Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2199/15.12.2020

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της υπ' αριθμ. Α 1071/31.01.2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092/03.03.2017 (ΦΕΚ 1000Β'/24.03.2017) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών»» (ΦΕΚ 806 Β'/07.03.2019).

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2199/15.12.2020


Σε συνέχεια της Ε.2126/2020 εγκυκλίου Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία σας κοινοποιήθηκε η εν θέματι Απόφαση και για λόγους ομοιόμορφης και ορθής εφαρμογής από τις Τελωνειακές Αρχές του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τον υπολογισμό των ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

Με την με αριθμό ΔΕΦΚΦ Α 1035092/3.3.2017 (Β' 1000), όπως έχει τροποποιηθεί με την Α 1071/2019 (Β' 806), αναγνωρίστηκαν τα ποσοστά φυσικής απομείωσης (φύρας) ενεργειακών προϊόντων τα οποία κατέχονται ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της φυσικής απομείωσης. Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές βάσει και των οδηγιών που έχουν δοθεί με την Ε 2126/2020 εγκύκλιο, προβαίνουν στον υπολογισμό για την εύρεση ελλειμμάτων, όσον αφορά τα προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής.

Στις περιπτώσεις παραμονής στις φορολογικές αποθήκες και προϊόντων μη τελούντων υπό καθεστώς αναστολής, κατ' εφαρμογή της με αριθμό Σ. 1517/109/3.6.2004 εγκυκλίου "Έξοδος από φορολογική αποθήκη πετρελαιοειδών προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση", για τα οποία έχουν καταβληθεί οι φορολογικές επιβαρύνσεις, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η φυσική έξοδος, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον λογιστικό έλεγχο και η φυσική απομείωση των ως άνω προϊόντων, καθώς οι εν λόγω ποσότητες, εν τοις πράγμασι και λόγω των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των προϊόντων, συμμετέχουν στην δημιουργία απωλειών, προκειμένου να προσδιορισθούν οι διαφορές στις ποσότητες που τυχόν διαπιστώνονται κατά τη φυσική απογραφή στη φορολογική αποθήκη και οι οποίες αφορούν στην ποσότητα των ενεργειακών προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2026/16.04.2024
Αντιμετώπιση ως προς τον ΦΠΑ του επιδόματος θέρμανσης που πιστώνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2025/15.04.2024
Απόδοση ΦΠΑ επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως, αναψυχής ή αθλητισμού.
Α.Υ.Ο. Α 1051/04.04.2024
Είσπραξη εσόδων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ).
Κ.Υ.Α. Α 1043/20.03.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1018/31.01.2022 κοινής απόφασης «Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή και λειτουργία του» (Β 440).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο