Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2177/29.10.2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 4736 /2020 (ΦΕΚ 200/Α') "Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το περιβαλλοντικό τέλος και την απαγόρευση ταξινόμησης για παλαιά ρυπογόνα οχήματα".

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2177/29.10.2020

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4736/2020 (ΦΕΚ 2000/Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21, επιτρέπεται η ταξινόμηση των οχημάτων, για τα οποία κατά τη δημοσίευση του ν.4710/2020, ήτοι 23.7.2020, είχαν υποβληθεί ΔΑΟ ή δηλωτικά εισαγωγής.
Συνεπώς, σε συνέχεια και της αριθ. πρωτ. Ε 2114/2020, εγκυκλίου «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α') του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης», σας γνωρίζουμε ότι επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία υπάγονται εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, καθώς και αυτά που δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, επιτρέπεται η ταξινόμησή τους, εφόσον έχουν υποβληθεί για αυτά, ΔΑΟ ή δηλωτικά εισαγωγής έως και 23/7/2020. Για τα οχήματα αυτά, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα περί καταβολής του τέλους ταξινόμησης πριν την θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία στη χώρα. Για το εν λόγω οχήματα, για τα οποία επισημαίνεται ότι δεν οφείλεται περιβαλλοντικό τέλος, ο υπολογισμός του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης θα γίνεται χειροκίνητα.

2. Με την παρ.2 του άρθρου 21, προστέθηκε νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 5 του ν. 4710/2020, με την οποία προβλέπονται μια σειρά από εξαιρέσεις από την απαγόρευση ταξινόμησης και από την υποχρέωση καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους, ως ακολούθως:
α. Οχήματα που περιέρχονται σε κατάσχεση ή δέσμευση ή ακινητοποίηση ή ανεύρεση ή εγκατάλειψη και καθίστανται αντικείμενο της διαχείρισης δημόσιου υλικού ήτοι τα οχήματα που εκποιούνται ή διατίθενται από την Δ.Δ.Δ.Υ. και τα Τελωνεία:
- Δεν καταλαμβάνονται από την υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους της περίπτωσης α των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 όσα οχήματα υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4 και Euro 5α.
- Δεν καταλαμβάνονται από την απαγόρευση ταξινόμησης της περ. β των παρ. 1 και 2. του ιδίου άρθρου, όσα οχήματα υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3,2 και 1 και αυτά που δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Για τα οχήματα αυτά κατά την ταξινόμησή τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 125 του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
β. οχήματα που ταξινομούνται για υπηρεσιακή ή προσωπική χρήση στο πλαίσιο των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων ή από αναγνωρισμένους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
γ. οχήματα, τα οποία κομίζουν στη Χώρα πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως μετοικούντες σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.245/11/1.3.1988 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 195), η οποία κυρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α' 90), και για τα οποία προσκομίζεται πιστοποιητικό μετοικεσίας με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της έναρξης ισχύος του ν. 4736/2020 με την οποία προστέθηκε η εν λόγω παράγραφος, ήτοι την 20/10/2020.
δ. Δεν καταλαμβάνονται από την απαγόρευση ταξινόμησης, επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της Δασμολογικής Κλάσης Δ.Κ. 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία υπάγονται εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, καθώς και αυτά που δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, για τα οποία τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν.2960/01 περί απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης.
ε. Θεσπίζεται εξαίρεση από το περιβαλλοντικό τέλος και από την απαγόρευση ταξινόμησης για τα μεμονωμένα οχήματα ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ), όπως αυτά μετατρέπονται ή κατασκευάζονται σύμφωνα με τις υποπερ. αα) και ββ) της περ. α΄ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 3134), ως πρόνοια του νομοθέτη, στο πλαίσιο της εξέτασης για τα οχήματα αυτά, της θέσπισης διατάξεων στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, με τις οποίες θα προβλέπεται ο τρόπος φορολόγησής τους, ήτοι της καταβολής του τέλους ταξινόμησης πριν την θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία στη χώρα.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1092/13.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
Α.Υ.Ο. Α 1057/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1050/01.02.2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά» (Β 735).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/04.06.2024
Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 3 (R3) του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή συνόλων δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1090/07.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο