Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020
Α.Υ.Ο. Α.1117/19.05.2020

Οροι και διατυπώσεις για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που προβλέπεται από τα εδάφια ε , στ , και ι της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001.

Α.Υ.Ο. Α.1117/19.05.2020

Αριθμ. ΦΕΚ: 2070 Β/30.05.2020


ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 2960/2001 (Α 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 83 και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 66 αυτού.

β) του κεφαλαίου Α του ν. 4389/2016 (Α 94) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την Α.1437/21-11-2019 (ΦΕΚ Β 4443) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Υποχρεωτική ηλεκτρονική Υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου».

3. Την Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β 968, Β 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, καθώς και τις αποφάσεις 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και 5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Το π.δ. 142/2017 (Α 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

6. Το π.δ. 83/2019 (Α 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9.7.2019 (Β 2901) «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

8. Την 339/18.07.2019 (Β 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο».

9. Την ανάγκη Αναθεώρησης - Κωδικοποίησης της αριθμ. Φ.411/234/30-8-1994 ΑΥΟ (Β 700) με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι διατυπώσεις για τη χορήγηση απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων ε) και στ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 με στόχο τον εκσυγχρονισμό της κείμενης νομοθεσίας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

10. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, των διατυπώσεων και των διαδικασιών για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, κατ εφαρμογή των διατάξεων των εδάφιων ε, στ, και ι της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων, των διατυπώσεων και των διαδικασιών για τη χορήγηση της απαλλαγής.

Ειδικότερα καθορίζονται:

1. Οι αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης.

2. Οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της αιθυλικής αλκοόλης που παραλήφθηκε με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

3. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης.

4. Οι διαδικασίες και διατυπώσεις για τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης της αιθυλικής αλκοόλης.

Αρθρο 2
Δικαιούχοι παραλαβής - Αρμόδιες αρχές

1. Δικαιούχοι παραλαβής της αιθυλικής αλκοόλης, με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης είναι οι νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν την αιθυλική αλκοόλη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001, ως πρώτη ύλη για:

α) την παραγωγή αρωματικών ουσιών οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες (Ι) στην παραγωγή ειδών διατροφής και (ΙΙ) στην παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι και 1,2% vol.

β) την παραγωγή αρωματικών ουσιών με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους που θα τις χρησιμοποιήσουν (Ι) στην παραγωγή ειδών διατροφής και (ΙΙ) στην παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών με ογκομετρικό αλκοολικό τίτλο μέχρι και 1,2% vol.

γ) την παραγωγή ειδών διατροφής γεμιστών ή όχι, εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόμενη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τις σοκολάτες και τα 5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για άλλα προϊόντα και

δ) τον ψεκασμό αρτοσκευασμάτων και παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν αυτόματα μηχανήματα ψεκασμού των αρτοσκευασμάτων αυτών.

2. Αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη χορήγηση της έγκρισης παραλαβής, την παρακολούθηση και τον έλεγχο για τη διαπίστωση νόμιμης χρησιμοποίησης της αιθυλικής αλκοόλης η οποία παραλαμβάνεται με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., κατ εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων ε , στ και ι της παρ 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, είναι η τελωνειακή αρχή στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας είναι εγκατεστημένη η δικαιούχος επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία ονομαζόμενη στο εξής «Τελωνείο Ελέγχου».

3. Αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης είναι η Τελωνειακή Αρχή που είναι αρμόδια για την αποδοχή των τελωνειακών παραστατικών προκειμένου οι εκάστοτε ποσότητες της αιθυλικής αλκοόλης να τεθούν σε ανάλωση, οριζόμενη στο εξής ως «Τελωνείο Παράδοσης».

Αρθρο 3
Καθορισμός Δυναμικότητας - Εγκριση παραλαβής

1. Προκειμένου για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, κατ εφαρμογή των διατάξεων των εδάφιων ε στ και ι της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, οι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 επιχειρήσεις, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες υποβάλλουν στο Τελωνείο Ελέγχου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001, με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης στην οποία αναφέρονται:

-η επωνυμία της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας και ο τόπος εγκατάστασης αυτής,

-η ποσότητα (σε λίτρα ένυδρα) και ο αλκοολικός τίτλος % vol της παραλαμβανόμενης αιθυλικής αλκοόλης,

-τα παραγόμενα είδη ανά κατηγορία προϊόντων (εμπορική ονομασία - ονομασία πώλησης, ποσότητες, περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη),

-η/οι φορολογική/ες αποθήκη/ες από την/τις οποία/ες προτίθεται να παραλάβει την αιθυλική αλκοόλη εφόσον παραλαμβάνει από το εσωτερικό της χώρας,

-τυχόν αποθέματα αιθυλικής αλκοόλης που διαθέτει από προηγούμενη έγκριση παραλαβής.

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου δηλώνεται ότι οι παραλαμβανόμενες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή των κατά περίπτωση προϊόντων, κατ εφαρμογή των περ. ε), στ) και ι) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 και η παραλαμβανόμενη αιθυλική αλκοόλη δεν θα μεταφερθεί έξω από τους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας ούτε θα διατεθεί σε άλλο πρόσωπο ή για άλλη χρήση χωρίς την έγκριση του αρμόδιου Τελωνείου Ελέγχου.

γ) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις της, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή άλλου τύπου πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για την έναρξη επιτηδεύματος ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet όπου περιλαμβάνει τα στοιχεία, τις δραστηριότητες καθώς και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

ε) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο από το Τελωνείο Ελέγχου.

2. Το Τελωνείο Ελέγχου με βάση την κατά τα ανωτέρω αίτηση προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στη συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από τουλάχιστον έναν τελωνειακό υπάλληλο και έναν χημικό υπάλληλο της κατά τόπον αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).

Το Τελωνείο Ελέγχου δύναται να καλέσει στην ανωτέρω επιτροπή και υπάλληλο άλλης υπηρεσίας ή φορέα του Δημοσίου, εφόσον κρίνει απαραίτητη τη συνδρομή του.

Η εν λόγω επιτροπή προβαίνει στη διενέργεια αυτοψίας και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να καθορίσει τη δυναμικότητα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας καθώς και τους συντελεστές απόδοσης, δηλαδή τις ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης που απαιτούνται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή των κατά περίπτωση προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. ε), στ) και ι) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001.

Για τον καθορισμό της δυναμικότητας, δηλαδή της αναγκαίας, ετησίως, ποσότητας της ανωτέρω αιθυλικής αλκοόλης λαμβάνεται υπόψη ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, η ακολουθούμενη παραγωγική διαδικασία, οι ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιήθηκαν και οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων κατά τα τρία τελευταία έτη σύμφωνα με τις εγγραφές στο τηρούμενο βιβλίο χρεοπιστώσεων και τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου του ιδίου έτους ή προηγούμενων ετών, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες οι οποίες έχουν ήδη παραλάβει με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. αλκοόλης και, εφόσον υπάρχουν στοιχεία παραγγελιών, συμβολαίων και λοιπών στοιχείων για το έτος στο οποίο αναφέρεται η αιτούμενη ποσότητα.

Στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία διαθέτει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις παραγωγής απαιτείται καθορισμός της παραγωγικής δυναμικότητας για κάθε μια χωριστά και χορηγείται ξεχωριστή έγκριση παραλαβής.

Στη συνέχεια η εν λόγω επιτροπή συντάσσει έκθεση-εισήγηση για τον καθορισμό της δυναμικότητας της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας και την υποβάλλει στο Τελωνείο Ελέγχου. Αντίγραφο της εν λόγω έκθεσης κοινοποιείται στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, στο Τελωνείο Παράδοσης (στην περίπτωση που αυτό είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Ελέγχου) και στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία.

Η έκθεση - εισήγηση για τον καθορισμό της δυναμικότητας ισχύει για χρονικό διάστημα τριών ετών, με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία υποβάλλει ετησίως αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για έγκριση παραλαβής από το Τελωνείο Ελέγχου στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία βάσει των οποίων έγινε ο καθορισμός της δυναμικότητας.

Ωστόσο, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η εγκριθείσα δυναμικότητα της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας δύναται να επανακαθορίζεται είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας είτε, εφόσον κριθεί αναγκαίο από το Τελωνείο Ελέγχου, βάσει των στοιχείων που έχουν προκύψει από τους διενεργούμενους, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, σχετικούς ελέγχους.

Με βάση την έκθεση - εισήγηση της επιτροπής το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει στη χορήγηση της σχετικής, σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας, έγκρισης παραλαβής της αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. η οποία έχει ετήσια διάρκεια. Αντίγραφο της εν λόγω έγκρισης κοινοποιείται στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία και στο Τελωνείο Παράδοσης (στην περίπτωση που αυτό είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Ελέγχου).

Αρθρο 4
Διαδικασία και δικαιολογητικά παραλαβής Αιθυλικής Αλκοόλης

1. Προκειμένου για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης και τη θέση αυτής σε ανάλωση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία υποβάλει στο Τελωνείο Παράδοσης:

α) Εγγύηση χρηματική, τραπεζική ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η οποία καλύπτει τον αναλογούντα για τις παραλαμβανόμενες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

β) Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης η οποία συμπληρώνεται δεόντως με τον κατάλληλο κωδικό ατέλειας και τα πλήρη στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή.

Μαζί με τη Δήλωση Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά:

1. Αντίγραφο της χορηγηθείσας από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου έγκρισης παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.

ii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας με την οποία δηλώνεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης εξακολουθούν να ισχύουν και ότι καμία μεταβολή δεν έχει επέλθει στη λειτουργία της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, η οποία επηρεάζει την δυναμικότητά της. Επιπλέον σε περίπτωση όπου με την ίδια έγκριση παραλαβής έχει παραληφθεί αιθυλική αλκοόλη και από άλλο/α Τελωνείο/α Παράδοσης πρέπει να δηλώνονται οι ποσότητες και οι αριθμοί αναφοράς (MRN) των παραστατικών που έχουν υποβληθεί στο άλλο/α τελωνείο/α.

2. Αντίγραφο της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μαζί με το Δελτίο Χημικής Ανάλυσης συνοδεύουν την αιθυλική αλκοόλη μέχρι τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, η παραλαβή της οποίας πραγματοποιείται παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου ή και υπαλλήλου της κατά τόπο αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας εφόσον κρίνεται σκόπιμο στα πλαίσια του ελέγχου.

3. Το Τελωνείο Παράδοσης φυλάσσει σε ιδιαίτερο φάκελο τα σχετικά, με την παράδοση της αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., έγγραφα και παραστατικά μέχρι τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτής. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου αυτού, εφόσον το Τελωνείο Παράδοσης είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Ελέγχου, το πρώτο διαβιβάζει με κάθε πρόσφορο μέσο στο δεύτερο φωτοαντίγραφα της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. και του δελτίου χημικής ανάλυσης.

4. Σε περίπτωση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης από φορολογική αποθήκη άλλου Κράτους -Μέλους τηρούνται κατά περίπτωση οι διατυπώσεις των άρθρων 112, 113, 114 και 115 του ν. 2960/2001. Στην προκειμένη περίπτωση όλες οι απαραίτητες διατυπώσεις για την παραλαβή και τη θέση σε ανάλωση της αιθυλικής αλκοόλης με την υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης τηρούνται από το Τελωνείο Ελέγχου το οποίο ενεργεί και ως Τελωνείο Παράδοσης.

5. Σε περίπτωση εισαγωγής της αιθυλικής αλκοόλης από τρίτη χώρα απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας τελωνειακής διαδικασίας και η υποβολή των προβλεπόμενων τελωνειακών παραστατικών.

Αρθρο 5
Υποχρεώσεις των δικαιούχων απαλλαγής επιχειρήσεων, βιομηχανιών ή βιοτεχνιών

Οι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας επιχειρήσεις, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, οι οποίες παραλαμβάνουν αιθυλική αλκοόλη με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., κατ εφαρμογή των διατάξεων των εδάφιων ε , στ και ι της παρ 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, οφείλουν:

α) Να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή, ειδικό βιβλίο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ, στο οποίο καταχωρούνται, ανά παρτίδα, οι παραλαμβανόμενες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και οι ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των κατά περίπτωση προϊόντων με βάση τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα παραστατικά και έγγραφα.

Η καταχώριση των εγγραφών στο Ειδικό Βιβλίο οριστικοποιείται (αποθήκευση σε μορφή pdf) και εκτυπώνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από το τέλος κάθε μήνα. Οι μηνιαίες εκτυπώσεις του βιβλίου θεωρούνται από το τελωνείο και τηρούνται σε φυσικό αρχείο εντός της εγκατάστασης κάθε παραγωγικής μονάδας της επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας για δέκα (10) έτη.

β) να υποβάλλουν κατάσταση - δήλωση με βάση τα στοιχεία του τηρούμενου θεωρημένου βιβλίου εντός ενός μηνός από τη λήξη κάθε έτους στο Τελωνείο Ελέγχου και στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία στην οποία καταγράφονται οι παραλαμβανόμενες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης και οι ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των κατά περίπτωση, σύμφωνα με την χορηγηθείσα έγκριση παραλαβής, προϊόντων.

γ) να ενημερώνουν το Τελωνείο Ελέγχου για οποιαδήποτε μεταβολή έχει επέλθει στη λειτουργία της ενδιαφε-ρόμενης επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας.

δ) να δέχονται και να διευκολύνουν οποιονδήποτε έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Αρθρο 6
Ελεγχοι για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της αιθυλικής αλκοόλης, η οποία παραλαμβάνεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, προκειμένου για την τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών απαλλαγής.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από επιτροπή που συγκροτείται από δύο τελωνειακούς υπαλλήλους του Τελωνείου Ελέγχου και έναν χημικό υπάλληλο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας.

Για τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης της αιθυλικής αλκοόλης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση-δήλωση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, στις εγγραφές στα τηρούμενα, σύμφωνα με την παρούσα, βιβλία καθώς και στα λοιπά φορολογικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του φυσικού ελέγχου και των δειγματοληψιών και χημικών εξετάσεων των υπαρχόντων στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, βιομηχανιών ή βιοτεχνιών υπολοίπων αιθυλικής αλκοόλης.

2. Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης που παρελήφθησαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρησιμοποιήθηκαν νομίμως από τις επιχειρήσεις, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες για την παραγωγή των εκάστοτε προϊόντων, συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου. Αντίγραφο της έκθεσης κοινοποιείται στο Τελωνείο Παράδοσης (εφόσον είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Ελέγχου) και στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου. Το Τελωνείο Ελέγχου ενημερώνει εγγράφως την ελεγχόμενη επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Το Τελωνείο Παράδοσης με βάση τη σχετική έκθεση ελέγχου προβαίνει στην τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών και στην αποδέσμευση των σχετικών εγγυήσεων.

3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί παρέκκλιση από τους όρους χορήγησης της απαλλαγής ή διαπιστωθεί ότι η παραληφθείσα ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης δεν χρησιμοποιήθηκε νομίμως συνολικά ή εν μέρει από την επιχείρηση, βιομηχανία ή βιοτεχνία για την παραγωγή των κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση, προϊόντων, συντάσσεται ανάλογα σχετική έκθεση ελέγχου η οποία υποβάλλεται αρ-μοδίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Με βάση την έκθεση ελέγχου το Τελωνείο Παράδοσης προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων.

4. Ανεξάρτητα από την καταβολή των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001, καθώς και των άρθρων 11 και 12 του ν. 2969/2001, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

5. Τυχόν ευρεθέντα κατά τον έλεγχο υπόλοιπα αιθυλικής αλκοόλης τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και εφόσον τεκμαίρονται σοβαροί αντικειμενικοί δι-καιολογητικοί λόγοι για τους οποίους η επιχείρηση δεν δύναται να τα χρησιμοποιήσει για την παραγωγή των κατά περίπτωση, σύμφωνα με την χορηγηθείσα έγκριση παραλαβής, προϊόντων, μπορούν κατόπιν έγκρισης του Τελωνείου Ελέγχου είτε να επιστραφούν στον προμηθευτή είτε υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται στην παρούσα να διατεθούν σε άλλα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας επιστροφής ή διάθεσης της αιθυλικής αλκοόλης σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα ή σε περίπτωση μη καταλληλότητας αυτής δύναται, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., αυτή να καταστραφεί υπό τον έλεγχο του Τελωνείου Ελέγχου τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001.

6. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας αποτελεί παράβαση που τιμωρείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις των ν. 2960/2001 και ν. 2969/2001.

Αρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Αιτήσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης, κατ εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων ε , στ, και ι της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται με βάση τα οριζόμενα στην αριθμ. Φ.411/234/30-8-1994 ΑΥΟ (Β 700) Α.Υ.Ο. όπως ισχύει.

2. Εκθέσεις ελέγχου δυναμικότητας οι οποίες έχουν συνταχθεί κατ εφαρμογή του προγενέστερου της παρούσας κανονιστικού πλαισίου και είναι σε ισχύ εξακολουθούν να ισχύουν για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εκτός από τις περιπτώσεις που κατά την κρίση του Τελωνείου Ελέγχου ή και κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας απαιτείται επαναπροσδιορισμός αυτής.

3. Για την τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. κατ εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων ε) στ, και ι της παρ 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001, θα τηρηθεί η διαδικασία, όπως αυτή προβλέπεται στην αριθμ. Φ.411/234/30-8-1994 ΑΥΟ (Β 700).

4. Οι τυχόν αναφορές του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου στην καταργούμενη απόφαση λογίζονται ως αναφορές στην παρούσα απόφαση.

5. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η αριθμ. Φ.411/234/30-8-1994 Α.Υ.Ο. (Β 700) παύει να ισχύει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :
Υπόδειγμα Απόφασης έγκρισης παραλαβής
Υπόδειγμα ΙΙ




Αρθρο 8
Εναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α.ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο