Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2177/29.10.2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 4736 /2020 (ΦΕΚ 200/Α') "Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το περιβαλλοντικό τέλος και την απαγόρευση ταξινόμησης για παλαιά ρυπογόνα οχήματα".

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2177/29.10.2020

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4736/2020 (ΦΕΚ 2000/Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21, επιτρέπεται η ταξινόμηση των οχημάτων, για τα οποία κατά τη δημοσίευση του ν.4710/2020, ήτοι 23.7.2020, είχαν υποβληθεί ΔΑΟ ή δηλωτικά εισαγωγής.
Συνεπώς, σε συνέχεια και της αριθ. πρωτ. Ε 2114/2020, εγκυκλίου «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 63 και 65 του νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α') του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης», σας γνωρίζουμε ότι επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία υπάγονται εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, καθώς και αυτά που δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, επιτρέπεται η ταξινόμησή τους, εφόσον έχουν υποβληθεί για αυτά, ΔΑΟ ή δηλωτικά εισαγωγής έως και 23/7/2020. Για τα οχήματα αυτά, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα περί καταβολής του τέλους ταξινόμησης πριν την θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία στη χώρα. Για το εν λόγω οχήματα, για τα οποία επισημαίνεται ότι δεν οφείλεται περιβαλλοντικό τέλος, ο υπολογισμός του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης θα γίνεται χειροκίνητα.

2. Με την παρ.2 του άρθρου 21, προστέθηκε νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 5 του ν. 4710/2020, με την οποία προβλέπονται μια σειρά από εξαιρέσεις από την απαγόρευση ταξινόμησης και από την υποχρέωση καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους, ως ακολούθως:
α. Οχήματα που περιέρχονται σε κατάσχεση ή δέσμευση ή ακινητοποίηση ή ανεύρεση ή εγκατάλειψη και καθίστανται αντικείμενο της διαχείρισης δημόσιου υλικού ήτοι τα οχήματα που εκποιούνται ή διατίθενται από την Δ.Δ.Δ.Υ. και τα Τελωνεία:
- Δεν καταλαμβάνονται από την υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους της περίπτωσης α των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 όσα οχήματα υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4 και Euro 5α.
- Δεν καταλαμβάνονται από την απαγόρευση ταξινόμησης της περ. β των παρ. 1 και 2. του ιδίου άρθρου, όσα οχήματα υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3,2 και 1 και αυτά που δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Για τα οχήματα αυτά κατά την ταξινόμησή τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 125 του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
β. οχήματα που ταξινομούνται για υπηρεσιακή ή προσωπική χρήση στο πλαίσιο των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων ή από αναγνωρισμένους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
γ. οχήματα, τα οποία κομίζουν στη Χώρα πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως μετοικούντες σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.245/11/1.3.1988 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 195), η οποία κυρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α' 90), και για τα οποία προσκομίζεται πιστοποιητικό μετοικεσίας με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της έναρξης ισχύος του ν. 4736/2020 με την οποία προστέθηκε η εν λόγω παράγραφος, ήτοι την 20/10/2020.
δ. Δεν καταλαμβάνονται από την απαγόρευση ταξινόμησης, επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της Δασμολογικής Κλάσης Δ.Κ. 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, τα οποία υπάγονται εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, καθώς και αυτά που δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, για τα οποία τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν.2960/01 περί απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης.
ε. Θεσπίζεται εξαίρεση από το περιβαλλοντικό τέλος και από την απαγόρευση ταξινόμησης για τα μεμονωμένα οχήματα ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ), όπως αυτά μετατρέπονται ή κατασκευάζονται σύμφωνα με τις υποπερ. αα) και ββ) της περ. α΄ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 3134), ως πρόνοια του νομοθέτη, στο πλαίσιο της εξέτασης για τα οχήματα αυτά, της θέσπισης διατάξεων στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, με τις οποίες θα προβλέπεται ο τρόπος φορολόγησής τους, ήτοι της καταβολής του τέλους ταξινόμησης πριν την θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία στη χώρα.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/20.09.2023
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023
Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1124/07.08.2023
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123/07.08.2023
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α 206).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1122/07.08.2023
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο