Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2026/27.02.2020

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που αποκτούν από 1.1.2020 και μετά οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας, βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 76 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α').

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2026/27.02.2020

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του ν.4646/2019 προστέθηκε στην παρ.2 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 νέα παράγραφος 2.α, με βάση την οποία, το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή ανανέωσης ή λύσης συμβολαίου συνεργασίας, φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Συνεπώς, στην περίπτωση που το σύνολο των εν λόγω εισοδημάτων που αποκτούν οι ανωτέρω δικαιούχοι δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους, τότε αυτό φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 καθώς και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ίδιου νόμου όπως αυτά ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις τους από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4646/2019 καθώς και του άρθρου 9 του τελευταίου αυτού νόμου.

Στην περίπτωση όμως που το σύνολο των ανωτέρω εισοδημάτων υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους, τότε το συνολικό αυτό εισόδημα και όχι το υπερβάλλον του ορίου αυτού, φορολογείται εξ' ολοκλήρου με φορολογικό συντελεστή 22% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για το σύνολο των εισοδημάτων αυτών και χωρίς να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή οι μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ν.4172/2013.

Ανεξαρτήτως της υπέρβασης ή όχι του ορίου των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους, τα εν λόγω εισοδήματα υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013, χρόνος κτήσης των εισοδημάτων αυτών θεωρείται ο χρόνος που οι ανωτέρω δικαιούχοι απέκτησαν το δικαίωμα είσπραξής τους και συνεπώς το εισόδημα που αποκτάται από τους εν λόγω αθλητές μέσα στο οικείο φορολογικό έτος προκύπτει από το συνολικό άθροισμα των εφάπαξ ή τμηματικών ποσών που αναγράφεται στα ως άνω συμβόλαια βάσει των οποίων προβλέπονται καταβολές σε συγκεκριμένους μήνες ή ημέρες του ίδιου φορολογικού έτους (1/1 - 31/12).

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του ν.4646/2019 προστέθηκε μετά την παρ.4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 νέα παράγραφος 4.α, με βάση την οποία, ορίζεται συντελεστής παρακράτησης φόρου 22% για τα ποσά τα οποία εισπράττουν οι αμειβόμενοι αθλητές εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους, από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία και εφόσον τα ποσά που εισπράττονται υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Συνεπώς, όταν είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι το συνολικό άθροισμα των εφάπαξ ή τμηματικών ποσών που αναγράφεται στα ως άνω συμβόλαια, βάσει των οποίων προβλέπονται καταβολές σε συγκεκριμένους μήνες ή ημέρες του οικείου φορολογικού έτους (1/1 - 31/12), θα υπερβεί τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του ίδιου έτους, τότε στην περίπτωση αυτή και σε κάθε επιμέρους καταβολή που λαμβάνει χώρα εντός αυτού του έτους, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 22% ακόμα και αν το ύψος της επιμέρους αυτής καταβολής είναι χαμηλότερο του ορίου των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ.

Στην περίπτωση όμως που το ως άνω συνολικό άθροισμα δεν υπερβαίνει το όριο των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, τότε σε κάθε επιμέρους καταβολή διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, ήτοι με συντελεστή 20%.

Τα ανωτέρω εισοδήματα δεν συμπεριλαμβάνονται μεταξύ αυτών που περιοριστικά κατονομάζονται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 και συνεπώς στα εισοδήματα αυτά, ανεξαρτήτως της υπέρβασης ή όχι του ορίου των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους, δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Ο παρακρατούμενος φόρος (20% ή 22%) υπολογίζεται επί του φορολογητέου (καθαρού προ φόρου) εισοδήματος και στην περίπτωση που τα εισοδήματα αυτά καταβάλλονται ελεύθερα φόρου (πληρωτέα), τότε ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται επί του ποσού το οποίο προκύπτει αφού προηγουμένως το πληρωτέο αναχθεί σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου (20% ή 22%).

3. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν.4646/2019, οι διατάξεις της παραγράφου 2.α του άρθρου 15 και της παραγράφου 4.α του άρθρου 60 του ν.4172/2013, όπως προστέθηκαν αντίστοιχα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 76 του ν.4646/2019, εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.

4. Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση ως προς τον υπολογισμό του φόρου που θα πρέπει να παρακρατηθεί από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την καταβολή των ως άνω ποσών στους παραπάνω δικαιούχους, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:

Έστω ότι αθλητικό σωματείο πρόκειται να καταβάλει σε αθλητή μέσα στο 2020 και εξαιτίας της υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής του, συνολικό ποσό 50.000 ευρώ σε τρεις (3) δόσεις και συγκεκριμένα στην 1η δόση που λαμβάνει χώρα τον Απρίλιο του 2020 καταβάλλονται 10.000 ευρώ, στη 2η δόση που λαμβάνει χώρα τον Ιούλιο του 2020 καταβάλλονται 10.000 ευρώ και στην 3η δόση που λαμβάνει χώρα τον Νοέμβριο του 2020 καταβάλλονται 30.000 ευρώ. Επειδή είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι το συνολικό άθροισμα των ανωτέρω δόσεων θα υπερβεί τις 40.000 ευρώ εντός του 2020, τότε τα ποσά φόρου που πρέπει να παρακρατηθούν από το αθλητικό σωματείο κατά την καταβολή των ανωτέρω δόσεων υπολογίζονται ως εξής:

Παρακρατούμενος φόρος 1ης δόσης: 10.000 * 22% = 2.200 ευρώ
Παρακρατούμενος φόρος 2ης δόσης: 10.000 * 22% = 2.200 ευρώ
Παρακρατούμενος φόρος 3ης δόσης: 30.000 * 22% = 6.600 ευρώ
Επί του ανωτέρω συνολικού εισοδήματος των 50.000 ευρώ που αποκτά ο ανωτέρω αθλητής μέσα στο φορολογικό έτος 2020 και το οποίο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, αντιστοιχεί φόρος 50.000 * 22% = 11.000 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης βάσει της κλίμακας της παραγράφου 3 του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, 2.076 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 του παραπάνω αθλητή οφείλεται μόνο ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2.076 ευρώ.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2005/26.01.2023
Στατιστικά κατώφλια έτους 2023 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1008/23.01.2023
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022
Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2091/28.12.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2089/21.12.2022
Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43/27.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.»
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 42/2022
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022
Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο