Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2097/25.06.2020

Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α.1117/19-05-2020 «Οροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από το εδάφιο ε', στ', και ι' της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» ΑΥΟ (Β' 2070) ΑΔΑ: Ω65446ΜΠ3Ζ-367

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2097/25.06.2020

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ' αριθ. Α.1117/2020 «Όροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από το εδάφιο ε', στ', και ι' της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» Α.Υ.Ο., η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 2070, έχει λάβει ΑΔΑ: Ω65446ΜΠ3Ζ-367, ισχύει από τη δημοσίευσή της και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης απόφασης καταργείται η αριθ. Φ.411/234/30-08-1994 Α.Υ.Ο. (Β' 700) και καθορίζονται εκ νέου οι όροι και οι διατυπώσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη:

α) στην παραγωγή αρωματικών ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες (Ι) στην παραγωγή ειδών διατροφής και (ΙΙ) στην παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι και 1,2% vol

β) στην παραγωγή αρωματικών ουσιών με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους που θα τις χρησιμοποιήσουν στην παραγωγή ειδών διατροφής και στην παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι και 1,2% vol

γ) στην παραγωγή ειδών διατροφής γεμιστών ή όχι, εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόμενη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τις σοκολάτες και τα 5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για άλλα προϊόντα και

δ) στον ψεκασμό αρτοσκευασμάτων από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν αυτόματα μηχανήματα ψεκασμού των αρτοσκευασμάτων αυτών.

Ειδικότερα με την κοινοποιούμενη απόφαση:

1. Στα άρθρα 1 και 2 αυτής, καθορίζονται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της, τα δικαιούχα παραλαβής πρόσωπα και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έγκριση παραλαβής και την παράδοση της αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης οι οποίες ορίζονται ως «Τελωνείο Ελέγχου» και «Τελωνείο Παράδοσης» αντίστοιχα.

2. Με το άρθρο 3 καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι διατυπώσεις και διαδικασίες για τον καθορισμό της δυναμικότητας και των συντελεστών απόδοσης, ήτοι των αναγκαίων, ετησίως, ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης που απαιτούνται στην παραγωγική διαδικασία των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Ο καθορισμός της δυναμικότητας, η οποία αποτυπώνεται σε έκθεση-εισήγηση Επιτροπής που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, ισχύει για χρονικό διάστημα τριών ετών. Επιπλέον, καθορίζονται οι περαιτέρω διαδικασίες προκειμένου για την έκδοση, της απόφασης του «Τελωνείου Ελέγχου» της έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. η οποία είναι ετήσια διάρκειας.

3. Στο άρθρο 4 καθορίζεται η διαδικασία παραλαβής της αιθυλικής αλκοόλης και η θέση αυτής σε ανάλωση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης. Συγκεκριμένα, για την παραλαβή της αιθυλικής αλκοόλης και τη θέση αυτής σε ανάλωση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. η ενδιαφερόμενη εταιρεία υποβάλει στο «Τελωνείο Παράδοσης» εγγύηση χρηματική τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο η οποία καλύπτει τον αναλογούντα για τις παραλαμβανόμενες ποσότητες αλκοόλης Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καθώς και δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης η οποία συμπληρώνεται δέοντος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. ΔΕΦΚ 5041345ΕΞ2013/28-11- 2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΗ-ΗΔΟ) εγκύκλιο διαταγή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του ως άνω άρθρου 4 στην περίπτωση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης από φορολογική αποθήκη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., τηρούνται οι διατυπώσεις των άρθρων 112, 113, 114, και 115 του ν.2960/2001, ενώ σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη Χώρα, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η τήρηση των διατυπώσεων της ισχύουσας τελωνειακής διαδικασίας και η υποβολή Διασάφησης Εισαγωγής.

Ως προς την ορθή συμπλήρωση των κατά περίπτωση παραστατικών (Δήλωση ΕΦΚ, Διασάφηση Εισαγωγής):

α) Στο παράρτημα Ι της παρούσας, παρατίθενται οι κωδικοί ατέλειας που πρέπει να χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση,

β) Στους πίνακες 1 και 2 του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, αναγράφονται οι κωδικοί των προβλεπόμενων στην κοινοποιούμενη απόφαση υποστηρικτικών έγγραφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου καθώς και της Διασάφησης Εισαγωγής αντίστοιχα, τα οποία συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά άμεσα με την υποβολή του κατά περίπτωση παραστατικού και την απόδοση σε αυτό του Αριθμού Αναφοράς (MRN). Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν τα προβλεπόμενα αναφορικά με την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των εν λόγω υποστηρικτικών εγγράφων (σχετικές η αριθ. Α.1437/2019 Απόφαση Διοικητή (Β' 4443) και η αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β'4488) .

4. Με το άρθρο 5 της κοινοποιούμενης απόφασης, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των βιομηχανιών/ βιοτεχνιών που παραλαμβάνουν αιθυλική αλκοόλη με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., όπως, η τήρηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της κοινοποιούμενης απόφασης, ειδικού βιβλίου στο οποίο καταχωρούνται οι παραλαμβανόμενες ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των κατά περίπτωση προϊόντων με βάση τα προβλεπόμενα παραστατικά, καθώς και η υποβολή εντός ενός μηνός από τη λήξη κάθε έτους στο «Τελωνείο Ελέγχου» δήλωσης-κατάστασης στην οποία καταγράφονται οι παραλαμβανόμενες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης και οι ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των κατά περίπτωση προϊόντων.

5. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 6 της κοινοποιούμενης απόφασης για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της αιθυλικής αλκοόλης και την τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο έλεγχος της νόμιμης χρήσης της αιθυλικής αλκοόλης, λαμβάνοντας τα στοιχεία της δήλωσης - κατάστασης που υποβάλλει σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του φυσικού ελέγχου και των δειγματοληψιών και χημικών εξετάσεων.των αποθεμάτων αιθυλικής αλκοόλης στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

Οι τελωνειακές αρχές ελέγχου πρέπει να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στη διενέργεια και την ολοκλήρωση των εν λόγω ελέγχων προκειμένου να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό η τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών με τα οποία έχει χορηγηθεί η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης καθώς και η αποδέσμευση των σχετικών εγγυήσεων.

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 6 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, βιομηχανίες - βιοτεχνίες, επιστροφής στον προμηθευτή ή διάθεσης σε άλλα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, των ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης που έχουν παραλάβει με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., τις οποίες δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή των προϊόντων τους, εφόσον τεκμαίρονται σοβαροί αντικειμενικοί λόγοι προς τούτο

Σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας επιστροφής ή διάθεσης της εν λόγω αιθυλικής αλκοόλης σε άλλα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα ή μη καταλληλότητας αυτής, αυτή δύναται κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης βιοτεχνίας ή βιομηχανίας και έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., να καταστραφεί υπό τον έλεγχο του «Τελωνείου Ελέγχου», τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του ν.2960/2001.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. Στην περίπτωση που τεκμαίρονται σοβαροί αντικειμενικοί λόγοι αδυναμίας χρησιμοποίησης της αιθυλικής αλκοόλης- η οποία έχει παραληφθεί από δικαιούχο επιχείρηση κατ' εφαρμογή της κοινοποιούμενης Απόφασης, όπως είναι η διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή η διακοπή παραγωγής του προϊόντος για το οποίο παραλήφθηκε η αιθυλική αλκοόλη, υποβάλλεται σχετικό αίτημα στο τελωνείο ελέγχου για την επιστροφή της αιθυλικής αλκοόλης στην προμηθεύτρια εταιρεία ή την παράδοσή της σε άλλο δικαιούχο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ότι το δεύτερο έχει τηρήσει τους όρους και τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται στο κατά περίπτωση κανονιστικό πλαίσιο [σχετικές οι αριθ. Α.1117/2020 Α.Υ.Ο. (Β' 2070), Φ.585/349/1999 Α.Υ.Ο. (Β'1276) και Δ.936/32/93 (Β' 489) Α.Υ.Ο.] .

Για την επιστροφή της αιθυλικής αλκοόλης προς την προμηθεύτρια εταιρεία, το τελωνείο ελέγχου προβαίνει στην επιβεβαίωση της ποσότητας της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και εκδίδει άδεια μεταφοράς (κωδικός εντύπου Τ.601) στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της προμηθεύτριας εταιρείας καθώς και η μεταφερόμενη ποσότητα. Αντίγραφο της άδειας μεταφοράς αποστέλλεται στο τελωνείο παράδοσης (εφόσον είναι διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου). Η άδεια μεταφοράς συνοδεύεται από Δελτίο Χημικής Ανάλυσης που εκδίδεται από την κατά τόπον αρμόδια για την εποπτεία της επιχείρησης που, αποστέλλει την αιθυλική αλκοόλη, Χημική Υπηρεσία.

Η είσοδος της αιθυλικής αλκοόλης στη φορολογική αποθήκη της προμηθεύτριας εταιρείας πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης επανεισαγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.3 της ενότητας ΙΙ 3 «ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΚ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» της αριθ. ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28 - 11 - 2013 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ : ΒΛ1ΔΗ-ΗΔΟ).

Με την είσοδο της ποσότητας στη φορολογική αποθήκη και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης από το τελωνείο ελέγχου, το τελωνείο παράδοσης προβαίνει στην τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών και στην αποδέσμευση των εγγυήσεων.

Προκειμένου για την παράδοση της αιθυλικής αλκοόλης σε άλλο δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα οριζόμενα στο κατά περίπτωση ισχύον κανονιστικό πλαίσιο [σχετικές οι αριθ. Α.1117/2020 Α.Υ.Ο. (Β' 2070), Φ.585/349/1999 Α.Υ.Ο. (Β'1276) και Δ.936/32/93 (Β' 489) Α.Υ.Ο.].

Στην προκειμένη περίπτωση η τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών της επιχείρησης βιομηχανίας - βιοτεχνίας που παρέδωσε την ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των ποσοτήτων που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν από αυτή και με την υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ. από τον νέο παραλήπτη αυτής στο τελωνείο ελέγχου του τελευταίου.

Β. Στην περίπτωση που έχει αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επιστροφής της αιθυλικής αλκοόλης στην προμηθεύτρια εταιρεία ή διάθεσης αυτής σε δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο ή στην περίπτωση που η παραληφθείσα αλκοόλη είναι ακατάλληλη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων, κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης βιοτεχνίας ή βιομηχανίας και αφού λάβει σχετική έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., το τελωνείο ελέγχου προβαίνει στην καταστροφή αυτής. Στην περίπτωση ακαταλληλότητας προς χρήση της παραληφθείσας αιθυλικής αλκοόλης για την παραγωγή των προϊόντων από τη δικαιούχο βιομηχανία -βιοτεχνία, μπορεί να ζητηθεί, από το αρμόδιο Τελωνείο, η συνδρομή της κατά τόπο αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας για την εργαστηριακή εξέταση της εν λόγω αιθυλικής αλκοόλης, εφ' όσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, η καταστροφή της αιθυλικής αλκοόλης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 β του άρθρου 37 του ν.2960/2001 καθώς και στην Τ.2622/179/Α0019/02 Α.Υ.Ο. (797 Β')

Συγκεκριμένα, για την καταστροφή της αιθυλικής αλκοόλης το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει:

α) στη συγκρότηση της προβλεπόμενης, στην ως άνω αναφερόμενη απόφαση (Τ.2622/179/Α0019/02 Α.Υ.Ο.), Επιτροπής Καταστροφής,

β) στην επαλήθευση και ποσοτική καταμέτρηση της προς καταστροφή ποσότητας αιθυλικής αλκοόλης, στη δειγματοληψία για την επαλήθευση του αλκοολικού τίτλου από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία και στη σφράγιση αυτής και

γ) στην έκδοση άδειας μεταφοράς στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης οι οποίες προορίζονται για καταστροφή προκειμένου για την μεταφορά αυτών στις εγκαταστάσεις της αδειοδοτημένης μονάδας συλλογής αποβλήτων, αφού έχει προηγηθεί η έκδοση του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης και η επαλήθευση του αλκοολικού βαθμού του προϊόντος.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταστροφής εκδίδεται πρωτόκολλο καταστροφής προκειμένου για την τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων αιθυλικής αλκοόλης.

Στην περίπτωση μη ύπαρξης κατάλληλα αδειοδοτημένης μονάδας συλλογής αποβλήτων στο νομό ή σε όμορους νομούς στον οποίο εδρεύει το τελωνείο ελέγχου της βιομηχανίας-βιοτεχνίας ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Το τελωνείο Ελέγχου, προβαίνει σε ποσοτική καταμέτρηση, δειγματοληψία και σφράγιση ενώ μετά την έκδοση του Δελτίου Χημικής Ανάλυσης και την επαλήθευση του αλκοολικού τίτλου από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, εκδίδει άδειας μεταφοράς με αναλυτικά στοιχεία των ποσοτήτων της αιθυλικής αλκοόλης που προορίζονται για καταστροφή.

β) Εν συνεχεία το τελωνείο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκαταστημένη η κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα, στις εγκαταστάσεις της οποίας θα πραγματοποιηθεί η καταστροφή της αιθυλικής αλκοόλης, προβαίνει στη συγκρότηση επιτροπής καταστροφής σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη Α.Υ.Ο. [Τ.2622/179/Α0019/02 Α.Υ.Ο. (797 Β')] προκειμένου η τελευταία να παραστεί στην καταστροφή της αιθυλικής αλκοόλης. Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω τελωνείο προβαίνει στην καταμέτρηση των ποσοτήτων κατά την παραλαβή, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταστροφής αποστέλλει άμεσα στο τελωνείο ελέγχου της επιχείρησης το σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής προκειμένου για την ολοκλήρωση του ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης και την τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών (ΔΕΦΚ) με τα οποία παρελήφθη η αιθυλική αλκοόλη με απαλλαγή από τον ΕΦΚ. Για την διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου απαιτείται η συνεργασία μεταξύ των δύο τελωνειακών αρχών για τον καθορισμό της ημερομηνίας μεταφοράς και καταστροφής των προϊόντων καθώς και των λεπτομερειών αναφορικά με τις διαδικασίες μεταφοράς και καταστροφής της αλκοόλης, λαμβάνοντας τυχόν πρόσθετα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο η εν λόγω μεταφορά να πραγματοποιηθεί συνοδεία τελωνειακού υπαλλήλου.

Τέλος, με αφορμή την παρούσα εγκύκλιο, υπενθυμίζεται το αριθμ. ΔΕΦΚ 5007229 ΕΞ2010/23-02- 2010 έγγραφο της Δ/νσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., με το οποίο κοινοποιήθηκε το με αριθ. πρωτ. 124508/4100/5-10-2009 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., σύμφωνα με το οποίο η καταστροφή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών διενεργείται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα συλλογής αποβλήτων.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο