Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1270/14.12.2020

Διαδικασία για την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στους αιτούντες διεθνή προστασία.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1270/14.12.2020

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 169) και ειδικότερα των άρθρων 42, 53, 55 παρ. 3, 65 και 79, όπως ισχύει,

1.2. του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α' 21), όπως ισχύει,

1.3. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112), όπως ισχύει,

1.4. του ν. 139/1975 «Περί κυρώσεως της εν Νέα Υόρκη την 28η Σεπτεμβρίου 1954 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως περί του καθεστώτος των ανιθαγενών» (Α' 176),

1.5. του ν. 2101/1992 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (Α' 192),

1.6. του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την Οργάνωση και Λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α' 102),

1.7. του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α' 80),

1.8. του ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α' 57), όπως ισχύει,

1.9. του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις» (Α' 7), όπως ισχύει,

1.10. του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94), «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

1.11. της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/ 28-01-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β'372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,

1.12. της υπ' αρ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και της υπ' αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,

1.13. υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β' 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει,

1.14. υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Β' 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει,

1.15. των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει,

1.16. της ΠΟΛ. 1006/31-12-2013 (Β' 19) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη ρύθμισης των όρων και της διαδικασίας απόδοσης Α.Φ.Μ. σε αιτούντες διεθνή προστασία.

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1
Σκοπός - Δικαιούχοι

1. Με την παρούσα απόφαση περιγράφονται οι όροι και η διαδικασία απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στους αιτούντες διεθνή προστασία.

2. Δικαιούχοι είναι οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς, οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση διεθνούς προστασίας ενώπιον των αρμόδιων Αρχών Παραλαβής της περ. δ) του άρθρου 63 του ν. 4636/2019, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4686/2020 και ισχύει.

3. Για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία εκδίδεται Αριθμός Φορολογικού Μητρώου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους καταγραφής της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας. Ο Α.Φ.Μ. είναι μοναδικός και αντιστοιχεί στον μοναδικό αριθμό φακέλου ΔΙ.Κ.Α. (αριθμός Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας). Η Υπηρεσία Ασύλου αναγράφει στο δελτίο την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, την ημερομηνία έκδοσης και λήξης του δελτίου, καθώς και τον αριθμό φακέλου.

'Αρθρο 2
Απόδοση Α.Φ.Μ.

1. Οι Αρμόδιες Αρχές Παραλαβής της παρ. 2) του άρθρου 1 της παρούσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης της αίτησης διεθνούς προστασίας στο σύστημα, καλούν την ηλεκτρονική διαδι-κτυακή υπηρεσία (webservice) για την απόδοση Α.Φ.Μ που παρέχει η Α.Α.Δ.Ε. μέσω της οποίας χορηγείται ο Α.Φ.Μ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης Α.Φ.Μ. εκδίδεται άπαξ από την Υπηρεσία Ασύλου Δελτίο Απόδοσης Α.Φ.Μ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) το οποίο παραδίδεται στο δικαιούχο του άρθρου 1 της παρούσης. Τα στοιχεία και τα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής διαδικτυακής υπηρεσίας (webservice) απόδοσης Α.Φ.Μ.. αναφέρονται στο παράρτημα Α της παρούσης.

2. Για την απόδοση Α.Φ.Μ. σε ανήλικο που συνοδεύεται απαιτείται η σύνδεση του Α.Φ.Μ. του με τον Α.Φ.Μ. του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια.

3. Για την απόδοση Α.Φ.Μ. σε ασυνόδευτο ανήλικο κάτω των 15 ετών απαιτείται η σύνδεση του Α.Φ.Μ. του με τον Α.Φ.Μ. του επιτρόπου του ασυνόδευτου ανήλικου.

4. Αρμόδια για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών απόδοσης Α.Φ.Μ.. ορίζεται η Α.Α.Δ.Ε.

5. Η Α.Α.Δ.Ε. δεν διενεργεί επιπλέον ελέγχους ταυτοποίησης, πέραν των ελέγχων που πραγματοποιούνται από το σύστημα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

'Αρθρο 3
Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατόχου Α.Φ.Μ.

1. Ο κάτοχος Α.Φ.Μ. αποκτά δικαίωμα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

2. Ο κάτοχος Α.Φ.Μ. αποκτά δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες του e-gov.

3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του κατόχου Α.Φ.Μ. απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

'Αρθρο 4
Διαδικασία Αναστολής - και Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.

1. Ο Α.Φ.Μ. παραμένει ενεργός, καθ' όλη τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για χορήγηση διεθνούς προστασίας σε α' και β' βαθμό.

2. Ο Α.Φ.Μ. τίθεται σε αναστολή όταν η αίτηση για χορήγηση διεθνούς προστασίας απορριφθεί με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63, στοιχείο α) του ν. 4636/2019 ή τεθεί στο αρχείο κατόπιν παραίτησης του άρθρου 80 του ν. 4636/2019.

3. Σε περίπτωση έκδοσης τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας, η εφαρμογή της Υπηρεσίας Ασύλου καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., με στοιχεία ενέργειας «ΑΝΑΣΤΟΛΗ Α.Φ.Μ»., τον μοναδικό αριθμό φακέλου του αιτούντος και τον Α.Φ.Μ. και ενημερώνει την ημερομηνία αναστολής.

4. Σε περίπτωση εξέτασης μεταγενέστερης αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 89 του ν. 4636/2019 και αφού κριθεί παραδεκτή, η εφαρμογή της Υπηρεσίας Ασύλου καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., με στοιχεία ενέργειας «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ», τον μοναδικό αριθμό φακέλου και τον Α.Φ.Μ. και ενημερώνει την ημερομηνία ενεργοποίησης.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατόπιν διασταύρωσης στοιχείων, ότι έχουν αποδοθεί στο ίδιο πρόσωπο περισσότεροι του ενός αριθμοί φακέλου (ΔΙ.Κ.Α.) και κατά συνέπεια περισσότεροι του ενός Α.Φ.Μ., η εφαρμογή της Υπηρεσίας Ασύλου καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., με στοιχεία ενέργειας «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΠΛΟΥ Α.Φ.Μ.», τον μοναδικό αριθμό φακέλου και τον Α.Φ.Μ. προς απενεργοποίηση, τον μοναδικό αριθμό φακέλου και τον Α.Φ.Μ. που θα διατηρηθεί προκειμένου να απενεργοποιηθεί ο Α.Φ.Μ. και να συσχετιστεί με τον αρχικά αποδοθέντα ο οποίος θα διατηρηθεί και θα είναι συνδεδεμένος με τον αρχικό αριθμό φακέλου.

'Αρθρο 5
Τεχνικές προδιαγραφές Α.Φ.Μ.

1. Ο Α.Φ.Μ. έχει 9 χαρακτήρες και παράγεται αυτόματα.

2. Η Υπηρεσία Ασύλου, μέσω των πληροφοριακών της συστημάτων, καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία απόδοσης Α.Φ.Μ. που διαθέτει η Α.Α.Δ.Ε., παρέχοντας προς τούτο τα απαραίτητα στοιχεία του παραρτήματος Α. Μετά την απόδοση του Α.Φ.Μ., η παραγόμενη πληροφορία αποθηκεύεται στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. Οι μεταβολές ενός Α.Φ.Μ., (επωνυμικά στοιχεία ή/και καταστάσεις που απορρέουν από ενέργειες επί του Α.Φ.Μ.) θα συντηρούνται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας Μεταβολών που παρέχει η Α.Α.Δ.Ε. και καλεί το πληροφοριακό σύστημα της Υπηρεσίας Ασύλου.

3. Τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. τηρούν όλα τα στοιχεία του κατόχου Α.Φ.Μ., τις μεταβολές αυτών, καθώς τις καταστάσεις του (αναστολή, απενεργοποίηση).

4. Τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Α.Α.Δ.Ε. διαλειτουργούν μεταξύ τους μέσα από ασφαλές κανάλι επικοινωνίας (VPN).

'Αρθρο 6
Διαδικασία μεταβολών

1. Η Υπηρεσία Ασύλου μετά την αποδοχή αιτήματος αλλαγής στοιχείων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της, καλεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει η Α.Α.Δ.Ε. με την ένδειξη «ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», τον μοναδικό αριθμό φακέλου του αιτούντος και τον Α.Φ.Μ. και ενημερώνει τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. με τις μεταβολές στα στοιχεία του αιτούντος.

2. Σε περίπτωση που ο αιτών διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι είναι ανήλικος θα πρέπει να καταχωριστεί η σύνδεση του Α.Φ.Μ. του με τον Α.Φ.Μ. του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια ή του επιτρόπου του ασυνόδευτου ανήλικου.

3. Στην περίπτωση που το ασυνόδευτο ανήλικο καταστεί συνοδευόμενο, διακόπτεται η σχέση του επιτρόπου του ασυνόδευτου ανήλικου και καταχωρίζεται η σχέση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια.

Ως προς τις λοιπές μεταβολές (ενδεικτικά σύναψη γάμου, αλλαγή διεύθυνσης κ.λπ.) καθώς και την επανεκτύπωση της Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. αρμόδια θα είναι η Δ.Ο.Υ., όπως αυτή ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

'Αρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις

Μέχρι την πλήρη διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου και της Α.Α.Δ.Ε. η απόδοση του Α.Φ.Μ. και οι μεταβολές των στοιχείων του Α.Φ.Μ. θα διενεργούνται με την ισχύουσα διαδικασία από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.


Παράρτημα


'Αρθρο 8
'Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 31/12/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο