Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2118/24.07.2020

Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ' αριθ. 220/2019 της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την τύχη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου σε βάρος οφειλέτιδας επιχείρησης, επιβληθείσας προ της κατάθεσης αίτησης περί υπαγωγής της επιχείρησης στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, μετά την έκδοση οριστικής (θετικής) δικαστικής απόφασης

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2118/24.07.2020

Σας κοινοποιούμε συνημμένα σε ακριβές αντίγραφο την γενόμενη δεκτή από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. υπ' αριθ. 220/2019 γνωμοδότηση της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία εκδόθηκε σε απάντηση ερωτημάτων, που διατύπωσε η υπηρεσία μας με το υπ'αριθ. πρωτ. αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1132379/07.09.2018 έγγραφό της, σε συνέχεια του υπ' αριθ. 35453/19.06.2018 σχετικού ερωτήματος της Δ.Ο.Υ. Λάρισας, τα οποία συνίστανται στα εξής:

α) Εάν η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4307/2014 αυτοδίκαιη, από τη δημοσίευση απόφασης περί υπαγωγής της επιχείρησης στην ειδική διαχείριση του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, αναστολή όλων των ατομικών διώξεων κατά της επιχείρησης καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους ΦΚΑ, καθώς και των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, έχει ως έννομη συνέπεια την άρση των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν εις βάρος της εταιρείας σε χρόνο προ της κατάθεσης της αίτησης περί υπαγωγής της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση και

β) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ανωτέρω ερώτημα και με δεδομένο ότι η υπαγωγή της επιχείρησης στην ειδική διαχείριση δεν συνεπάγεται την παύση της λειτουργίας της και ότι αντικείμενο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου αποτελεί και χρηματική απαίτηση μέλλουσα, ποιες είναι οι έννομες συνέπειες εκ της ανωτέρω αυτοδίκαιης αναστολής, αναφορικά με τα ποσά που τυχόν κατατεθούν στους ήδη δεσμευμένους, συνεπεία των επιβληθεισών κατασχέσεων, τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, μετά την επερχόμενη εκ του νόμου αναστολή (από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης) και κατά το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής.

Με την ανωτέρω γνωμοδότηση κρίθηκαν τα εξής:

Α) Επί του πρώτου ερωτήματος κρίθηκε ομόφωνα ότι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 4307/2014 αυτοδίκαιη, από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης για την υπαγωγή της επιχείρησης στην ειδική διαχείριση του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, αναστολή μέτρων διοικητικής εκτέλεσης, δεν έχει ως έννομη συνέπεια την άρση των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν σε βάρος της οφειλέτιδας επιχείρησης, σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης, ούτε βέβαια πριν από την κατάθεση της αίτησης για την υπαγωγή της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση, καθόσον η ρηθείσα αυτοδίκαιη αναστολή δεν καταλαμβάνει τις παραπάνω κατασχέσεις, αφού από και με την επίδοση του κατασχετηρίου επέρχεται από το νόμο αναγκαστική εκχώρηση των απαιτήσεων που κατασχέθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καθίσταται δικαιούχος των απαιτήσεων αυτών.

Επομένως, εάν η κατάσχεση εις χείρας τρίτου επιβλήθηκε σε χρόνο πριν τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης, με την οποία τέθηκε μία επιχείρηση στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης κατά το άρθρο 68 του ν. 4307/2014, οι κατασχεθείσες απαιτήσεις έχουν ήδη αποχωρισθεί από την περιουσία του οφειλέτη, εξαιτίας της αναγκαστικής εκχώρησης, που συνεπάγεται κατά νόμο (άρθρο 30 παρ. 3 του Κ.Ε.Δ.Ε.) η κατάσχεση και το Δημόσιο έχει καταστεί δικαιούχος των απαιτήσεων αυτών. Συνεπώς η δημοσίευση της παραπάνω απόφασης δεν έχει ως συνέπεια την αναστολή των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν σε βάρος οφειλέτη του Δημοσίου στα χέρια των πιστωτικών ιδρυμάτων σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση αυτή, αφού, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα επρόκειτο για άρση εγκύρων κατασχέσεων μετά την επέλευση των εννόμων συνεπειών της, από τον νόμο, αναγκαστικής εκχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο των απαιτήσεων που κατασχέθηκαν.

Β) Επί του δεύτερου ερωτήματος κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι η δημοσίευση της δικαστικής απόφασης του άρθρου 72 του ν. 4307/2014 για την υπαγωγή της οφειλέτριας εταιρείας στην προβλεπόμενη από το άρθρο 68 του νόμου αυτού, διαδικασία ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται την αναστολή των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 3 Κ.Ε.Δ.Ε. σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, αλλά ούτε και την αναστολή εκείνων που το αντικείμενό τους είναι μελλοντικές χρηματικές απαιτήσεις, απορρέουσες από την παραγωγό αιτία (βασική έννομη σχέση), εξαιτίας της αναγκαστικής εκχώρησης των απαιτήσεων αυτών και του αποχωρισμού τους από την περιουσία του οφειλέτη και επομένως, τα πιστωτικά ιδρύματα στα χέρια των οποίων επιβλήθηκαν αναγκαστικές καταχέσεις για μελλοντικές απαιτήσεις που ανάγονται σε χρόνο μετά τη δημοσίευση της συγκεκριμένης απόφασης, οφείλουν να αποδώσουν τις απαιτήσεις αυτές στον δανειστή -Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο έχει καταστεί εκδοχέας τούτων.

Επομένως, η δημοσίευση της δικαστικής απόφασης για την υπαγωγή του κατ' άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4307/2014 νομικού (ή φυσικού προσώπου) προσώπου στη συγκεκριμένη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται αναστολή των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν στα χέρια των πιστωτικών ιδρυμάτων για τις μελλοντικές απαιτήσεις που ανάγονται σε χρόνο μετά τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης. Κατ' επέκταση τα πιστωτικά ιδρύματα (εις χείρας των οποίων επιβλήθηκαν οι κατασχέσεις) πρέπει να αποδώσουν στο δικαιούχο δανειστή, και εν προκειμένω στο Δημόσιο, τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της κατάσχεσης υφίσταται η βασική έννομη σχέση, η οποία αποτελεί την παραγωγό αιτία της μελλοντικής απαίτησης.

Ενόψει των ανωτέρω, το Δημόσιο δικαιούται να απαιτήσει άμεσα από τα οικεία πιστωτικά ιδρύματα τα ποσά που τυχόν θα κατατεθούν μελλοντικά στους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, μέχρι το ύψος της συνολικής, με βάση το κατασχετήριο, απαίτησής του.


Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο