Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1015/22.01.2020

Τροποποίηση της 1095860/5660/0016/15.10.2001 (ΦΕΚ Β' 1416) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1015/22.01.2020

(ΦΕΚ Β' 388/10.02.2020)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2892/2001 (ΦΕΚ Α' 46).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

4. Το π.δ. 83/09.07.2019 (ΦΕΚ Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 339/26.07.2019 (ΦΕΚ Β' 3051) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».

6. Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 340/26.07.2019 (ΦΕΚ Β' 3051) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

7. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1095860/5660/0016/15.10.2001 (ΦΕΚ Β' 1416)

8. Την ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας διαδικασίας επιστροφής δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα από τις Δ.Ο.Υ., ως προς την κατανομή και λογιστική αποτύπωση των επιστροφών.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 1095860/5660/0016/15.10.2001 (ΦΕΚ Β' 1416) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ως εξής:
Το περιεχόμενο της ενότητας «Γ'. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΩΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εμφάνιση των επιστροφών ως αφαιρετικό των εσόδων προϋπολογισμού και η λογιστική τακτοποίησή τους πραγματοποιείται από την εκάστοτε Δ.Ο.Υ. η οποία διενεργεί την εξόφληση των τίτλων πληρωμής.
Οι τίτλοι επιστροφής εσόδων προϋπολογισμού μετά την εξόφλησή τους ενημερώνουν, πλέον της χρέωσης του λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης 103557: «Τρεχούμενος λογαριασμός τακτοποίησης Επιστροφών από έσοδα προϋπολογισμού», τα εισπρακτέα ανά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδου (Α.Λ.Ε.) βιβλία, που τηρούνται ανά Δ.Ο.Υ., στην ειδική στήλη αυτών με ονομασία «Επιστραφέντα».

Η ληψοδοσία ανά Α.Λ.Ε. των εσόδων προϋπολογισμού για τις Δ.Ο.Υ. έχει την παρακάτω μορφή: 

Α.Λ.Ε. Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Επιστραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέο υπόλοιπο 
  (1) (2) (3) (4) (5)

Στην ανωτέρω αναφερόμενη ληψοδοσία ανά Δ.Ο.Υ. στα συνολικά ποσά των στηλών αυτής ισχύει η αλγεβρική ισότητα (1)- (2)- (4)= (5).

Το σύνολο της στήλης «Εισπραχθέντα» απεικονίζει το συνολικό ποσό είσπραξης της Δ.Ο.Υ. σε έσοδα προϋπολογισμού και είναι ίσο με το άθροισμα των γραμματίων συμψηφιστικής διαχείρισης, τα οποία εκδίδονται σε πίστωση του λογαριασμού «'Εσοδα προϋπολογισμού».

Το σύνολο της στήλης «Επιστραφέντα» απεικονίζει το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών, σε έσοδα προϋπολογισμού, από τη Δ.Ο.Υ. και είναι ίσο με το συνολικό ποσό του χρεούμενου λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης 103557: «Τρεχούμενος λογαριασμός τακτοποίησης Επιστροφών από έσοδα προϋπολογισμού».

Στο τέλος του μήνα ο Υπόλογος:
i. χρεώνεται στη διαχείρισή του με το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών, με την έκδοση γραμματίου συμψηφιστικής διαχείρισης σε πίστωση του λογαριασμού 103557, το υπόλοιπο του οποίου, με τον τρόπο αυτό μηδενίζεται. Η «εντολή είσπραξης» του εν λόγω γραμματίου με την «Μηνιαία Κατάσταση Επιστροφών» συνοδεύουν τα λογιστικά στοιχεία του πιστούμενου λογαριασμού 103557.
ii. πιστώνεται στη διαχείρισή του με το συνολικό ποσό των διενεργηθεισών επιστροφών με παραστατικό την «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ/ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ/ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ» ως προς το ποσό της στήλης «Επιστραφέντα» αυτής, σε χρέωση του λογαριασμού «Έσοδα Προϋπολογισμού». Η κατάσταση αυτή, με επισήμανση στο ποσό της στήλης «Επιστραφέντα», συνοδεύει τα λογιστικά στοιχεία του εν λόγω χρεούμενου λογαριασμού».

Ως ημερομηνία ισχύος της απόφασης ορίζεται η 2α Ιανουαρίου του έτους 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο