Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 20 Μαϊου 2020
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1103/06.05.2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (54Β7 16.1.2014), όπως ισχύει, σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.

Αποφ. Α 1103/06.05.2020

(ΦΕΚ Β 1919/19-5-2020)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 4, των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 46, των άρθρων 50, 54 Α και 63 αυτού, όπως ισχύουν,

β) των άρθρων 33 του Κεφαλαίου Β' και 66 του Κεφαλαίου Η' του ν. 4646/2019 (Α' 201),

γ) των άρθρων 3 και 7 του ν. 4337/2015 (Α'129), του άρθρου 51 του ν. 4342/2015 (Α' 143) και του άρθρου 22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'182) που κυρώθηκε με το Άρθρο Πρώτο του ν. 4366/2016 (Α' 18),

δ) των άρθρων 18 και 32 του Μέρους Δεύτερου του ν. 4446/2016 (Α' 240), όπως ισχύουν,

ε) του άρθρου 33 και της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α'201),

στ) του άρθρου 6 του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (Α'45), όπως ισχύουν,

ζ) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α'94) και ειδικότερα του άρθρου 7, των υποπαραγρά-φων β' και γ' της παραγράφου 6, της περίπτωσης δδ' της υποπαραγράφου θ' της παραγράφου 4 και των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, καθώς και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

2. Την με αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β' 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β' 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 (Β' 130 και 372) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την με αριθμ. 39/3 από 30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης Α.Α.Δ.Ε. (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την με αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (τ. ΥΟΔΔ 27/17.01.2020).

6. Την ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β'54/16.1.2014) «Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, εξειδίκευ-ση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων», όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση και συμπλήρωσή της με την ΠΟΛ.1038/30.1.2015 (Β' 239) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

7. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β'54/16.1.2014), όπως ισχύει, κατόπιν τροποποιήσεων των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

Aποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (54Β'/16.1.2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1038/30.1.2015 (239/Β'/17.2.2015) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ως κατωτέρω:

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, επιβάλλονται άμεσα σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου κατά τον φορολογικό έλεγχο, σύμφωνα με την οικεία εντολή ελέγχου, συνολικά ποσό Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών, πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της ίδιας ως άνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του χρόνου στον οποίο ανάγεται η οικεία φορολογική οφειλή ή λαμβάνουν χώρα οι ενέργειες του υπόχρεου παραβάτη.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικότερα, με πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, η Φορολογική Διοίκηση απαγορεύεται να παραλαμβάνει ή να χορηγεί κάθε έγγραφο που απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου παραβάτη και των προσώπων σε βάρος των οποίων λαμβάνονται τα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ιδίως δηλώσεις, συμφωνητικά, αποδεικτικό ενημερότητας, βεβαιώσεις, ή πιστοποιητικά. Στην περίπτωση αυτή με την ως άνω πράξη διασφάλισης δεσμεύεται και το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών, όπως ιδίως των κοινών, υφιστάμενων ή νέων, των λογαριασμών πληρωμών, των χρηματικών παρακαταθηκών και του χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη και των προσώπων της παραγράφου 6 του ίδιου ως άνω άρθρου στα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της παρούσας. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων ως και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες δεσμεύονται στο σύνολό τους.».

Άρθρο 2

Το άρθρο 2 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2

Πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα

1. Εφόσον οι διαπιστώσεις για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, τα μέτρα επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των παραβατών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων καθώς και σε βάρος των ομόρρυθμων εταίρων προσωπικών εταιρειών και σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων που ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 για την πληρωμή των οικείων των μέτρων οφειλών.

2. Στα φυσικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, η δέσμευση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 εφαρμόζεται μόνο ως προς το ποσό της οικείας των μέτρων οφειλής για το οποίο τα πρόσωπα ευθύνονται ή υπέχουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για την πληρωμή του και εκτείνεται μέχρι του διπλασίου του ποσού αυτού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρούσα, ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό της οικείας των μέτρων οφειλής του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

3. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, δεν επιβάλλονται σε πρόσωπα που κατά το χρόνο ενεργοποίησης των μέτρων έχουν αποβιώσει, καθώς και στους κληρονόμους τους.».

Άρθρο 3

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθώς και η αρίθμηση 2 του άρθρου αυτού διαγράφονται και στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης στ' του ως άνω άρθρου οι λέξεις «του άρθρου 95 του ν. 2362/1995» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του άρθρου 145 του ν. 4270/2014».

Άρθρο 4

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ως άνω φορολογική αρχή καταχωρεί την πράξη αυτή αυθημερόν στο ηλεκτρονικό σύστημα ELENXIS, από το οποίο αντλεί την πληροφορία το TAXIS, προκειμένου να ενημερωθούν όλες οι φορολογικές αρχές και να δεσμεύεται η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι τη μηχανογραφική υλοποίηση της ανωτέρω λειτουργίας δεσμεύει στο ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, ενημερώνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όλες τις φορολογικές αρχές για την εφαρμογή των απαγορεύσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και γνωστοποιεί την ως άνω πράξη αυθημερόν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εγγράφως στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.), προκειμένου να απαγορευθεί η χορήγηση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., (μέχρι την υλοποίηση αυτής της λειτουργίας μηχανογραφικά), στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. με αντίγραφο της σχετικής Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά τις λέξεις «πιστωτικά ιδρύματα» προστίθενται οι λέξεις «τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και τα ιδρύματα πληρωμών,» και μετά τις λέξεις «να ενημερώσουν» προστίθεται η λέξη «άμεσα».

3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής:

«3. Ο Προϊστάμενος της φορολογικής αρχής ενημερώνεται για το συνολικό αντικείμενο δέσμευσης κατόπιν έκδοσης της πράξης επιβολής μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, εξετάζει αμελλητί εάν συντρέχουν περαιτέρω οι λόγοι εφαρμογής των οριζομένων στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, ως προς τον περιορισμό του ποσού της δέσμευσης στο διπλάσιο της οικείας των μέτρων οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης για τον υπόχρεο παραβάτη και για τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και ενεργεί άμεσα κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της παρούσας.».

Άρθρο 5

Το άρθρο 5 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αντικαθίσταται ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5

Άσκηση προσφυγής κατά της πράξης διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

1. Κατά της πράξης διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύει. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά της πράξης επιβολής των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εφαρμογή των μέτρων.

2. Η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκησή της κατά των οικείων των μέτρων πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφορών ή των πράξεων επιβολής προστίμων, καθώς και η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της κατά των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί των ως άνω πράξεων, δεν αναστέλλουν, ούτε αίρουν την εφαρμογή των μέτρων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρούσα απόφαση.

3. Σε περίπτωση αναστολής εφαρμογής των μέτρων ή ακύρωσης εν όλω ή εν μέρει ή τροποποίησης της πράξης επιβολής των διασφαλιστικών των συμφερόντων του Δημοσίου μέτρων με απόφαση ή διαταγή Δικαστηρίου, η φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη επιβολής των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, ενημερώνει σχετικά τον υπόχρεο παραβάτη, τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, τις υπηρεσίες και τους φορείς, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.».

Άρθρο 6

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής:

«γ) σε περίπτωση που το συνολικό ποσό δέσμευσης των λογαριασμών, των καταθέσεων και των χρηματικών παρακαταθηκών υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των οικείων των μέτρων πράξεων φόρων, τελών ή εισφορών που διαπιστώνεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 για τον υπόχρεο παραβάτη ή το διπλάσιο του μέρους του ποσού των ως άνω πράξεων για το οποίο τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, έχουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη. Σε εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το μέτρο της δέσμευσης του πενήντα τοις εκατό (50%) περιορίζεται σε ποσό ίσο με το διπλάσιο της οικείας των μέτρων οφειλής ή μέρους αυτής, σύμφωνα με τα ανωτέρω και αίρεται για το υπόλοιπο δεσμευθέν ποσό. Η κατά τα ως άνω άρση του μέτρου της δέσμευσης του πενήντα τοις εκατό (50%) των λογαριασμών, των καταθέσεων και των χρηματικών παρακαταθηκών για το ποσό που υπερβαίνει το διπλάσιο της οικείας των μέτρων οφειλής διενεργείται άμεσα από τον αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, Προϊστάμενο, ύστερα από σχετική ενημέρωσή του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας ή και κατόπιν σχετικής αίτησης του υπόχρεου παραβάτη ή των προσώπων της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.».

2. Στο τέλος της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μετά τις λέξεις των «ως άνω πράξεων,» προστίθενται οι λέξεις «ή κατόπιν οριστικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου που ακυρώνει για λόγους ουσίας ή τροποποιεί τις οικείες των μέτρων πράξεις».

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθενται περιπτώσεις δ) και ε), ως εξής:

«δ) εφόσον το ποσό των οικείων των μέτρων εκδοθει-σών πράξεων προσδιορισμού των φόρων, τελών, εισφορών ή επιβολής προστίμων, δεν υπερβαίνει το τιθέμενο στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 ποσό, καθώς και στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν εκδίδονται οι οικείες των μέτρων πράξεις προσδιορισμού των φόρων, τελών εισφορών ή επιβολής προστίμων και ο έλεγχος ολοκληρώνεται με τη σύνταξη σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος ή σχετικής έκθεσης με τις διαπιστώσεις ελέγχου,

ε) για τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και του άρθρου 2 της παρούσας με την καταβολή εκ μέρους τους ποσού πάνω από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικά προσδιορισθέντος ποσού των οικείων των μέτρων κύριων και πρόσθετων φόρων, τελών ή εισφορών, μετά των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων για το οποίο ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα, κατά περίπτωση ή εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιβολής των μέτρων σε βάρος τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 και του άρθρου 2 της παρούσας.».

4. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων διαγράφεται και προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφιο ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρούσα. Οι απαγορεύσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, αίρονται και σε περιπτώσεις που η εφαρμογή τους δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών πτώχευσης του υπόχρεου παραβάτη και δύνανται να αρθούν σε περιπτώσεις που η εφαρμογή τους δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών εκκαθάρισης, κατόπιν υποβολής κάθε φορά σχετικής αίτησης στην αρμόδια φορολογική αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.».

5. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων διαγράφονται οι λέξεις «ή πτώχευσης ασφαλιστικής επιχείρησης του ν.δ.400/1970(Φ.Ε.Κ.10/ Α717.1.1970), όπως ισχύει,» και οι λέξεις «Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας» αντικαθίστανται από τη λέξη «Τράπεζα».

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ' εξαίρεση των ως άνω οριζομένων, σε περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, όπως ιδίως επί λογαριασμών του παραβάτη, στους οποίους πιστώνονται αποκλειστικά και μόνο χρηματικά ποσά που αφορούν ενδεικτικώς, επενδυτικά ή επιχειρησιακά προγράμματα με βάση την κείμενη νομοθεσία (ΕΣΠΑ, λοιπά συναφή προγράμματα), και προνοιακά επιδόματα, τα οποία εκταμιεύονται σε εκτέλεση των ως άνω προγραμμάτων ή για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους δικαιού-χους-τρίτους, ως και εν γένει επιχορηγήσεις- επιδοτήσεις, δύναται να αρθεί το μέτρο της δέσμευσης του πενήντα τοις εκατό (50%) των λογαριασμών αυτών μερικά ή ολικά, κατά περίπτωση, κατόπιν υποβολής κάθε φορά σχετικής αίτησης από τον υπόχρεο παραβάτη στην αρμόδια φορολογική αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. Οι δεσμεύσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, αίρονται σε περιπτώσεις που η εφαρμογή τους δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών πτώχευσης του υπόχρεου παραβάτη και δύνανται να αρθούν σε περιπτώσεις που η εφαρμογή τους δυσχεραίνει την περάτωση των διαδικασιών εκκαθάρισης, κατόπιν υποβολής κάθε φορά σχετικής αίτησης στην αρμόδια φορολογική αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.».

7. Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής, που εφαρμόστηκαν με προϊσχύουσες του ν.4174/2013, όπως ισχύει, διατάξεις, αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 Φ.Ε.Κ. Α7170/26.7.2013), ήτοι 1.1.2014. Ειδικά, σε περίπτωση αμφισβήτησης των οικείων των μέτρων φορολογικών οφειλών, η ανωτέρω προθεσμία δεν συμπληρώνεται πριν από την παρέλευση έτους από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους. Γ ια την άρση των μέτρων αυτών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια φορολογική αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.».

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που εξέδωσε τις οικείες των μέτρων πράξεις προσδιορισμού φόρων, τελών, εισφορών ή προστίμων εφαρμόζει τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, αρμόδιος για τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής ή του Ελεγκτικού Κέντρου στα οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, των οποίων έπαυσε ή ανεστάλη η λειτουργία κατά τα ως άνω, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Ο αρμόδιος σύμφωνα με τα ανωτέρω Προϊστάμενος ενημερώνει τον υπόχρεο παραβάτη, τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων λήφθηκαν τα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 ή τις προϊσχύουσες του ν. 4174/2013 διατάξεις, τις υπηρεσίες και τους φορείς, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.».

9. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μετά τις λέξεις «στην περίπτωση α'» προστίθενται οι λέξεις «και στην περίπτωση β'».

10. Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται νέα παράγραφος 11 ως εξής: «11. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο για τον υπόχρεο παραβάτη εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και του άρθρου 2 της παρούσας, όπου συντρέχει περίπτωση.».

11. Στο τέλος του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις που έχουν ληφθεί μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 από την έναρξη ισχύος του ν. 4646/2019 (201 Α'), ήτοι 12.12.2019 μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. Αρμόδιος για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και των διατάξεων της παραγράφου 28 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 είναι ο Προϊστάμενος της φορολογικής αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 6 της παρούσας.».

Άρθρο 7

1. Όπου στην ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, αναφέρονται οι λέξεις «Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών».

2. Όπου στην ΠΟΛ.1282/31.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων όπως ισχύει, αναφέρεται η λέξη «παραβάτης» αντικαθίσταται από τις λέξεις «υπόχρεος παραβάτης».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (54Β') απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση και συμπλήρωσή της με την ΠΟΛ.1038/30.1.2015 (239Β') απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο