Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2018/03.02.2020

Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1129 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2018/03.02.2020

Σχετ: η εγκύκλιος κοινοποίησης του καν. αριθ. 1541/2018

Σας κοινοποιούμε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1129 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (Επίσ. Εφημ. ΕΕ L 179/3-7-2019).

Με τον κοινοποιούμενο κανονισμό θεσπίζονται κανόνες εφαρμογής του άρθρου 17 παρ. 1 στοιχείο στ) και του άρθρου 21 παρ. 2 α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, τα οποία υιοθετήθηκαν με τον καν. (ΕΕ) αριθ. 1541/2018 του Συμβουλίου με σκοπό τον αποτελεσματικό έλεγχο του τελωνειακού καθεστώτος 42 και την καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ λόγω του διπλού καθεστώτος ΦΠΑ που ισχύει στα αυτοκίνητα (κανονικό καθεστώς και καθεστώς περιθωρίου κέρδους).

Α. Πρόσβαση σε στοιχεία διασαφήσεων εισαγωγών με καθεστώς 42: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 904/2010 τα κράτη μέλη οφείλουν:

- να αποθηκεύουν τις πληροφορίες που συλλέγουν σχετικά με τις απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ εισαγωγές κατά την εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 (άρθρο 143 παρ. 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με το άρθρο 23 παρ. 1 περ. δ του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν ΑΦΜ/ΦΠΑ εισαγωγέα ή φορολογικού αντιπροσώπου και  ΑΦΜ/ΦΠΑ αγοραστή καθώς και χώρα καταγωγής, χώρα προορισμού, κωδικό εμπορεύματος, νόμισμα, συνολικό ποσό, συναλλαγματική ισοτιμία, τιμή μονάδας και καθαρό βάρος των εισαγομένων εμπορευμάτων και
- να χορηγούν σε άλλα κράτη μέλη αυτοματοποιημένη πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες με σκοπό την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της απάτης στον ΦΠΑ.

Οι ως άνω πληροφορίες συλλέγονται μέσω των τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής από τις εθνικές τελωνειακές αρχές βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου και διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στην Επιτροπή («surveillance»), σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής. Η διαβίβαση των στοιχείων πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες από τις τελωνειακές αρχές προς την Επιτροπή. Η πρόσβαση των φορολογικών αρχών στα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμη σε μηνιαία βάση μέσω σχετικών κωδικών πρόσβασης..

Στο παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού ορίζεται το κοινό σύνολο δεδομένων και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την αποθήκευση και την αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε τελωνειακές πληροφορίες.

Β. Πρόσβαση σε στοιχεία ταξινόμησης οχημάτων: Σύμφωνα με το άρθρο 21 α του κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 χορηγείται στους υπαλλήλους συνδέσμους του EUROFISC αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες ταξινόμησης οχημάτων. Η αυτοματοποιημένη έρευνα των πληροφοριών αυτών θα πρέπει να διενεργείται μέσω έκδοσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και ’δειες Κυκλοφορίας (EUCARIS), η χρήση του οποίου είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη.

Στο άρθρο 5β του εκτελεστικού κανονισμού προβλέπεται η συνεχής και αδιάλειπτη ανταλλαγή πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων και οι υποχρεώσεις των κρατών μελών για την υλοποίηση του μέτρου.

Σημειώνεται ότι, το EUCARIS είναι ένα ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα (πλατφόρμα) ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο ξεκίνησε το 1994 ως συνεργασία μεταξύ 5 ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να καταπολεμηθεί η απάτη που προκύπτει από το διπλό καθεστώς ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα αυτοκίνητα.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού προβλέπεται ο ορισμός μιας εθνικής αρχής ως εθνικό σημείο επαφής, η οποία θα είναι αρμόδια για την επεξεργασία των δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων, ενώ θα πρέπει να ενημερώνεται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα αιτήματα πρόσβασης στα δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις εθνικές αρχές ταξινόμησης οχημάτων κάθε κράτους μέλους ή σε άλλη αρχή που θα ορίσει το κράτος μέλος.

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού ορίζει το κοινό σύνολο δεδομένων και τεχνικές λεπτομέρειες για την αυτοματοποιημένη έρευνα των δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων.

Ο εκτελεστικός κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ε. ΣΑΪΤΗΣ

ΔΔΑΔΓ 1178553 ΕΞ 2019/24-12-2019
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2005/26.01.2023
Στατιστικά κατώφλια έτους 2023 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1008/23.01.2023
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022
Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2091/28.12.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2089/21.12.2022
Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43/27.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.»
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 42/2022
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022
Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο