Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2166/16.10.2020

Kοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1909 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος «call-off»

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2166/16.10.2020

Σας κοινοποιούμε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1909 του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2018, «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος «call-off)» (Επίσ. Εφημ. Ε.Ε. L 311/07.12.2018).

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 2018/1909 του Συμβουλίου προκύπτουν από τις τροποποιήσεις που επιφέρει η ο δηγία (ΕΕ) 2018/1910 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών.

Όπως είναι γνωστό, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, «για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας» (Επίσ. Εφημ. Ε.Ε. L 268/12-10-2010), καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους όλες τις πληροφορίες που επιτρέπουν την ορθή εφαρμογή του ΦΠΑ, να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή του ΦΠΑ, ιδίως επί των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και να καταπολεμούν την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.

Για να διασφαλισθεί η κατάλληλη παρακολούθηση της απλούστευσης που εισάγεται με την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος («call-off»), είναι αναγκαίο οι σχετικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να διαθέτουν αυτόματη πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται από τους υποκείμενους στο φόρο όσον αφορά τις συναλλαγές αυτές. Σημειώνεται ότι, τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος αφορούν την περίπτωση στην οποία κατά τη μεταφορά αγαθών σε άλλο κράτος μέλος, ο προμηθευτής γνωρίζει ήδη την ταυτότητα του αποκτώντος στον οποίο θα παραδοθούν τα εν λόγω αγαθά σε μεταγενέστερο στάδιο και μετά την άφιξή τους στο κράτος μέλος προορισμού.
 
Με το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2018/1909 του Συμβουλίου τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 904/2010 του Συμβουλίου, ως προς τα στοιχεία γ) και ε). Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού 904/2010, κάθε κράτος μέλος παραχωρεί στην αρμόδια αρχή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους αυτόματη πρόσβαση στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ιδίου Κανονισμού.

Με την αντικατάσταση του στοιχείου γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 904/2010 του Συμβουλίου, είναι οπωσδήποτε προσπελάσιμοι στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ των προσώπων τα οποία πραγματοποίησαν τις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που προβλέπονται στο στοιχείο β) του ιδίου Κανονισμού, καθώς και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου ΦΠΑ των προσώπων που υπέβαλαν πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 262 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α).

Η συμπερίληψη του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αποκτώντος στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ΦΠΑ («VIES») είναι απαραίτητη προκειμένου να ενημερώνεται το κράτος μέλος άφιξης για την παρουσία των αγαθών στην επικράτειά του και αποτελεί κατά συνέπεια βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την αντικατάσταση της εισαγωγικής φράσης του στοιχείου ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 904/2010 του Συμβουλίου, είναι οπωσδήποτε προσπελάσιμες στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι ακόλουθες πληροφορίες: η συνολική αξία των παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που προβλέπονται στο στοιχείο β) και έχουν πραγματοποιηθεί από καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) προς κάθε πρόσωπο που έχει λάβει αριθμό μητρώου ΦΠΑ από κάποιο άλλο κράτος μέλος και για κάθε πρόσωπο που υποβάλλει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 262 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ο ατομικός του αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και οι πληροφορίες που είχε υποβάλει σχετικά με κάθε πρόσωπο που έχει λάβει αριθμό μητρώου ΦΠΑ από κάποιο άλλο κράτος μέλος υπό τις προϋποθέσεις των υποπαραγράφων i), ii), iii) της ιδίας παραγράφου, δηλαδή η πρόσβαση συνδέεται με έρευνα για απάτη ΦΠΑ και γίνεται μέσω υπαλλήλου συνδέσμου του Eurofisc.

Σημειώνεται ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 262 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1910 του Συμβουλίου, ορίζει ότι κάθε υποκείμενος στο φόρο που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ των υποκειμένων στον φόρο για τους οποίους προορίζονται τα αγαθά τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17α της οδηγίας, καθώς και σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ήδη.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, στην απόφαση αρ. Α 1222/2020 (ΦΕΚ Β' 4274/01.10.20) «Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (έντυπο Φ4/ΤΑΧΙS, ΦΠΑ, έκδοση 2020). Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο Φ5/TAXIS, ΦΠΑ, έκδοση 2020)» επισυνάπτεται παράρτημα Α' με υπόδειγμα σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (έντυπο Φ4) όπου στο τμήμα Γ’ περιλαμβάνεται Πίνακας για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κράτος μέλος.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2, ο παρών Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο