Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2174/23.10.2020

Κοινοποίηση Α.1178/20.07.2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 3454/Β/19.08.2020) -Τροποποίηση της ΠΟΛ.1006/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε περί θέσπισης διαδικασίας θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2174/23.10.2020

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την Α.1178/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3454/Β/19.08.2020) και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Α.Δ.Α : Ω52Ω46ΜΠ3Ζ-Θ19) με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ.1006/2015 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε περί θέσπισης διαδικασίας θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42).

Συνοπτικά, οι αλλαγές που επέρχονται στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο είναι οι ακόλουθες:

(1) θεσπίζεται διαδικασία για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 για εισαγωγείς εγκατεστημένους εκτός Ε.Ε υπό την προϋπόθεση ορισμού έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου για τελωνειακούς σκοπούς και ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου για σκοπούς ΦΠΑ.

Ειδικά για την περίπτωση αυτή, διευκρινίζεται ότι:

- στη θέση 8 της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται ο EORI του εγκατεστημένου εκτός Ε.Ε εισαγωγέα

- στη θέση 14 της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνεται ο EORI του έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου και

- στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνονται ο ΑΦΜ/VIES του εγκατεστημένου εκτός Ε.Ε εισαγωγέα που έχει αποκτηθεί μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου με τον κωδικό Υ042, ο προσωπικός ΑΦΜ του φορολογικού αντιπροσώπου με τον κωδικό 1716 και ο ΑΦΜ/VIES του αποκτώντος-παραλήπτη των εμπορευμάτων στο άλλο Κράτος Μέλος με τον κωδικό Υ041.

Για τη συμπλήρωση της διασάφησης εισαγωγής από εισαγωγείς εγκατεστημένους στη χώρα μας ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του Κεφαλαίου IV της ΠΟΛ.1045/2016 εγκυκλίου διαταγής.

Πέραν των ανωτέρω, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε από πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε αναφέρονται στην παράγραφο Γ του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1006/2015 και έχουν ως ακολούθως:

- ο εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε εισαγωγέας και ο αποκτών-πελάτης να είναι υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα και διαθέτουν έγκυρα και εν ισχύ ΑΦΜ/VIES,

- τιμολόγιο βάσει του οποίου δηλώνεται στη διασάφηση η δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων. Σε περίπτωση όπου ο εισαγωγέας εγκατεστημένος εκτός Ε.Ε είναι και ο κύριος των εμπορευμάτων δεν απαιτείται τιμολόγιο και η δασμολογητέα αξία καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,

- τιμολόγιο από το οποίο προκύπτει η ενδοκοινοτική παράδοση των εμπορευμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου εισαγωγέας και αποκτών σε άλλο Κράτος Μέλος είναι το ίδιο πρόσωπο,

- έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική), η οποία όμως υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε χρόνο που προβλέπεται κατωτέρω.

Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής ισχύουν τα ίδια δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται και για τους εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγείς δηλ. ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων, με προθεσμία προσκόμισης στις τελωνειακές αρχές εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής τους στις φορολογικές αρχές.

(2) ορίζεται ως αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια για την έκδοση έγκρισης τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής χωρίς υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, για εισαγωγείς εγκατεστημένους σε άλλο Κράτος Μέλος, η Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του τελωνειακού αντιπροσώπου του εγκατεστημένου σε άλλο Κράτος Μέλος εισαγωγέα.

(3) καταργείται το συμβόλαιο μεταφοράς εμπορευμάτων, ως δικαιολογητικού για τη χορήγηση της απαλλαγής ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα μας και αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

(4) ορίζεται η έννοια της «άμεσης αποστολής» εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, νοείται η μεταφορά αυτών το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας παράδοσης υπό την προϋπόθεση ότι ο τόπος παραμονής των εμπορευμάτων για το ανωτέρω χρονικό διάστημα έχει εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί στις τελωνειακές αρχές μέσω συμπλήρωσης του κωδικού 1770 στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής, όπως και ο λόγος παραμονής τους στο συγκεκριμένο χώρο.

Ευνόητο είναι ότι οι χώροι όπου τα εμπορεύματα παραμένουν για το ανωτέρω περιορισμένο χρονικό διάστημα είναι χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων όπου μπορούν να εναποτεθούν εμπορεύματα ή να πραγματοποιηθούν ορισμένες εργασίες πριν την αναχώρησή τους, δηλ. χώροι είτε εγκεκριμένοι από τις τελωνειακές αρχές π.χ αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, αποθήκες τελωνειακής αποθήκευσης, αποθήκες σε χώρους Ελευθέρων Ζωνών, είτε χώροι που λειτουργούν νομίμως ως αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Επισημαίνεται ότι η φορτωτική υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή κατά το χρόνο έκδοσής της και όχι αργότερα από την ημέρα έναρξης αναχώρησης της αποστολής, ως επισυναπτόμενο αρχείο με αναφορά στο MRN της διασάφησης εισαγωγής χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της διασάφησης.

Σε περίπτωση όπου δεν γνωστοποιείται ο τόπος και η αιτιολογία παραμονής των εμπορευμάτων για το ανωτέρω χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής, τα εμπορεύματα πρέπει να εγκαταλείψουν το έδαφος της χώρας με την έκδοση της άδειας παράδοσης.

(5) θεσπίζονται μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων καταστρατήγησης μέσω της αξιοποίησης πληροφοριών που προκύπτουν από δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε βάσει του κανονισμού αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου περί διοικητικής συνεργασίας και καταπολέμησης της απάτης ΦΠΑ. Ειδικότερα:

(α) προβλέπεται απαγόρευση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 σε περίπτωση όπου το ΑΦΜ/VIES του εισαγωγέα ή του αποκτώντα πελάτη των εμπορευμάτων στο άλλο Κράτος Μέλος έχει διαγραφεί από το σύστημα VIES.

(β) θεσπίζεται η υποχρέωση σύστασης εγγύησης ισόποσης με το ποσό του ΦΠΑ που τυγχάνει απαλλαγής, διενέργεια φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων και υποβολή αιτήματος διοικητικής συνδρομής σε περιπτώσεις όπου ο εισαγωγέας ή ο αποκτών πελάτης των εμπορευμάτων φέρεται, βάσει πληροφοριών, ως «εξαφανισμένος έμπορος» ή «εμπλεκόμενος σε απάτη ΦΠΑ τύπου εξαφανισμένου εμπόρου».

Η εγγύηση αποδεσμεύεται ή καταπίπτει με τα αποτελέσματα της διοικητικής συνδρομής.

Στα αιτήματα διοικητικής συνδρομής που υποβάλλονται από τις τελωνειακές αρχές προς την αρμόδια Δ/νση Ελέγχων - Τμήμα ΣΤ : Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών Φ.Π.Α της Γεν. Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης (Σίνα 2-4, 106 72 Αθήνα) πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ».

Σημειώνεται ότι, βάσει των διατάξεων του καν. αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τα αιτήματα διοικητικής συνδρομής που υποβάλλονται σε άλλα Κράτη Μέλη ισχύουν συγκεκριμένες προθεσμίες απάντησης και η ανταπόκριση της αρμόδιας Δ/νσης Ελέγχων συναρτάται από την ταχύτητα διαχείρισης των αιτημάτων από τις φορολογικές αρχές των άλλων Κρατών Μελών.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο