Πέμπτη, 30 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1216/25.09.2020

Παράταση της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Γ 1175671/01.12.2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπό στοιχεία Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β' 516) "Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ."» (Β' 3976), προθεσμίας

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1216/25.09.2020

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Καν. 952/2013 (L 269/10.10.2013), όπως ισχύει,
β) της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265) όπως ισχύει, με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η διάταξη του άρθρου 41 της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ, καθώς και της παρ. 1α) του άρθρου 78 του ιδίου νόμου, με τις οποίες ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις της παρ. 1β) του άρθρου 14 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ,
γ) του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 40 και των άρθρων 55, 56, 62, 63, 64 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265),
δ) του ν. 2859/2000 (Α' 248) και κυρίως των άρθρων 25 και 27.
ε) της υπό στοιχεία Τ1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» (Β' 516), όπως ισχύει,
στ) της υπό στοιχεία Γ 1175671/01.12.2016 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπό στοιχεία Τ. 1940/41/14.04.2003 ΑΥΟΟ (Β' 516) "Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ."» (Β' 3976), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ 1189221/2017 (Β' 4604) και Α. 1478/2019 (Β' 5196) αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ,
ζ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601/31.07.2017 (Β' 2744) απόφασης Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ,
η) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596/02.08.2017 (Β' 2745) απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) αναφορικά με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και λειτουργία αυτής.

2. Το Κεφάλαιο Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και το άρθρο 41 αυτού, όπως ισχύουν.

3. Την υπ' αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94), την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

5. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β' 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94), όπως ισχύουν.

6. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960/2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 968), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την ανάγκη παράτασης της προβλεπόμενης της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Γ 1175671/01.12.2016 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. προθεσμίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να συνεχιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός των αεροσκαφών στις περιπτώσεις που δεν έχει καταστεί δυνατή η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων για τη μετατροπή των Δεξαμενών Ανεφοδιασμού σε Φορολογικές Αποθήκες εξαιτίας μη έγκαιρης παραχώρησης ή χωροθέτησης των απαραίτητων χώρων της εγκατάστασης από τις αρμόδιες αρχές.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.,

αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1

Για όσες περιπτώσεις αεροδρομίων δεν έχει καταστεί δυνατή η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων για τη μετατροπή των Δεξαμενών Ανεφοδιασμού σε Φορολογικές Αποθήκες κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Γ 1175671/01.12.2016 (Β' 3976) απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξαιρετικά και μόνο λόγω μη έγκαιρης παραχώρησης ή χωροθέτησης από τις αρμόδιες αρχές, των απαραίτητων χώρων της εγκατάστασης, η προβλεπόμενη προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 2 της ως άνω απόφασης, παρατείνεται έως 30/6/2021.

'Αρθρο 2
Τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο