Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2146/08.09.2020

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ν. 4714//2020 (ΦΕΚ 148 Α') με τις οποίες τροποποιήθηκε το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2146/08.09.2020

Σχετ: Η αριθ πρωτ. ΓΔΦΔ 1092464/03.08.2020 εγκύκλιος κοινοποίησης των διατάξεων του ν. 4714/2020 (Α 148/31.07.2020).

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου κοινοποίησης του ν. 4714/2020 παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000), ως προς τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Ειδικότερα:

Α. Με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 11 επέρχεται μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε έξι τοις εκατό (6%) στη μουσική που παρουσιάζεται χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη της ΔΚ 49.04 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. 2658/87, όπως ισχύει).

Η ΔΚ 49.04 περιλαμβάνει κάθε είδους μουσική, ορχηστρική ή φωνητική, τυπωμένη ή σε χειρόγραφο, δεμένη ή μη, εικονογραφημένη ή μη, όποια και αν είναι η μορφή των χρησιμοποιηθέντων μουσικών σημείων (πχ. κλειδιά, σύμβολα, αριθμητικά σύμβολα, μουσική με στοιχεία Braille κλπ).

Η μουσική της κλάσης αυτής μπορεί να είναι τυπωμένη ή γραμμένη σε χαρτί ή άλλο υλικό και μπορεί να έχει τη μορφή χωριστών φύλλων (συμπεριλαμβανομένου του χαρτονιού), δεμένων βιβλίων, κτλ, είτε είναι εικονογραφημένα είτε όχι, είτε συνοδεύονται από κείμενο είτε όχι.

Επιπροσθέτως, η κλάση αυτή περιλαμβάνει είδη όπως τα μουσικά βιβλία ύμνων, τις παρτιτούρες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μινιατούρες), τις μεθόδους μουσικής διδασκαλίας, με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν τεμάχια μουσικής για εκτέλεση ή άσκηση, καθώς και εκπαιδευτικά κείμενα. Τα καλύμματα που χορηγούνται μαζί με τα είδη αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος τους. Τέλος στην ανωτέρω Δ.Κ. δεν περιλαμβάνονται: α) Τα τυπωμένα βιβλία, κατάλογοι κλπ, που περιέχουν μουσικά σημεία, τα οποία αποτελούν απλά δευτερεύον στοιχείο ή εικονογράφηση του κειμένου, πχ. ένα συγκεκριμένο θέμα ή σχήμα που αναφέρεται στο κείμενο του βιβλίου (κλάσεις 49.01 ή 49.11) β) Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανάκρουσης (κλάση 92.09). Τα αγαθά αυτά που δεν περιλαμβάνοντα στη ΔΚ 49.04 υπάγονται στον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ πχ 49.01 σε 6%, 92.09 σε 24% κλπ.

Β. Στο κεφάλαιο Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) και, επί ειδικής προβλέψεως, στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (6%).

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4714/2020 τροποποιείται το Κεφάλαιο Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, μετά την παράγραφο 1α του Κεφαλαίου Β' προστίθεται νέα παράγραφος 1β σύμφωνα με την οποία για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως και 30.6.2021, τα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων περιλαμβάνονται πλέον στο Παράρτημα αυτό και υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%). Πρόκειται για εισιτήρια που εκδίδονται για την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων, όπως για παράδειγμα αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλεϋ κ.ά. ανεξάρτητα αν στους αγώνες αυτούς μετέχουν ΠΑΕ (ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες), ερασιτεχνικά σωματεία, όμιλοι κ.τ.λ. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (13%) περιορίζεται μόνο στα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων και δεν ισχύει για τα εισιτήρια που εκδίδονται για την παρακολούθηση όλων ανεξαιρέτως των αθλητικών εκδηλώσεων (απονομή μεταλλείων, τελετή έναρξης κλπ) για τα οποία συνεχίζει να εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ (24%). Περαιτέρω, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%) εφαρμόζεται και στην περίπτωση που το εισιτήριο εκδίδεται εκ των προτέρων εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από 1.9.2020 έως και 30.6.2021 και αφορά την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων οι οποίοι θα λάβουν χώρα στο μέλλον (εισιτήρια διαρκείας).


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο