Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2156/02.10.2020

Παρέχονται οδηγίες αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2156/02.10.2020

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345/28.11.2013 Ε.Δ.Υ.Ο.
β) Η υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΓ 5022241/19.9.2014 ΕΔΥΟ
γ) Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Δ 5014582/03.07.2015 ΕΔΥΟ
δ) Η υπ' αριθμ, ΔΕΦΚΦ Β 1160300 ΕΞ 2018 εγκύκλιος Διαταγή του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Με αφορμή την έναρξη της νέα αποστακτικής περιόδου για τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του άρθρου 7 Ε' του ν. 2969/2001 (Α'281) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», και στο πλαίσιο της διευκόλυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας έκδοσης των αδειών απόσταξης των ανωτέρω αναφερόμενων επιτηδευματιών, τη μείωση του χρόνου συναλλαγής, του διοικητικού βάρους και τον περιορισμό της φυσικής παρουσίας των συναλλασσομένων στα τελωνεία, λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας του COVID-19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από την τρέχουσα αποστακτική περίοδο παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης άδειας απόσταξης με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην υπό στοιχείο δ' σχετική εγκύκλιο διαταγή στους αμπελοκαλλιεργητές - μέλη συνεταιρισμών, οι οποίοι παραδίδουν τη συγκομισθείσα από αυτούς ποσότητα σταφυλιών στον συνεταιρισμό τους, ο οποίος στη συνέχεια παραδίδει τις ποσότητες των προϊόντων των μελών του προς επεξεργασία σε οινοποιείο, για στέμφυλα, τα οποία επιστρέφονται σε αυτούς από τα οινοποιεία μέσω του συνεταιρισμού.

Στην περίπτωση αυτή, για λόγους ελέγχου, μαζί με τη δήλωση του μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου) πέραν της προβλεπόμενης στις διατάξεις του άρθρου 7 Ε' του ν.2969/2001 βεβαίωσης της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) υποβάλλονται:
- αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης συγκομιδής σταφυλιών
- τα παραστατικά διακίνησης- παράδοσης των σταφυλιών στο συνεταιρισμό,
- ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ αμπελοκαλλιεργητή και συνεταιρισμού για την επιστροφή των στεμφύλων, εφόσον αυτό δεν αναγράφεται στο παραστατικό διακίνησης
- αντίγραφο του παραστατικού διακίνησης των σταφυλιών από το συνεταιρισμό στο οινοποιείο
- ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του συνεταιρισμού και του οινοποιείου για την επιστροφή των στεμφύλων, εφόσον αυτό δεν αναγράφεται στο παραστατικό διακίνησης
- αντίγραφο του παραστατικού διακίνησης των στεμφύλων από το οινοποιείο στο συνεταιρισμό
- το παραστατικό διακίνησης των στεμφύλων από το συνεταιρισμό στον αμπελοκαλλιεργητή.
- Κατάσταση που έχει εκδοθεί από τον συνεταιρισμό, η οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των αμπελοκαλλιεργητών- μελών, τα προϊόντα των οποίων παραδίδονται από το συνεταιρισμό στο οινοποιείο και τις αντίστοιχες ποσότητες σταφυλιών τους, στην περίπτωση που το παραστατικό διακίνησης αφορά σε προϊόντα περισσότερων του ενός αμπελοκαλλιεργητή.
- Κατάσταση που έχει εκδοθεί από τον συνεταιρισμό, η οποία θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των αμπελοκαλλιεργητών- μελών του συνεταιρισμού και τις αντίστοιχες ποσότητες στεμφύλων που επιστρέφονται από το οινοποιείο στο συνεταιρισμό, στην περίπτωση που το παραστατικό διακίνησης στεμφύλων από το οινοποιείο στο συνεταιρισμό αφορά σε στέμφυλα περισσοτέρων του ενός αμπελοκαλλιεργητών.

2. Με τις ανωτέρω α' και β' σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο. καθιερώθηκε η υποχρεωτική υποβολή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. του παραγόμενου από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) προϊόντος απόσταξης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του ν.2960/2001 (Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», ενώ με την υπ' αριθ. Α.1437/2019 (Β'4443) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. από 01-01-2020, είναι υποχρεωτική, χωρίς ουδεμία εξαίρεση, η ηλεκτρονική υποβολή, μεταξύ άλλων, των υποστηρικτικών δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (ΔΕΦΚ) που υποβάλλεται για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καθώς και η τήρηση σε αρχείο των εν λόγω εγγράφων.

Ως εκ τούτου και στην περίπτωση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, η οποία υποβάλλεται για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο προϊόν απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. και στη συνέχεια την έκδοση της απαιτούμενης από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 Ε' του ν. 2969/2001 (Α'281) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» άδειας απόσταξης.

Ειδικότερα, κατόπιν της απόδοσης MRN στην ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και από την αρχική σελίδα ηλεκτρονικής υποβολής της ΔΕΦΚ (ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Ενέργειες Αίτηση με συνημμένα αρχεία από Οικονομικό Φορέα Δημιουργία συνυποβαλλόμενων αρχείων) υποβάλλονται τα δηλωθέντα στη θέση 44.2 της ΔΕΦΚ δικαιολογητικά.

Στο Παράρτημα Ι της παρούσας, αναγράφονται οι κωδικοί των υποστηρικτικών δικαιολογητικών με τους οποίους συμπληρώνεται η θέση 44.2 της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. για την περίπτωση αυτή ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. Α.1437/2019 (Β'4443) Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, που κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθ. Ε.2205/2019 εγκύκλιο Διαταγή, η οποία έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ: ΨΜ9346ΜΠ3Ζ-Τ9Ξ.

Υπενθυμίζεται ότι με τις ανωτέρω α' και β' σχετικές εγκυκλίους διαταγές μας καθώς και στο σχετικό εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη της εφαρμογής ICISnet (www.icisnetgr/ηλεκτρονικές συναλλανές/Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης-Ε.Φ.Κ.) έχουν δοθεί λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της Δήλωσης Ε.Φ.Κ.

Εφιστάται η προσοχή για την ακρίβεια των ανωτέρω δικαιολογητικών, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ι' της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2969/2001 (Α'281) στην περίπτωση υποβολής ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) για την έκδοση άδειας απόσταξης ή προσκόμισης ψευδούς βεβαίωσης για την ιδιότητα του παραγωγού, τη θέση και την έκταση του κτήματός τους και την ποσότητα των παραχθεισών πρώτων υλών, επιβάλλεται σε αυτούς, καθώς σε όσους εκδίδουν την εν λόγω ψευδή βεβαίωση, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, με την επιφύλαξη της εφαρμογής και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν.2960/2001.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ' αριθμ. Α.1437/2019 (Β'4443) Απόφασης του Διοικητή οι εν λόγω επιτηδευματίες υποχρεούνται:
- Να τηρούν σε φυσικό αρχείο τα απαιτούμενα για την έκδοση της άδειας απόσταξης δικαιολογητικά για δέκα έτη και οπωσδήποτε για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών Αρχών (άρθρο 6 παρ. 1) και
- Να υποβάλλουν στο αρμόδιο τελωνείο ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (το έντυπο του οποίου συνημμένα αποστέλλεται), αναφορικά με τον τόπο τήρησης του προαναφερόμενου αρχείου (άρθρο 6 παρ. 2). Η εν λόγω αίτηση/δήλωση δύναται να συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τη Δήλωση ΕΦΚ.

3. Η εκδοθείσα άδεια απόσταξης θα αποστέλλεται στον συναλλασσόμενο με e-mail και για το λόγο αυτό, επί της Δήλωσης Ε.Φ.Κ., στην καρτέλα Στίχοι- Γενικά στοιχεία- Σημεία και αριθμού (θέση 31) πρέπει να συμπληρώνεται απαραίτητα από τον συναλλασσόμενο το e-mail, στο οποίο επιθυμεί να λάβει την άδεια απόσταξης που θα εκδοθεί.

4. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι με τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Δ 5030364 ΕΞ 2014/30.12.2014 (Β'3675) Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τον ορισμό Κεντρικού Διαχειριστή, όπως ισχύει και την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Δ 5014582 ΕΞ 2015/3.7.2015 Εγκύκλιο Διαταγή παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του Ε.Φ.Κ.
Για την ηλεκτρονική πληρωμή του Ε.Φ.Κ. θα πρέπει επί της ΔΕΦΚ στην καρτέλα Στίχοι- Υπολογισμός Φόρου- Τρόπος πληρωμής καθώς και στην καρτέλα Στίχοι- υπολογισμός φόρου- τρόπος πληρωμής να επιλέγεται ο κωδικός Η:ηλεκτρονική πληρωμή.

5. Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή από τις τελωνειακές αρχές, ως προς την εφαρμογή των σχετικών οδηγιών αναφορικά με τη χορήγηση αδειών απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) και ιδίως της άδειας που χορηγείται κατόπιν υποβολής μιας Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για περισσότερους από έναν παραγωγούς (π.χ. από τον αμβικούχο, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. ΔΕΦΚΓ 5022241/19.09.2014 ΕΔΥΟ) καθώς και στην καταχώρηση των στοιχείων της άδειας απόσταξης, προκειμένου να υπάρχει ακριβή αντιστοίχηση αυτών με τα στοιχεία της Δήλωσης ΕΦΚ και ιδιαίτερα της ποσότητας προϊόντος απόσταξης που αναγράφεται στην άδεια απόσταξης με αυτή της Δήλωσης ΕΦΚ για την οποία καταβλήθηκε ο ΕΦΚ .

Τέλος, οι αρμόδιες τελωνειακές Αρχές παρακαλούνται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους δήμους και τις δημοτικές και Κοινοτικές ενότητες της περιοχής χωρικής τους αρμοδιότητας, για την άμεση ενημέρωση των συναλλασσομένων και την πιστή τήρηση των όσων διαλαμβάνονται σε αυτή.


Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΦΚ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΣ (ΔΙΗΜΕΡΟΥΣ) ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α/α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

1Ε70

Αίτηση - Δήλωση μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου)

2

1Ε71

Δήλωση συγκομιδής

3

ΕΦ15

Παραστατικό διακίνησης (Δ.Α.) των σταφυλιών

4

3

Τιμολόγιο

5

1Ε72

Ιδιωτικό συμφωνητικό

6

1Ε73

Κατάσταση παραγωγών- μελών συνεταιρισμού τα σταφύλια των οποίων παραδίδονται στο οινοποιείο

7

1Ε74

Κατάσταση παραγωγών - μελών του συνεταιρισμού τα στέμφυλα των οποίων επιστρέφονται από το οινοποιείο στο συνεταιρισμό

8

1Ε68

Βεβαίωση του άρθρου 7 παρ. Ε3 του ν.2969/2001 της αρμόδιας ΔΑΟΚ για τη χορήγηση άδειας απόσταξης

9

1Ε69

Βεβαίωση του άρθρου 7 παρ. Ε3 του ν.2969/2001 του οικείου δήμου για τη χορήγηση άδειας απόσταξης.

 

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/20.09.2023
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2023-2024, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας.
Κ.Υ.Α. Α 1146/26.09.2023
Τροποποίηση: α) της υπ αρ. 30/004/000/539/04.03.2019 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β 803), β) της υπ αρ. 94/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β 1339/2023) και γ) της υπ αρ. 95/2021 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 1136/2023).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1124/07.08.2023
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α 170) και του άρθρου 54 Α του ν. 4987/2022 (Α 206) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1123/07.08.2023
Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 και της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4987/2022 (Α 206).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1122/07.08.2023
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται.
Περισσότερα »

Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο