Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/26.06.2020

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 65 και 66 του ν. 4689/2020 (ΦΕΚ Α 103/27.05.2020) σχετικά με την αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/26.06.2020

ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος οδηγία Ε 2190/06.11.2019 της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με το χρόνο περάτωσης της πτώχευσης και την παραγραφή πτωχευτικών χρεών»

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 65 και 66 του ν. 4689/2020 («Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α' 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 103/27.05.2020), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 166 («Παύση Εργασιών της Πτώχευσης») του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) και, ειδικότερα, οι διατάξεις αυτού που ρυθμίζουν την αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης, και τέθηκαν μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή των νέων διατάξεων, αντίστοιχα.

Ειδικότερα:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 65 του ν. 4689/2020 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 166 του Πτωχευτικού Κώδικα, που ρυθμίζει την αυτοδίκαιη περάτωση των πτωχεύσεων που διέπονται από τις διατάξεις του ανωτέρω κώδικα (ν. 3588/2007), δηλαδή των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν βάσει αιτήσεων πτώχευσης που υποβλήθηκαν στο δικαστήριο μετά την 16η/9/2007 («νέες πτωχεύσεις», βλ. κεφάλαιο Α εγκυκλίου Ε. 2190/2019), με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες ακολουθείται η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων των άρθρων 162 έως 163γ ΠτΚ και κηρύχθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4472/2017, ήτοι από 19/5/2017 και μετά.

Υπενθυμίζεται ότι με την προϊσχύουσα διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 166 του Πτωχευτικού Κώδικα προβλεπόταν αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης μετά παρέλευση δέκα (10) ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών, εκτός αν το συνολικό χρονικό διάστημα από την κήρυξη της πτώχευσης (έκδοση της πτωχευτικής απόφασης) υπερέβαινε τα δεκαπέντε (15) έτη, οπότε η πτώχευση περατωνόταν κατά τη συμπλήρωση της δεκαπενταετίας από την κήρυξη της πτώχευσης, ακόμα κι αν δεν είχαν συμπληρωθεί ακόμα 10 έτη από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών (βλ. σχετικά παραδείγματα εφαρμογής της διάταξης στο οικείο κεφάλαιο Β.2.ν. της εγκυκλίου Ε. 2190/2019).

Ήδη με την νέα παράγραφο 3 του άρθρου 166 του Πτωχευτικού Κώδικα ορίζεται ότι η αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης μπορεί να επέλθει, διαζευκτικά, μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών (ακόμα κι αν έχουν παρέλθει συνολικά περισσότερα από 15 έτη από την κήρυξη της πτώχευσης) ή την παρέλευση δεκαπέντε (15) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης (ακόμα κι αν έχουν παρέλθει περισσότερα από 10 έτη από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών). Η περάτωση της πτώχευσης επέρχεται κατά τη συμπλήρωση της μακρότερης των άνω προθεσμιών, όταν αποδεικνύεται ότι η διαδικασία της πτώχευσης είναι ενεργή, υπάρχουν ή αναμένονται καρποί ή/και εκκρεμούν δίκες.

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν. 4689/2020 επί του άρθρου 65 αυτού, σκοπός της νέας διάταξης είναι η αποφυγή των περιπτώσεων αυτοδίκαιης περάτωσης πτωχεύσεων με τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών, κατ' εφαρμογή της προϊσχύουσας διάταξης, παρά το γεγονός ότι κατά το χρόνο συμπλήρωσης της δεκαετίας οι εν λόγω πτωχεύσεις παραμένουν ενεργείς και αναμένονται από αυτές καρποί, όπως όταν υπάρχουν ακίνητα προς εκποίηση ή συντάσσεται ήδη πίνακας διανομής ή εκκρεμούν ανακοπές κατά του συνταχθέντα πίνακα, ενώ δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα δεκαπενταετία από την κήρυξη της πτώχευσης.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 65 του ν. 4689/2020 προστέθηκαν στο άρθρο 166 του Πτωχευτικού Κώδικα νέες παράγραφοι 4 και 5, οι οποίες προβλέπουν την κατ' εξαίρεση δυνατότητα περαιτέρω παράτασης της πτωχευτικής διαδικασίας πέραν της συμπλήρωσης της μακρότερης των προθεσμιών της νέας παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου (βλ. αμέσως ανωτέρω υπ' αριθ. 1 της παρούσας) με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου κατόπιν σχετικής αίτησης (παράτασης), που υποβάλλεται στο πτωχευτικό δικαστήριο το αργότερο, τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της μακρότερης των άνω προθεσμιών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το νόμο, μόνο αν μέχρι τη συμπλήρωση της μακρότερης των άνω προθεσμιών έχει συνταχθεί πίνακας διανομής, κατά του οποίου εκκρεμεί ανακοπή, οπότε με την απόφαση παράτασης το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται να παρατείνει την πτωχευτική διαδικασία μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως επί της ανακοπής και την, χωρίς καθυστέρηση, ολοκλήρωση της διανομής.

Επισημαίνεται ότι στη νέα παράγραφο 4 του άρθρου 166 του Πτωχευτικού Κώδικα προβλέπεται υποχρεωτική αμελλητί κοινοποίηση της αίτησης παράτασης, της σχετικής έκθεσης του Εισηγητή που υποβάλλεται στο δικαστήριο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, και της απόφασης του Πτωχευτικού Δικαστηρίου επί της ανωτέρω αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η ανωτέρω Διεύθυνση θα διαβιβάζει περαιτέρω άμεσα τα κοινοποιηθέντα στοιχεία στις αρμόδιες για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών του πτωχού Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του χαρτοφυλακίου πτωχών οφειλετών.

Σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 5 του άρθρου 166 του Πτωχευτικού Κώδικα, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου επί της αίτησης παράτασης τα πτωχευτικά όργανα συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους και η πτωχευτική διαδικασία δεν διακόπτεται. Η απόφαση του Δικαστηρίου δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 του 4689/2020, πτωχευτικές διαδικασίες που έχουν περατωθεί κατά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου (δηλαδή κατά τις 27/5/2020) λόγω παρέλευσης δεκαετίας από την ένωση των πιστωτών θεωρούνται μη περατωθείσες, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες από την ανωτέρω ημερομηνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρήλθαν δεκαπέντε (15) έτη από την κήρυξη της πτώχευσης. Εντός του χρονικού διαστήματος των δύο μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4689/2020 παρέχεται από το νόμο στο σύνδικο η δυνατότητα να αιτηθεί στον Εισηγητή της πτώχευσης τη συνέχιση της πτωχευτικής διαδικασίας, εφόσον η πτώχευση περιλαμβάνει ακίνητα, ή διαθέτει χρήματα ή ευρίσκεται στο στάδιο σύνταξης πίνακα διανομής ή εκκρεμεί ανακοπή κατά του πίνακα διανομής. Ο Εισηγητής, με έκθεσή του, δύναται να παρατείνει την πτωχευτική διαδικασία μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί εκκρεμούσας ανακοπής και την ολοκλήρωση της διανομής ή τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης.

Επισημαίνεται ότι και στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4689/2020 προβλέπεται υποχρεωτική αμελλητί κοινοποίηση της αίτησης παράτασης και της έκθεσης του Εισηγητή περί παράτασης ή μη της πτώχευσης στη Φορολογική Διοίκηση και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ συνδίκου και Εισηγητή, τη διαφορά επιλύει το Πτωχευτικό Δικαστήριο.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω τροποποιήσεων, που επήλθαν με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του ν. 4689/2020 (Α' 103), για τα θέματα περάτωσης της πτώχευσης και παραγραφής πτωχευτικών χρεών έχει εφαρμογή η σχετική εγκύκλιος οδηγία του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2190/06.11.2019 (ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ).


Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο