Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 28 Απριλίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2060/23.04.2020

Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α.1071/11-03-2020 Α.Υ.Ο. «Παράταση προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν.2960/01» (Β' 1213/8-4-2020)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2060/23.04.2020

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β' 1213 και ισχύει από τη δημοσίευσή της (08-04-2020), και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την εν λόγω απόφαση παρατείνονται οι προθεσμίες οι οποίες είχαν τεθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1(γ) και 3 του άρθρου 9 της υπ' αριθ. 30/003/000/1614/19-04-2018 Α.Υ.Ο. «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.2960/2001 αντιστοίχως - Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο.(Β'2785)» (Β'1624), καθώς και η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 της υπ' αριθ. 30/003/000/3231/9.8.2018 Α.Υ.Ο. «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Β' 3457).

Ειδικότερα με την εν λόγω απόφαση, παρατείνεται για δύο έτη, ήτοι έως και 10-05-2022:

- η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 1 (γ) του άρθρου 9 της υπ' αριθ. 30/003/000/1614/19-04-2018 Α.Υ.Ο. (Β'1624), για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ποτοποιείων και ζυθοποιείων,

- η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 της ως άνω απόφασης, προκειμένου οι εργασίες ελέγχου και ογκομέτρησης των δεξαμενών να διενεργούνται και από μη διαπιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην ως άνω απόφαση, και

- η προθεσμία που τέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 της υπ' αριθ. 30/003/000/3231/9.8.2018 Α.Υ.Ο. (Β'3457) για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των ήδη λειτουργούντων ζυθοποιείων που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με μονάδες που παράγουν και εμφιαλώνουν ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206 ή/και ελεύθερα αλκοόλης ποτά, καθώς και με μονάδες εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1(α) του άρθρου 9 της υπ' αριθ. 30/003/000/1614/19-04-2018 Α.Υ.Ο. (Β' 1624) οι υφιστάμενοι ογκομετρικοί πίνακες οι οποίοι έχουν καταρτιστεί από τις αρμόδιες επιτροπές κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πριν την έναρξη εφαρμογής της εν λόγω απόφασης, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη της ισχύος τους, όχι όμως πέραν της δεκαετίας από την ημερομηνία καταρτίσεώς τους, ενώ οι δεξαμενές θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί. Ως εκ τούτου, με δεδομένες και τις διατάξεις της παραγράφου 1(β) του ίδιου άρθρου 9 της υπ' αριθ. 30/003/000/1614/19-04-2018 Α.Υ.Ο., στην περίπτωση λήξης της ισχύος των υφιστάμενων ογκομετρικών πινάκων με την παρέλευση της δεκαετίας, προκειμένου για την ογκομέτρηση των δεξαμενών και την ανανέωση των εν λόγω ογκομετρικών πινάκων, ισχύει και σε αυτές τις περιπτώσεις, κατ' αναλογία, η προθεσμία που έχει τεθεί με τις παραγράφους 1(α) και 1(β) του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης απόφασης, ήτοι έως 10-05-2022.


Ο Διοικητής Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο