβανομένων των λιπαντικών) χρησιμοποιούνται τα Δελτία Προμήθειας Υλικών και Αντικειμένων (άρθρα 11 και 14 της Π. 8271/4879/18.12.1987 Α.Υ.Ο.). Στον προμηθευτή των αγαθών προσκομίζονται η επαγγελματική άδεια αλιείας και η δήλωση έναρξη εργασιών του αλιέα (σε φωτοαντίγραφα).

Εναλλακτικά, οι προμηθευτές - εφοδιαστές, δύνανται να τηρούν τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής για την παράδοση των ως άνω αντικειμένων και υλικών σε εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας.

2.3 Αλιευτικά πλοία που δραστηριοποιούνται κυρίως στην ανοικτή θάλασσα-Πλοία υπερπόντιας αλιείας

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της εισαγωγής και παράδοσης αλιευτικών πλοίων με τα οποία διενεργείται δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων υπερπόντιας αλιείας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ δηλ. το κριτήριο του μήκους των 12μέτρων και η απόδειξη διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1177/2018 Κ.Υ.Α και ΠΟΛ.1187/2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι και για αυτή την κατηγορία αλιευτικών πλοίων απαιτείται επαγγελματική, εν ισχύ, άδεια αλιείας και εξοπλισμός του πλοίου με τα απαιτούμενα, βάσει κείμενης νομοθεσίας, αλιευτικά εργαλεία.

Αλιευτικά πλοία τα οποία φέρουν αλιευτικά εργαλεία για την ανοικτή θάλασσα (π.χ. μηχανότρατα, γρι γρι με κωδικούς εργαλείων ΟΤΒκαι PS), έστω και αν διαθέτουν εργαλεία παράκτιας αλιείας, δεν νοούνται ως πλοία παράκτιας αλιείας αλλά ως αλιευτικά πλοία ανοικτής θαλάσσης.

Πλοία υπερπόντιας αλιείας τα οποία δραστηριοποιούνται στην ανοικτή θάλασσα, εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων (σε διεθνή ύδατα), υπό τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών στο πλαίσιο αλιευτικής συμφωνίας τρίτων χωρών και της Ε.Ε. ή στο πλαίσιο ιδιωτικής συμφωνίας, απαιτείται να διαθέτουν, επιπροσθέτως της επαγγελματικής άδειας αλιείας, και ειδική άδεια αλιείας (άδεια αλίευσης εκτός χωρικών υδάτων) του άρθρου 59 Ν.4235/2014.

4. Παράδοση αγαθών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας για αλιευτικά πλοία που δραστηριοποιούνται κυρίως στην ανοικτή θάλασσα. Τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής

Οι παραδόσεις καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων καθώς και αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ή να ενσωματωθούν στα πλοία αυτά με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας πραγματοποιούνται με τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής. Ειδικά για πλοία υπερπόντιας αλιείας, η απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας καλύπτει και τις παραδόσεις τροφοεφοδίων.

Σύμφωνα με την ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ/26.04.2016 εγκύκλιο, όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας τελωνείων (εφοδιασμού-φόρτωσης) καθώς και για την υποβολή, συμπλήρωση, διόρθωση, τροποποίηση, ακύρωση και επαλήθευση του τελωνειακού παραστατικού για τον εφοδιασμό των πλοίων εφαρμόζονται κατ'αναλογία οι διατάξεις περί εξαγωγής αγαθών.

Στην περίπτωση αυτή, οι διασαφήσεις προϋποθέτουν τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων, προσκόμιση των αγαθών στο τελωνείο και διενέργεια ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδικά για τον κλάδο της επαγγελματικής αλιείας ανοικτής θαλάσσης, πλην της υπερπόντιας αλιείας, και τους προμηθευτές των αλιευτικών σκαφών η ισχύουσα διαδικασία χρήζει απλούστευσης λόγω των χαμηλής αξίας συναλλαγών σε τακτική βάση καθώς και των αναγκών εφοδιασμού των αλιευτικών πλοίων σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές όπου δεν υφίσταται τελωνειακή αρχή, για τον εφοδιασμό των εν λόγω πλοίων υποβάλλεται (ηλεκτρονικά) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, ανακεφαλαιωτικό ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, σε μηνιαία βάση για τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί τον προηγούμενο μήνα βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Το ανακεφαλαιωτικό ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ υποβάλλεται για παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών:

- σε αλιευτικά πλοία που διενεργούν αλιευτική δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα (αλιευτικά πλοία τα οποία φέρουν αλιευτικά εργαλεία για την ανοικτή θάλασσα, έστω και αν διαθέτουν εργαλεία παράκτιας αλιείας), δηλ. παραδόσεις σε πλοία που πληρούν τις προϋποθέσεις της απαλλαγής από το φόρο της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 27, ήτοι πληρούν το κριτήριο του μήκους των ΐ2μέτρων και της κυρίως δραστηριότητας στην ανοικτή θάλασσα. Εξαιρούνται οι παραδόσεις αγαθών σε πλοία υπερπόντιας αλιείας.

- τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ή θα ενσωματωθούν στα ανωτέρω αλιευτικά πλοία για τις ανάγκες λειτουργίας αυτών και ασφαλούς πλεύσης, εξαιρουμένων καυσίμων. Οι παραδόσεις καυσίμων θα πραγματοποιούνται με τις ισχύουσες διαδικασίες (τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής από εταιρείες εμπορίας καυσίμων ή από ελεύθερα αποθέματα). Εξαιρούνται επίσης οι παραδόσεις τροφοεφοδίων καθώς οι πράξεις αυτές δεν απαλλάσσονται από ΦΠΑ.

- αξίας έως του ποσού των 1.000ευρώ ανά συναλλαγή.

Η υποβολή του ανακεφαλαιωτικού ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ στο ICISnet θα πραγματοποιείται από τον πωλητή-εφοδιαστή των αγαθών μέχρι την 20η ημέρα κάθε μήνα και θα αφορά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί τον προηγούμενο μήνα. Για παράδειγμα, για τιμολόγια παράδοσης αγαθών που έχουν εκδοθεί τον μήνα Μάρτιο, το τελωνειακό παραστατικό θα υποβάλλεται μέχρι την 20η Απριλίου.

Το ανακεφαλαιωτικό ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ συμπληρώνεται υποχρεωτικά με τα κάτωθι πεδία:
 

ΘΕΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διασάφηση

συμπληρώνεται με τον κωδικό EX

Διασάφηση

συμπληρώνεται με τον κωδικό Α

2

Αποστολέας

συμπληρώνεται με το ΑΦΜ του πωλητή-εφοδιαστή

8

Παραλήπτης

συμπληρώνεται με το ΑΦΜ του παραλήπτη-εκμεταλλευτή του αλιευτικού πλοίου και τα στοιχεία του πλοίου (όνομα, αριθμός, λιμάνι νηολόγησης)

14

Διασαφιστής/Αντιπρόσωπος

συμπληρώνεται με το ΑΦΜ/EORI του αντιπροσώπου
(όπου μεσολαβεί αντιπρόσωπος για την υποβολή)

 

17

Χώρα Προορισμού (νηολόγησης πλοίου)

συμπληρώνεται με τον κωδικό EU

31

Περιγραφή Εμπορεύματος

συμπληρώνεται με τη λέξη «Διάφορα»

37α

Καθεστώς

συμπληρώνεται με τον κωδικό 10 00

37β

Καθεστώς

συμπληρώνεται με τον κωδικό F61

44-1

Πιστοποιητικά - Έγγραφα

Συμπληρώνεται με τους κάτωθι κωδικούς:

1772

:

κατάσταση τιμολογίων

1773

:

συνολικό ποσό τιμολογίων

1774

:

εφοδιασμός επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων ανοικτής θάλασσας, εξαιρουμένων πλοίων υπερπόντιας αλιείας (Ε. 2200/2020)

Στη θέση 44 με τον κωδικό 1772 συμπληρώνεται η κατάσταση τιμολογίων για τη χρονική περίοδο που αφορά π.χ Μάρτιος 2020 (για τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται τον Απρίλιο). Η κατάσταση τιμολογίων φέρει ενδεικτικά την μορφή του Παραρτήματος και συμπληρώνεται κατ'ελάχιστον με τα στοιχεία του Παραρτήματος.

Η κατάσταση τιμολογίων επισυνάπτεται στο τελωνειακό παραστατικό μέσω της λειτουργικής περιοχής «Ενέργειες/Αίτηση με συνημμένα αρχεία από οικονομικό φορέα» σε μορφή excel με όνομα αρχείου «ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ-...» με τη χρονική περίοδο που αφορά (π.χ«ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2020» για το ανακεφαλαιωτικό παραστατικό του Απριλίου). Η διαδικασία για την υποβολή συνυποβαλλόμενων αρχείων από τους εξωτερικούς χρήστες του ICISnet περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο είναι ανηρτημένο στο Portal του ICISnet στο σημείο: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές - ECS-Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών>Περισσότερα> Οδηγίες Χρήσης e-Υπηρεσιών>"i-trader Εγχειρίδιο χρήσης για την ηλεκτρονική υποβολή επισυναπτόμενων εγγράφων" και στη σελίδα:

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10348438&adreseeID=10026938

Ως δικαιολογητικό της απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο πωλητής-εφοδιαστής λαμβάνει και τηρεί στο αρχείο του εκτυπωμένο το μήνυμα ΕΑ99 από το τελωνείο εφοδιασμού.

Για θέματα εξουσιοδότησης υποβολής παραστατικών στο ICISnet και περαιτέρω λεπτομερειών κατά τη συμπλήρωση αυτών μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες στο portal του ICISnet

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10187464&adreseeID=10026938.

ή
απευθείας από την αρμόδια Δ/νση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Υποδιεύθυνση Β: Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων).

Η ηλεκτρονική υποβολή του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ στο ICISnet, η απόδοση MRN και η αποδοχή του, η διόρθωση, η ακύρωση και η γνωστοποίηση των ενδεδειγμένων ενεργειών ελέγχου προς τον διασαφιστή διέπονται από τους κανόνες του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ και διενεργούνται ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Σε κάθε περίπτωση ο παράγοντας τελωνισμού δρομολογεί το παραστατικό «κατά δήλωση».

Οι οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο είναι ανηρτημένο στο Portalτου ICISnet, στο σημείο: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές>ΕCS-Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών>Περισσότερα>Οδηγίες Χρήσης e-Υπηρεσιών>ΕCS-Βήμα - βήμα η συμπλήρωση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής ή ECS-ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής - Εγχειρίδιο χρήσης για Εξωτερικούς Χρήστες, στη σελίδα:

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10348438&adreseeID=10026938

Με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, οι παραδόσεις αγαθών σε αλιευτικά πλοία με απαλλαγή ΦΠΑ πραγματοποιούνται με περαιτέρω απλουστεύσεις χωρίς υποχρέωση προσκόμισης των αγαθών στο τελωνείο, ώστε να διασφαλίζεται η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων διασαφήσεων για εφοδιασμούς πλοίων, η δυνατότητα διενέργειας στοχευμένων εκ των υστέρων ελέγχων και ο εντοπισμός τυχόν καταχρηστικών πρακτικών.

Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές τηρούν αρχείο των ανακεφαλαιωτικών ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ και διενεργούν, υποχρεωτικά, σε μηνιαία βάση, εκ των υστέρων ελέγχους για την ορθή συμπλήρωση των παραστατικών και για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί απαλλαγών ΦΠΑ κάνοντας χρήση αναφορών βάσει υφιστάμενης παραμετροποιημένης αναζήτησης στο ICISnet και αξιοποιώντας τις καταστάσεις τιμολογίων που θα επισυνάπτονται στα παραστατικά.

Εξυπακούεται ότι, η ανωτέρω διαδικασία δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους προμηθευτές-εφοδιαστές και όσον αφορά τις παραδόσεις αντικειμένων και υλικών που ενσωματώνονται ή χρησιμοποιούνται στα πλοία παράκτιας αλιείας (εξαιρούνται τα καύσιμα), εναλλακτικά, αντί τωνΔελτίων Προμήθειας Υλικών και Αντικειμένων (άρθρα 11 και 14 της Π.8271/4879/08.12.1987 Α.Υ.Ο).

Τέλος, σημειώνεται ότι για τις εισαγωγές αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ή να ενσωματωθούν σε αλιευτικά πλοία καθώς και για εισαγωγές καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό τους (με τις προϋποθέσεις των περ. α'και γ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ) τηρούνται οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται στην τήρηση των αναφερομένων διατάξεων και οδηγιών της παρούσας και στην υποχρεωτική συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων ανεξαρτήτως των συστημικών ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά την υποβολή του τελωνειακού παραστατικού στο ICISnet.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ-ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΦΜ και επωνυμία προμηθευτή – εφοδιαστή:
Μήνας … Έτος …

Α/Α

Αριθ. τιμολογίου

ΑΦΜ αγοραστή

Στοιχεία πλοίου

Αριθ. άδειας αλιείας

Είδος

Ποσότητα

Αξία

1.         

…………..

 

 

 

 

 

 

2.        

…………..

 

 

 

 

 

 

3.        

…………..

 

 

 

 

 

 

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο