Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2157/02.10.2020

Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. Α 1207/17.09.2020 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της αρ. Α 1203/16.05.2019 (ΦΕΚ Β' 1933/29.05.2019) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες» (ΦΕΚ 4175 Β'/28.09.2020)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2157/02.10.2020

ΣΧΕΤ.: α) Η αρ.πρωτ. Α 1207/17.09.2020 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της αρ. Α 1203/16.05.2019 (ΦΕΚ Β' 1933/29.5.2019) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες» (ΦΕΚ 4175 Β'/28.09.2020).
β) Η αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222/02.08.2019 «Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την εφαρμογή της αριθμ. Α 1203/16.05.2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1933 Β'/29.05.2019) «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες»

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω α) σχετική Απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. Α 1203/16.05.2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Ως προς την Βεβαίωση εξοπλισμού της παρ.1ε του άρθρου 5 της αρ. Α 1203/2019 Απόφασης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1, της κοινοποιούμενης Απόφασης, αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 της αρ. Α 1203/2019 Απόφασης και πλέον, δεν καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή της βεβαίωσης εξοπλισμού της περ.ε' της παρ. 1 του άρθρου 5 της ως άνω Απόφασης, από τον υπόχρεο υποβολής του τελωνειακού παραστατικού για τη θέση σε ανάλωση του αυτοκινήτου, στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 9 της Α.1203/2019 Απόφασης, ήτοι για καινούργια οχήματα που εισάγονται ή μεταφέρονται μεμονωμένα, καθώς και για μεταχειρισμένα οχήματα, οι αξίες των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους τιμοκαταλόγους που κατατίθενται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η βεβαίωση, είτε εναλλακτικά η κάρτα εξοπλισμού, αναζητείται από τις ίδιες τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, στις οποίες έχει υποβληθεί το παραστατικό θέσης σε ανάλωση του οχήματος, με βάση τον αριθμό πλαισίου του οχήματος.

Επισημαίνεται ότι, για τις λοιπές περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής από τον υπόχρεο της ως άνω βεβαίωσης (ως συνεχίζει να ισχύει και μετά την αντικατάσταση με την κοινοποιούμενη Απόφαση, του τρίτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 5 της αρ. Α 1203/2019), σε συνέχεια των οριζόμενων στη β) σχετική εγκύκλιο, η αδυναμία της υποβολής της βεβαίωσης από τον υπόχρεο αποδεικνύεται με την επισύναψη στο τελωνειακό παραστατικό της αρνητικής απάντησης περί χορήγησης της βεβαίωσης από τον αντιπρόσωπο/διανομέα. Ωστόσο, προκειμένου για την επιτάχυνση της διαδικασίας προσδιορισμού/καθορισμού της αξίας και της βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, σας γνωρίζουμε ότι η αδυναμία υποβολής της βεβαίωσης από τον υπόχρεο, δύναται να τεκμαίρεται και από τυχόν σχετική αλληλογραφία των τελωνειακών αρχών με τους αντιπροσώπους/διανομείς περί μη χορήγησης των εν λόγω βεβαιώσεων.

Β. Ως προς τη διαδικασία καθορισμού της φορολογητέας αξίας καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 9 της Α 1203/2019 Απόφασης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.2, της κοινοποιούμενης Απόφασης, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 9 της Α 1203/2019 Απόφασης, προκειμένου να επιταχυνθεί ο αναγκαίος χρόνος καθορισμού της αξίας για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα και καινούρια όμοια που εισάγονται, μεταφέρονται/παραλαμβάνονται μεμονωμένα, οι αξίες των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους τιμοκαταλόγους που κατατίθενται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, όταν η φορολογητέα αξία δεν μπορεί να καθορισθεί κατ' εφαρμογή ορισμένης περίπτωσης του εν λόγω άρθρου, επιτρέπεται η εφαρμογή της διάταξης του αμέσως πιο πρόσφορου, κατά την κρίση της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας, για τον καθορισμό της αξίας, στοιχείου.

Τέλος, με αφορμή των παρούσα, και αναφορικά με θέματα τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας μας, σε συνέχεια γνωστοποίησης της αλληλογραφίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής με τελωνειακές αρχές, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται το παραστατικό βεβαίωσης κατ είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, πρέπει να προβαίνουν σε έλεγχο της ορθότητας των υποβαλλόμενων παραστατικών κατ των συνημμένων δικαιολογητικών τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή συνυποβολή στις αρμόδιες για τον προσδιορισμό/καθορισμό της αξίας Τελωνειακές Περιφέρειες, των απαραίτητων δικαιολογητικών με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση του οχήματος κατ συγκεκριμένα:

- η Δήλωση Εξοπλισμού κατ Αξίας (ως Παράρτημα Ι της αρ. Α.1203/2019) στις περιπτώσεις των καινούργιων κατ μεταχειρισμένων οχημάτων για τα οποία έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος, ή

- η Δήλωση Εξοπλισμού (ως Παράρτημα ΙΙ της αρ. Α.1203/2019) στις περιπτώσεις των μεταχειρισμένων και καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που εισάγονται ή μεταφέρονται μεμονωμένα, για τα οποία δεν έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος ή οι αξίες αυτών δεν συμπεριλαμβάνονται στους τιμοκαταλόγους.

2. Οι τελωνειακές Αρχές, στις οποίες υποβάλλεται το παραστατικό βεβαίωσης κατ είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τη διαδικασία προσδιορισμού/καθορισμού φορολογητέας αξίας καινούργιων κατ μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων στην περίπτωση όπου αποφασίζεται έλεγχος, όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω β) σχετική εγκύκλιο κατ συγκεκριμένα:

- Για επιβατικά αυτοκίνητα, για τα οποία έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος [κεφ.IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, Ενότητες 1 κατ 2 της β) σχετικής εγκυκλίου].

Στην περίπτωση αυτή, όταν αποφασίζεται έλεγχος, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στην επαλήθευση της Δήλωσης Εξοπλισμού και Αξίας και των στοιχείων του τελωνειακού παραστατικού με βάση τα συνυποβαλλόμενα στο παραστατικό θέσης σε ανάλωση, δικαιολογητικά έγγραφα και αυτά που προκύπτουν από τον φυσικό έλεγχο, όπου αυτός απαιτείται.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της καταγραφής των αποτελεσμάτων αυτού, ο αρμόδιος τελωνειακός ελεγκτής θέτει υπογραφή και σφραγίδα και αναρτά ηλεκτρονικά την Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας, ως συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό, στο συγκεκριμένο τελωνειακό παραστατικό, προκειμένου εν συνεχεία αυτό να ανακτηθεί από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια, η οποία προβαίνει, ύστερα από έλεγχο αυτών, στην επαλήθευση της φορολογητέας αξίας.

- Για επιβατικά αυτοκίνητα για τα οποία δεν έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος (Κεφ. IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, Ενότητα 3 της β) σχετικής εγκυκλίου].

Στην περίπτωση αυτή, όταν αποφασίζεται έλεγχος, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στην επαλήθευση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Εξοπλισμού και των στοιχείων του τελωνειακού παραστατικού με βάση τα συνυποβαλλόμενα στο παραστατικό θέσης σε ανάλωση, δικαιολογητικά έγγραφα και αυτά που προκύπτουν από φυσικό έλεγχο όπου αυτός απαιτείται.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της καταγραφής των αποτελεσμάτων, ο αρμόδιος ελεγκτής θέτει την υπογραφή και σφραγίδα και αναρτά τη Δήλωση Εξοπλισμού ηλεκτρονικά στο συγκεκριμένο τελωνειακό παραστατικό, προκειμένου εν συνεχεία αυτό να ανακτηθεί από την αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια, η οποία προβαίνει, ύστερα από έλεγχο αυτών, στον καθορισμό της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 9 της αρ. Α.1203/2019 Απόφασης, όπως ισχύει.

Ευνόητο είναι ότι η ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, καθιστά μη αναγκαία τη φυσική παρουσία του υπόχρεου ή του αντιπροσώπου του στις Τελωνειακές Περιφέρειες.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των οριζόμενων στην κοινοποιούμενη Απόφαση και στην παρούσα εγκύκλιο.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/20.09.2023
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023
Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1124/07.08.2023
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123/07.08.2023
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α 206).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1122/07.08.2023
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο