Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020
Εγρ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2192/05.12.2020

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4758/2020 (Α' 242) «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων

Εγρ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2192/05.12.2020
 
Σας κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή, οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4758/2020 (Α' 242), οι οποίες ισχύουν από την δημοσίευση του εν λόγω νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι από 4/12/2020 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 59 του νόμου 4758/2020, παρέχεται στους εγκεκριμένους αποθηκευτές (περ. α' άρθρο 55 του ν.2960/2001) πίστωση έως και την δέκατη ένατη (19η) ημέρα εκάστου μήνα για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και των συνεισπραττόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περιπτώσεων α) έως και ιε) της παρ.1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001.

Η πίστωση παρέχεται για τις Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) που υποβάλλονται έως και τη δέκατη ένατη (19η) ημέρα κάθε μήνα και αφορούν τα ως άνω ενεργειακά προϊόντα τα οποία εξέρχονται από το καθεστώς αναστολής και βεβαιώνονται γι' αυτά οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις από τις 04/12/2020 έως και τις 30 Απριλίου 2021 (υποβολή δηλαδή Δ.Ε.Φ.Κ. έως και τις 19 Απριλίου 2021).

Ως εκ τούτου, για την παροχή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, πίστωσης, κατά τη συμπλήρωση της θέσης 48 των Δ.Ε.Φ.Κ. που θα υποβληθούν από 4/12/2020, έναρξη ισχύος των διατάξεων μέχρι και την 19η Απριλίου 2021, θα χρησιμοποιηθεί ο νέος κωδικός αναστολής «76» με τίτλο «Αναστολή καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων για 19 ημέρες». Η παρακολούθηση των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που έχουν υποβληθεί βάσει των ανωτέρω θα παρακολουθούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην ενότητα 2 της με αριθμό ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ.

Επισημαίνεται ότι για τις δηλώσεις Ε.Φ.Κ. οι οποίες υποβάλλονται με τον ανωτέρω κωδικό αναστολής πραγματοποιείται αυτόματη διόρθωση από το σύστημα ως προς την καταληκτική ημερομηνία λήξης της αναστολής ήτοι την 20η ημέρα εκάστου μήνα ισχύος αυτής.

Τέλος, για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης κατατίθεται εγγύηση είτε χρηματική, είτε τραπεζική, είτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων, οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν στην είσπραξη αυτών με ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης αυτής.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο