Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2102/25.06.2020

Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4646/2019 (Α' 201) «Φορολογική μεταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» καθώς και της υπ' αριθμ. Α.1116/18.05.2020 (Β' 2127 και Β' 2672 για διόρθωση σφάλματος) Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2102/25.06.2020

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή α) τις διατάξεις του άρθρου 41 «Ρυθμίσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί που δεν διατέθηκε στην κατανάλωση έως την κατάργηση του θετικού συντελεστή ΕΦΚ» και της παρ. 34 του άρθρου 66 «Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής» του ν. 4646/2019 (Α' 201) και β) την υπ' αριθμ. Α. 1116/2020 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας για την επιστροφή/διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων κρασιού μικρών οινοπαραγωγών» κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2127 Β' και 2672 Β' για διόρθωση σφάλματος και ισχύει από τη δημοσίευσή της (03/06/2020) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 41 του ν. 4646/2019 (Α' 201) «Φορολογική μεταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» καθορίζεται ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και οι λοιπές συνεισπραττόμενες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (Α 265) επιβαρύνσεις που βεβαιώθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 ΑΥΟ (Β' 2785) για κρασί παραγωγής των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του ιδίου νόμου, το οποίο δεν είχε διατεθεί στην κατανάλωση μέχρι και 31.12.2018:
α) επιστρέφονται στον οινοπαραγωγό μετά από αίτησή του, εφόσον έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση ή συμψηφιστεί,
β) διαγράφονται μετά από αίτηση του οινοπαραγωγού, εφόσον η είσπραξή τους εκκρεμεί.

Β. Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του ως άνω κοινοποιούμενου άρθρου 41 του ν. 4646/2019 εκδόθηκε η κοινοποιούμενη υπ' αριθμ. Α.1116/2020 κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία για την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου αυτού επιστροφή / διαγραφή του Ειδικού Φόρο Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων.

Ειδικότερα:

- Στο άρθρο 1 της κοινοποιούμενης απόφασης καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την υποβολή της αίτησης επιστροφής/διαγραφής, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη διενέργεια του λογιστικού ή και φυσικού ελέγχου καθώς και την έκδοση της απόφασης επιστροφής/διαγραφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων.

- Στο άρθρο 2 καθορίζονται τα δικαιούχα επιστροφής/διαγραφής του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων πρόσωπα καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα εν λόγω πρόσωπα, κατά περίπτωση.
Πιο συγκεκριμένα προϋπόθεση για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων είναι το προϊόν να μην έχει διατεθεί στην κατανάλωση μέχρι και την 31-12-2018 και εφόσον έχει διατεθεί από την 1-1-2019 και έπειτα οι εν λόγω επιβαρύνσεις να μην έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση ή να μην έχουν συμψηφισθεί .
Αντίστοιχα, για τη διαγραφή του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εν λόγω επιβαρύνσεις να μην έχουν εισπραχθεί, το προϊόν να μην έχει διατεθεί στην κατανάλωση μέχρι και την 31-12-2018 και εφόσον έχει διατεθεί στην κατανάλωση μετά την 1-1-2019 οι επιβαρύνσεις αυτές να μην έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση.

- Στα άρθρα 3 και 4 της εν λόγω κοινοποιούμενης απόφασης ορίζεται η διαδικασία επιστροφής/ διαγραφής του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων. Ειδικότερα:
α) Για την επιστροφή/διαγραφή του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων:
- Το δικαιούχο επιστροφής/διαγραφής πρόσωπο υποβάλλει, μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης απόφασης, στο αρμόδιο τελωνείο αίτηση- δήλωση με τα προβλεπόμενα σε αυτή απαραίτητα δικαιολογητικά
- Το αρμόδιο τελωνείο ελέγχει το εμπρόθεσμο της υποβολής της προαναφερόμενης αίτησης - δήλωσης, την πληρότητά της και την επάρκεια των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και σε περίπτωση μη αποδοχής της, ενημερώνει τον αιτούντα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη ημερομηνία υποβολής της αίτησης - δήλωσης.
Εφόσον η αίτηση δήλωση γίνει αποδεκτή προβαίνει σε λογιστικό έλεγχο ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, και σε φυσικό στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου. Κατά τη διενέργεια του προαναφερόμενου ελέγχου το αρμόδιο τελωνείο δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο αντίγραφα των παραστατικών πώλησης και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για τη διευκόλυνση των ελεγκτικών επαληθεύσεων.
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων το αρμόδιο τελωνείο:
- εκδίδει απόφαση επιστροφής/ διαγραφής, σύμφωνα με το κατά περίπτωση υπόδειγμα των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, τα οποία, για τη διευκόλυνσή σας, αποστέλλονται και σε επεξεργάσιμη μορφή, ή
- απορρίπτει την αίτηση με σχετική αιτιολογία και ενημέρωση του αιτούνται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός (1) από τη σύνταξη αυτής, εφόσον το αποτέλεσμα του εν λόγω ελέγχου είναι μη ικανοποιητικό.
Για τις εκδοθείσες αποφάσεις επιστροφής ελέγχει την ύπαρξη τελωνειακών, φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου επιστροφής προσώπου και διενεργεί, ενδεχομένως και εφόσον συντρέχει περίπτωση, συμψηφισμό του προς επιστροφή ποσού με τις τυχόν οφειλές του δικαιούχου επιστροφής και καταβάλλει σε αυτόν το υπολειπόμενο μετά τον συμψηφισμό ποσό, πιστώνοντας τον τραπεζικό του λογαριασμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 (Β'305) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. και τα διαλαμβανόμενα της αρ.πρωτ.ΔΤΔ Δ 1179432 ΕΞ 2016/6.12.2016 εγκύκλιο διαταγή Γ.Γ.Δ.Ε

Επισημαίνεται ότι:

- Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κρασιού βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 1110311001 «ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε.» [Κωδ. μηχ/σης: 200, ''ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ''], σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της δια της παρούσης κοινοποιούμενης Απόφασης.

- στην απόφαση επιστροφής θα πρέπει να αναγράφεται χωριστά το προς επιστροφή ποσό του Ε.Φ.Κ., του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., του χαρτόσημου και του χαρτόσημου Υπέρ ΟΓΑ. Η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους για την απόδοση μόνο του προς επιστροφή ποσού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. στον δικαιούχο [άρθρο 14.2 του Ν.2892/2001].

Συγκεκριμένα η παράγραφος 1 της Απόφασης Επιστροφής θα πρέπει να αποτυπώνει τα ποσά ως ακολούθως:
«Την επιστροφή του συνολικού ποσού Ε.Φ.Κ. και λοιπών επιβαρύνσεων, ήτοι ............ευρώ Ε.Φ.Κ. , ..........ευρώ Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.,.........ευρώ χαρτόσημο Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.,...........  ευρώ Χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ που αναλογεί στην ποσότητα ..............λίτρων κρασιού στον μικρό οινοπαραγωγό ...........με ΑΦΜ.............για τα κάτωθι τελωνειακά παραστατικά:................».

- Για την επιστροφή του Φ.Π.Α. εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην αριθ. ΠΟΛ.1004/1989 Α.Υ.Ο.

β) Επιπλέον, στο άρθρο 3 της κοινοποιούμενης Απόφασης προβλέπεται ότι εφόσον από τον διενεργούμενο έλεγχο ή εκ των υστέρων διαπιστώνεται η υποβολή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων καθώς και τυχόν άλλες παραβάσεις, παρατυπίες ή και παραλείψεις, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία κυρώσεις, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

Γ. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 34 του κοινοποιούμενου άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α' 201) που ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 86 αυτού, ήτοι από 12-12-2019, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και λοιπές συνεισπραττόμενες, σύμφωνα τις διατάξεις του ν.2960/2001, επιβαρύνσεις των προϊόντων του άρθρου 90 (κρασί) του ιδίου νόμου με την υπαγωγή αυτών στις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α' του άρθρου 1 του ν.4152/2013 (Α'107), για τον αριθμό των δόσεων της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης 1α.

Επιπλέον, στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ότι κατά το χρονικό διάστημα της ρύθμισης των οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών του άρθρου 64 του ν.2960/2001, προερχομένων από τη λειτουργία φορολογικών αποθηκών κρασιού, αναστέλλεται η εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 110 του ν.2960/2001.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο