Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020
Α.Υ.Ο. Α 1116/18.05.2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας για την επιστροφή/διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων κρασιού μικρών οινοπαραγωγών

Α.Υ.Ο. Α 1116/18.05.2020

ΦΕΚ: 2127 Β/03.06.2020

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις:
α) των άρθρων 71, 90 και 91 του ν. 2960/2001 (Α 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύουν,
β) του άρθρου 41 του ν. 4646/2019 (Α' 201) «Φορολογική μεταρρύθμιση και αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»,
γ) του Κεφαλαίου Α «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού,
δ) του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Α 90) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει,
ε) της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του ν. 4254/2014 (Α 85), όπως ισχύει,
στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 2873/2000 (Α 285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

2. Το Π.Δ.142/2017 (Α 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

3. Το π.δ. 83/2019 (Α 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Την υπ' αρ. 339/18.07.2019 (Β 3051) κοινή απόφαση του  Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο».

6. Την υπ' αρ. Δ6Α 1015213/28.01.2013 (Β 130 και Β 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την υπ' αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ' αριθμ. 5294/17.01.2020 (27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.01.2020) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (Β 968) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ' αρ. ΔΤΔ Δ 1015604/29.01.2016 (Β 305) «Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα» απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

10. Το άρθρο 4 της υπ' αρ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β 2785).

11. Την ανάγκη καθορισμού των όρων των προϋποθέσεων καθώς και της διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4646/2019 (Α' 201).

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1
Σκοπός - Αρμόδιες Αρχές

1. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των διατυπώσεων για την επιστροφή/διαγραφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα [ν. 2960/2001 (Α'265)], επιβαρύνσεων, που βεβαιώθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ' αρ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β' 2785), για κρασί παραγωγής των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του ιδίου Κώδικα, το οποίο μέχρι και την 31.12.2018 δεν είχε διατεθεί στην κατανάλωση ή εφόσον διατέθηκε από την 01-01-2019 και έπειτα ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και οι λοιπές επιβαρύνσεις δεν έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση ή συμψηφισθεί.

2. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή της αίτησηςδήλωσης επιστροφής/διαγραφής, τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τον έλεγχο των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) – παραστατικών καθώς και του φυσικού ελέγχου, είναι το Τελωνείο, στο οποίο υποβλήθηκε η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) για τη βεβαίωση και είσπραξη του εν λόγω φόρου και των λοιπών συνεισπραττόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων.

3. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση της απόφασης Επιστροφής/διαγραφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττομένων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, επιβαρύνσεων ορίζεται το αρμόδιο, κατά περίπτωση, τελωνείο της παραγράφου 2.

'Αρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής-δικαιούχα πρόσωπα επιστροφής/ διαγραφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων

1. Δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα είναι οι μικροί οινοπαραγωγοί του άρθρου 71 του ν. 2960/2001, οι οποίοι κατέβαλαν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τις λοιπές συνεισπραττόμενες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, επιβαρύνσεις για το κρασί παραγωγής τους, που βεβαιώθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ' αρ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (Β' 2785) Α.Υ.Ο.
Προϋπόθεση για την επιστροφή είναι:
α) Το προϊόν να μην έχει διατεθεί στην κατανάλωση μέχρι την 31-12-2018.
β) Εφόσον το προϊόν έχει διατεθεί στην κατανάλωση από την 01-01-2019 και έπειτα, οι επιβαρύνσεις αυτές να μην έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση ή να μην έχουν συμψηφισθεί.

2. Δικαιούχα διαγραφής πρόσωπα είναι οι μικροί οινοπαραγωγοί του άρθρου 71 του ν. 2960/2001, για το κρασί παραγωγής των οποίων βεβαιώθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και οι λοιπές συνεισπραττόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ' αρ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β' 2785).
Προϋπόθεση για την διαγραφή είναι:
α) Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και οι λοιπές συνεισπραττόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις να μην έχουν εισπραχθεί.
β) Το προϊόν να μην έχει διατεθεί στην κατανάλωση μέχρι την 31-12-2018.
γ) Εφόσον έχει διατεθεί στην κατανάλωση από την 01-01-2019 και έπειτα οι επιβαρύνσεις αυτές να μην έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση.

'Αρθρο 3
Διαδικασία επιστροφής/διαγραφής.

1. Για την επιστροφή/διαγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων, το δικαιούχο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση – δήλωση στο αρμόδιο τελωνείο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, στην οποία περιλαμβάνονται:
• Η πλήρης επωνυμία της επιχείρησης/οντότητας και η ταχυδρομική διεύθυνση εγκατάστασής της,
• Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,
• Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, προκειμένου για νομικά πρόσωπα,
• Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail),
• Η ποσότητα του προϊόντος για την οποία ζητεί την επιστροφή/ διαγραφή του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων,
• Το αιτούμενο ποσό επιστροφής/διαγραφής ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων,
• Ο αριθμός λογαριασμού IBAN του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό της επιστροφής.

2. Με την ανωτέρω αίτηση-δήλωση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Κατάσταση στην οποία καταγράφονται ο μοναδικός αριθμός καταχώρισης (MRN) των Δηλώσεων ΕΦΚ, οι οποίες υποβλήθηκαν από 01-01-2016 έως και 31-12-2018 με τις αντίστοιχες ποσότητες προϊόντος,
• Κατάσταση πωλήσεων από 01-01-2016 έως και 31-12-2018 (αριθμός και ημερομηνία έκδοσης) με τις αντίστοιχες ποσότητες προϊόντος.
• Κατάσταση των πωλήσεων των αποθεμάτων της 31-12-2018, τα οποία διατέθηκαν στην κατανάλωση από 01-01-2019 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής/διαγραφής.
• Αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής της αμπελουργικής περιόδου 2018-2019 καθώς και αντίγραφο της Δήλωσης αποθεμάτων της αμπελουργικής περιόδου 2019-2020 που υπεβλήθησαν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2017.
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, στην οποία δηλώνεται ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και οι λοιπές συνεισπραττόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις για τις πωλήσεις των αποθεμάτων που διέθετε την 31-12-2018, δεν έχουν συμψηφισθεί ή επιρριφθεί στην κατανάλωση και ούτε πρόκειται να επιρριφθούν στην κατανάλωση, είτε να συμψηφισθούν στο μέλλον.

3. Με την υποβολή της αίτησης - Δήλωσης της παραγράφου 1 και των συνυποβαλλόμενων με αυτή δικαιολογητικών της παραγράφου 2, το αρμόδιο Τελωνείο προκειμένου για την αποδοχή της αίτησης δήλωσης ελέγχει την πληρότητα αυτής, το εμπρόθεσμο της υποβολής, την επάρκεια των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, ενημερώνοντας τον αιτούντα μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην περίπτωση μη αποδοχής της, για τους λόγους απόρριψης.

4. Για τις αιτήσεις - δηλώσεις, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές, το αρμόδιο τελωνείο προβαίνει σε λογιστικό έλεγχο προκειμένου για την επαλήθευση των συνυποβαλλόμενων με την αίτηση παραστατικών και όπου κρίνεται αναγκαίο σε φυσικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου. Κατά τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου το αρμόδιο τελωνείο δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο αντίγραφα των παραστατικών πώλησης καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή παραστατικό αγοραπωλησίας που διευκολύνει τις ελεγκτικές επαληθεύσεις. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου το αρμόδιο τελωνείο προβαίνει στην έκδοση απόφασης επιστροφής/διαγραφής σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας. Εάν από τον έλεγχο το αποτέλεσμα είναι μη ικανοποιητικό, η αίτηση απορρίπτεται με σχετική αιτιολογία και ενημέρωση του αιτούντα μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη σύνταξη αυτής.
Εφόσον από τον ως άνω έλεγχο ή εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι για την επιστροφή ή διαγραφή των επιβαρύνσεων έχουν δηλωθεί ανακριβή ή ψευδή στοιχεία καθώς και άλλες παραβάσεις, παρατυπίες ή ελλείψεις στην τήρηση των λογιστικών αρχείων ή στα λοιπά δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει το αιτούν την επιστροφή/διαγραφή πρόσωπο, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία κυρώσεις, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.

'Αρθρο 4
Απόφαση Επιστροφής-Συμψηφισμός Οφειλών

1. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 ελέγχεται εάν υφίστανται τελωνειακές, φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές από το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο.
Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υφίστανται οφειλές, η αρμόδια Αρχή της παρ. 3 του άρθρου 1, εκδίδει απόφαση Επιστροφής, η οποία πραγματοποιείται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. ΔΤΔ Δ 1015604 ΕΞ 2016/29.1.2016 (Β' 305) απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε.
Για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμογής τυγχάνει η υπ’αρ. ΠΟΛ.1004/1989 ΑΥΟ.

2. Εφόσον το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο έχει τελωνειακές, φορολογικές, ασφαλιστικές οφειλές, διενεργείται συμψηφισμός του προς επιστροφή ποσού με τις τυχόν οφειλές του α) προς τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Α' 90) «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και β) προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α' του ν. 4254/2014 (Α' 85), όπως ισχύει. Εάν μετά το συμψηφισμό προκύπτει υπολειπόμενο ποσό, αυτό καταβάλλεται στο δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο.

3. Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κρασιού βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 1110311001.

'Αρθρο 5
Απόφαση διαγραφής

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 η αρμόδια Αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 1 εκδίδει την απόφαση διαγραφής.

'Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο