Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2030/16.03.2020

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 17 «Διάθεση κατασχεμένης ή δημευμένης αιθυλικής αλκοόλης προς τον σκοπό της παρασκευής αντισηπτικού» του ν. 4675/2020 (Α' 54)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2030/16.03.2020


Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4675/2020 με το οποίο προβλέπεται η διάθεση της δημευθείσας ή κατασχεθείσας ως αντικείμενο λαθρεμπορίας αιθυλικής αλκοόλης προς τον σκοπό της παρασκευής αντισηπτικών στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη της εμφάνισης και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν επικρατήσει από την εμφάνιση κρουσμάτων στη χώρα, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, η δημευθείσα και περιελθούσα ως εκ τούτου στην κυριότητα του Δημοσίου καθώς και η κατασχεθείσα ως αντικείμενο λαθρεμπορίας αιθυλική αλκοόλη, για τη διαχείριση της οποίας αρμόδιες είναι οι Τελωνειακές Αρχές της ΑΑΔΕ παρερχομένης της προθεσμίας που ορίζεται από τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου

2. της παραγράφου 2 του άρθρου 167 του Ν. 2960/2001 και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, διατίθεται με πράξη του Διοικητή της ΑΑΔΕ δωρεάν, με την επιφύλαξη της διασφάλισης των ιδίων πόρων της ΕΕ, ελεύθερη από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, προς το Υπουργείο Υγείας ή προς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ που ενεργεί για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από το τελευταίο, με σκοπό την παρασκευή αντισηπτικών, εφόσον η εν λόγω αλκοόλη θεωρείται κατάλληλη για τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Η καταλληλότητα της αιθυλικής αλκοόλης, για τον συγκεκριμένο σκοπό που προορίζεται, ελέγχεται από τον παρασκευάζοντα με βάση τα αποτελέσματα της έκθεσης εξέτασης δείγματος που εκδίδεται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

Επιπλέον με την εν λόγω διάταξη το Υπουργείο Yγείας δύναται να προβαίνει στην περαιτέρω διάθεση των παρασκευαζόμενων κατά τα ανωτέρω αντισηπτικών ειδών προς κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας απευθείας προς κάλυψη των αναγκών εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων (νοσοκομείων ΕΣΥ, ΝΠΔΔ και λοιπών δημόσιων φορέων) με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας που ορίζει τον τρόπο διάθεσης των ειδών σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανάγκες.

3. Επιπλέον με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου η τελωνειακή αρχή η οποία έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη της διαχείρισης της κατασχεθείσας αιθυλικής αλκοόλης συντάσσει έκθεση κοστολόγησης. Αν μετά τη διάθεση της κατασχεθείσας αιθυλικής αλκοόλης, διαταχθεί αμετάκλητα η απόδοσή της στον ιδιοκτήτη καταβάλλεται σε αυτόν αποζημίωση κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην περ. (α) της παρ. 9 του άρθρου 177 του ν. 2960/01 αφαιρουμένων των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Υπόχρεο για την καταβολή του ποσού αποζημίωσης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Ο τρόπος προσδιορισμού της αναλογούσας αποζημίωσης, η διαδικασία προσδιορισμού του ύψους της, η αρμόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση κάθε σχετικού αιτήματος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας

4. Με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του ως άνω άρθρου καθορίζονται οι διαδικασίες και διατυπώσεις για την παράδοση της αιθυλικής αλκοόλης, την παραλαβή της από τα βιομηχανικά εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της μονάδας 441-ABYY του ΥΠΕΘΑ), καθώς και τη μετουσίωση αυτής, οι οποίες θα παρασκευάσουν αντισηπτικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την υγεία.

Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 3 η διατεθείσα αιθυλική αλκοόλη δύναται, κατά παρέκκλιση του ν.2969/2001 (Α' 281) και του ν. 2960/2001 (Α' 265) να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις βιομηχανικών εργοστασίων ή βιοτεχνιών για την παρασκευή αντισηπτικών υπό το διοικητικό έλεγχο των αρμόδιων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Τελωνειακές και Χημικές Υπηρεσίες) όπου και θα μετουσιωθεί, στην περίπτωση που δεν είναι ήδη μετουσιωμένη. Η μεταφορά θα γίνει μετά από έκδοση σχετικής άδειας μεταφοράς και Δελτίου Χημικής Ανάλυσης.

Πιο συγκεκριμένα, η τελωνειακή αρχή - η οποία έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη της διαχείρισης της δημευθείσας ή της κατασχεθείσας αιθυλικής αλκοόλης, προκειμένου για τη μεταφορά της αιθυλικής αλκοόλης στις εγκαταστάσεις βιομηχανικών εργοστασίων ή βιοτεχνιών ή του εργοστασίου της μονάδας 441-ABYY αντίστοιχα, προβαίνει στην επιβεβαίωση της ποσότητας του προϊόντος και στη συνέχεια εκδίδει άδεια μεταφοράς (κωδικός εντύπου Τ.601) στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παραλήπτριας βιομηχανίας ή του εργοστασίου της μονάδας 441-ABYY καθώς και η μεταφερόμενη ποσότητα. Η εν λόγω άδεια μεταφοράς συνοδεύεται από Δελτίο Χημικής Ανάλυσης το οποίο εκδίδεται από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, καθώς και από την έκθεση εξέτασης δείγματος του προϊόντος και το πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Αντίγραφο της άδειας μεταφοράς αποστέλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή και Χημική Υπηρεσία στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της παραλήπτριας βιομηχανίας ή του εργοστασίου της μονάδας 441-ABYY και λειτουργούν ως Υπηρεσίες Ελέγχου.

Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου η παραλαβή της αιθυλικής αλκοόλης στις εγκαταστάσεις πραγματοποιείται με σχετική πράξη από εκπρόσωπο της παραλήπτριας βιομηχανίας ή του εργοστασίου της μονάδας 441-ABYY, που παρίσταται στην παραλαβή, επί της άδειας μεταφοράς, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή και Χημική Υπηρεσία οι οποίες εξέδωσαν την άδεια μεταφοράς και το Δελτίο Χημικής Ανάλυσης, αντίστοιχα.

Το πρωτότυπο της άδειας μεταφοράς τηρείται στις εγκαταστάσεις της παραλήπτριας βιομηχανίας ή του εργοστασίου της μονάδας 441-ABYY το οποίο και προσκομίζεται σε κάθε έλεγχο προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Στην περίπτωση που η δημευθείσα ή κατασχεθείσα ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης δεν είναι ήδη μετουσιωμένη, η διαδικασία της μετουσίωσης πραγματοποιείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου, παρουσία των κατά τόπους Υπηρεσιών Ελέγχου με τα μετουσιωτικά που προβλέπονται για τη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται για την παρασκευή αρωμάτων και καλλυντικών προϊόντων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3006682/1105/0029/2010 Α.Υ.Ο. (Β' 528), ως ισχύει.

Πριν από τη διαδικασία της μετουσίωσης υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία και στο Τελωνείο Ελέγχου για τη χορήγηση έγκρισης μετουσίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθ. Φ.1554/811/17-12-2008 ΑΥΟΟ (Β' 2694). Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία της παραλήπτριας βιομηχανίας ή του εργοστασίου της μονάδας 441-ABYY (επωνυμία, τόπος εγκατάστασης), η ποσότητα, τα στοιχεία ταυτοποίησης της προς παραλαβή αλκοόλης (σημείο αποθήκευσης αυτής, αρμόδιο Τελωνείο), ο αλκοολικός τίτλος (% vol.) αυτής, το είδος και το ποσοστό των μετουσιωτικών υλών που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και τα προϊόντα που θα παραχθούν.

Κατόπιν της αίτησης αυτής, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου χορηγεί τη σχετική έγκριση μετουσίωσης, διαδικασία η οποία θα διεκπεραιώνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα από την Χ.Υ.

Η μετουσίωση πραγματοποιείται μετά από υποβολή αίτησης – δήλωσης της παραλήπτριας βιομηχανίας ή του εργοστασίου της μονάδας 441-ABYY προς το Τελωνείο Ελέγχου και τη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου παρουσία υπαλλήλων των εν λόγω Υπηρεσιών. Για την πιστοποίηση της μετουσίωσης συντάσσεται πρωτόκολλο μετουσίωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. Φ.1554/811/17-12-2008 ΑΥΟΟ (Β' 2694), το οποίο συνυπογράφεται από τους παριστάμενους υπαλλήλους των αρμόδιων Τελωνειακών και Χημικών υπηρεσιών, καθώς και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της παραλήπτριας βιομηχανίας ή του εργοστασίου της μονάδας 441-ABYY.

Οι παραλήπτριες βιομηχανίες οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 της υπ' αριθ. Φ.1554/811/17-12-2008 ΑΥΟΟ (Β' 2694), ενώ η παρακολούθηση και ο έλεγχος για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης πραγματοποιείται από την αρμόδια Τελωνειακή και Χημική Υπηρεσία σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 της ως άνω απόφασης.

Αντίστοιχα, το εργοστάσιο της μονάδας 441-ABYY οφείλει να τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρεί τις παραλαμβανόμενες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης και τις ποσότητες αυτής που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των προϊόντων του.

5. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 6 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι οι εργασίες (φασόν) παρασκευής αντισηπτικών από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας απαλλάσσονται από ΦΠΑ, με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των δαπανών της επιχείρησης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο