Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020
Α.Υ.Ο. Α 1194/21.08.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1117/19.05.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από το εδάφιο ε', στ', και ι' της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β' 2070).

Α.Υ.Ο. Α 1194/21.08.2020

Αριθ. ΦΕΚ: 3627/Β

'Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 83.
β) Του κεφαλαίου Α' του ν. 4389/2016 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την υπό στοιχεία Α. 1437/21.11.2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) Τήρηση Αρχείου» (Β' 4443).

3. Την υπό στοιχεία Α.1117/19.05.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από το εδάφιο ε', στ', και ι' της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β' 2070).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960/10.03.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 968, Β' 1238).

5. Την υπ' αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, ως και τις αποφάσεις υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).

6. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

7. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).

9. Την υπ' αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).

10. Την ανάγκη αναθεώρησης των όρων και των διατυπώσεων για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Α.1117/19.05.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 2070).

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1

Τροποποιείται η υπό στοιχεία Α.1117/19.05.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από το εδάφιο ε', στ', και ι' της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β' 2070), ως εξής:

1. Το άρθρο 3 «Καθορισμός Δυναμικότητας Έγκριση παραλαβής», αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Προκειμένου για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των εδάφιων ε', στ' και ι' της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, οι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 επιχειρήσεις, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες υποβάλλουν στο Τελωνείο Ελέγχου τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001, με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης στην οποία αναφέρονται:
- η επωνυμία της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, ο τόπος εγκατάστασης αυτής και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτής
- η ποσότητα (σε λίτρα ένυδρα) και ο αλκοολικός τίτλος % vol της παραλαμβανόμενης αιθυλικής αλκοόλης
- τα παραγόμενα είδη ανά κατηγορία προϊόντων (εμπορική ονομασία ονομασία πώλησης, ποσότητες, περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη),
- η/οι φορολογική/ες αποθήκη/ες από την/τις οποία/ες προτίθεται να παραλάβει την αιθυλική αλκοόλη εφόσον παραλαμβάνει από το εσωτερικό της χώρας,
- τυχόν αποθέματα αιθυλικής αλκοόλης που διαθέτει από προηγούμενη έγκριση παραλαβής.
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου δηλώνεται ότι οι παραλαμβανόμενες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή των κατά περίπτωση προϊόντων, κατ' εφαρμογή των περ. ε), στ) και ι) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 και η παραλαμβανόμενη αιθυλική αλκοόλη δεν θα μεταφερθεί έξω από τους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας ούτε θα διατεθεί σε άλλο πρόσωπο ή για άλλη χρήση χωρίς την έγκριση του αρμόδιου Τελωνείου Ελέγχου. Επιπλέον, με την ίδια δήλωση η επιχείρηση αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώνει το τελωνείο ελέγχου για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία βάσει των οποίων έγινε ο καθορισμός της δυναμικότητας.
γ) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις της, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή άλλου τύπου πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
δ) Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για την έναρξη επιτηδεύματος ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet όπου περιλαμβάνει τα στοιχεία, τις δραστηριότητες καθώς και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
ε) Πάγια εγγύηση, χρηματική, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, το ποσό της οποίας καλύπτει το 10% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στη συνολική ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης που δύναται να παραλάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση με βάση την καθορισθείσα δυναμικότητα και το οποίο αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση επανακαθορισμού αυτής. H εγγύηση οφείλει επίσης να καλύπτει τον Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις ποσότητες που παρέλαβε η επιχείρηση και για τις οποίες εκκρεμεί η ανάλωση ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νόμιμης χρήσης από το αρμόδιο τελωνείο.
Το Τελωνείο Ελέγχου χορηγεί στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία σχετική βεβαίωση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης, ο αριθμός καταχώρισης (GRN) της πάγιας εγγύησης, η διάρκεια ισχύος καθώς και το ποσό αυτής.
Στην περίπτωση που το ποσό της πάγιας εγγύησης δεν επαρκεί για την κάλυψη των εκκρεμών παραλαβών, αυτή προσαυξάνεται αναλόγως ή κατατίθεται συμπληρωματικά μεμονωμένη εγγύηση στο τελωνείο παραλαβής για το σύνολο του αναλογούντος στη συγκεκριμένη παραλαβή Ε.Φ.Κ.
Στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία διαθέτει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες υπάγονται στο ίδιο τελωνείο ελέγχου το ποσό της πάγιας εγγύησης πρέπει να καλύπτει το 10% του ποσού Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο σύνολο των ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης που έχουν καθοριστεί με βάση τις σχετικές σύμφωνα με την παράγραφο 2 δυναμικότητες. Εφόσον οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα διαφορετικών τελωνείων ελέγχου κατατίθεται πάγια εγγύηση σε κάθε τελωνείο ελέγχου χωριστά.
Αντί της πάγιας εγγύησης δύναται να κατατίθεται στο Τελωνείο Παράδοσης, μεμονωμένη εγγύηση χρηματική, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, ποσού ίσου με τον Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στην παραλαμβανόμενη κάθε φορά ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης.
Εάν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 952/2013, κατατίθεται μειωμένη πάγια εγγύηση κατά 50% σε σχέση με το ως άνω οριζόμενο ποσοστό η οποία θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις ποσότητες που παρέλαβε η εταιρεία και για τις οποίες εκκρεμεί η ανάλωση ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νόμιμης χρήσης από το αρμόδιο τελωνείο. Στην περίπτωση της μεμονωμένης εγγύησης, προκειμένου για Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα, το ποσό αυτής θα πρέπει να καλύπτει το 50% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στην παραλαμβανόμενη ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης.
στ) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο από το Τελωνείο Ελέγχου.
2. Το Τελωνείο Ελέγχου με βάση την κατά τα ανωτέρω αίτηση προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στη συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από τουλάχιστον έναν τελωνειακό υπάλληλο και έναν χημικό υπάλληλο της κατά τόπον αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).
Το Τελωνείο Ελέγχου δύναται να καλέσει στην ανωτέρω επιτροπή και υπάλληλο άλλης υπηρεσίας ή φορέα του Δημοσίου, εφόσον κρίνει απαραίτητη τη συνδρομή του. Η εν λόγω επιτροπή προβαίνει στη διενέργεια αυτοψίας και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καθορίσει τη δυναμικότητα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας καθώς και τους συντελεστές απόδοσης, δηλαδή τις ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης που απαιτούνται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή των κατά περίπτωση προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. ε), στ) και ι) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001.
Για τον καθορισμό της δυναμικότητας, δηλαδή της αναγκαίας, ετησίως, ποσότητας της ανωτέρω αιθυλικής αλκοόλης λαμβάνεται υπόψη ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, η ακολουθούμενη παραγωγική διαδικασία, οι ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιήθηκαν και οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων κατά τα τρία τελευταία έτη σύμφωνα με τις εγγραφές στο τηρούμενο βιβλίο χρεοπιστώσεων και τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου του ιδίου έτους ή προηγούμενων ετών, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες οι οποίες έχουν ήδη παραλάβει με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. αλκοόλης και, εφόσον υπάρχουν στοιχεία παραγγελιών, συμβολαίων και λοιπών στοιχείων για το έτος στο οποίο αναφέρεται η αιτούμενη ποσότητα.
Στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία διαθέτει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις παραγωγής απαιτείται καθορισμός της παραγωγικής δυναμικότητας για κάθε μια χωριστά και χορηγείται ξεχωριστή έγκριση παραλαβής.
Στη συνέχεια η εν λόγω επιτροπή συντάσσει έκθεσηεισήγηση για τον καθορισμό της δυναμικότητας της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας και την υποβάλλει στο Τελωνείο Ελέγχου. Αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης κοινοποιείται στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία και στο Τελωνείο Παράδοσης (στην περίπτωση που αυτό είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Ελέγχου).
Η έκθεση εισήγηση για τον καθορισμό της δυναμικότητας ισχύει για χρονικό διάστημα τριών ετών. Ωστόσο κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η εγκριθείσα δυναμικότητα της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας δύναται να επανακαθορίζεται είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας είτε εφόσον κριθεί αναγκαίο από το Τελωνείο Ελέγχου, βάσει των στοιχείων που έχουν προκύψει από τους διενεργούμενους, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, σχετικούς ελέγχους.
Με βάση την έκθεση εισήγηση της επιτροπής το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει στη χορήγηση προς την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία της σχετικής, σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας, έγκρισης παραλαβής της αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. η οποία έχει ετήσια διάρκεια. Αντίγραφο της εν λόγω έγκρισης κοινοποιείται στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία και στο Τελωνείο Παράδοσης (στην περίπτωση που αυτό είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Ελέγχου).

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 «Διαδικασία και δικαιολογητικά παραλαβής Αιθυλικής Αλκοόλης» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Προκειμένου για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης και τη θέση αυτής σε ανάλωση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία υποβάλλει στο Τελωνείο Παράδοσης:
α) Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) η οποία συμπληρώνεται δεόντως με τον κατάλληλο κωδικό ατέλειας και τα πλήρη στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή προμηθευτή.
Μαζί με τη Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά:
i. Αντίγραφο της χορηγηθείσας από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.
ii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας με την οποία δηλώνεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης εξακολουθούν να ισχύουν και καμία μεταβολή δεν έχει επέλθει στη λειτουργία της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, η οποία να επηρεάζει τη δυναμικότητά της. Σε περίπτωση όπου με την ίδια έγκριση παραλαβής έχει παραληφθεί αιθυλική αλκοόλη και από άλλο Τελωνείο Παράδοσης πρέπει να δηλώνονται οι ποσότητες και οι αριθμοί αναφοράς (MRN) των παραστατικών που έχουν υποβληθεί σε αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση δηλώνεται η μη παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης από άλλο τελωνείο.
β) Στην περίπτωση που έχει κατατεθεί πάγια εγγύηση στο Τελωνείο Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία μαζί με τη Δ.Ε.Φ.Κ., συνυποβάλλει ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη στις ως άνω διατάξεις βεβαίωση του Τελωνείου Ελέγχου σχετικά με την κατάθεση σε αυτό πάγιας εγγύησης. Επιπλέον, στην υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης περίπτωσης δηλώνεται ότι το υπόλοιπο της εγγύησης επαρκεί για την κάλυψη του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στη συγκεκριμένη παραλαβή.
Εφόσον δεν έχει κατατεθεί πάγια εγγύηση ή το υπόλοιπο της πάγιας εγγύησης δεν επαρκεί, κατατίθεται στο Τελωνείο Παράδοσης μεμονωμένη εγγύηση χρηματική, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η οποία καλύπτει το ποσό του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στην παραλαμβανόμενη κάθε φορά ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης. Η ανωτέρω μεμονωμένη εγγύηση δύναται να προσκομίζεται στο Τελωνείο Παράδοσης και για την κάλυψη του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί σε συγκεκριμένη παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης.

3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 «Έλεγχοι για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης» αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της αιθυλικής αλκοόλης, η οποία παραλαμβάνεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, διενεργείται από το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου προκειμένου για την τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών απαλλαγής.
Μία φορά τουλάχιστον ετησίως πραγματοποιείται φυσικός έλεγχος από επιτροπή που συγκροτείται από δύο τελωνειακούς υπαλλήλους του Τελωνείου Ελέγχου και έναν χημικό υπάλληλο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας. Για τον ως άνω φυσικό έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης της αιθυλικής αλκοόλης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση-δήλωση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, στις εγγραφές στα τηρούμενα, σύμφωνα με την παρούσα, βιβλία καθώς και στα λοιπά φορολογικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του φυσικού ελέγχου και των δειγματοληψιών και χημικών εξετάσεων των υπαρχόντων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, βιομηχανιών ή βιοτεχνιών υπολοίπων αιθυλικής αλκοόλης.
Μετά από αίτημα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας δύναται να πραγματοποιηθεί λογιστικός έλεγχος νόμιμης χρησιμοποίησης για τις ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης συγκεκριμένων παραλαβών. Το Τελωνείο Ελέγχου πραγματοποιεί τον λογιστικό έλεγχο με την υποβολή της σχετικής αίτησης με την οποία προσκομίζονται τα σχετικά με τις παραλαβές φορολογικά και λοιπά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του λογιστικού ελέγχου.
2. Εφόσον από τον κατά τα ανωτέρω φυσικό ή λογιστικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης που παρελήφθησαν, χρησιμοποιήθηκαν νομίμως, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου η οποία υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου. Αντίγραφο της έκθεσης κοινοποιείται στο Τελωνείο Παράδοσης, εφόσον είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Ελέγχου, και στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου εφόσον παρίσταται στον σχετικό έλεγχο. Το Τελωνείο Παράδοσης με βάση την έκθεση ελέγχου προβαίνει στην τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών και στην αποδέσμευση των εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί σε αυτό από την επιχείρηση. Αντίστοιχα, το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει στην αποδέσμευση της πάγιας εγγύησης μετά την ολοκλήρωση όλων των σχετικών ελέγχων, λογιστικών ή φυσικών.
Το Τελωνείο Ελέγχου ενημερώνει αμελλητί, εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ελεγχόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία, για τα αποτελέσματα του ελέγχου και την αποδέσμευση ή μη της εγγύησης. Οι ως άνω διαδικασίες ολοκληρώνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο στην περίπτωση του λογιστικού ελέγχου δεν δύναται να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου.».

'Αρθρο 2
'Εναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο