Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε.2024/21.02.2020

Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 4 (Phase 3 -FS4) του συστήματος EMCS στις 13 Φεβρουαρίου 2020


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε.2024/21.02.2020


ΣΧΕΤ. : α) Η με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ2010/27.12.2010 ΕΔΥΟ
β) Η με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5053775 ΕΞ 23.12.2011 ΕΔΥΟ
γ) H με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5014610 ΕΞ 28.3.2012 ΕΔΥΟ
δ) H με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 5015370 ΕΞ 2.4.2012 ΕΔΥΟ
ε) Η με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 5026571 ΕΞ 27.6.2012 ΕΔΥΟ
στ) H με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5003879 ΕΞ 13.2.2014 ΕΔΥΟ
ζ) Η με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΑ 1051415 ΕΞ 2018 ΕΔΥΟ

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων αναφορικά με τις διάφορες φάσεις λειτουργίας του συστήματος EMCS και ενόψει έναρξης της θέσης σε παραγωγική λειτουργία της Φάσης 3.4 του συστήματος EMCS από 13.02.2020, σας κοινοποιούμε τους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/2222, 2019/2223 και 2019/2221 της Επιτροπής που δημοσιεύτηκαν για την τροποποίηση των Κανονισμών 684/2009, 2016/323 και 612/2013 αντίστοιχα, οι οποίοι αποτελούν τη νομική βάση για την υλοποίηση της Φάσης 3.4 του EMCS, και σας γνωρίζουμε τις αλλαγές που επέρχονται στα μηνύματα ως ακολούθως:

A. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 3.4 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 3.4

1) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2222 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2019 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο των μηχανογραφημένων διαδικασιών για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών» (ΕΕ L 333 της 27.12.2019, σ. 56).

Με τον εν λόγω Κανονισμό για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο των μηχανογραφικών διαδικασιών για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών, τροποποιείται το παράρτημα Ι του Κανονισμού, το οποίο καθορίζει τη διάρθρωση και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών, καθώς και τους κωδικούς που απαιτούνται για τη συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων δεδομένων στα μηνύματα αυτά.

Προκειμένου να αποτυπώνεται στο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο η πληροφόρηση σχετικά με τα έγγραφα που συνοδεύουν τη διακίνηση (π.χ τιμολόγιο, δελτίο παράδοσης, φορτωτική, εναλλακτικά έγγραφα κλπ) έχουν εισαχθεί στην καρτέλα «Στοιχεία Αποστολής - Πιστοποιητικό Εγγραφο» δύο νέα πεδία «Τύπος Εγγράφου» και «Αριθμός Αναφοράς Εγγράφου». Στο πεδίο «Τύπος Εγγράφου» υπάρχει λίστα επιλογών σύμφωνα με τον πίνακα αναφοράς του Παραρτήματος της παρούσας.

Επίσης, έχει επέλθει αλλαγή στην τιμή που μπορεί να εισαχθεί στο πεδίο «Αριθμός συσκευασιών» στην καρτέλα «Σύνολο Δεδομένων ανά προϊόν - Συσκευασία». Συγκεκριμένα, κατά την υποβολή ενός ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα του ενός προϊόντα (περισσότεροι του ενός στίχοι) και τα οποία περιέχονται είτε στο σύνολό τους στην ίδια συσκευασία ή τουλάχιστον δύο στην ίδια συσκευασία, έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα στο πεδίο «Αριθμός συσκευασιών» στην καρτέλα «Σύνολο Δεδομένων ανά προϊόν - Συσκευασία» να μπορεί να εισαχθεί η τιμή μηδέν (0), εφόσον σε ένα τουλάχιστον στίχο έχει εισαχθεί τιμή μεγαλύτερη του μηδενός.

2) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2223 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2019 «για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/323 όσον αφορά τα δεδομένα που απαιτούνται για τα έγγραφα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής τα οποία χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών» (ΕΕ L 333 της 27.12.2019, σ. 82)

Η κυριότερη αλλαγή που επέρχεται με τον εν λόγω Κανονισμό για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/323 αναφορικά με την φάση 3.4 του συστήματος EMCS είναι η υλοποίηση δύο νέων μηνυμάτων, αναφορικά με το «χειροκίνητο κλείσιμο» των διακινήσεων, τα οποία περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, επί παραδείγματι, αιτιολόγηση του αιτήματος για χειροκίνητο κλείσιμο, επισύναψη των σχετικών εγγράφων τα οποία κοινοποιούνται στα εμπλεκόμενα μέρη:
1. ΙΕ880 - Αίτημα για χειροκίνητο κλείσιμο (Manual Closure Request)
2. ΙΕ881 - Απάντηση στο αίτημα για χειροκίνητο κλείσιμο (Manual Closure Response)

Οταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις μία διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ. μέσω του συστήματος EMCS δεν μπορεί να κλείσει ηλεκτρονικά με τη συνήθη διαδικασία (π.χ. υποβολή αναφοράς παραλαβής ή υποβολή μηνυμάτων εξαγωγής) το Κ-Μ αποστολής δύναται να προβεί σε χειροκίνητο κλείσιμο ή το Κ-Μ προορισμού να υποβάλει αίτημα χειροκίνητου κλεισίματος στο Κ-Μ αποστολής, επισυνάπτοντας όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα ή συμπληρωματικές πληροφορίες στην καρτέλα «Σχετικά Εγγραφα» μέσω της «προσθήκης νέου αρχείου» επιλέγοντας «Τύπος Εγγράφου» και επισυνάπτοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα μέσω της «Αποτύπωσης Απόδειξης». Με τη λήψη αιτήματος για χειροκίνητο κλείσιμο, επικυρώνεται αυτόματα το ληφθέν μήνυμα αιτήματος χειροκίνητου κλεισίματος (ΙΕ880) από το Κ-Μ Αποστολής και εμφανίζεται «Ενδειξη (flag) στο e-ΔΕ Αποστολής: Εχει ληφθεί Αίτηση για Χειροκίνητο Κλείσιμο».

Επίσης, στα «Κριτήρια Αναζήτησης e-ΔΕ Αποστολής» υπάρχει η επιλογή «Εχει ληφθεί Αίτηση για Χειροκίνητο Κλείσιμο», όπου εμφανίζονται μόνο τα e-ΔΕ, για τα οποία έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα στο Κ-Μ Αποστολής.

Αν το αίτημα γίνει αποδεκτό από το Κ-Μ Αποστολής αποστέλλεται μήνυμα απάντησης για χειροκίνητο κλείσιμο (ΙΕ881) στο Κ-Μ Προορισμού και επικαιροποιείται η κατάσταση της σχετικής διακίνησης σε «e-ΔΕ χειροκίνητα κλεισμένο». Σημειώνεται ότι η απόφαση της αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης για χειροκίνητο κλείσιμο του e-ΔΕ παραμένει στο Κ-Μ Αποστολής. Επισημαίνεται ότι, κατά τη διαδικασία χειροκίνητου κλεισίματος, ό,τι ισχύει για το Κ-Μ Προορισμού ισχύει επίσης για το Κ-Μ Εξαγωγής στην περίπτωση που ο προορισμός της διακίνησης είναι «εξαγωγή». Στην τελευταία περίπτωση δεν υφίσταται παραλήπτης προς ενημέρωση.

Γενική Περιγραφή

Η έναρξη της διαδικασίας για το χειροκίνητο κλείσιμο πραγματοποιείται είτε από το Κ-Μ Αποστολής είτε κατόπιν αιτήματος του Κ-Μ Προορισμού προς το Κ-Μ Αποστολής, όταν το κλείσιμο μιας διακίνησης δεν υποστηρίζεται ηλεκτρονικά και πρέπει να κλείσει χειροκίνητα, ως ακολούθως:

Α) Στην περίπτωση που η διαδικασία του χειροκίνητου κλεισίματος πραγματοποιείται απευθείας από το Κ-Μ Αποστολής, δεν υποβάλλεται το μήνυμα ΙΕ 880.

Β) Στην περίπτωση που το Κ-Μ Προορισμού αιτείται στο Κ-Μ Αποστολής να προβεί σε χειροκίνητο κλείσιμο της διακίνησης, υποβάλλεται από αυτό Αίτημα για χειροκίνητο κλείσιμο (ΙΕ880) και στη συνέχεια λαμβάνει μήνυμα απάντησης (ΙΕ881) από το Κ-Μ Αποστολής:
1) Αν το ληφθέν μήνυμα απάντησης για χειροκίνητο κλείσιμο (ΙΕ881) αφορά σε αποδοχή του αιτήματος για χειροκίνητο κλείσιμο, τότε:
- επικαιροποιείται το e-ΔΕ σε κατάσταση «e-ΔΕ χειροκίνητα κλεισμένο»
- προωθείται αυτόματα το μήνυμα απάντησης για χειροκίνητο κλείσιμο στο Κ-Μ Προορισμού και ενημερώνεται ο αποστολέας και ο παραλήπτης για την κατάσταση της διακίνησης
2) Αν το ληφθέν μήνυμα απάντησης για χειροκίνητο κλείσιμο (ΙΕ881) αφορά σε απόρριψη του αιτήματος για χειροκίνητο κλείσιμο, τότε:
- το e-ΔΕ παραμένει σε κατάσταση «Καταχωρημένο». Το Κ-Μ Προορισμού λαμβάνει απάντηση για χειροκίνητο κλείσιμο με την αιτιολογία απόρριψης.

3) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2221 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2019 «για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 612/2013 σχετικά με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στα μηνύματα όσον αφορά την καταχώριση των οικονομικών φορέων και των φορολογικών αποθηκών στα εθνικά μητρώα και στο κεντρικό μητρώο» (ΕΕ L 333 της 27.12.2019, σ. 47)

Με τον εν λόγω Κανονισμό για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 612/2013 σχετικά με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στα μηνύματα όσον αφορά την καταχώριση των οικονομικών φορέων και των φορολογικών αποθηκών στα εθνικά μητρώα και στο κεντρικό μητρώο, προτείνεται η τροποποίηση του πίνακα 1 του παραρτήματος I, προκειμένου να επιτευχθεί συνοχή μεταξύ της δομής των μηνυμάτων κοινής αίτησης που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 612/2013 και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/323 της Επιτροπής, λαμβανομένων υπόψη των αλλαγών στις απαιτήσεις δεδομένων μιας νέας έκδοσης του μηχανογραφημένου συστήματος, που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

IE818 - Αναφορά παραλαβής (report of receipt/export) και μήνυμα IE803 - Μήνυμα Ειδοποίησης εκτροπής/Αντικατάστασης (notification of diverted e-AD)

Προστέθηκε έλεγχος στα μηνύματα ΙΕ818 (αναφορά παραλαβής) και ΙΕ803 (Ειδοποίηση εκτροπής στις περιπτώσεις αλλαγής προορισμού), ώστε ο διαδοχικός αριθμός του e-ΔΕ που αναγράφεται σε κάθε μήνυμα να είναι πάντα ο τελευταίος.

Γ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΑΣΗ 3.4

1) Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώθηκε ότι η Ρουμανία δεν θα θέσει προς το παρόν σε παραγωγική λειτουργία τη Φάση 3.4 του EMCS. Προκειμένου να περιοριστούν οι λειτουργικοί κίνδυνοι από αυτό το γεγονός, η Επιτροπή ανέπτυξε έναν μετατροπέα μηνυμάτων από τη Φάση 3.3 στη Φάση 3.4 ειδικά για την ανταλλαγή μηνυμάτων με τη Ρουμανία. Δεδομένου ότι η Ρουμανία δεν έθεσε σε παραγωγική λειτουργία ούτε τη Φάση 3.2, εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που είχαν αναφερθεί στο ζ΄ σχετικό.
2) η Ολλανδία ενημέρωσε ότι δεν θα υλοποιήσει το σημείο ΙΙ.Α.1. «ΙΕ701 - Ανάκτηση e-ΔΕ (Common Request)»

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ «EMCS - ARC FOLLOW UP»

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν κάποιες προσωρινές δυσλειτουργίες του EMCS όπως για παράδειγμα στην περίπτωση κατά την οποία μια διακίνηση αφικνείται στις εγκαταστάσεις μιας φορολογικής αποθήκης, αλλά ο αντίστοιχος Εγκεκριμένος Αποθηκευτής (Παραλήπτης) δεν μπορεί να υποβάλει την Αναφορά Παραλαβής (RoR), καθώς και όταν, για διάφορους λόγους, δεν έχει διαβιβαστεί σε αυτόν το αντίστοιχο e-AD, ή στην περίπτωση που η Αναφορά Παραλαβής ενδέχεται να μην έχει μεταδοθεί στον Αποστολέα και επομένως δεν μπορεί να ελέγξει εάν η αποστολή έχει παραληφθεί στις εγκαταστάσεις προορισμού, ή στις περιπτώσεις όπου το e-ΔΕ δεν είναι ορατό στην εθνική εφαρμογή ενός Κ-Μ, για παράδειγμα σε περίπτωση εξαγωγής (που πραγματοποιείται μέσω άλλου Κ-Μ) ή διέλευσης (όπου τα Κ-Μ δεν συμμετέχουν κίνηση), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την εφαρμογή «EMCS - ARC FOLLOW UP», για τους εξωτερικούς χρήστες, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν ένας αριθμός e-ΔΕ (ARC) είναι υπαρκτός, η οποία είναι δημόσια προσβάσιμη στον παγκόσμιο ιστό στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/arc/arc_home.jsp

Η εφαρμογή διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της Ενωσης, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:Μέσω της εν λόγω εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα, καταχωρώντας μόνο τον αριθμό ARC του e- ΔΕ, να διαπιστωθεί εάν ο αριθμός αυτός είναι υπαρκτός και εμφανίζονται επιπλέον πληροφορίες για το Κ-Μ Αποστολής, το Κ-Μ Προορισμού, την ημερομηνία και ώρα επικύρωσης του τελευταίου ληφθέντος μηνύματος που αλλάζει την κατάσταση της διακίνησης, το σχετικό μήνυμα και την κατάσταση της διακίνησης, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται ανώνυμα και δεν απαιτείται ταυτοποίηση ή πιστοποίηση του χρήστη. Επισημαίνεται ότι μέσω της εφαρμογής «EMCS - ARC FOLLOW UP» δεν εμφανίζονται πληροφορίες όπως ο αποστολέας, ο παραλήπτης, το είδος των προϊόντων, το αποτέλεσμα της παραλαβής/εξαγωγής (π.χ. εάν τα προϊόντα παρελήφθησαν καλώς ή με ελλείμματα ή επιβεβαίωση εξόδου στην περίπτωση της εξαγωγής, κλπ). Επιπλέον δεν είναι δυνατό να εμφανιστούν πληροφορίες για διακινήσεις παλαιότερες των 150 ημερών.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω εφαρμογή λειτουργεί επικουρικά και δεν αναιρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και διατυπώσεις για την επιβεβαίωση της αποστολή και παραλαβής των προϊόντων.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην παραπάνω εφαρμογή μέσω της Διαδικτυακής Πύλης των Ελληνικών Τελωνείων ακολουθώντας τον σύνδεσμο: «Σύνδεσμοι Ευρωπαϊκής Ενωσης - Taxation and Customs Union - Taxation - Excise Duties - -EMCS - ARC Follow up.

Με την έναρξη ισχύος, από 13.02.2020, της Φάσης 3.4 του EMCS, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις ανωτέρω α) έως ζ) σχετικές ΕΔΥΟ, πλην όσων έρχονται σε αντίθεση με αυτές που δίνονται στην παρούσα εγκύκλιο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Κωδικός Περιγραφή
0 Αλλο
1 e-ΔΕ
2 ΑΣΔΕ
3 Τιμολόγιο
4 Δελτίο παράδοσης
5 Φορτωτική διεθνούς οδικής μεταφοράς (CMR)
6 Φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς
7 Φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς
8 Συμβόλαιο
9 Αίτηση Επιτηδευματία
10 Επίσημο Αρχείο
11 Αίτημα
12 Απάντηση
13 Εναλλακτικά έγγραφα, Εφεδρική εκτύπωση
14 Φωτογραφία
15 Διασάφηση Εξαγωγής
16 Αναμενόμενο Αρχείο Εξαγωγής
17 Αποτελέσματα Εξόδου
18 ΕΔΕ (Ενιαίο Διοικητικό Εγγραφο)
A004 Πιστοποιητικό γνησιότητας Καπνών
C006 Αδεια εξαγωγής (Απόφαση Συμβουλίου (ΕΕ) 2017/37)
C014 Εγγραφο V I 1
C015 Απόσπασμα V I 2
C017 V I 1 document annotated in compliance with Regulation (EU) No 2018/273, Article 25 (2)
C018 V I 2 extract annotated in compliance with Regulation (EU) No 2018/273, Article 25 (2)
C620 Εγγραφο T2LF
C622 Πιστοποιητικό τελωνειακού καθεστώτος
C624 Εντυπο 302
C651 Ηλεκτρονικό Διοικητικό Εγγραφο (e-ΔΕ), όπως αναφέρεται στο Αρθρο 3(1) του Καν. (ΕΚ) 684/2009
C652 Συνοδευτικά έγγραφα για τη μεταφορά προϊόντων οίνου
C654 Αδεια για προϊόντα προοριζόμενα αυστηρά για ιατρικούς σκοπούς
C658 Εναλλακτικό Συνοδευτικό Εντυπο για διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής του ΕΦΚ (FAD), όπως αναφέρεται στο Αρθρο 8(1) του Καν. (ΕΚ) 684/2009
C659 Προηγούμενη γραπτή δήλωση
C664 CN22 declaration according to Article 144 of the Regulation (UCC DA) No 2015/2446
C665 CN23 declaration according to Article 144 of the Regulation (UCC DA) No 2015/2446
C667 Ανάλυση εργαστηρίου
N720 Δελτίο αποστολής CIM
N722 Χερσαία λίστα - SMGS
N730 Φορτωτική χερσαίας αποστολής
Y040 Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει εκδοθεί στο κράτος μέλος εισαγωγής για τον εισαγωγέα που έχει ορισθεί ή αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 201 της οδηγίας ΦΠΑ ως υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ
Y041 Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του πελάτη που είναι υπόχρεος του ΦΠΑ για την ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 200 της οδηγίας ΦΠΑ
Y042 Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ φορολογικού αντιπροσώπου
Y044 Απόδειξη ότι τα εισαγόμενα εμπορεύματα πρόκειται να μεταφερθούν ή να αποσταλούν από το κράτος μέλος εισαγωγής σε άλλο κράτος μέλος
Y946 Αγαθά αναγκαία για τους επίσημους σκοπούς των διπλωματικών ή προξενικών αποστολών των κρατών μελών στη ΛΔΚ ή διεθνείς οργανισμούς που χαίρουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή για τα προσωπικά αντικείμενα των υπαλλήλων τους (Αρθρο 10.3 (ΕΕ) 2017/1509)

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο