Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 14 Μαϊου 2020
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/29.04.2020

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.7.2017 (ΦΕΚ Β' 2540) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από Φ.Π.Α. πρώτων και βοηθητικών υλών κυριότητας του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης και επισκευής πλοίων

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/29.04.2020

Αριθ. ΦΕΚ: 1827/B

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 39 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240) και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Μέρους Πέμπτου του ιδίου νόμου.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 παρ. 1 περ. β), υποπερ. δδ και περ. ε), υποπερ. ββ δεύτερο εδάφιο παρ. 2, 28 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. Π.8272/4880/18.12.1987/ΠΟΛ364/1987 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β' 299) «Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της εισαγωγής και παράδοσης αγαθών που τίθενται σε καθεστώτα του δευτέρου εδαφίου της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1642/1986 και των υπηρεσιών που παρέχονται σ' αυτά», όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. ΠΟΛ.1101/2017 (ΦΕΚ Β' 2540) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α' 232) «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας».

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του  άρθρου  90  του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

7. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94).

8. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94), όπως ισχύουν και τις αποφάσεις αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και αριθμ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020.

9. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α' του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

10. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

11. Την ανάγκη συμπλήρωσης της αριθμ. ΠΟΛ.1101/2017 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ώστε στους χώρους που λειτουργούν επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που κατ’εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. έχουν αναγνωρισθεί ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα να παραλαμβάνονται με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των εργασιών τους, πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραδίδονται και στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή ή εισάγονται από αυτόν.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

Αποφασίζουμε:

την τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/2017 (ΦΕΚ Β' 2540) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., ώστε στους χώρους που λειτουργούν επιχειρήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα (Ε.Τ.Σ.) να παραλαμβάνονται με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των εργασιών τους, πρώτες και βοηθητικές ύλες, που παραδίδονται και στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή ή εισάγονται από αυτόν.

'Αρθρο 1

Μετά το άρθρο 7 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/2017 (ΦΕΚ Β' 2540) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. προστίθεται άρθρο 7 Α, ως εξής:
«Άρθρο 7Α
Απαλλαγή από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες κυριότητας του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή
Στην περίπτωση παραλαβής πρώτων και βοηθητικών υλών για την εκτέλεση των εργασιών εντός του Ε.Τ.Σ., ναυπήγησης / επισκευής / μετατροπής / συντήρησης πλοίου τα οποία παραδίδονται στον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/εκμεταλλευτή ή εισάγονται από αυτόν, για την απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
Α. ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Σ.
1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ), για τη χορήγηση έγκρισης αγοράς αγαθών χωρίς Φ.Π.Α. ανά προμηθευτή, υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή ή κατόπιν εξουσιοδότησής του, από το Ε.Τ.Σ. Επί της ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ δηλώνεται η σύμβαση βάσει της οποίας έχει αναλάβει η επιχείρηση του Ε.Τ.Σ. την εκτέλεση των εργασιών και επισυνάπτεται ο Πίνακας του Υποδείγματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Το Τελωνείο Ελέγχου εγκρίνει την επί της ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ αγορά αγαθών χωρίς Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 και ενεργεί σχετική πράξη στα τέσσερα αντίτυπα του επισυναπτόμενου Πίνακα. Τα τρία θεωρημένα αντίτυπα παραδίδονται στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή, εκ των οποίων το ένα παραδίδεται από αυτόν στη λειτουργούσα ως Ε.Τ.Σ. επιχείρηση στους χώρους της οποίας εκτελούνται οι εργασίες ναυπήγησης και επισκευής πλοίων για την καταχώρησή τους στη λογιστική αποθήκης, το δεύτερο παραδίδεται στον προμηθευτή των αγαθών για την έκδοση τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α. και το τρίτο κρατείται από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή για το αρχείο του. Το τέταρτο αντίτυπο παραμένει στο Τελωνείο Ελέγχου για την ενημέρωση του σχετικού Ειδικού Φακέλου που τηρείται από το Τελωνείο Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
2. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης (Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ), υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή ή κατόπιν εξουσιοδότησής του, από το Ε.Τ.Σ. Επί της ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ δηλώνεται η σύμβαση βάσει της οποίας έχει αναλάβει η επιχείρηση του Ε.Τ.Σ. την εκτέλεση των εργασιών και επισυνάπτεται ο Πίνακας του Υποδείγματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV σε τέσσερα (4) αντίτυπα για τη χορήγηση έγκρισης εισαγωγής αγαθών. Το Τελωνείο Ελέγχου εγκρίνει την επί της ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ εισαγωγή αγαθών χωρίς Φ.Π.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 και ενεργεί σχετική πράξη στα τέσσερα (4) αντίτυπα του επισυναπτόμενου Πίνακα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στο Τελωνείο Ελέγχου και φυλάσσεται στον Ειδικό Φάκελο που τηρείται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της παρούσας. Τα υπόλοιπα τρία παραδίδονται στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή, ο οποίος παραδίδει το ένα στο Ε.Τ.Σ. για την καταχώρησή του στη λογιστική αποθήκης, το δεύτερο κρατείται για την ενημέρωση του αρχείου του και το τρίτο συνυποβάλλεται με τη Διασάφηση Εισαγωγής. Η Διασάφηση Εισαγωγής υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή στο Τελωνείο Εισαγωγής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην τελωνειακή νομοθεσία. Τα στοιχεία της εισαγωγής των αγαθών καταχωρούνται προς ενημέρωση της λογιστικής αποθήκης στο Ειδικό Βιβλίο Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.
3. Κατά τα λοιπά, κατά την είσοδο και τη χρησιμοποίηση των αγαθών στο Ε.Τ.Σ., εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
Β. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ Ε.Τ.Σ.
1. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ναυπήγησης / επισκευής / μετατροπής / συντήρησης υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου από το Ε.Τ.Σ. «ΔΗΛΩΣΗ ΟΛOΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» του άρθρου 4 της παρούσας σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραδίδεται από το Ε.Τ.Σ. στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή προκειμένου να το επισυνάψει με το προβλεπόμενο, ανάλογα με τον προορισμό του πλοίου, τελωνειακό παραστατικό.
2. Το τελωνειακό παραστατικό υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή του πλοίου στο Τελωνείο Ελέγχου, ανάλογα με τον προορισμό, που σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, λαμβάνει το πλοίο με την ολοκλήρωση του έργου.
Με τα στοιχεία της εξόδου συμπληρώνεται ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός και ενημερώνεται η λογιστική αποθήκης με την καταχώρηση αυτών στο Ειδικό Βιβλίο Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 αντίστοιχα, της παρούσας.
3. Κατά τα λοιπά κατά την έξοδο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.
Γ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Ο Εκκαθαριστικός Λογαριασμός συντάσσεται από το Ε.Τ.Σ. και αποστέλλεται στον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή προκειμένου να συνυποβληθεί με το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό στο Τελωνείο Ελέγχου. Στον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό αναγράφονται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στοιχεία. Στη θέση «Παρατηρήσεις» αναγράφεται ότι «τα αγαθά είναι κυριότητας του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή και αναγράφονται τα στοιχεία αυτού.
Δ. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Το Ειδικό Βιβλίο Έργου που προβλέπεται από το άρθρο 7 της παρούσας τηρείται από το Ε.Τ.Σ., με αναφορά του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή (στοιχεία επιχείρησης) στη θέση «Έργο» και την παρατήρηση ότι «τα αγαθά είναι κυριότητας του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή».
2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.
3. Η επιχείρηση που λειτουργεί ως Ε.Τ.Σ. έχει ευθύνη για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης και ενσωμάτωσης των πρώτων και βοηθητικών υλών που παραλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις της με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α..
Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Σ.
Πρώτες και βοηθητικές ύλες που προορίζονται για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης / επισκευής / μετατροπής και συντήρησης πλοίου που πραγματοποιούνται βάσει της παρούσας απόφασης στους χώρους του Ε.Τ.Σ., δύναται για το ίδιο έργο να παραλαμβάνονται με απαλλαγή από Φ.Π.Α. από τον πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / εκμεταλλευτή του πλοίου αλλά και από την επιχείρηση που λειτουργεί ως Ε.Τ.Σ. εφαρμοζομένων των ανάλογων διαδικασιών που προκύπτουν από την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή στον «Εκκαθαριστικό Λογαριασμό» (Παράρτημα VII) και στο «Ειδικό Βιβλίου Έργου» (Παράρτημα VIII) πραγματοποιείται διακριτή αποτύπωση ανά πρόσωπο που αποκτά τις πρώτες και βοηθητικές ύλες με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και επιπλέον συμπληρώνονται ανάλογα με επιπλέον θέση «Συνολική Φορολογητέα Αξία προς καταβολή Φ.Π.Α.» και «Συνολική Φορολογητέα Αξία προς απαλλαγή Φ.Π.Α.»

'Αρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ.ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο