Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
Α.Υ.Ο. Α. 1045/29.01.2020

Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το έτος 2020

Α.Υ.Ο. Α. 1045/29.01.2020

Αριθ. ΦΕΚ: Β/ 933

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14-11-1975 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR» που κυρώθηκε με τον ν. 1020/1980 (ΦΕΚ 32/Α΄/5-2-1980).

2. Την αριθμ. Τ.1861/34/Β0019/15-4-2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 836/ Β΄/12-5-2008) «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό καθώς και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 8 αυτής, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: «Ο εξουσιοδοτούμενος …..προβαίνει στην είσπραξη δικαιωμάτων για κάθε δελτίο TIR. Η διατίμηση κάθε δελτίου TIR καθώς και κάθε τίτλου μεμονωμένης εγγύησης κοινοτικής/κοινής διαμετακόμισης καθορίζεται κάθε έτος με απόφασή μας..».

3. Την αριθμ. Ο.688/26/Β0019/5-8-2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1691/ Β΄/22-8-2008) «Περί ανάθεσης-εξουσιοδότησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ)».

4. Την από 19-12-2006 πράξη Μεμονωμένης Εγγύησης με Τίτλους, της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), η οποία έγινε αποδεκτή στις 22.12.2006 από την 19η Δ/νση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Β 1182883 ΕΞ 2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΙΣΜ46ΜΠ3Ζ-62Η, ΦΕΚ 5616/Β΄/13-12-2018) «Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το έτος 2019».

6. Το με αριθμ. πρωτ. Α9/0432/22-04-2018 έγγραφο της ΟΦΑΕ με το οποίο υποβάλλει: α) τον ισολογισμό του έτους 2018, β) τα τιμολόγια αγοράς δελτίων ΤIR του έτους 2018 από τον διεθνή οργανισμό IRU και γ) την έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεών της.

7. Το με αριθμ. πρωτ. Α9/1016/25-11-2019 έγγραφο της ΟΦΑΕ με το οποίο υποβάλλει: α) τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων διαχείρισης δελτίων TIR και τίτλων μεμονωμένης εγγύησης έτους 2020, β) αντίγραφο τιμολογίου αγοράς δελτίων TIR από το διεθνή οργανισμό IRU και γ) επικαιροποιημένο οργανόγραμμά της για το ίδιο έτος.

8. Το με αριθμ. πρωτ. Α9/0876/15-10-2019 έγγραφο της ΟΦΑΕ, με το οποίο καταθέτει αντίγραφο κίνησης του προβλεπόμενου στο άρθρο 8 της αριθμ. πρωτ. Τ. 1861/34/Β0019/15-4-2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 836 Β΄/12.5.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. πρωτ. Δ19Β 5018839 ΕΞ2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΕΖΕΗ-Τ7Δ, ΦΕΚ 1303/Β΄/30-5-2013), ειδικού έντοκου λογαριασμού καθώς και αντίγραφο κατάθεσης εμβάσματος για αποθεματικό έτους 2018.

9. Την εκτύπωση κινήσεων λογαριασμού αποθεματικού (ALPHA BANK) από 30-6-2016 έως 15-10-2019.

10. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121/09-07-2019) με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. Την αριθμ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

13. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Β΄/22-3-2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» όπως ισχύει.

14. Την αριθμ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

15. Την αριθμ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται οι τιμές πωλήσεως των Δελτίων TIR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το έτος 2020, ως ακολούθως:

α. ΔΕΛΤΙΑ TIR
- 14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο.
- 6φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα πέντε (55) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο.

β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ: Είκοσι επτά (27) ΕΥΡΩ ανά τεμάχιο.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο