Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2194/04.12.2020

Παροχή Οδηγιών για τη δυνατότητα ιδίας χρήσης των αντισηπτικών στους χώρους εργασίας των βιομηχανιών παραγωγής τους

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2194/04.12.2020

Σε συνέχεια ερωτημάτων βιομηχανιών/βιοτεχνιών που παράγουν, απολυμαντικά - αντισηπτικά προϊόντα, για την φορολογική μεταχείριση της ιδιοκατανάλωσης των προϊόντων αυτών στους χώρους εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής αυστηρών πρωτοκόλλων υγιεινής λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της διασποράς της νόσου COVID 19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Απαλλάσσεται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης η αιθυλική αλκοόλη, βάσει των διατάξεων της παρ. 1β) του άρθρου 83 του ν.2960/2001 (265 Α'), η οποία έχει υποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Νομοθεσίας ή της νομοθεσίας άλλου Κράτους Μέλους και χρησιμοποιείται για την παρασκευή οποιοδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή ποτών).

Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης της κατά τα ανωτέρω απαλλασσόμενης αιθυλικής αλκοόλης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθ. Φ.1554/811/17-12-2008 (Β'2694) Α.Υ.Ο.Ο., οι βιομηχανίες/βιοτεχνίες οι οποίες χρησιμοποιούν την εν λόγω αιθυλική αλκοόλη ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την παρασκευή οποιοδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, μεταξύ των οποίων και συγκαταλέγονται και κάθε είδους αντισηπτικά προϊόντα, οφείλουν:

α) να τηρούν ειδικό βιβλίο θεωρημένο από το τελωνείο στο οποίο καταχωρούνται καθημερινά οι παραλαμβανόμενες ποσότητες μετουσιωμένης αλκοόλης, οι χρησιμοποιούμενες ποσότητες για την παραγωγή των προϊόντων τους με βάση τα οικεία Δελτία Παραγωγής καθώς και οι διατιθέμενες ποσότητες αυτών με βάση τα σχετικά παραστατικά που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.4308/2014 «περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» [άρθρο 4, παρ.1 της ως άνω Απόφασης]

β) να υποβάλλουν στο τελωνείο ελέγχου και στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, εντός ενός μηνός από την λήξη κάθε οικονομικού έτους κατάσταση - δήλωση στην οποία καταγράφονται, μεταξύ άλλων, τα τυχόν υπόλοιπα της μετουσιωμένης αλκοόλης καθώς και των ετοίμων και ημιέτοιμων προϊόντων κατ' είδος τα οποία μεταφέρονται στο επόμενο έτος [άρθρο 4 παρ.2 της ως άνω Απόφασης].

Για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, απαιτείται η απόδειξη αφενός της παραγωγής του τελικού προϊόντος και αφετέρου της διάθεσης αυτού και για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της ως άνω Απόφασης, πραγματοποιείται έλεγχος ο οποίος έγκειται στην επαλήθευση των στοιχείων της ως άνω κατάστασης - δήλωσης σε σύγκριση αφενός με τις εγγραφές των βιβλίων που τηρεί η βιομηχανία/ βιοτεχνία και αφετέρου με τα αποτελέσματα των φυσικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από την Τελωνειακή και Χημική Υπηρεσία ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στην περίπτωση διάθεσης μέρους του τελικού παραγόμενου προϊόντος, το οποίο μπορεί να τοποθετείται σε συσκευασίες μεγαλύτερες από αυτές που χρησιμοποιούνται για τη διάθεσή του στην αγορά, για ιδιοκατανάλωση από τις ίδιες τις βιομηχανίες / βιοτεχνίες που το παράγουν, θα πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην ανωτέρω Απόφαση καθώς και στη σχετική, για την έκδοση του προβλεπόμενου για την αυτοπαράδοση των εν λόγω προϊόντων λογιστικού στοιχείου (παραστατικού), φορολογική νομοθεσία.


Ο Διοικητής Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο