Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2119/27.07.2020

Τροποποίηση της Ε. 2033/19.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ)  "Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού"

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2119/27.07.2020

Σχετ.: (1) Η αριθμ. Ε.2033/2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ) Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ «Παροχή οδηγιών για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού».
(2) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.4.2016 (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ) Εγκύκλιος Προϊσταμένης ΓΔΤΕΦΚ «Εξαγωγή και έξοδος εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο του Ενωσιακού τελωνειακού Κώδικα».

Με την ανωτέρω (1) σχετική εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων λόγω των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εξάλειψης φαινομένων συνωστισμού στους χώρους των τελωνειακών αρχών που ενδέχεται να έχουν σοβαρότατες συνέπειες στην υγεία των τελωνειακών υπαλλήλων και των συναλλασσομένων με παράλληλη διασφάλιση της ομαλής ροής του εμπορίου.

Ειδικότερα, στην ενότητα Β «Εξαγωγή-Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής» της ίδιας εγκυκλίου προβλέπεται η δυνατότητα εκτύπωσης του μηνύματος ΙΕ529 «Απελευθέρωση προς εξαγωγή» από τον εξαγωγέα/διασαφιστή ως άδειας παράδοσης αντί του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (Σ.Ε.Ε.) μετά την αποστολή του εν λόγω μηνύματος από το τελωνείο εξαγωγής, όταν το τελωνείο εξόδου είναι ελληνικό.

Ωστόσο, εν όψει της σχεδιαζόμενης λειτουργίας του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου πύλης στο Γ΄ Τελωνείο Πειραιά, καθίσταται απαραίτητη η προσκόμιση του εκτυπωμένου Σ.Ε.Ε. αντί του μηνύματος ΙΕ529 στο Γ΄ τελωνείο Πειραιά όταν αυτό λειτουργεί ως τελωνείο εξόδου, διότι το ΙΕ529 δεν περιλαμβάνει τον barcode που επιτρέπει την αυτόματη καταχώριση του MRN της διασάφησης εξαγωγής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται καθυστέρηση στην πύλη εισόδου λόγω της ανάγκης χειροκίνητης καταχώρισής του.

Ως εκ τούτου, από τη λήψη της παρούσας και μόνο για τις περιπτώσεις όπου Τελωνείο εξόδου είναι το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά παύει να ισχύει η εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ529 "Απελευθέρωση προς εξαγωγή" από τον εξαγωγέα/διασαφιστή ως άδεια παράδοσης που αντικαθιστά την εκτύπωση του Σ.Ε.Ε..

Προς τον σκοπό αυτό εφιστούμε την προσοχή στα Τελωνεία εξαγωγής ώστε, όταν η έξοδος θα πραγματοποιείται μέσω του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, να προβαίνουν στην εκτύπωση του Σ.Ε.Ε. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ενότητα 3.8 του μέρους Α΄ της ανωτέρω (2) σχετικής εγκυκλίου.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο